Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2009. gada 6. maijs - Strasbūra
 Parlamenta komiteju kompetences
 Parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās parlamentārajās komitejās, kā arī delegāciju parlamentārajās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaits
 Vienas direktīvas un 11 novecojušu lēmumu atcelšana kopējās zivsaimniecības politikas jomā *
 14 novecojušu regulu atcelšana kopējās zivsaimniecības politikas jomā *
 Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) *
 Lūgumrakstu procedūra (Reglamenta VIII virsraksta grozījums)
 Iestāžu 2006. gada 17. maija nolīguma grozījums
 Budžeta grozījums Nr. 4/2009
 Budžeta grozījums Nr. 5/2009
 Televizoru energoefektivitātes marķējums
 2009. gada rīcības programma nevalstiskajām struktūrām un vietējām varas iestādēm attīstības jomā (II daļa. Mērķprojekti)
 Parlamenta Reglamenta vispārēja pārskatīšana
 Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi, privātās dzīves un patērētāju tiesību aizsardzība ***II
 Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi ***II
 Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde (BEREC) un birojs ***II
 Mobilo sakaru frekvenču joslas ***I
 Vienlīdzība attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā ***I
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds ***I
 Programma ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā ***I
 Kapitāla pietiekamības prasības: Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK ***I
 Kopienas programma finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā ***I
 Dzīvnieku aizsardzība nonāvēšanas laikā *
 Atjaunināta sociālā programma
 Tādu cilvēku aktīva integrācija, kuri ir atstumti no darba tirgus
Teksti (638 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika