Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 23. apríla 2009 - Štrasburg
 Absolutórium za rok 2007: Európsky parlament
 Absolutórium za rok 2007: Súdny dvor
 Absolutórium za rok 2007: Dvor audítorov
 Absolutórium za rok 2007: Európsky ombudsman
 Absolutórium za rok 2007: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 Absolutórium za rok 2007: Eurojust
 Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre lieky
 Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
 Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej Únie (FRONTEX)
 Absolutórium za rok 2007: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
 Absolutórium za rok 2007: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
 Absolutórium za rok 2007: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
 Absolutórium za rok 2007: Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie
 Absolutórium za rok 2007: Rada
 Finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
 Prístup na medzinárodný trh služieb autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) ***II
 Podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy ***II
 Prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie) ***II
 Energetická hospodárnosť budov (prepracované znenie) ***I
 Ratingové agentúry ***I
 Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave ***I
 Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave ***I
 Lehota ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv ***I
 Inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy ***I
 Program Marco Polo II ***I
 Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu ***I
 Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ***I
 Bezpečnosť pacientov *
 Európske činnosti v oblasti zriedkavých chorôb *
 Absolutórium za rok 2007: Komisia
 Absolutórium za rok 2007: 7., 8. a 9. Európsky rozvojový fond (ERF)
 Absolutórium za rok 2007: Európsky hospodársky a sociálny výbor
 Absolutórium za rok 2007: Výbor regiónov
 Absolutórium za rok 2007: Európska nadácia pre odborné vzedelávanie
 Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácii (ENISA)
 Absolutórium za rok 2007: Európska policajná akadémia (CEPOL)
 Absolutórium za rok 2007: Európsky úrad pre dohľad nad GNSS
 Absolutórium za rok 2007: Európska železničná agentúra
 Absolutórium za rok 2007: Európska námorná bezpečnostná agentúra
 Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre obnovu
 Absolutórium za rok 2007: Európska environmentálna agentúra
 Absolutórium za rok 2007: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
 Absolutórium za rok 2007: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
 Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 Absolutórium za rok 2007: Agentúra Európskej únie pre základné práva
 Absolutórium za rok 2007: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva
 Odlesňovanie a zhoršovanie kvality lesa
 Akčný plán pre mestskú mobilitu
 Akčný plán pre inteligentné dopravné systémy
Texty (1585 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia