Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg
 Alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad
 Parlamentidevahelised delegatsioonid, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevad delegatsioonid, parlamentaarsetes koostöökomisjonides osalevad delegatsioonid ja mitmepoolsed parlamentaarsed assambleed
 Direktiivi 83/515/EMÜ ning 11 vananenud otsuse kehtetuks tunnistamine ühise kalanduspoliitika valdkonnas *
 14 vananenud määruse kehtetuks tunnistamine ühise kalanduspoliitika valdkonnas *
 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist(EAFRD) antavad maaelu arengu toetused *
 Kodukorra muutmine seoses petitsioonide menetlemisega
 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine
 Paranduseelarve nr 4/2009 projekt
 Paranduseelarve nr 5/2009 projekt
 Televiisorite energiamärgistus
 Valitsusväliste osalejate ja kohalike omavalitsuste osalemine arengus
 Kodukorra üldine läbivaatamine
 Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused, eraelu puutumatuse kaitse ja tarbijakaitse ***II
 Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused ***II
 Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo ***II
 Sagedusalad, mis reserveeritakse liikuva kärgside jaoks ***I
 Füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdne kohtlemine ***I
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomine ***I
 Abikava majanduse elavdamiseks: energeetikaprojektid ***I
 Kapitalinõuete direktiivid ***I
 Finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise ühenduse programm ***I
 Loomade kaitse surmamisel *
 Uus sotsiaalmeetmete kava
 Tööturult tõrjutud isikute aktiivne kaasamine
Tekstid (617 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika