Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο
 Αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών
 Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις
 Κατάργηση μίας οδηγίας και ένδεκα αποφάσεων άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής *
 Κατάργηση 14 κανονισμών άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής *
 Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) *
 Διαδικασία αναφορών (τροποποίηση του τίτλου VIII του Κανονισμού)
 Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2009
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2009
 Επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των τηλεοράσεων
 Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές αρμόδιες για την ανάπτυξη
 Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού
 Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών ***II
 Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***II
 Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και Υπηρεσία ***II
 Ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τις κινητές τηλεπικοινωνίες ***I
 Ίση μεταχείρηση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα ***I
 Ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση ***I
 Πρόγραμμα στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης μέσω της χορήγησης κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε προγράμματα στον τομέα της ενέργειας ***I
 Οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις πιστώσεων ***I
 Κοινοτικό πρόγραμμα για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου ***I
 Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους *
 Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα
 Eνεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων
Κείμενα (1055 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου