Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
 Utskottens befogenheter
 Interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar
 Upphävande av ett direktiv och elva obsoleta beslut avseende den gemensamma fiskeripolitiken *
 Upphävande av fjorton obsoleta förordningar inom området för den gemensamma fiskeripolitiken *
 Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) *
 Förfarandet för framställningar (ändring av avdelning VIII i arbetsordningen)
 Ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006
 Förslag till ändringsbudget nr 4/2009
 Förslag till ändringsbudget nr 5/2009
 Energimärkning av teveapparater
 Icke-statliga aktörer och lokala myndigheter i utvecklingsprocessen
 Allmän översyn av arbetsordningen
 Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, behandling av personuppgifter och integritetsskydd ***II
 Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ***II
 Organet för europeiska regleringsmyndigheter för telekommunikationer (Berec) och byrån ***II
 Frekvensband som ska reserveras för mobilkommunikation ***I
 Likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse ***I
 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ***I
 Program för att bidra till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I
 Kapitalkravsdirektiven ***I
 Gemenskapsprogram för finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision ***I
 Skydd av djur vid tidpunkten för avlivning *
 Förnyad social agenda
 Aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden
Texter (646 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy