Показалец 
Приети текстове
Сряда, 6 май 2009 г. - Страсбург
Правомощия и отговорности на постоянните комисии
 Междупарламентарни делегации, делегации към съвместните парламентарни комитети, делегации към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи
 Отмяна на Директива 83/515/ЕИО и на 11 неактуални решения в сферата на общата политика в областта на рибарството *
 Отмяна на 14 неактуални регламенти в сферата на общата политика в областта на рибарството *
 Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) *
 Внасяне и разглеждане на петиции (изменение на Дял VІІІ от правилника за дейността)
 Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (2007–2013 г.)
 Проект на коригиращ бюджет № 4/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година
 Проект на коригиращ бюджет № 5/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година
 Посочване на консумацията на енергия на етикети на телевизори
 Роля на недържавните деятели и местните власти в областта на развитието
 Преразглеждане на Правилника за дейността
 Електронни съобщителни мрежи и услуги, обработка на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации ***II
 Електронни съобщителни мрежи ***II
 Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Служба ***II
 Честотни ленти за мобилни комуникации ***I
 Равно третиране на мъжете и жените ***I
 Създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията ***I
 Програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката ***I
 Директиви за капиталовите изисквания ***I
 Програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита ***I
 Защита на животни по време на умъртвяване *
 Обновена социална програма
 Активно приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда

Правомощия и отговорности на постоянните комисии
PDF 386kWORD 97k
Решение на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно правомощията и отговорностите на постоянните комисии
P6_TA(2009)0348B6-0269/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението, внесено от Председателския съвет,

–   като взе предвид член 174 от своя правилник,

1.  Решава да създаде следните постоянни комисии:

I. Комисия по външни работи,

II. Комисия по развитие

III. Комисия по международна търговия

IV. Комисия по бюджети

V. Комисия по бюджетен контрол

VІ. Комисия по икономически и парични въпроси

VII. Комисия по заетост и социални въпроси

VIII. Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

IX. Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

X. Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

XI. Комисия по транспорт и туризъм

XII. Комисия по регионално развитие

XIII. Комисия по земеделие и развитие на селските райони

XIV. Комисия по рибно стопанство

XV. Комисия по култура и образование

XVI. Комисия по правни въпроси

XVII. Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

XVIII. Комисия по конституционни въпроси

XIX. Комисия по правата на жените и равенството между половете

XX. Комисия по петиции;

2.  Решава да замени приложение VІ към своя правилник със следното:

"ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Правомощия и отговорности на постоянните комисии

I. Комисия по външни работи

Комисията отговаря за:

1. общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО). В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по сигурност и отбрана;

2. отношенията с други институции и органи на ЕС, с ООН и други международни организации и междупарламентарни асамблеи по въпроси от нейната компетентност;

3. укрепването на политическите отношения с трети страни, особено страните в непосредствено съседство на Съюза, чрез мащабни програми за сътрудничество и помощ или международни споразумения като споразумения за асоцииране и партньорство;

4. откриването, мониторинга и приключването на преговори за присъединяване на европейски държави към Съюза;

5. въпросите относно правата на човека, защитата на малцинствата и насърчаването на демократичните ценности в трети страни. В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по правата на човека. Без да се нарушава приложимата правна уредба, членовете на други комисии и органи с отговорности в тази област се канят да присъстват на заседанията на подкомисията.

Комисията координира работата на съвместните парламентарни комитети и комисиите за парламентарно сътрудничество, както и работата на междупарламентарните делегации и на ad hoc делегациите и мисиите за наблюдение на избори, които влизат в кръга на нейната компетентност.

II. Комисия по развитие

Комисията отговаря за:

1. насърчаването, прилагането и мониторинга на политиката на развитие и сътрудничество на Съюза, включително:

а) политическия диалог с развиващите се страни, на двустранна основа, както и в рамките на съответните международни организации и на междупарламентарни форуми,

б) помощта за развиващите се страни и споразуменията за сътрудничество с тях,

в) насърчаването на демократичните ценности, доброто управление и правата на човека в развиващите се страни;

2. въпросите, отнасящи се до споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ и отношенията със съответните органи;

3. участието на Парламента в мисии за наблюдение на избори, по целесъобразност в сътрудничество с други съответни комисии и делегации.

Комисията координира работата на междупарламентарните делегации и ad hoc делегациите, които влизат в кръга на нейната компетентност.

III. Комисия по международна търговия

Комисията отговаря за:

въпросите, свързани с установяването и прилагането на общата търговска политика на Съюза и неговите външноикономически отношения, по-специално:

1. финансовите, икономическите и търговските отношения с трети страни и регионални организации;

2. мерките за техническа хармонизация или стандартизация в областите, уредени с международноправни актове;

3. отношенията със съответните международни организации и с организациите, насърчаващи регионалната икономическа и търговска интеграция извън Съюза;

4. отношенията със Световната търговска организация, включително нейното парламентарно измерение.

Комисията поддържа връзки със съответните междупарламентарни и ad hoc делегации компетентни в областта на икономическите и търговските аспекти на отношенията с трети страни.

IV. Комисия по бюджети

Комисията отговаря за:

1. многогодишната финансова рамка на приходите и разходите на Съюза и системата за собствено финансиране на Съюза;

2. бюджетните прерогативи на Парламента, а именно бюджета на Съюза, както и договарянето и прилагането на междуинституционални споразумения в тази област;

3. бюджетните прогнози на Парламента по определения в Правилника за дейността на ЕП ред;

4. бюджета на децентрализираните органи;

5. финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка;

6. бюджетирането на Европейския фонд за развитие, без да се накърняват правомощията на комисията, която отговаря за споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ;

7. финансовите последици и съвместимостта с многогодишната финансова рамка на всички актове на Общността, без да се накърняват правомощията на съответните комисии;

8. следенето и оценката на изпълнението на текущия бюджет, независимо от разпоредбите на член 72, параграф 1, преводите на заделени средства, процедурите във връзка с щатните разписания, заделените средства за административни цели и становищата по проекти за недвижими имоти със значителни финансови последици;

9. Финансовия регламент, с изключение на въпросите, отнасящи се до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.

V. Комисия по бюджетен контрол

Комисията отговаря за:

1. контрола върху изпълнението на бюджета на Съюза и на Европейския фонд за развитие, и решенията за освобождаване от отговорност, които трябва да бъдат взети от Парламента, включително вътрешната процедура по освобождаване от отговорност и всички други мерки, които съпровождат или привеждат в изпълнение такива решения;

2. приключването, представянето и контрола на сметките и счетоводните баланси на Съюза, неговите институции и всички органи, финансирани от него, включително определянето на остатъка, който ще бъде пренесен, и уреждането на сметките;

3. контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка;

4. оценката на разходната ефективност на различните форми на финансиране на Общността при осъществяването на политиките на Съюза;

5. проверката на измами и нередности при изпълнението на бюджета на Съюза, мерките, целящи предотвратяването и съдебното преследване на такива случаи и защитата на финансовите интереси на Съюза като цяло;

6. отношенията със Сметната палата, назначаването на нейните членове и разглеждането на нейните доклади;

7. Финансовия регламент, що се отнася до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.

VI. Комисия по икономически и парични въпроси

Комисията отговаря за:

1. икономическата и паричната политика на Съюза, функционирането на Икономическия и валутен съюз и на Европейската парична и финансова система, включително отношенията със съответните институции или организации;

2. свободното движение на капитали и плащания (трансгранични плащания, единна платежна зона, платежни баланси, движения на капитал и политика на вземане и отпускане на заеми, контрол върху движенията на капитали с произход от трети страни, мерки за насърчаване на износа на капитал на Съюза);

3. международната парична и финансова система, включително отношенията с финансови и парични институции и организации;

4. правилата за конкуренция и държавните или публични помощи;

5. данъчните разпоредби;

6. регулирането и надзора на финансови услуги, институции и пазари, включително финансовата отчетност, одита, счетоводните правила, корпоративното управление и други въпроси от областта на дружественото право, които се отнасят конкретно до финансовите услуги.

VII. Комисия по заетост и социални въпроси

Комисията отговаря за:

1. политиката на заетост и всички аспекти на социалната политика като условия на труд, социално осигуряване и социална защита;

2. мерките за здравословни и безопасни условия на труд;

3. Европейския социален фонд;

4. политиката на професионално обучение, включително професионалните квалификации;

5. свободното движение на работници и пенсионери;

6. социалния диалог;

7. всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на дискриминацията по полов признак;

8. отношенията с:

- Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop),

- Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд,

- Европейската фондация за обучение,

- Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд,

- както и отношенията с други съответни органи на ЕС и международни организации.

VIII. Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Комисията отговаря за:

1. политиката в областта на околната среда и мерките за опазване на околната среда, особено що се отнася до:

а) замърсяването на въздуха, почвата и водите, управлението и рециклирането на отпадъци, опасните вещества и препарати, нивата на шума, промяната на климата, опазването на биологичното разнообразие,

б) устойчивото развитие,

в) международните и регионални мерки и споразумения за опазване на околната среда,

г) възстановяването на щетите, нанесени на околната среда,

д) гражданската защита,

е) Европейската агенция за околната среда;

ж) Европейската агенция по химикалите

2. общественото здраве, по-специално:

а) програмите и специфичните действия в областта на общественото здраве,

б) фармацевтичните и козметичните продукти,

в) здравните аспекти на биологичния тероризъм,

г) Европейската агенция за оценка на лекарствени продукти и Европейския център за превенция и контрол на болестите;

3. въпросите, свързани с безопасността на храните, по-специално:

а) етикетирането и безопасността на храните,

б) ветеринарното законодателство относно защитата срещу рискове за човешкото здраве; проверките на храни и системите за производство на храни от гледна точка на общественото здраве,

в) Европейската агенция за безопасност на храните и Европейската служба за хранителен и ветеринарен контрол.

IX. Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Комисията отговаря за:

1. промишлената политика на Съюза и прилагането на нови технологии, включително мерките във връзка с малките и средни предприятия;

2. изследователската политика на Съюза, включително разпространяването и използването на резултатите от изследвания;

3. политиката в областта на космическото пространство;

4. дейностите на Съвместния център за научни изследвания и на Централното бюро за ядрени измервания, както и JET, ITER и други проекти в същата област;

5. мерките на Общността в областта на енергийната политика като цяло, сигурността на енергийните доставки и енергийната ефективност, включително изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в сектора на енергийната инфраструктура;

6. Договора за Евратом и Агенцията за доставки на Евратом; ядрената безопасност, извеждането от експлоатация на производствени мощности и унищожаването на отпадъци в ядрения сектор;

7. информационното общество и информационните технологии, включително изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в сектора на телекомуникационната инфраструктура.

X. Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Комисията отговаря за:

1. координацията на националното законодателство на общностно ниво в областта на вътрешния пазар и на митническия съюз, по-специално:

а) свободното движение на стоки, включително хармонизацията на технически стандарти,

б) свободата на установяване,

в) свободното предоставяне на услуги, с изключение на финансовия и пощенския сектор;

2. мерките, насочени към установяване и премахване на потенциалните пречки за функционирането на вътрешния пазар;

3. насърчаването и защитата на икономическите интереси на потребителите, с изключение на въпросите, свързани с общественото здраве и безопасността на храните, в контекста на изграждането на вътрешния пазар.

XI. Комисия по транспорт и туризъм

Комисията отговаря за:

1. въпросите, свързани с развитието на обща политика за железопътния, автомобилния, вътрешния речен, морския и въздушния транспорт, по-специално:

а) приложимите общи правила за транспорт в рамките на Европейския съюз,

б) изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в областта на транспортната инфраструктура,

в) предоставянето на транспортни услуги и отношенията с трети страни в областта на транспорта,

г) сигурността на транспорта,

д) отношенията с международни транспортни органи и организации;

2. пощенските услуги;

3. туризма.

XII. Комисия по регионално развитие

Комисията отговаря за:

регионалната политика и кохезионната политика, по-специално:

а) Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и другите инструменти на регионалната политика на Съюза,

б) оценката на въздействието на други политики на Съюза върху икономическото и социалното сближаване,

в) координацията на структурните инструменти на Съюза,

г) най-отдалечените региони и острови, както и трансграничното и междурегионално сътрудничество,

д) отношенията с Комитета на регионите, организациите за междурегионално сътрудничество и органите на местната и регионална власт.

XIII. Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Комисията отговаря за:

1. провеждането и развитието на общата селскостопанска политика;

2. развитието на селските райони, включително дейностите на съответните финансови инструменти;

3. законодателните актове в областта на:

а) ветеринарните въпроси и въпросите на растителното здраве, животинските фуражи, при условие че тези мерки не целят защитата срещу рискове за човешкото здраве,

б) животновъдството и животинското здраве;

4. подобряването на качеството на селскостопанските продукти;

5. снабдяването със селскостопански суровини;

6. Службата на Общността за растително многообразие;

7. лесовъдството.

XIV. Комисия по рибно стопанство

Комисията отговаря за:

1. провеждането, развитието и управлението на общата политика в областта на рибното стопанство;

2. опазването на рибните ресурси;

3. общата организация на пазара на рибни продукти;

4. структурната политика в секторите на рибното стопанство и аквакултурите, включително финансовите инструменти за ориентиране на рибното стопанство;

5. международните споразумения в областта на рибното стопанство.

XV. Комисия по култура и образование

Комисията отговаря за:

1. културните аспекти на Европейския съюз, по-специално:

а) подобряването на познаването и разпространението на културата,

б) защитата и насърчаването на културното и езиково многообразие,

в) опазването и съхраняването на културното наследство, културните обмени и художественото творчество;

2. образователната политика на Съюза, включително областта на европейското висше образование, насърчаването на системата на европейски училища и на обучението през целия живот;

3. аудиовизуалната политика и културните и образователни аспекти на информационното общество;

4. политиката за младежта и развиването на политика за спорт и отдих;

5. информационната и медийната политика;

6. сътрудничеството с трети страни в областта на културата и образованието и отношенията със съответните международни организации и институции.

XVI. Комисия по правни въпроси

Комисията отговаря за:

1. тълкуването и прилагането на Европейското право, съответствието на актовете на Европейския съюз с първичното право, особено избора на правни основания и съблюдаването на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

2. тълкуването и прилагането на международното право, доколкото то засяга Европейския съюз;

3. опростяването на общностното право, по-специално на законодателните предложения за неговото официално кодифициране;

4. правната защита на правата и прерогативите на Парламента, включително участието му в дела пред Съда и Първоинстанционния съд;

5. общностните актове, които засягат правния ред на държавите-членки, по-специално в областта на:

а) гражданското и търговското право,

б) дружественото право,

в) правото на интелектуална собственост,

г) процесуалното право;

6. мерки относно съдебното и административно сътрудничество по гражданскоправи въпроси;

7. отговорността за околната среда и санкциите за екологични престъпления;

8. етичните въпроси, свързани с новите технологии, при прилагане на процедура с асоциирани комисии - със съответните комисии;

9. Статута на членовете на Парламента и Правилника за длъжностните лица на Европейските общности;

10. привилегиите и имунитетите, както и проверката на пълномощията на членовете на Парламента;

11. организацията и статута на Съда;

12. Службата за хармонизация на вътрешния пазар.

XVII. Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисията отговаря за:

1. защитата на правата на гражданите, правата на човека и основните права на територията на Съюза, включително закрилата на малцинствата, както е предвидено в Договорите и в Хартата на основни права на Европейския съюз;

2. необходимите мерки за борба с всички други форми на дискриминация, освен дискриминация по полов признак или дискриминация на работното място или на пазара на труда;

3. законодателството в областта на прозрачността и на защитата на физически лица по отношение на обработката на лични данни;

4. установяването и развитието на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, по-специално:

а) мерките относно влизането и движението на лица, убежището и миграцията,

б) мерките относно интегрираното управление на общите граници,

в) мерките във връзка с полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси;

5. Европейската обсерватория за наркотици и наркомании и Европейската обсерватория за прояви на расизъм и ксенофобия, Европол, Евроюст, Сепол и други органи и агенции в същата област;

6. установяването на явна опасност от сериозно нарушаване от страна на държава-членка на общите за държавите-членки принципи.

XVIII. Комисия по конституционни въпроси

Комисията отговаря за:

1. институционалните аспекти на Европейския интеграционен процес, по-специално в рамките на подготовката и протичането на конвенти и междуправителствени конференции;

2. прилагането на Договора за ЕС и оценката за неговото действие;

3. институционалните последици от преговорите за разширяване на Съюза;

4. междуинстуционалните отношения, включително разглеждането на междуинституционалните споразумения съгласно член 120, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП с оглед на одобрението им от Парламента;

5. единната избирателна процедура;

6. политическите партии на европейско равнище, без да се накърняват компетенциите на Бюрото;

7. установяването на сериозно и системно нарушаване от държава-членка на общите за държавите-членки принципи;

8. тълкуването и прилагането на Правилника за дейността на ЕП и предложенията за неговите изменения.

XIX. Комисия по правата на жените и равенството между половете

Комисията отговаря за:

1. определянето, насърчаването и защитата на правата на жените в Съюза и свързаните с това общностни мерки;

2. насърчаването на правата на жените в трети страни;

3. политиката на равни възможности, включително равенството между мъже и жени по отношение на възможностите на пазара на труда и отношението на работното място;

4. премахването на всички форми на дискриминация по полов признак;

5. прилагането и по-нататъшното развитие на принципа на равенство между половете във всички сектори;

6. предприемането на последващи действия и прилагането на международни споразумения и конвенции, които засягат правата на жените;

7. информационната политика относно жените.

XX. Комисия по петиции

Комисията отговаря за:

1. петициите;

2. отношенията с Европейския омбудсман."

3.  Решава, че това решение ще влезе в сила в първия ден на първата месечна сесия на седмия парламентарен мандат.

4.  Възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.


Междупарламентарни делегации, делегации към съвместните парламентарни комитети, делегации към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи
PDF 275kWORD 47k
Решение на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно междупарламентарните делегации, делегациите към съвместните парламентарни комитети, делегациите към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи
P6_TA(2009)0349B6-0268/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Председателския съвет,

–   като взе предвид член 188 от своя правилник,

–   като взе предвид споразуменията за асоцииране, сътрудничество, както и други споразумения, сключени от Съюза с държави, които не са членки на ЕС,

–   воден от желанието за засилване на парламентарната демокрация чрез непрекъснат междупарламентарен диалог,

1.  Решава, че броят на делегациите и техните регионални групи е, както следва:

а) Европа, Западни Балкани и Турция

Делегации в

– Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия

– Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония

– Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и към Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово

б) Русия, държавите от Източното партньорство, Централна Азия и Монголия

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия,

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна,

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова,

Делегация за връзки с Беларус,

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия,

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия

в) Магреб, Машрек, Израел и Палестина

Делегации за връзки с

– Израел

– Палестинския законодателен съвет

– държавите от Магреб и Съюза на Арабския Магреб

– държавите от Машрек

г) Арабски полуостров, Ирак и Иран

Делегации за връзки с

– Арабския полуостров

– Ирак

– Иран

д) Северна и Южна Америка

Делегации за връзки с

– Съединените американски щати

– Канада

– държавите от Централна Америка,

– държавите от Андската общност,

– Меркосур

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили

е) Азия/Тихоокеански регион

Делегации за връзки с

– Япония,

– Китайската народна република,

– Индия,

– Афганистан,

– държавите от Южна Азия,

– държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН),

– Корейския полуостров,

– Австралия и Нова Зеландия,

ж) Африка

Делегация за връзки с Южна Африка,

Делегация за връзки с Панафриканския парламент

з) многостранни асамблеи

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС,

Делегация в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея,

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея,

Делегация в Парламентарна асамблея Евронест,

Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

(която ще се бъде съставена от членове на подкомисията по сигурност и отбрана).

2. а) Решава парламентарните комисии за СИП да са съставени изключително от членове на Комисията по международна търговия и Комисията по развитие - като бъде гарантирано, че Комисията по международна търговия ще играе водеща роля в качеството на водеща комисия, както и че те следва да координират активно работата си със Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС;

б) Решава Евро-средиземноморската, Евро-латиноамериканската и Парламентарната асамблея Евронест да са съставени изключително от членове на двустранните или подрегионалните делегации, обхванати от всяка асамблея;

3.  Припомня решението на Председателския съвет за създаване на парламентарна асамблея Евронест за асоцииране на Европейския парламент с парламентите на Украйна, Молдова, Беларус, Армения, Азербайджан и Грузия; решава, що се отнася до Беларус, че Председателският съвет ще представи предложения с оглед на представителството на Беларус в Парламентарната асамблея Евронест;

4.  Решава, че Съветът на председателите на делегации следва да изготви годишен проектографик, който да бъде приет от Председателския съвет след провеждане на консултации с Комисията по външни работи, Комисията по развитие и Комисията по международна търговия, с уговорката, че Председателският съвет може да промени графика с цел откликване на политически събития;

5.  Решава, че политическите групи и независимите членове на ЕП назначават постоянни заместници, които да осъществяват дейност във всички видове делегации, и че броят на тези заместници не може да надвишава броя на пълноправните членове, които представят политическите групи, или на независимите членове на ЕП;

6.  Решава да засили сътрудничеството и консултациите с комисиите, занимаващи се с дейност, свързана с делегациите, посредством провеждане на съвместни заседания между тези органи в техните обичайни работни места;

7.  В практически план ще се стреми да гарантира, че един или повече докладчици/председатели на комисия могат също така да участват в дейността на делегациите, в парламентарните комисии за сътрудничество, в съвместните парламентарни комитети и в многостранните парламентарни асамблеи; също така решава, че председателят, при съвместно искане от страна на председателите на заинтересованата делегация и комитет, разрешава мисии от този вид;

8.  Решава, че настоящото решение ще влезе в сила по време на първата месечна сесия на седмия парламентарен мандат.

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.


Отмяна на Директива 83/515/ЕИО и на 11 неактуални решения в сферата на общата политика в областта на рибарството *
PDF 261kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за отмяна на Директива 83/515/ЕИО и 11 неактуални решения в сферата на общата политика в областта на рибарството (COM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))
P6_TA(2009)0350A6-0203/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0088),

–   като взе предвид член 37 и член 300, параграф 2 и параграф 3, алинея 1 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6-0094/2009),

–   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство (A6-0203/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Отмяна на 14 неактуални регламенти в сферата на общата политика в областта на рибарството *
PDF 260kWORD 31k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за отмяна на 14 неактуални регламенти в сферата на общата политика в областта на рибарството (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))
P6_TA(2009)0351A6-0202/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0089),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0095/2009),

–   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство (A6-0202/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) *
PDF 504kWORD 142k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))
P6_TA(2009)0352A6-0259/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0038),

–   като взе предвид членове 36 и 37 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6-0051/2009),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони и становищата на Комисията по бюджети и на Комисия по регионално развитие (A6-0259/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Признава, че съществува неяснота относно наличието на резервите по функция 2; подчертава, че финансирането на плана за икономическо възстановяване не следва да представлява опасност за бъдещите потребности в рамките на тази категория от разходи; изразява предпочитанието си за използване на резерви, налични при приключването на бюджетните години;

3.  Припомня, че годишната сума ще бъде определена в рамките на годишната бюджетна процедура, в съответствие с разпоредбите на точка 38 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.(1);

4.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

5.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

6.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1 a (ново)
(1а) Финансирането на Европейския план за икономическо възстановяване следва да се осъществи в съответствие с разпоредбите на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1.
____________
1ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
Изменение 2
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1 б (ново)
(1б) Съществуващите резерви във функция 2 не могат да се считат за даденост и нито едно споразумение относно плана за икономическо възстановяване не следва да излага на риск бъдещите потребности в която и да е категория разходи.
Изменение 3
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2
(2)  От споменатата сума 1,5 млрдEUR следва да се предоставят на всички държави-членки посредством Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), с оглед развитие на широколентов интернет в селските райони и активизиране на дейностите, свързани с приоритетите съгласно член 16а, параграф 1, букви а) до е) от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета (наричани по-нататък "нови предизвикателства").
(2)  От споменатата сума 1 020 млн. евро следва да се предоставят на всички държави-членки посредством Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), с оглед развитие на широколентов интернет в селските райони и активизиране на дейностите, свързани с приоритетите съгласно член 16а, параграф 1, букви а) до е) от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета (наричани по-нататък "нови предизвикателства"). От тази сума през 2009 г. следва да са на разположение 850 млн. евро, а 170 млн. евро следва да бъдат осигурени чрез компенсаторен механизъм в рамките на съгласуването на бюджета за 2010 г. и следва да са на разположение през 2010 г.
Изменение 4
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2 a (ново)
(2а) Бюджетният орган увеличи размера на средствата по бюджетния ред за развитие на селските райони за 2009 г. с 249 840 000 евро. Тези допълнителни средства следва да бъдат отпуснати за мерките, финансирани по линия на ЕЗФРСР в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване.
Изменение 5
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4
(4)  За да се гарантира, че разбивката на допълнителната помощ от Общността се използва във всяка държава-членка в съответствие с целите на двата набора от политики (нови предизвикателства и широколентов интернет), държавите-членки следва да посочат в своите национални стратегически планове индикативната сума, получена в резултат от събиране на сумите от задължителната модулация заедно с неизползваните средства съгласно член 136 от Регламент (ЕО) № [X] на Съвета и увеличението на глобалните задължения, определени с Решение 2006/493/ЕО на Съвета, изменено с Решение…... Тези суми ще се използват, от една страна, за инфраструктурата на широколентовия интернет в селските райони, а от друга за "новите предизвикателства".
(4)  За да се гарантира, че разбивката на допълнителната помощ от Общността се използва във всяка държава-членка в съответствие с целите на двата набора от политики (нови предизвикателства и широколентов интернет), държавите-членки следва да посочат в своите национални стратегически планове индикативната сума, получена в резултат от събиране на сумите от задължителната модулация заедно с неизползваните средства съгласно член 136 от Регламент (ЕО) № [X] на Съвета и увеличението на глобалните задължения, определени с Решение 2006/493/ЕО на Съвета, изменено с Решение…... Тези суми ще се използват за инфраструктурата на широколентовия интернет в селските райони, за "новите предизвикателства" и за други мерки, насочени към подобряване на усвояването на средства и към създаване на нови работни места.
Изменение 6
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4 a (ново)
(4а) С цел да увеличат усвояването на средства по програмите си, държавите-членки могат да използват допълнителни ресурси за фонд за гаранции и заеми.
Изменение 7
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6
(6)  В заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2008 г. се одобрява помощта в рамките на ЕПИВ, по-специално за развитие на широколентов интернет, включително в зоните с недостатъчно покритие. Тъй като в селските райони достъпът до интернет често е незадоволителен, следва да се увеличи помощта за широколентови инфраструктури в селските райони по линия на ЕЗФРСР. Предвид значението на тази приоритетна област държавите-членки следва да предвидят в програмите си дейности до края на 2009 г. във връзка с приоритетната област. Трябва да се състави списък на видовете дейности, свързани с широколентовите инфраструктури, за да могат държавите-членки да определят съответните дейности в контекста на законовата рамка за развитие на селските райони.
(6)  В заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2008 г. се одобрява помощта в рамките на ЕПИВ, по-специално за развитие на широколентов интернет, включително в зоните с недостатъчно покритие. Тъй като в селските райони достъпът до интернет често е незадоволителен, следва да се увеличи помощта за широколентови инфраструктури и съпровождащи инсталации в селските райони по линия на ЕЗФРСР. Предвид значението на тази приоритетна област държавите-членки следва да предвидят в програмите си дейности до края на 2009 г. във връзка с приоритетната област. Трябва да се състави списък на видовете дейности, свързани с широколентовите инфраструктури и оборудване, за да могат държавите-членки да определят съответните дейности в контекста на законовата рамка за развитие на селските райони.
Изменение 8
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10
(10)  В селските райони често липсва инфраструктура за широколентовия интернет често е незадоволителна, както в по-малък, така и в по-голям мащаб. Последниятможе да е от съществено значение за обслужването на трудно достъпни селски райони. За да се гарантира най-ефективно използване на наличните ресурси и за да се позволи значително развитие на широколентовия интернет в селските райони, съответните дейности следва да се считат за отговарящи на условията за подпомагане, без да има ограничение в размера на съответната инфраструктура. Поради това съществуващото ограничение в размера на инфраструктурата на основни услуги за икономиката и населението в селските райони следва да не важи за дейности, свързани с широколентовите инфраструктури.
(10)  В селските райони често липсва инфраструктура за широколентовия интернет както в по-малък, така и в по-голям мащаб. Последният е от съществено значение за обслужването на трудно достъпни селски райони, например планинските и островните региони. За да се гарантира най-ефективно използване на наличните ресурси и съществуващата инфраструктура и за да се позволи значително развитие на широколентовия интернет и оборудване в селските райони, съответните дейности следва да се считат за отговарящи на условията за подпомагане, без да има ограничение в размера на съответната активна или пасивна инфраструктура или част от нея. Поради това съществуващото ограничение в размера на инфраструктурата на основни услуги за икономиката и населението в селските райони следва да не важи за дейности, свързани с широколентовите инфраструктури.
Изменение 9
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11 a (ново)
(11а) Предвид необходимостта от бързи действия в отговор на настоящата икономическа криза е целесъобразно да се предвидят плащания, които могат да бъдат извършени през бюджетната 2009 година.
Изменение 10
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 13 a (ново)
(13а) Държавите-членки следва да гарантират, че регионалните и местни органи, както и потенциалните бенефициери разполагат с конкретна информация относно новите възможности, които предлагат ревизираните програми за развитие на селските райони.
Изменение 11
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 13 б (ново)
(13б) Следва да се въведат специални мерки за осигуряване на образователни курсове и курсове за обучение относно използването на инфраструктурите и оборудването за широколентов интернет в селските общности, като се отделя специално внимание на професионалното обучение на селскостопанските специалисти, чиито практически умения биха могли да се използват по този начин. В това отношение стимулирането на научно-изследователския сектор следва да се счита за приоритет;
Изменение 12
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 16а – параграф 1 – буква ж
ж) инфраструктура за широколентов интернет в селските райони.
ж) инфраструктура за широколентов интернет в селските райони и оборудване за обществен интернет достъп в селските общности;
Изменение 13
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 16а – параграф 1 – буква ж а (нова)
жa) преодоляване на последствията от икономическата криза в селското стопанство главно с цел подпомагане на инфраструктурите и създаване на мрежа на производители и организации;
Изменение 14
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 16а – параграф 1 – буква ж б (нова)
жб) мерки за запазване или създаване на работни места в селските райони;
Изменение 15
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 16а – параграф 1 – буква ж в (нова)
жв) мерки за подпомагане на младите земеделски стопани.
Изменение 16
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 16а – параграф 3 – буква б
б) таблица, съдържаща общия принос на Общността за видовете дейности, посочени в параграф 1, букви а) до е), и приноса на Общността за видове дейности, посочени в параграф 1, букви ж), за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2013 г."
б) таблица, съдържаща общия принос на Общността за видовете дейности, посочени в параграф 1, букви а) до е) и букви жа) до жв), и приноса на Общността за видове дейности, посочени в параграф 1, букви ж), за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2013 г.
Изменение 17
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква а
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 69 – параграф 2а
"2а. Частта от сумата, посочена в параграф 1 от настоящия член, получена в резултат на увеличението на глобалните задължения, определени с Решение 2006/493/ЕО на Съвета, изменено с Решение…., се предоставя от 1 януари 2009 г. Тя се заделя за видове дейности, свързани с приоритети съгласно член 16а, параграф 1, и се използва както следва:
"2а. Частта от сумата, посочена в параграф 1 от настоящия член, получена в резултат на увеличението на глобалните задължения, определени с Решение 2006/493/ЕО на Съвета, изменено с Решение…., както и сумата от 249 840 000  EUR, добавена към бюджетен ред 05 04 05 01 в бюджетната 2009 година, се предоставят от 1 януари 2009 г. Те се заделят за видове дейности, свързани с приоритети съгласно член 16а, параграф 1.
a) една трета (0,5 млрд. EUR) за видове дейности, свързани с приоритетите съгласно член 16а, параграф 1, буква а) до е);
б) две трети (1 млрд. EUR) за видове дейности, свързани с приоритета съгласно член 16а, параграф 1, буква ж)."
Изменение 18
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква а а (нова)
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 69 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)
(аа) В член 4 се добавя следната алинея:
"По отношение на посочената в параграф 2а, буква б) сума Комисията взема предвид различията в съществуващото широколентовото покритие в държавите-членки, и по-специално в районите, в които достъпът е труден, и произтичащите от това различни потребности.".
Изменение 19
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 69 – параграф 5 а – алинея 1 а (нова)
В рамките на доклада за развитие на селските райони, представян ежегодно от Комисията, специален раздел е посветен на мониторинга на дейностите, свързани с приоритетите, посочени в член 16 а, параграф 1, буква ж).
Изменение 20
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 69 – параграф 5 б
5б. Ако при закриването на програмата действителната сума на приноса на Общността, изразходвана за дейностите, посочени в член 16а, параграф 1, е по-малка от сумите, посочени в параграф 5а от настоящия член, разликата се възстановява от държавата-членка в общия бюджет на Европейските общности до размера на сумата, с която са били превишени общите средства, отпуснати за дейности, различни от посочените в член 16a, параграф 1.
5б. Ако при закриването на програмата действителната сума на приноса на Общността, изразходвана за дейностите, посочени в член 16а, параграф 1, е по-малка от сумите, посочени в параграф 5а от настоящия член, разликата се внася от държавата-членка в бюджета за развитие на селските райони на самата държава-членка до размера на сумата, с която са били превишени общите средства, отпуснати за дейности, различни от посочените в член 16a, параграф 1.
Освен това, ако при закриването на програмата действителната сума на приноса на Общността, изразходвана за дейностите, посочени в член 16а, параграф 1, букви а) до е), е по-малка от сумата, посочена в параграф 5а от настоящия член за съответните видове дейности, разликата се възстановява от държавата-членка в общия бюджет на Европейските общности до размера на сумата, с която са били превишени средствата, отпуснати за дейности, посочени в член 16a, параграф 1, буква ж). Ако обаче действителната сума на приноса на Общността, изразходвана за дейности, различни от посочените в член 16a, параграф 1, е по-малка от средствата, отпуснати за тези видове дейности, то сумата, която трябва да се възстановява, се намалява с тази разлика.
Същевременно, ако при закриването на програмата действителната сума на приноса на Общността, изразходвана похарчена за дейностите, посочени в член 16а, параграф 1, буква ж), е по-малка от сумата, посочена в параграф 5а от настоящия член за съответните видове дейности, разликата се възстановява от държавата-членка в общия бюджет на Европейските общности до размера на сумата, с която са били превишени средствата, отпуснати за дейности, посочени в член 16a, параграф 1, букви а) до е). Ако обаче действителната сума на приноса на Общността, изразходвана за дейности, различни от посочените в член 16a, параграф 1, е по-малка от средствата, отпуснати за тези видове дейности, то сумата, която трябва да се възстановява, се намалява с тази разлика.
Изменение 21
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б а (нова)
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 69 – параграф 6 а (нов)
ба) Добавя се следният параграф:
"6а. От посочената в параграф 2а сума 250 млн. евро се предоставят за плащания през бюджетната 2009 година."
Изменение 22
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – параграф 6 а (нов)
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 69а (нов)
6а. Създава се следният член:
"Член 69а
Фондове за гаранции и заеми
Без да се засягат разпоредбите на член 69, държавите-членки могат да използват посочената в член 69, параграф 2а сума за фондове за гаранции и заеми. За изпълнението на настоящия член се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 1, и по-специално член 50, член 51 и член 52 от него.
_________
1ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15"
Изменение 23
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 70 – параграф 4 – алинея 2
"Въпреки таваните, определени в параграф 3, приносът на ЕЗФРСР може да се увеличи до 90 % за райони по цел "Сближаване", и до 75 % за райони извън тази цел за видовете дейности, посочени в член 16а, параграф 1 от настоящия регламент, до сумата, получена в резултат на прилагането на задължителната модулация по член 9, параграф 4 и член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № …, сумата, посочена в член 69, параграф 2а от настоящия регламент, и ‐ от 2011 г. нататък ‐ сумите по член 136 от Регламент (EО) № ….";
"Въпреки таваните, определени в параграф 3, приносът на ЕЗФРСР може да се увеличи до 100 % за райони по цел "Сближаване", и до 75 % за райони извън тази цел за видовете дейности, посочени в член 16а, параграф 1 от настоящия регламент, до сумата, получена в резултат на прилагането на задължителната модулация по член 9, параграф 4 и член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № …, сумата, посочена в член 69, параграф 2а от настоящия регламент, и ‐ от 2011 г. нататък ‐ сумите по член 136 от Регламент (EО) № ….";
Изменение 24
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 76 – параграф 2 а (нов)
8а. В член 76 се добавя следният параграф:
"2а. Държавите-членки предоставят конкретна информация относно новите приоритети, посочени в член 16а. Тази информация се предоставя в полза на регионалните и местни органи, както и на потенциални бенефициери на мерките.".
Изменение 25
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Приложение III – Заглавие
Списък на видове дейности, свързани с приоритета съгласно член 16а, параграф 1, буква ж)
Примерен списък на видове дейности, свързани с приоритета съгласно член 16а, параграф 1, буква ж)
Изменение 26
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Приложение III – колона 1 – ред 1
Създаване на нова инфраструктура за широколентов интернет включително съоръжения за пренос (напр. фиксирани, наземни безжични, сателитни или комбинация от технологии)
Създаване на нова инфраструктура за широколентов интернет включително съоръжения за пренос и наземно оборудване (напр. фиксирани, наземни безжични, сателитни или комбинация от технологии) и други необходими форми на подпомагане (например инсталиране и поддръжка)
Изменение 27
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Приложение III – ред 3 a (нов)
Предоставяне на публичен достъп до оборудване за широколентов интернет
Член 56: основни услуги за икономиката и населението в селските райони

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Внасяне и разглеждане на петиции (изменение на Дял VІІІ от правилника за дейността)
PDF 448kWORD 95k
Решение на Европейския парламент от 6 май 2009 г. за изменение на Правилника за дейността във връзка с внасянето и разглеждането на петиции (2006/2209(REG))
P6_TA(2009)0353A6-0027/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид писмото на своя председател от 20 юли 2006 г.,

–   като взе предвид членове 201 и 202 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси и становището на Комисията по петиции (A6-0027/2009),

1.  Реши да внесе в своя правилник долупосочените изменения;

2.  Отбелязва, че настоящите изменения влизат в сила на първия ден от следващата месечна сесия, с изключение на изменението, свързано с член 193а (нов), което ще влезе в сила на първия ден след влизането в сила на съответната разпоредба на Договора;

3.  Възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Текст в сила   Изменение
Изменение 1
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 191 – параграф 2 a (нов)
2а. Когато дадена петиция е подписана от няколко физически или юридически лица, подписалите определят свой представител и заместник-представители, които за целите на настоящия дял се считат за вносители на петицията.
Ако такива лица не бъдат определени, за вносител на петицията се счита първото подписало я лице или друго подходящо лице.
Изменение 2
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 191 – параграф 2 б (нов)
2б. Всеки вносител на петиция може по всяко време да оттегли подкрепата си за петицията.
След като всички вносители оттеглят подкрепата си, петицията става нищожна.
Изменение 3
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 191 – параграф 3
3.  Петициите трябва да бъдат написани на един от официалните езици на Европейския съюз.
3.  Петициите трябва да бъдат написани на официален език на Европейския съюз.
Петициите, написани на друг език, се разглеждат само когато вносителят им е приложил превод или резюме на един от официалните езицина Европейския съюз. Преводът или резюмето служат за основа на работата на Парламента. В кореспонденцията на Парламента с вносителя на петицията се използва официалният език, на който е съставен преводът или резюмето.
Петициите, написани на друг език, се разглеждат само когато вносителят им е приложил превод на официален език. В кореспонденцията на Парламента с вносителя на петицията се използва официалният език, на който е съставен преводът или резюмето.
Бюрото може да вземе решение петициите и кореспонденцията с вносителите на петиции да се съставят на други езици, които се използват в държава-членка.
Изменение 4
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 191 – параграф 5
5.  Вписаните в регистъра петиции се изпращат от председателя на Парламента на компетентната комисия, която първо проверява дали регистрираните петиции попадат в сферите на дейност на Европейския съюз.
5.  Вписаните в регистъра петиции се изпращат от председателя на Парламента на компетентната комисия, която първо се произнася по допустимостта на петицията съответствие с член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Ако компетентната комисия не успее да постигне единодушие по допустимостта на петицията, тя се обявява за допустима по искане на най-малко една четвърт от членовете на комисията.
Изменение 5
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 191 – параграф 6
6.  Петициите, обявени за недопустими от комисията, се оставят без разглеждане; техните вносители се уведомяват за взетото решение и за мотивите за него.
6.  Петициите, обявени за недопустими от комисията, се оставят без разглеждане; техните вносители се уведомяват за взетото решение и за мотивите за него. По възможност могат да се препоръчат алтернативни средства за защита.
Изменение 6
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 191 – параграф 7
7.  В случаите по предходния параграф комисията може да предложи на вносителя на петицията да се обърне към компетентния орган на съответната държава-членка или на Европейския съюз.
заличава се
Изменение 7
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 191 – параграф 8
8.  Ако лицето, което е подало петицията, не поиска тя да бъде разгледана при условията на поверителност, петицията се вписва в публичен регистър.
8.  По правило, след вписването им в регистъра, петициите стават обществено достъпни документи и Парламентът може да публикува името на вносителя и съдържанието на петицията по съображения за прозрачност.
Изменение 8
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 191 – параграф 8 a (нов)
8a.  Независимо от разпоредбите на параграф 8, вносителят на петиция може да поиска името му да бъде запазено в тайна с оглед защита на неприкосновеността на неговия личен живот, в който случай Парламентът е длъжен да се съобрази с искането.
Когато твърденията, съдържащи се в петицията не могат да бъдат проверени по причини, свързани с анонимността на вносителя, се иска мнението му относно последващите действия, които да бъдат предприети.
Изменение 9
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 191 – параграф 8 б (нов)
8б. Вносителят може да поиска петицията му да бъде разгледана в условията на поверителност, в който случай Парламентът взема подходящи предпазни мерки за гарантиране, че съдържанието ѝ няма да стане публично достояние. Вносителят на петицията бива информиран при какви условия точно ще се прилага настоящата разпоредба.
Изменение 10
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 192 – параграф -1 (нов)
-1.  Допустими петиции се разглеждат от компетентната комисия в хода на обичайната ѝ дейност чрез разискване на редовно заседание или посредством писмена процедура. Вносителите на петиции могат да бъдат поканени за участие в заседание на комисията, ако тяхната петиция е предмет на разискването, или ако те поискат да присъстват. Правото на изказване се дава на вносителите на петиции по преценка на председателя.
Изменение 11
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 192 – параграф 1
1.  Компетентната комисия може да реши да изготви доклад или по друг начин да изрази становището си по петициите, които е обявила за допустими.
1.  Във връзка с допустима петиция комисията може да реши да изготви доклад по собствена инициатива съгласно член 45, параграф 1 от Правилника за дейността или да внесе в Парламента кратко предложение за резолюция, при условие че няма възражения от страна на Председателския съвет. Такива предложения за резолюции се включват в дневния ред на месечна сесия, провеждаща се не по-късно от осем седмици след приемането им в комисия. Те се поставят на едно гласуване и без разисквания, освен ако Председателският съвет реши по изключение да приложи член 131а от Правилника за дейността.
Комисията може, особено в случаите на петиции, целящи промяна на действащи нормативни разпоредби, да иска становища от други комисии съгласно член 46.
Съгласно член 46 и приложение VI комисията може да иска становища от други комисии със специална компетентност по разглеждания въпрос.
Изменение 12
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 192 – параграф 2
2.  Създава се електронен регистър, чрез който гражданите могат да подкрепят вносителя на дадена петиция, като положат своя електронен подпис под петициите, които са обявени за допустими и вписани в регистъра.
2.  Създава се електронен регистър, чрез който гражданите могат да подкрепят или да оттеглят подкрепата си за вносителя на дадена петиция, като положат своя електронен подпис под петициите, които са обявени за допустими и вписани в регистъра.
Изменение 13
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 192 – параграф 3
3.  При разглеждане на петиции или установяване на факти комисията може да организира изслушвания на вносителите на петициите или общи изслушвания, или да командирова членове да установят фактите на място.
3.  При извършване на проверки по петиции, установяване на факти или търсене на решения комисията може да организира констативни посещения в засегнатата от петицията държава-членка или регион.
Докладите за посещенията се съставят от участниците в тях. След одобрение от комисията, те се изпращат до председателя на Парламента.
Изменение 14
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 192 – параграф 4
4.  С оглед на изготвянето на становищата си парламентарната комисия може да поиска от Комисията на Европейския съюз да ѝ предостави документи и информация, както и да ѝ осигури достъп до нейните служби.
4.  Парламентарната комисия може да поиска съдействие от Комисията на Европейския съюз, по-специално информация относно прилагането и спазването на правото на Общността, както и като пълна информация и всички документи, имащи отношение към петицията. Представители на Комисията са поканени да участват в заседанията на парламентарната комисия.
Изменение 15
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 192 – параграф 5
5.  Когато е необходимо, комисията внася в Парламента предложения за резолюции по разгледаните от нея петиции.
5.  Парламентарната комисия може да поиска от председателя на Парламента да изпрати становището или препоръката ѝ на Комисията, Съвета или съответния орган на държавата-членка с оглед предприемане на действия или даване на отговор.
Комисията може също да поиска становищата ѝ да бъдат изпратени от председателя на Парламента до Комисията или Съвета.
Изменение 16
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 192 – параграф 7
7.  Председателят уведомява вносителите на петициите за взетите решения и за мотивите за тях.
7.  Вносителят на петицията бива уведомен за взетото от комисията решение и мотивите за него.
Когато завърши разглеждането на допустима петиция, процедурата по разглеждане на петицията се обявява за приключена и вносителят ѝ бива уведомен за това.
Изменение 17
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 193 a (нов)
Член 193a
Инициатива на гражданите
Когато Парламентът бъде информиран, че Комисията на Европейските общности е била поканена да представи предложение за нормативен акт по член 11, параграф 4 от Договора за ЕС, Комисията по петиции проверява дали има вероятност това да се отрази на нейната дейност и при необходимост информира за това вносителите на петиции по свързани теми.

Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (2007–2013 г.)
PDF 568kWORD 93k
Резолюция
Приложение
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно измененото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (2007–2013 г.) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))
P6_TA(2009)0354A6-0278/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0171),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точки 21, 22 и 23 от него,

–   като взе предвид своята резолюция от 25 март 2009 г. относно междинния преглед на Финансовата рамка за 2007–2013 г.(2) и от 10 март 2009 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2010 г.(3),

–   като взе предвид заключенията от тристранните разговори, състояли се на 2 април 2009 г.,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0278/2009),

1.  Одобрява заключенията от тристранните разговори от 2 април 2009 г.,

2.  Подчертава, че постигнатото споразумение за преразглеждане на многогодишната финансова рамка е резултат от успешно междуинституционално сътрудничество в отговор на финансовата и икономическа криза, пред която са изправени в момента държавите-членки, чрез насърчаване на солидарност в областта на енергийните ресурси и насърчаване на широколентов интернет в селските райони, както и подкрепа за селскостопанския сектор;

3.  Припомня, че чрез това споразумение Парламентът, в качеството си едновременно на законодателен и бюджетен орган, защити съществуващите си приоритети, както постъпи по време на бюджетната процедура за 2008 г., когато беше постигнато споразумението за финансиране на програма "Галилео";

4.  Изразява съгласие с политическия компромис, който предвижда механизъм за компенсация, включен в бюджетната процедура за 2010 г., както и – единствено при необходимост – за бюджетната процедура за 2011 г.; припомня, че, както се посочва в съвместната декларация, приета от Европейския парламент, Съвета и Комисията след тристранните разговори от 2 април 2009 г., механизмът за компенсация няма да засяга финансовите пакети на програмите, които са предмет на съвместно решение, нито годишната бюджетна процедура и че ще бъде финансиран с помощта на всички бюджетни средства, осигурени в бюджетната правна рамка;

5.  Припомня, че за дефицитите и салдата все още не е намерено решение след приключването на преговорите за МИС от 17 май 2006 г. и че въпросът за тези дефицити следва да бъде разгледан в рамките на междинния преглед за 2008–2009 г., както е посочено в Декларация 3 към МИС от 17 май 2006 г., както и в хода на годишните бюджетни процедури, по възможност като се прилагат по-голяма гъвкавост и задължително всички средства, предвидени в МИС от 17 май 2006 г.; припомня, както се посочва в декларацията на Парламента по време на тристранните разговори от 2 април 2009 г., че Комисията би следвало да вземе предвид в процеса на междинния преглед принципите, включени в неговата резолюция, приета на 25 март 2009 г.;

6.  Отправя предупреждение предвид редовното усвояване на маржовете по функция 2 за финансиране на други функции, тъй като то би могло да се превърне в заплаха за интересите на селскостопанския сектор при неочакван спад на пазарните цени;

7.  Изразява съжаление от факта, че споразумението със Съвета беше постигнато едва два месеца преди края на парламентарния мандат, като по този начин ограничи времето за преговори и постави институциите под напрежение въпреки обичайната атмосфера на добросъвестно сътрудничество;

8.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

9.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 май 2009 г.

за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (2007–2013 г.)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(4), и по-специално точка 21, точка 22, параграф първи и втори и точка 23 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че:

(1)  На тристранната среща от 2 април 2009 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха съгласие относно финансирането, в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване, за модернизиране на инфраструктурата и за енергийна солидарност, за проекти в областта на енергетиката и широколентовия интернет, както и за укрепване на операциите, свързани с "новите предизвикателства", определени в контекста на прегледа на междинната реформа от 2003 г. на общата селскостопанска политика ("преглед на състоянието"). Финансирането налага като първа стъпка преразглеждането на многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г. в съответствие с точки 21, 22, и 23 от Междуинституционалното споразумение с цел повишаване на тавана за бюджетните кредити за поети задължения за 2009 г. по подфункция 1а със сумата от 2 000 000 000 EUR по текущи цени.

(2)  Повишаването на тавана по подфункция 1а ще бъде изцяло компенсирано с понижаване на тавана за бюджетните кредити за поети задължения за 2009 г. по функция 2 със сумата от 2 000 000 000 EUR.

(3)  За да се запази подходящо съотношение между поети задължения и плащания, годишните тавани за бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани. Корекцията ще бъде с неутрален ефект.

(4)  Приложение I към Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление следва да бъде съответно изменено(5),

РЕШИХА:

Член единствен

Приложение I към Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление се заменя с приложението към настоящото решение.

Съставено в Страсбург на 6 май 2009 г.,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 2007–2013 г., ПРЕРАЗГЛЕДАНА ПРЕДВИД ЕВРОПЕЙСКИЯ ПЛАН ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ПОСТОЯННИ ЦЕНИ ОТ 2004 г.)

(млн. EUR – текущи цени)

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Общо

2007-2013

1. Устойчив растеж

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1а Конкурентоспособност за растеж и заетост

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1б Сближаване за растеж и заетост

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2. Опазване и управление на природните ресурси

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

в това число: свързани с пазара разходи и преки плащания

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3а Свобода, сигурност и правосъдие

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3б Гражданство

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. ЕС като фактор от световно значение

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Администрация(1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6. Компенсации

419

191

190

800

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

като процент от БНД

1,08%

1,09%

1,07%

1,05%

1,03%

1,02%

1,01%

1,048%

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПЛАЩАНИЯ

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

като процент от БНД

1,06%

1,06%

0,96%

1,01%

0,97%

0,98%

0,95%

1,00%

Наличен марж

0,18%

0,18%

0,28%

0,23%

0,27%

0,26%

0,29%

0,24%

Таван на собствените ресурси като процент от БНД

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

(1) Разходите за пенсии, включени под тавана на тази функция, са изчислени без вноските от служителите на съответните схеми в рамките на 500 милиона евро по цени за 2004 г. за периода 2007–2013 г.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P6_TA(2009)0174.
(3) Приети текстове, P6_TA(2009)0095 и 0096.
(4) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(5) За тази цел цифрите в резултат на горното споразумение са превърнати в цени от 2004 г.


Проект на коригиращ бюджет № 4/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година
PDF 266kWORD 33k
Резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно проект на коригиращ бюджет № 4/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, раздел ІІІ - Комисия (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))
P6_TA(2009)0355A6-0281/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, окончателно приет на 18 декември 2008 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 4/2009 г. на Европейския съюз за финансовата 2009 година, представен от Комисията на 8 април 2009 г. (SEC(2009)0496),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 4/2009, утвърден от Съвета на 27 април 2009 г. (9126/2009 – C6-0156/2009),

–   като взе предвид член 69 от своя правилник и Приложение ІV към него,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0281/2009),

А.   като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 4 на общия бюджет за 2009 г. се отнася до преразглеждането на горните граници на многогодишната финансова рамка за функции 1а и 2;

Б.   като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 4/2009 е официалното записване на тези бюджетни корекции в бюджета за 2009 г.;

1.  Приема за сведение предварителния проект на коригиращ бюджет № 4/2009;

2.  Одобрява без изменения проекта на коригиращ бюджет № 4/2009;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

(1) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 69, 13.3.2009 г.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Проект на коригиращ бюджет № 5/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година
PDF 265kWORD 33k
Резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно проект на коригиращ бюджет № 5/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, раздел ІІІ - Комисия (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))
P6_TA(2009)0356A6-0282/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, окончателно приет на 18 декември 2008 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 5/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, представен от Комисията на 15 април 2009 г. (COM(2009)0177),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 5/2009, утвърден от Съвета на 27 април 2009 г. (9127/2009 – C6-0157/2009),

–   като взе предвид член 69 от своя правилник и Приложение ІV към него,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0282/2009),

A.   като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 5 на общия бюджет за 2009 г. се отнася до записването в бюджета на излишъка, който произтича от изпълнението на бюджета за 2008 г.;

Б.   като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 5/2009 е официалното записване на тези бюджетни корекции в бюджета за 2009 г.;

1.  Приема за сведение предварителния проект на коригиращ бюджет № 5/2009;

2.  Одобрява без изменения проекта на коригиращ бюджет № 5/2009;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

(1) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 69, 13.3.2009 г.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Посочване на консумацията на енергия на етикети на телевизори
PDF 276kWORD 47k
Резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно проект на директива на Комисията за прилагане и изменение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение на посочването на консумацията на енергия на етикети на телевизори
P6_TA(2009)0357B6-0260/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид Директива 92/75/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 г. относно посочване на консумацията на енергия и други ресурси от домакински уреди в етикети и стандартна информация, свързана с продуктите(1) и по-специално членове 9 и 12 от нея,

–   като взе предвид проекта на Директива на Комисията за прилагане и изменение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение на посочването на консумацията на енергия на етикети на телевизори,

–   като взе предвид становището от 30 март 2009 г. на комитета, посочен в член 10 от Директива 92/75/ЕИО,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 19 октомври 2006 г., озаглавено "План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала" (COM(2006)0545),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 13 ноември 2008 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (COM(2008)0778),

–   като взе предвид своята позиция от 5 май 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (преработка)(2),

–   като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(3),

–   като взе предвид член 81, параграф 2 и параграф 4, буква б) от своя правилник,

A.   като има предвид, че целта на Директива 92/75/ЕИО (наричана по-долу "рамкова директива"), посочена в член 1 от същата, е "да улесни хармонизирането на националните мерки за публикуване, особено посредством етикети и информация относно продуктите, на информация за потреблението на енергия и други основни ресурси, както и на друга информация, касаеща определен вид домакински уреди, като по този начин позволи на потребителите да избират енергийно по-ефективни уреди";

Б.   като има предвид, че в рамковата директива се посочва също така, че "предоставянето на точна, подходяща и съпоставима информация за конкретната консумация на енергия от домакинските уреди може да повлияе на потребителите при избора им в полза на онези уреди, които консумират по-малко енергия";

В.   като има предвид, че както бе посочено в оценката на въздействието, направена от Комисията и придружаваща предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (SEC(2008)2862), първоначалният успешен етикет A-G бе следван като модел в различни страни по света, като Бразилия, Китай, Аржентина, Чили, Иран, Израел и Южна Африка;

Г.   като има предвид, че телевизорите са уреди с висока консумация на енергия и следователно съществува значителен потенциал за пестене на енергия чрез добавянето на тази категория към схемата по член 1, параграф 2 от рамковата директива;

Д.   като има предвид, че посочването на консумацията на енергия на етикетите на телевизорите следва да съответства във възможно най-голяма степен на установените системи на посочване на консумацията на енергия върху етикети на други домакински уреди;

Е.   като има предвид, че в горепосоченото съобщение на Комисията се посочва, че "съществуващата класификация на етикетите ще се повишава и скалата ще се актуализира на всеки 5 години или когато това е обосновано поради развитието на нови технологии, на базата на изследвания за екодизайн, с оглед запазването на статуса на енергиен клас А за 10-20 % от уредите с най-добри енергийни характеристики";

Ж.   като има предвид, че от съществено значение за успешното изпълнение на системата за посочване на консумацията на енергия на етикетите е да се въведат мерки за предоставяне на потребителя на ясна, изчерпателна, сравнима и лесно разбираема информация за енергийната ефективност на домашните уреди;

З.   като има предвид, че закупуването от страна на потребителите на по-голям брой енергийно ефективни уреди, с които да заменят по-малко ефективните уреди, ще увеличи приходите на производителите на уреди;

И.   като има предвид, че с проект за директива на Комисията, по-специално по отношение на дизайна на енергийните етикети и класовете енергийна ефективност, се въвежда друга промяна, като се добавят нови А-класове (например A-20 %, A-40 %, A-60 %), които имат потенциал да объркат потребителите още повече, да затруднят правилното им разбиране на системата за енергийно етикетиране и способността им да изберат уреди с по-висока енергийна ефективност;

Й.   като има предвид, че малко на брой технически промени в етикета могат да дадат като резултат един много по-ясен и разбираем за потребителите етикет;

К.   като има предвид, че съгласно наличните данни потребителите смятат скалата A-G за ясна, но Комисията не е извършила оценка на въздействието, която да покаже дали използването на A-20 %, A-40 %, A-60 % успоредно с празни по-ниски класове е полезно или объркващо за потребителите;

Л.   като има предвид, че актуализирането на класификацията на съществуващите продукти в затворената скала A-G би предотвратило по-специално създаването на празни по-ниски класове, които биха могли да объркат потребителите;

М.   като има предвид, че въвеждането на тези допълнителни класове на ефективност в съществуващите етикети A-G, включително и за други продукти, вероятно ще доведе до объркване дали клас А представлява енергийно ефективен или неефективен продукт;

Н.   като има предвид, че такава мярка не служи на целта на основния инструмент за предоставяне на потребителите на точна, релевантна и сравнима информация;

О.   като има предвид, че Комисията представи своето предложение за преработка на рамковата директива, което може да въведе нови промени, които да окажат влияние върху предложените мерки за изпълнение;

1.  Се противопоставя на приемането на проекта на директива на Комисията за прилагане и изменение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение на посочването на консумацията на енергия на етикети на телевизори;

2.  Счита, че проектът на директива на Комисията не съответства на целта на основния инструмент;

3.  Приканва Комисията да оттегли проекта на директива и да внесе в комитета, посочена в член 10 от Директива 92/75/ЕИО, нов проект въз основа на затворената скала A-G колкото е възможно по-скоро и при всички случаи не по-късно от 30 септември 2009 г.;

4.  Счита, че оформлението на етикета е съществен елемент от директивата за посочване на консумацията на енергия на етикетите, решението за който следва да бъде взето като част от преразглеждането и преработката, обсъждани понастоящем в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 297, 13.10.1992 г., стр. 16.
(2) Приети текстове, P6_TA(2009)0345.
(3) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


Роля на недържавните деятели и местните власти в областта на развитието
PDF 299kWORD 53k
Резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно проекта на решение на Комисията за съставяне на годишната програма за действие за 2009 г. за недържавните деятели и местните органи на управление в областта на развитието (Част II: целеви проекти)
P6_TA(2009)0358B6-0285/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството(1) и по-специално член 14, параграф 1, буква б) от него,

–   като взе предвид проекта решение на Комисията за съставяне на годишната програма за действие за 2009 г. на недържавните субекти и местните органи на управление в областта на развитието (Част II: целеви проекти) (CMTD(2009)0387 - D004766/01),

–   като взе предвид становището от 15 април 2009 г. на комитета, посочен в член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1905/2006 ("управителен комитет на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР)"),

–   като взе предвид "Общата оценка на действията за повишаване на обществената осведоменост по въпросите на развитието в Европа / Обучение в областта на развитието" (ЕО справочен № 2007/146962. Окончателен доклад),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 март 2008 г. относно политиката на ЕС на сътрудничество за развитие: предизвикателство за новите държави-членки(2),

–   като взе предвид член 8 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(3),

–   като взе предвид член 81 от своя правилник,

A.   като има предвид, че на 15 април 2009 г. управителният комитет на ИСР гласува посредством писмена процедура в полза на проекта на годишната програма за действие за 2009 г. на недържавните субекти и местните органи на управление в областта на развитието (Част II: целеви проекти) (CMTD(2009)0387 - D004766/01);

Б.   като има предвид, че съгласно член 7, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО и член 1 от Споразумението от 3 юни 2008 г. между Европейския парламент и Комисията относно условията и реда за прилагане на Решение 1999/468/EО на Съвета, Парламентът получи проекта на мерки по прилагането, представен на управителния комитет на ИСР и резултатите от гласуването;

В.   като има предвид, че в член 14, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1905/2006 се посочва, че една от целите на тематичната програма относно недържавните субекти и местните органи на управление в областта на развитието е "да се увеличи нивото на съзнание на европейските граждани относно въпросите на развитието и се мобилизира активната обществена подкрепа в Общността и в присъединяващите се страни за стратегиите за намаляване на бедността и за устойчиво развитие в страните партньори";

Г.   като има предвид, че в "Съвместно изявление на държави-членки относно недържавните субекти и местните органи на управление в рамките на ИСР", което беше изпратено на Комисията на 19 март 2009 г., 11 държави-членки изразиха загриженост във връзка с намерението на Комисията да прекрати прякото финансиране (процедура на "целеви проекти") на проектите TRIALOG и DEEEP(4), което продължава съответно от 1998 г. и 2003 г. насам, и вместо това да ги задължи да участват в "покана за представяне на предложения";

Д.   като има предвид, че в "съвместното изявление" на 11-те държави-членки, включително 9 "нови" държави-членки, се предупреждава, че изборът на момент за плана на Комисията за прекъсване на прякото подпомагане за TRIALOG и DEEEP е "крайно неуместен", "като се има предвид настоящото финансово положение в много от "новите" държави-членки и отражението, което то оказва на способността на неправителствените организации да работят и да се развиват", и като се изразява загриженост, че "може да възникне недостиг във финансирането, който ще навреди на тези проекти, като предизвика загубата на квалифицирани служители, както и на умения и познания и на вече създадени мрежи";

Е.   като има предвид, че подобна загриженост беше изразена и от председателя на комисията по развитие в писмо от 19 март 2009 г., в което се посочва, че "информацията и изграждането на капацитет в областта на сътрудничеството за развитие в новите държави-членки, както и обучението по въпросите на развитието за европейската общественост, са постоянни приоритети за комисията", и се изисква от Комисията да предостави на Парламента "обективни и прозрачни критерии, въз основа на които тя решава кои дейности и проекти отговарят на условията за пряко финансиране" и в допълнение се изисква "прилагането на предложената мярка да бъде отложено най-малко с една година, за да се предотврати възможен недостиг на финансиране и излагането на опасност на самото оцеляване на тези толкова полезни проекти";

Ж.   като има предвид, че горепосочената "Обща оценка на действията за повишаване на обществената осведоменост по въпросите на развитието в Европа / Образование в областта на развитието" съдържа заключението, че "стратегическото използване на целевите проекти е помогнало да се постигнат целите на програмата "Съфинансиране с европейските НПО в областта на развитието" и че "DEEEP е важен координационен механизъм за стимулиране на диалога, поощряване на обмена на най-добри практики и изграждане на мрежи и партньорства на равнище ЕС и между националните платформи и ЕС", както и че "приносът на TRIALOG за подобряване качеството на диалога и за изграждане на капацитет за действие с новите държави-членки и страните в процес на присъединяване е бил ефективен";

З.   като има предвид, че програмата TRIALOG допринася за удовлетворяване на потребността, подчертана в резолюцията на Парламента от 13 март 2008 г. относно политиката на ЕС на сътрудничество за развитие: предизвикателство за новите държави-членки, от обща комуникационна и образователна стратегия за преодоляване на отсъствието на обществено признание на приоритетите на сътрудничеството за развитие в новите държави-членки, а програмата DEEEP отговаря на неговия призив за засилване на образованието в областта на развитието и повишаването на осведомеността в европейското образование, изразен в същата резолюция;

И.   като има предвид, че по горепосочената годишна програма за действие за 2009 г. Комисията също предлага да отпусне преки безвъзмездни средства за проект за "Засилване на управленческите способности в Куба", който да се изпълнява от Европейската фондация за развитие на управлението; като има предвид, че тематичната програма ИСР за недържавните субекти и местните органи в развитието, процедурата за целевия проект не е била дотогава използвана за дейности в страните партньори;

Й.   като има предвид, че Комисията издаде впоследствие "Обяснителна бележка за комитета за програмата NSA-LА на ИСР"(5), в която пояснява критериите за подбор на целевите действия, които според нея се основават на член 168 от Правилата за прилагане на Финансовия регламент(6), и безвъзмездните средства могат, по-конкретно, да бъдат отпускани на "организации в de jure или de facto монополно положение" и "за действия със специфични характеристики, които изискват определен вид орган в зависимост от неговата техническа компетентност, висока степен на специализация или административния му капацитет";

1.  Противопоставя се на приемането на проекта на решение на Комисията за съставяне на годишната програма за действие за 2009 г. на недържавните субекти и местните органи на управление в областта на развитието (Част II: целеви проекти) (CMTD(2009)0387 - D004766/01) в настоящия му вид;

2.  Изисква от Комисията да изясни критериите, по които се определя наличието на "de jure или de facto монополно положение", като се има предвид, че в съвместното изявление 11те държави-членки споменават, че от гледната точка на "новите" държави-членки "de facto монополно положение" съществува все още по отношение на действията на европейско равнище, извършвани по TRIALOG и DEEEP;

3.  Настоява за открито, прозрачно и хоризонтално прилагане на критериите за отпускане на преки безвъзмездни средства за целевите проекти, за да се гарантират равни условия за всички; затова настоява за TRIALOG, DEEEP и за проекта за "Засилване на управленческите способности в Куба" да се прилагат едни и същи критерии;

4.  Настоява да се осигури непрекъснатост на финансирането чрез стратегическа програма на европейско равнище за ценните действия по насърчаване на обмена на най-добри практики и изграждане на мрежи и партньорства на равнище ЕС, както и между националните платформи и ЕС, и за подобряване на диалога и изграждане на капацитет в работата с "новите" държави-членки и със страните в процес на присъединяване;

5.  Приканва Комисията да се ангажира в диалог с Парламента в контекста на предстоящото преразглеждане(7) на системата за покана за представяне на предложения за тематичните програми; счита, че не е подходящо да се прогнозират каквито и да е препоръки за промени или подобрения в системата, които могат да произтекат от преразглеждането; затова призовава действащите мерки за пряко финансираните действия да останат непроменени за 12-месечен период, а всяка бъдеща промяна да отразява резултата от процеса на преразглеждане и да гарантира дългосрочни, предсказуеми и устойчиви действия за сътрудничество за развитие;

6.  Призовава Комисията да адаптира проекта на решението за съставяне на годишната програма за действие за 2009 г. на недържавните субекти и местните органи на управление в областта на развитието (Част II: целеви проекти) (CMTD(2009)0387 - D004766/01), така че да включва проекти на равнище ЕС за повишаване на осведомеността по въпросите на развитието в разширения ЕС и за развиване на образователния обмен в ЕС;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
(2) Приети текстове, P6_TA(2008)0097.
(3) OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(4) DEEEP: 'Development Education Exchange in Europe' - http://www.deeep.org/. TRIALOG: 'Development NGOs in the enlarged EU' - http://www.trialog.or.at/start.asp?ID=96.
(5) AIDCO/F1/NC D(2009) от 6.4.2009 г. (D004766-01-EN-02).
(6) Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1).
(7) "Процесът от Палермо ІІ".


Преразглеждане на Правилника за дейността
PDF 537kWORD 292k
Резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно цялостно преразглеждане на Правилника за дейността (2007/2124(REG))
P6_TA(2009)0359A6-0273/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 201 и 202 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси (A6-0273/2009),

1.  Реши да измени своя правилник както е посочено по-долу;

2.  Реши да добави в своя Правилник за дейността, като Приложение XVIд, Кодекса за поведение относно преговорите в рамките на процедурите на съвместно вземане на решение, както е одобрен от Председателския съвет на 18 септември 2008 г.;

3.  Реши измененията да влязат в сила на първия ден от седмия парламентарен мандат;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Комисията.

Текст в сила   Изменение
Изменение 1
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 9 – параграф 1 – алинея първа
1.  Парламентът може да приема правила относно прозрачността на финансовите интереси на членовете на ЕП, които се включват като приложение към настоящия правилник.
1.  Парламентът приема правила относно прозрачността на финансовите интереси на членовете на ЕП, които се включват като приложение към настоящия правилник.
Изменение 2
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 10 a (нов)
Член 10 а
Наблюдатели
1.  Когато е бил подписан договор за присъединяване на дадена държава към Европейския съюз, председателят на Парламента, след като е получил съгласието на Председателския съвет, може да покани парламента на присъединяващата се държава да избере измежду своите членове наблюдатели, чийто брой е равен на броя на определените за тази държава бъдещи места в Европейския парламент.
2.  До влизането в сила на договора за присъединяване тези наблюдатели вземат участие в работата на Парламента и имат право да се изказват в рамките на комисиите и политическите групи. Те нямат право да гласуват, нито да се кандидатират за изборни длъжности в рамките на Парламента. Тяхното участие няма никакви правни последици за дейността на Парламента.
3.  Положението им е приравнено на това на член на Парламента, що се отнася до използването на услуги в рамките на Парламента и възстановяването на разходите, свързани с дейността им като наблюдатели.
Изменение 51
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 11
Най-възрастен член на ЕП
Временно председателство
1.  Заседанието, предвидено в член 127, параграф 2, както и всяко заседание, провеждано с цел избор на председател и на Бюро, се председателства от най-възрастния присъстващ член на ЕП до избирането на председател.
1.  Заседанието, предвидено в член 127, параграф 2, както и всяко заседание, провеждано с цел избор на председател и на Бюро, се председателства от заварения председател или, при невъзможност от негова страна, от един от заварените заместник-председатели по реда на тяхното старшинство, или, при невъзможност на всеки един от тях - от най-дълго изпълнявалия мандат член на ЕП, до избирането на председател.
2.  Под председателството на най-възрастния член на ЕП не могат да бъдат разглеждани въпроси, които не са свързани с избора на председател и проверката на пълномощия.
2.  Под председателството на члена на ЕП, временно изпълняващ председателската функция съгласно параграф 1, не могат да бъдат разглеждани въпроси, които не са свързани с избора на председател или проверката на пълномощия.
Най-възрастният член на ЕП упражнява правомощията на председателя по втората алинея на параграф 2 на член 3. Всеки друг въпрос във връзка с проверката на пълномощия, който бъде повдигнат под председателството на най-възрастния член на ЕП, се отнася до комисията, отговаряща за проверката на пълномощията.
Членът на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно параграф 1, упражнява правомощията на председателя по втората алинея на параграф 2 на член 3. Всеки друг въпрос във връзка с проверката на пълномощия, който бъде повдигнат под неговото председателство, се отнася до комисията, компетентна за проверката на пълномощията.
Изменение 52
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 13
1.  Първи се избира председателят. Преди всяко гласуване кандидатурите се представят на най-възрастния член на ЕП, който ги обявява пред Парламента. Ако след три гласувания нито един кандидат не е събрал абсолютно мнозинство от подадените гласове, при четвъртото гласуване участват само двамата кандидати, получили най-много гласове при третото гласуване. В случай на равен брой гласове, за избран се обявява по-възрастният кандидат.
1.  Първи се избира председателят. Преди всяко гласуване кандидатурите се представят на члена на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно член 11, който ги обявява пред Парламента. Ако след три гласувания нито един кандидат не е събрал абсолютно мнозинство от подадените гласове, при четвъртото гласуване участват само двамата кандидати, получили най-много гласове при третото гласуване. В случай на равен брой гласове, за избран се обявява по-възрастният кандидат.
2.  Веднага след избирането на председател, най-възрастният член на ЕП освобождава председателското място. Само избраният председател може да произнесе встъпително слово.
2.  Веднага след избирането на председател, членът на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно член 11, освобождава председателското място. Само избраният председател може да произнесе встъпително слово.
Изменение 3
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 24 – параграф 4 a (нов)
4а. Председателският съвет отговаря за организирането на структурирани консултации с европейското гражданско общество по главните теми. Това може да включва провеждането на публични разисквания по въпроси от общоевропейски интерес, открити за участие на заинтересовани граждани. Бюрото определя заместник-председател, който отговаря за провеждането на такива консултации и докладва пред Председателския съвет.
Изменение 4
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 28 – параграф 2
2.  Всеки член на ЕП може да задава въпроси, свързани с дейността на Бюрото, на Председателския съвет и на квесторите. Въпросите се представят в писмена форма на председателя и се публикуват, заедно с дадените отговори, в Бюлетина на Парламента в срок от тридесет дни от внасянето им.
2.  Всеки член на ЕП може да задава въпроси, свързани с дейността на Бюрото, на Председателския съвет и на квесторите. Въпросите се представят в писмена форма на председателя, съобщават се на членовете на ЕП и се публикуват, заедно с дадените отговори, на интернет страницата на Парламента в срок от тридесет дни от внасянето им.
Изменение 5
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 30 a (нов)
Член 30а
Интергрупи
1.  Отделни членове на ЕП могат да съставят интергрупи или други неформални обединения на членове на ЕП, за осъществяване на неофициален обмен на становища по конкретни въпроси между различните политически групи, като се привличат членове на различни парламентарни комисии, както и за насърчаване на контактите между членовете на ЕП и гражданското общество.
2.  Такива обединения не могат да извършват дейности, водещи до объркване с официалните дейности на Парламента или неговите органи. Ако са спазени условията, предвидени в приетите от Бюрото правила за тяхното създаване, политическите групи могат да подпомагат дейностите им, като им оказват логистична подкрепа. Всяка външна подкрепа, получавана от такива обединения, се обявява в съответствие с Приложение I.
Изменение 6
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 36 – параграф 1
1.  Без да се накърнява член 40, компетентната комисия проверява финансовата съвместимост на всяко предложение на Комисията, както и на всеки документ от законодателен характер с финансовите перспективи.
1.  Без да се накърнява член 40, водещата комисия проверява финансовата съвместимост на всяко предложение на Комисията, както и на всеки документ от законодателен характер, с многогодишната финансова рамка.
(Хоризонтално изменение: думите "финансови(те) перспективи" се заместват навсякъде в текста на Правилника на дейността с думите "многогодишна(та) финансова рамка".)
Изменение 7
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 39 – параграф 1
1.  По силата на втория параграф на член 192 от Договора за ЕО, Парламентът може да поиска от Комисията да внесе всякакво подходящо предложение за приемане на нов акт или за изменение на действащ акт, като приеме резолюция въз основа на доклад по собствена инициатива на компетентната комисия. Резолюцията се приема с мнозинство от всички членове на Парламента. Едновременно с това Парламентът може да определи срок за внасяне на предложението.
1.  По силата на втория параграф на член 192 от Договора за ЕО, Парламентът може да поиска от Комисията да внесе всякакво подходящо предложение за приемане на нов акт или за изменение на действащ акт, като приеме резолюция въз основа на доклад по собствена инициатива на компетентната комисия. Резолюцията се приема с мнозинство от всички членове на Парламента при окончателното гласуване. Едновременно с това Парламентът може да определи срок за внасяне на предложението.
Изменение 8
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 45 – параграф 2
2.  Предложенията за резолюции, съдържащи се в докладите по собствена инициатива се разглеждат от Парламента в съответствие с процедурата на кратко представяне, предвидена в член 131а. Изменения на такива предложения за резолюции не са допустими за разглеждане на пленарно заседание, освен ако са внесени от докладчика с цел отразяване на нова информация, но съгласно член 151, параграф 4 могат да бъдат внесени алтернативни предложения за резолюции. Настоящият параграф не се прилага, когато темата на доклада отговаря на изискванията за провеждане на ключово разискване на пленарно заседание, когато докладът е съставен на основание на право на инициатива по член 38а или 39 или когато докладът може да бъде счетен за стратегически според определените от Председателския съвет критерии.
2.  Предложенията за резолюции, съдържащи се в докладите по собствена инициатива, се разглеждат от Парламента в съответствие с процедурата на кратко представяне, предвидена в член 131а. Изменения на такива предложения за резолюции са допустими за разглеждане на пленарно заседание единствено ако са внесени от докладчика с цел отразяване на нова информация, или от най-малко една десета от членовете на Парламента. Политическите групи могат да внасят алтернативни предложения за резолюции в съответствие счлен 151, параграф 4. Настоящият параграф не се прилага, когато темата на доклада отговаря на изискванията за провеждане на ключово разискване на пленарно заседание, когато докладът е съставен на основание на право на инициатива по член 38а или 39, или когато докладът може да бъде счетен за стратегически според определените от Председателския съвет критерии.
Изменение 9
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 47 – тире 3
– съответните председатели, докладчикът и докладчиците по становище се стремят съвместно да определят части от текста, които попадат в областта на тяхната изключителна или обща компетентност и да се споразумеят за точните условия на сътрудничеството си;
– съответните председатели, докладчикът и докладчиците по становище съвместно определят части от текста, които попадат в областта на тяхната изключителна или обща компетентност, и се споразумяват за точните условия на сътрудничеството си. В случай на несъгласие относно границите на компетентността, по искане на една от засегнатите комисии въпросът се отнася до Председателския съвет, който може да се произнесе по въпроса за съответната компетентност или да реши, че следва да се приложи процедурата на съвместни заседания на комисии по член 47а; второто и третото изречение от втората алинея на член 179, параграф 2, се прилагат с необходимите измененияmutatis mutandis;
Изменение 10
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 47 – тире 4
– водещата комисия приема измененията на асоциирана комисия, без да ги поставя на гласуване, когато те се отнасят до въпроси, които председателят на водещата комисия счете, на основание Приложение VI и след консултации с председателя на асоциираната комисия, за въпроси от изключителната компетентност на асоциираната комисия, при условие че те не противоречат на друга част от доклада. Председателят на водещата комисия взема под внимание всяко споразумение, постигнато по третото тире;
– водещата комисия приема измененията на асоциирана комисия, без да ги поставя на гласуване, когато те се отнасят до въпроси, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на асоциираната комисия. Ако изменения по въпроси, които попадат в обхвата на общата компетентност на водещата комисия и на асоциирана комисия, бъдат отхвърлени от първата, асоциираната комисия може да ги внесе направо в Парламента;
Изменение 11
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 47 a (нов)
Член 47а
Процедура на съвместни заседания на комисии
Когато са изпълнени условията, посочени в член 46, параграф 1 и член 47, Председателският съвет, ако се увери, че въпросът е от голямо значение, може да реши, че следва да се приложи процедура на съвместни заседания на комисии и общо гласуване. В такъв случай съответните докладчици съставят един проектодоклад, който се разглежда и гласува от съответните комисии на съвместни заседания, които се провеждат под общото председателство на съответните председатели на комисии. Комисиите могат да създадат смесени работни групи , които да подготвят съвместните заседания и гласувания.
Изменение 12
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 51 – параграф 2 – алинея втора
Процедурата на консултация приключва с приемането на проекта на законодателна резолюция. Ако Парламентът не приеме законодателната резолюция, предложението на Комисията се връща на компетентната комисия.
Първото четене приключва с приемането на проекта на законодателна резолюция. Ако Парламентът не приеме законодателната резолюция, предложението на Комисията се връща на компетентната комисия.
Изменение 13
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 51 – параграф 3
3.  Председателят на Парламента изпраща одобрения от Парламента текст на предложението и придружаващата го резолюция на Съвета и на Комисията като становище на Парламента.
3.  Председателят на Парламента изпраща одобрения от Парламента текст на предложението и придружаващата го резолюция на Съвета и на Комисията като позиция на Парламента.
(Хоризонтално изменение: във всички разпоредби относно процедурата на съвместно вземане на решение текстът "становище(то) на Парламента" се замества в целия Правилник за дейността с текста "позиция(та) на Парламента".)
Изменение 14
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 52 – параграф 1
1.  Ако предложението на Комисията не събере мнозинство от подадените гласове, преди гласуването на проекта на законодателна резолюция, председателят на Парламента приканва Комисията да оттегли предложението си.
1.  Ако предложението на Комисията не събере мнозинство от подадените гласове или ако бъде прието предложение за неговото отхвърляне, което може да бъде внесено от компетентната комисия или най-малко четиридесет членове на ЕП, преди гласуването на проекта на законодателна резолюция, председателят на Парламента приканва Комисията да оттегли предложението си.
Изменение 15
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 52 – параграф 2
2.  Ако Комисията оттегли предложението си, председателят обявява процедурата на консултация за безпредметна и уведомява Съвета за това.
2.  Ако Комисията оттегли предложението си, Председателят обявява процедурата за приключена и уведомява Съвета за това.
Изменение 16
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 52 – параграф 3
3.  Ако Комисията не оттегли предложението си, Парламентът връща въпроса на компетентната комисия, без да гласува проекта на законодателна резолюция.
3.  Ако Комисията не оттегли предложението си, Парламентът връща въпроса на компетентната комисия, без да гласува проекта на законодателна резолюция, освен ако Парламентът, по предложение на председателя на компетентната комисия или на нейния докладчик, или на политическа група, или на поне четиридесет членове на ЕП, пристъпи към гласуването на проекта на законодателна резолюция.
В този случай компетентната комисия докладва отново писмено или устно на Парламента в определен от него срок, който не може да надвишава два месеца.
В случай на връщане за ново разглеждане компетентната комисия докладва отново писмено или устно на Парламента в определен от него срок, който не може да надвишава два месеца.
Изменение 59
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 65 а (нов) (добавя се в Глава 6: Приключване на законодателната процедура)
Член 65а
Междуинституционални преговори при законодателните процедури
1.  Преговорите с другите институции с цел постигане на споразумение в хода на законодателна процедура се водят, като се взема предвид Кодексът за поведение относно преговорите в рамките на процедурите на съвместно вземане на решение (приложение XVIд).
2.  По принцип, преди започване на такива преговори, компетентната комисия следва да вземе решение с мнозинство от своите членове и да приеме мандат, насоки или приоритети.
3.  Ако преговорите доведат до компромис със Съвета след приемането на доклада от страна на компетентната комисия, с нея при всички случаи се провеждат нови консултации преди гласуването в пленарна зала.
Изменение 18
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 66
1.  Когато по силата на член 251, параграф 2 от Договора за ЕО Съветът е информирал Парламента, че приема направените от него изменения, и че не е внесъл други промени в предложението на Комисията, или когато нито една от двете институции не е внесла изменения в предложението на Комисията, председателят обявява в пленарно заседание, че предложението е окончателно прието.
Когато, съгласно член 251, параграф 2 от Договора за ЕО Съветът е информирал Парламента, че приема неговата позиция, при условие че се постигне окончателно оформяне съгласно член 172а, председателят обявява в пленарно заседание, че предложението е прието в редакцията, съответстваща на позицията на Парламента.
2.  Преди да обяви това, председателят се уверява, че всички внесени от Съвета технически промени в текста не променят предложението по същество. В случай на съмнение той се консултира с компетентната комисия. Ако някои от направените промени се отнасят към съществото на въпроса, той информира Съвета, че Парламентът ще пристъпи към второ четене веднага, след като бъдат изпълнени условията по член 57.
3.  След обявяването по параграф 1 председателят на Парламента, заедно с председателя на Съвета, подписва предложения акт и прави необходимото за неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 68.
Изменение 19
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 68 – заглавие
Подписване на приетите актове
Изисквания за съставяне на законодателни актове
Изменение 20
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 68 – параграф 1
1.  Текстовете на актове, приети съвместно от Парламента и Съвета, се подписват от председателя и от генералния секретар, след като бъде потвърдено, че всички процедури са надлежно спазени.
заличава се
Изменение 21
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 68 – параграф 7
7.  Горепосочените актове се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз от генералните секретари на Парламента и на Съвета.
заличава се
Изменение 22
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 68 а (нов) (добавя се в Глава 6: Приключване на законодателната процедура)
Член 68а
Подписване на приетите актове
След финализирането на приетия текст съгласно член 172а и след като бъде потвърдено, че всички процедури са надлежно спазени, актовете, приети по процедурата, предвидена в член 251 от Договора за ЕО, се подписват от председателя и от генералния секретар и се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз от генералните секретари на Парламента и на Съвета.
Изменение 68
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 80а - параграф 3 - алинея 3
Въпреки това, изменения на частите, които остават непроменени могат да се допускат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на водещата комисия, ако той счита, че това се налага по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста или поради това, че измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да бъдат посочени в писмената обосновка на измененията.
Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното споразумение компетентната комисия възнамерява също така да внесе изменения към кодифицираните части от предложението на Комисията, тя незабавно съобщава това на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 50 следва да уведоми компетентната по същество парламентарна комисия относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение или не.
Изменение 23
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 83 – параграф 1
1.  Когато се предвижда започване на преговори за сключване, подновяване или изменение на международно споразумение, включително споразумения в специфични области като парични въпроси или търговия, компетентната комисия следи Парламентът да бъде изчерпателно информиран, ако е необходимо при условията на поверителност, от Комисията за нейните препоръки относно мандата за преговори.
1.  Когато се предвижда започване на преговори за сключване, подновяване или изменение на международно споразумение, включително споразумения в специфични области като парични въпроси или търговия, компетентната комисия може да реши да изготви доклад или да наблюдава по друг начин процедурата и да информира Съвета на председателите на комисии за това решение. По целесъобразност могат да се изискват становищата на други комисии съгласно член 46, параграф 1. Член 179, параграф 2 и член 47 или 47а се прилагат според случая.
Председателите и докладчиците на компетентната комисия или, в зависимост от случая, на асоциираните комисии предприемат съвместно съответните действия, за да се гарантира, че Комисията предоставя на Парламента пълна информация, ако е необходимо при условията на поверителност, за своите препоръки относно мандата за преговори, както и информацията по параграфи 3 и 4.
Изменение 24
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 83 – параграф 6 a (нов)
6а. Преди да се проведе гласуването за одобрение, компетентната комисия, политическа група или най-малко една десета от членовете на ЕП могат да предложат Парламентът да поиска становището на Съда на Европейските общности относно съвместимостта на дадено международно споразумение с Договорите. Ако Парламентът одобри такова предложение, гласуването за даване на одобрение се отлага до произнасянето на становището на Съда.
Изменение 25
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 97 – параграф 3
3.  Парламентът създава регистър на документите на Парламента. В съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 до законодателните документи и другите документи, посочени в приложение към настоящия правилник, се осигурява пряк достъп чрез регистъра. Доколкото е възможно, в регистъра се включват и препратки към другите документи на Парламента.
3.  Парламентът създава регистър на документите на Парламента. В съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 до законодателните документи и някои други категории документи се осигурява пряк достъп чрез регистъра. Доколкото е възможно, в регистъра се включват и препратки към другите документи на Парламента.
Категориите документи, до които се осигурява пряк достъп, се посочват в утвърден от Парламента списък, който се прилага към настоящия правилник. Този списък не ограничава правото на достъп до документите, които не са включени в изброените категории.
Категориите документи, до които се осигурява пряк достъп, се посочват в приет от Бюрото списък, който се публикува на интернет страницата на Парламента. Този списък не ограничава правото на достъп до документите, които не са включени в изброените категории; тези документи се предоставят въз основа на писмено заявление.
Документите на Парламента, до които не се осигурява пряк достъп чрез регистъра, се предоставят въз основа на писмено заявление.
Бюрото може да приеме правила в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно режима за достъп, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
Бюрото може да приеме правила в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно режима за достъп, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
( Приложение XV се заличава.)
Изменение 26
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 103 – параграф 1
1.  Членовете на Комисията, Съвета и Европейския съвет могат по всяко време да поискат от председателя разрешение да направят изявление. Председателят решава кога може да бъде направено изявлението, както и дали то да бъде следвано от пълни разисквания или от тридесет минути, в които членове на ЕП могат да задават кратки и конкретни въпроси.
1.  Членовете на Комисията, Съвета и Европейския съвет могат по всяко време да поискат от председателя на Парламента разрешение да направят изявление. Председателят на Европейския съвет прави изявление след всяко заседание на Европейския съвет. Председателят на Парламента решава кога може да бъде направено изявлението, както и дали то да бъде последвано от пълни разисквания или от тридесетминутна сесия, в която членове на ЕП могат да задават кратки и конкретни въпроси.
Изменение 60
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 116 - параграф 1
1.  Най-много петима членове на Парламента могат да внесат писмена декларация от не повече от 200 думи по въпрос отсферата на дейност на Европейския съюз. Писмените декларации се отпечатват на официалните езици и се разпространяват. Те се вписват в регистър, заедно с имената на лицата, които са ги подписали. Регистърът е публичен и се пази пред входа на пленарната зала по време на месечните сесии, а в останалото време на подходящо място, определено от квесторската колегия.
1.  До петима членове на Парламента могат да внесат писмена декларация от не повече от 200 думи по въпрос, който попада в компетенциите на Европейския съюз и не включва теми, предмет на текуща към момента законодателна процедура. Председателят дава разрешение за всеки отделен случай. Писмените декларации се отпечатват на официалните езици и се разпространяват. Те се вписват в регистър, заедно с имената на лицата, които са ги подписали. Регистърът е публичен и се пази пред входа на пленарната зала по време на месечните сесии, а през останалото време на подходящо място, определено от квесторската колегия.
Изменение 27
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 116 – параграф 3
3.  Когато дадена декларация е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, председателят уведомява за това Парламента и публикува имената на подписалите я членове на ЕП в протокола от заседанието.
3.  Когато дадена декларация е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, председателят уведомява за това Парламента и публикува имената на подписалите я членове на ЕП в протокола от заседанието и декларацията като приет текст.
Изменение 28
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 116 – параграф 4
4.   В края на месечната сесия декларацията се изпраща на институциите, упоменати в нея, заедно с имената на подписалите я членове на ЕП. Тя се включва в протокола от заседанието, на което е обявена. Процедурата се закрива с публикуването на протокола.
4.  Процедурата се закрива с предаването, в края на месечната сесия, на декларацията заедно с имената на подписалите я членове на ЕП на нейните адресати.
Изменение 29
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 131 а
По искане на докладчика или по предложение на Председателския съвет Парламентът може също да реши въпрос, който не се нуждае от пълни разисквания, да бъде разгледан посредством кратко представяне в пленарна зала от докладчика. В такъв случай Комисията има възможност за изказване и всеки член на ЕП има право на отговор, като внесе допълнително писмено изявление по реда на член 142, параграф 7.
По искане на докладчика или по предложение на Председателския съвет Парламентът може също да реши въпрос, който не се нуждае от пълни разисквания, да бъде разгледан посредством кратко представяне в пленарна зала от докладчика. В такъв случай Комисията има възможност да даде отговор, последван от разискване с продължителност до десет минути, по време на което председателят на Парламента може да даде думата на членове на ЕП, които привлекат вниманието му, за не повече от една минута всеки.
Изменения 30 и 66
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 142
Разпределение на времето за изказвания
Разпределение на времето за изказвания и списък на ораторите
1.  Председателският съвет може да предложи на Парламента да разпредели времето за изказвания за дадено разискване. Парламентът взема решение по предложението, без да го поставя на обсъждане.
1.  Председателският съвет може да предложи на Парламента как да се разпредели времето за изказвания в рамките на определено разискване. Парламентът взема решение по предложението, без да го поставя на обсъждане.
1а. Членовете на ЕП не могат да се изказват, без да са получили думата от председателя. Членовете на ЕП се изказват от място и се обръщат към председателя. Ако даден оратор се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава да се придържа към темата.
1б. За първата част на конкретно разискване председателят може да състави списък на ораторите, който включва една или повече поредици от желаещи да се изкажат оратори от всяка политическа група, по ред определен от числеността на политическата група, и един независим член на ЕП.
2.  Времето за изказвания се разпределя по следните критерии:
2.  Времето за изказвания през тази част на разискването се разпределя по следните критерии:
а) една част от времето се разделя поравно между всички политически групи;
а) една част от времето се разделя поравно между всички политически групи;
б) друга част се разделя между политическите групи пропорционално на общия брой на техните членове;
б) друга част се разделя между политическите групи пропорционално на общия брой на техните членове;
в) независимите членове на ЕП получават общо време за изказвания въз основа на дяловете на всяка политическа група, определени в букви а) и б).
в) независимите членове на ЕП получават общо време за изказвания въз основа на дяловете на всяка политическа група, определени в букви а) и б).
3.  Когато е определено общо време за изказвания по няколко точки от дневния ред, политическите групи съобщават на председателя каква част от времето си ще използват за отделните точки. Председателят следи за спазването на направеното разпределение.
3.  Когато е определено общо време за изказвания по няколко точки от дневния ред, политическите групи съобщават на председателя каква част от времето си ще използват за отделните точки. Председателят следи за спазването на направеното разпределение.
3а. Останалата част от времето за разискване не се разпределя предварително. Вместо това председателят приканва членовете на ЕП да ограничават по правило изказванията си до една минута. Председателят гарантира, доколкото е възможно, редуването на изказвания на оратори с различни политически възгледи и от различни държави-членки.
3б. При поискване, може да се отдава предимство на председателя или докладчика на компетентната комисия и на председателите на политическите групи, които желаят да се изкажат от името на своите групи, или на заместващи тези лица оратори.
3в. Председателят може да дава думата на членове на ЕП, които, чрез вдигане на синя карта, изразят желание да зададат въпрос от не повече от половин минута на друг член на ЕП по време на неговото изказване, със съгласието на оратора и когато председателят се увери, че това няма да доведе до смущаване на разискването.
4.  Никой член на ЕП не може да говори повече от една минута по: протоколите, процедурни предложения, изменения в окончателния проект на дневен ред или дневния ред.
4.  Никой член на ЕП не може да говори повече от една минута по: протоколите от заседания, процедурни предложения, изменения в окончателния проект на дневен ред или дневния ред.
4а. Без да се накърняват останалите дисциплинарни правомощия на председателя, той може да разпореди да бъдат заличени от протоколите от заседанията изказвания на членове на ЕП, на които не е била дадена думата или които продължават да говорят след изтичане на определеното им време.
5.  По правило по време на разискванията по даден доклад Комисията и Съветът се изслушват непосредствено след представянето на доклада от докладчика. Комисията, Съветът и докладчикът могат да бъдат изслушани отново, в частност, за да отговорят на изказвания, направени от членове на ЕП.
5.  По правило при разискванията по даден доклад Комисията и Съветът се изслушват непосредствено след представянето на доклада от докладчика. Комисията, Съветът и докладчикът могат да бъдат изслушани отново, в частност, за да отговорят на изявления, направени от членове на ЕП.
6.  Без да се накърняват разпоредбите на член 197 от Договора за ЕО, председателят се стреми да постигне споразумение с Комисията и Съвета за подходящо разпределение на времето за изказвания между тях.
6.  Без да се накърняват разпоредбите на член 197 от Договора за ЕО, председателят се стреми да постигне споразумение с Комисията и Съвета за подходящо разпределение на времето за изказвания между тях.
7.  Членовете на ЕП, които не са се изказвали по време на разискванията, могат, най-много веднъж в рамките на една месечна сесия, да внесат писмено изявление, не по-дълго от 200 думи, което се прилага към стенографския протокол от разискванията.
7.  Членовете на ЕП, които не са се изказвали по време на разискванията, могат, най-много веднъж в рамките на една месечна сесия, да внесат писмено изявление, не по-дълго от 200 думи, което се прилага към стенографския протокол от разискванията.
(Членове 141 и 143 се заличават.)
Изменение 32
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 150 – параграф 6 – алинея 2а (нова)
Ако присъстващите членове на ЕП са по-малко от сто, Парламентът не може да реши друго, ако срещу него възразят поне една десета от присъстващите членове на ЕП.
Изменение 33
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 156
Когато са внесени повече от петдесет изменения към доклад, които да бъдат разгледани на пленарно заседание, председателят може, след като се консултира с председателя на компетентната комисия, да поиска тя да разгледа предложените изменения на нейно заседание. Всяко изменение, което на този етап не събере гласовете на най-малко една десета от членовете на комисията, не се поставя на гласуване на пленарно заседание.
Когато за един доклад са внесени повече от петдесет изменения и искания за разделно гласуване или гласуване поотделно, които да бъдат разгледани на пленарно заседание, председателят може, след като се консултира с председателя на компетентната комисия, да поиска тя да разгледа тези изменения или искания на нейно заседание. Всяко изменение или искане за разделно гласуване или гласуване поотделно, което на този етап не събере гласовете на най-малко една десета от членовете на комисията, не се поставя на гласуване на пленарно заседание.
Изменение 34
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 157 – параграф 1
1.  Когато подлежащият на гласуване текст съдържа две или повече разпоредби или се отнася до два или повече въпроса, или може да бъде разделен на две или повече части, всяка от които има самостоятелен логически смисъл и нормативна стойност, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат да поискат разделно гласуване.
1.  Когато подлежащият на гласуване текст съдържа две или повече разпоредби или се отнася до два или повече въпроса, или може да бъде разделен на две или повече части, които имат самостоятелен смисъл и/или нормативна стойност, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат да поискат разделно гласуване.
Изменение 35
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 159 a (нов)
Член 159а
Окончателно гласуване
При гласуване на предложение за законодателен акт , независимо дали това става с едно и/или с окончателно гласуване, Парламентът гласува поименно чрез електронната система за гласуване.
Изменение 36
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 160 – параграф 1
1.  Наред със случаите, предвидени в член 99, параграф 4 и член 100, параграф 5, гласуването е поименно и ако политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП са отправили писмено искане за това вечерта преди гласуването, освен ако председателят не определи друг срок.
1.  В допълнение към случаите, предвидени в член 99, параграф 4, член 100, параграф 5 и член 159а гласуването е поименно и ако политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП са отправили писмено искане за това вечерта преди гласуването, освен ако председателят не определи друг срок.
Изменение 37
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 160 – параграф 2 – алинея първа
2.  Поименното гласуване се извършва по азбучен ред, като се започва с изтеглено чрез жребий име на член на ЕП. Председателят гласува последен.
2.  Поименното гласуване се извършва чрез електронната система за гласуване. Когато последната не може да се използва по технически причини, поименното гласуване се извършва по азбучен ред, като се започва с изтеглено чрез жребий име на член на ЕП. Председателят гласува последен.
Изменение 38
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 162 – параграф 4 – алинея първа
4.  От двама до шест членове на ЕП, избрани чрез жребий, преброяват гласовете, подадени при тайно гласуване.
4.  От двама до осем членове на ЕП, избрани чрез жребий, преброяват гласовете, подадени при тайно гласуване, освен ако се провежда електронно гласуване.
Изменение 39
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 172
1.  Протоколът от всяко заседание, съдържащ решенията на Парламента и имената на изказалите се, се раздава най-малко половин час преди началото на следобедната част на следващото заседание.
1.  Протоколът от всяко заседание, в който подробно се описват заседанието и решенията на Парламента и имената на изказалите се, се раздава най-малко половин час преди началото на следобедната част на следващото заседание.
В контекста на законодателната процедура всички изменения, приети от Парламента, също се считат за решения по смисъла на настоящияпараграф, включително в случай на окончателно отхвърляне на предложението на Комисията по член 52, параграф 1 или на отхвърляне на общата позиция на Съвета по член 61, параграф 3.
В контекста на законодателната процедура всички изменения, приети от Парламента, също се считат за решения по смисъла на тази разпоредба, включително в случай на окончателно отхвърляне на предложението на Комисията по член 52, параграф 1 или съответно на отхвърляне на позицията на Съвета по член 61, параграф 3.
Текстовете, приети от Парламента, се раздават отделно. Когато приетите от Парламента законодателни текстове съдържат изменения, те се публикуват в консолидирана версия.
2.  В началото на следобедната част на всяко заседание председателят предлага на Парламента да одобри протокола от предходното заседание.
2.  В началото на следобедната част на всяко заседание председателят предлага на Парламента да одобри протокола от предходното заседание.
3.  Ако протоколът бъде оспорен, Парламентът, при необходимост, решава дали поисканите промени трябва да бъдат взети под внимание. Никой член на ЕП не може да се изказва по протокола повече от една минута.
3.  Ако протоколът бъде оспорен, Парламентът, при необходимост, решава дали поисканите промени трябва да бъдат взети под внимание. Никой член на ЕП не може да се изказва по тази тема повече от една минута.
4.  Протоколът се подписва от председателя и от генералния секретар и се съхранява в архивите на Парламента. Протоколите се публикуват в срок от един месец в Официален вестник на Европейския съюз.
4.  Протоколът се подписва от председателя и от генералния секретар и се съхранява в архивите на Парламента. Протоколите се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
Изменение 40
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 172 a (нов)
Член 172а
Приети текстове
1.  Приетите от Парламента текстове се публикуват непосредствено след гласуването. Те се представят на Парламента заедно с протокола от съответното заседание и се съхраняват в архивите на Парламента.
2.  Приетите от Парламента текстове подлежат на правно-езикова редакция под отговорността на председателя на Европейския парламент. Когато такива текстове са приети въз основа на споразумение, постигнато между Парламента и Съвета, окончателното редактиране на текстовете се извършва от двете институции при условията на тясно сътрудничество и взаимно съгласие.
3.  Процедурата по член 204а се прилага когато, за да се гарантира последователността и качеството на текста в съответствие с изразената от Парламента воля, са необходими адаптации, които надхвърлят отстраняването на печатни грешки или корекции, необходими за гарантиране на съответствие между всички езикови версии, на тяхната езикова правилност и терминологична последователност.
4.  Приетите от Парламента текстове по процедурата, посочена в член 251 от Договора за ЕО, са под формата на консолидиран текст. Когато гласуването на Парламента не е извършено въз основа на споразумение със Съвета, в консолидирания текст се посочват всички приети изменения.
5.  След финализирането им приетите текстове се подписват от председателя и генералния секретар и се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
Изменение 41
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 175
Създаване на временни комисии
Създаване на специални комисии
По предложение на Председателския съвет Парламентът може по всяко време да създава временни комисии, чиито правомощия, състав и срок на действие се определят едновременно с решението за създаването им; срокът на действие на временната комисия не може да бъде по-дълъг от дванадесет месеца, освен ако след изтичане на този срок Парламентът реши да го удължи.
По предложение на Председателския съвет Парламентът може по всяко време да създава специални комисии, чиито правомощия, състав и срок на действие се определят едновременно с решението за създаването им; срокът на действие на специалната комисия не може да бъде по-дълъг от дванадесет месеца, освен ако след изтичане на този срок Парламентът реши да го удължи.
Тъй като правомощията, съставът и срокът на действие на временните комисии се определят в момента на вземане на решение за тяхното създаване, Парламентът не може впоследствие да реши да промени техните правомощия, като ги разшири или ограничи.
Тъй като правомощията, съставът и срокът на действие на специалните комисии се определят в момента на вземане на решение за тяхното създаване, Парламентът не може впоследствие да реши да промени техните правомощия, като ги разшири или ограничи.
Изменение 42
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 177 – параграф 1 - тълкуване (ново)
Пропорционалното разпределение на местата в комисия между политическите групи не трябва да се отклонява от най-близкото съответно цяло число. Ако дадена група реши да не заеме места в определена комисия, въпросните места остават свободни и комисията намалява своята численост със съответния брой членове. Не може да се позволява размяна на места между политически групи.
Изменение 43
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 179 – параграф 2
2.  Ако постоянна комисия се обяви за некомпетентна да разгледа определен въпрос, както и в случай на спор за компетентност между две или повече постоянни комисии, въпросът за компетентността се отнася до Председателския съвет в срок от четири работни седмици от обявяването на пленарно заседание на разпределянето на въпроса за разглеждане от комисията. Съветът на председателите на комисии се уведомява за това и може да отправи препоръка до Председателския съвет. Председателският съвет се произнася в срок от шест работни седмици от сезирането му с въпроса за компетентността. В противен случай въпросът се включва за решаване в дневния ред на следващата месечна сесия.
2.  Ако постоянна комисия се обяви за некомпетентна да разгледа определен въпрос, както и в случай на спор за компетентност между две или повече постоянни комисии, въпросът за компетентността се отнася до Председателския съвет в срок от четири работни седмици от обявяването на пленарно заседание на разпределянето на въпроса за разглеждане от комисията. Председателският съвет взема решение в срок от шест седмици въз основа на препоръка на Съвета на председателите на комисии или, ако не се очаква подобна препоръка, по препоръка на председателя на последния. Ако в този срок Председателският съвет не е взел решение, препоръката се счита за одобрена.
Изменение 44
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 179 – параграф 2 - тълкуване (ново)
Председателите на комисии могат да встъпват в споразумение с председатели на други комисии относно разпределянето на даден въпрос за разглеждане от дадена комисия ако, по необходимост, е получено разрешение за процедура с асоциирани комисии съгласно член 47.
Изменение 45
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 182 a (нов)
Член 182а
Координатори за комисии и докладчици в сянка
1.  Политическите групи могат да определят един от своите членове за координатор.
2.  При необходимост, координаторите за съответната комисия се свикват от нейния председател, за да подготвят решенията, които следва да бъдат взети от комисията, по-конкретно решения относно процедурата и назначаването на докладчици. Комисията може да делегира на координаторите правомощие за вземане на определени решения, с изключение на решения за приемането на доклади, становища или изменения. Заместник-председателите могат да бъдат поканени да участват в заседанията на координаторите за комисии в съвещателно качество. Координаторите се стремят към постигането на консенсус. Когато не може да бъде постигнат консенсус, те могат да действат единствено с мнозинство, което ясно представлява широкото мнозинство в комисията, като съответно се вземе предвид числеността на различните групи.
3.  Политическите групи могат за всеки доклад да определят докладчик в сянка, който да следи напредъка на съответния доклад и да намира компромиси в рамките на комисията от името на групата. Имената на докладчиците в сянка се съобщават на председателя на комисията. Комисията, по предложение на координаторите, може по-конкретно да взема решение за включване на докладчика в сянка при търсенето на споразумение със Съвета при процедурите на съвместно вземане на решение.
Изменение 46
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 184
Протоколът от всяко заседание на комисията се раздава на всички нейни членове и се внася за одобрение в комисията на следващото й заседание.
Протоколът от всяко заседание на комисията се раздава на всички нейни членове и се внася за одобрение в комисията.
Изменение 47
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 186
Членове 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, параграф 1, членове 146, 148, членове от 150 до 153, член 155, член157, параграф 1, членове 158, 159, 161, 162, членове от 164 до 167 и членове 170, 171 се прилагат mutatis mutandis към заседанията на комисиите.
Членове 11, 12, 13, 16, 17, от 34 до 41, 140, 141, 143, параграф 1, членове 146, 148, членове от 150 до 153, член 155, член157, параграф 1, членове 158, 159, 161, 162, членове от 164 до 167 и членове 170, 171 се прилагат mutatis mutandis към заседанията на комисиите.
Изменение 48
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 188 – параграф 6 a (нов)
6а. Председателят на делегация получава възможност да бъде изслушан от дадена парламентарна комисия, когато в нейния дневен ред е включена точка, която касае кръга на компетентност на делегацията. Същото се прилага на заседанията на делегация за председателя или докладчика на съответната комисия.
Изменение 49
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 192 – параграф 1 a (нов)
1а. Когато докладът се отнася по-конкретно до прилагането или тълкуването на правото на Европейския съюз, или до предложения за промени в действащото законодателство, комисията, компетентна по предмета на предложението, се асоциира в съответствие с член 46, параграф 1 и член 47, първо и второ тире. Водещата комисия приема без гласуване предложенията за части от предложението за резолюция, получено от компетентна по предмета на предложението комисия, които се отнасят до прилагането или тълкуването на правото на Европейския съюз, или до промени в действащото законодателство. Ако водещата комисия не приеме тези предложения, асоциираната комисия може да ги внесе директно в парламента.
Изменение 50
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 204 – буква в a (нова)
ва) насоки и кодекси за поведение, приети от съответните органи на Парламента (приложения ХVІа, ХVІб и ХVІд).

Електронни съобщителни мрежи и услуги, обработка на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации ***II
PDF 290kWORD 49k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно общата позиция, приета от Съвета с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))
P6_TA(2009)0360A6-0257/2009
ПОПРАВКИ

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (16497/1/2008 – C6-0068/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0698),

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2008)0723),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6-0257/2009),

1.  Одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  Приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на европейския парламент приета на второ четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

P6_TC2-COD(2007)0248


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на второ четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/136/EC.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларация на Комисията относно универсалната услуга

Съображение 3а - Универсална услуга

Комисията взема под внимание текста на съображение 3а, одобрен от Европейския парламент и Съвета.

Комисията желае в този контекст да потвърди, че както е посочено в съобщението й COM(2008)0572 от 25 септември 2008 г. относно обхвата на универсалната услуга в електронните съобщителни мрежи и услуги, през 2009 г. тя ще насърчава широк дебат на равнище на Европейски съюз, който ще разгледа голям набор от алтернативни подходи и ще позволи на всички заинтересовани страни да изразят своите възгледи.

Комисията ще обобщи дебата в съобщение, адресирано до Европейския парламент и Съвета, и до 1 май 2010 г. ще направи необходимите предложения по отношение на Директивата за универсалната услуга.

Декларация на Комисията относно уведомяването за нарушения по отношение на личните данни

Член 2– буква з) и член 4 – параграф 3 - Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)

Реформата на регулаторната рамка за електронните комуникации въвежда нова концепция в правилата на Европейския съюз за защита на данните и неприкосновеността на личния живот: задължително уведомяване за нарушения по отношение на личните данни от доставчиците на електронни съобщителни услуги и мрежи. Това е важна стъпка към засилена сигурност и защита на личния живот, въпреки че на този етап остава ограничена до сектора на електронните комуникации.

Комисията взема под внимание желанието на Европейския парламент задължението за уведомяване за нарушения по отношение на личните данни да не бъде ограничено до сектора на електронните комуникации, но също така да се прилага за организации, като например доставчици на услуги на информационното общество. Подобен подход трябва да бъде изцяло съобразен с общата цел на обществената политика за подобряване на защитата на личните данни на гражданите на Европейския съюз, както и на възможността им да предприемат действия, в случай че такива данни бъдат компрометирани.

В този контекст Комисията иска да потвърди своята позиция, както беше посочено в хода на преговорите за реформа на регулаторната рамка, че задължението на доставчиците на обществено достъпни електронни съобщителни услуги да уведомяват за нарушения по отношение на личните данни прави уместно разширяването на дебата по отношение на общоприложимите изисквания за уведомяване за нарушения.

Затова Комисията незабавно ще инициира съответната подготвителната работа, включително консултации със заинтересованите страни, така че да бъдат представени до 2011 г. необходимите предложения в тази област. В допълнение Комисията ще се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните относно възможностите за прилагане в други сектори на принципите, включени в правилата за уведомяване за нарушения на сигурността на данните в Директива 2002/58/ЕО, независимо от сектора или типа на засегнатите данни.

(1) Приети текстове от 24.9.2008 г., P6_TA(2008)0452.


Електронни съобщителни мрежи ***II
PDF 871kWORD 429k
Резолюция
Консолидиран текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))
P6_TA(2009)0361A6-0272/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (16496/1/2008 – C6-0066/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0697),

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2008)0724),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя Правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0272/2009),

1.  Одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на второ четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги

P6_TC2-COD(2007)0247


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(3),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(4),

като имат предвид, че:

(1)  Действието на петте директиви, които съставляват съществуващата регулаторна рамка за електронни съобщителни мрежи и услуги (Директива 2002/21/ЕО ("Рамкова директива")(5), Директива 2002/19/ЕО ("Директива за достъпа")(6), Директива 2002/20/ЕО ("Директива за разрешение")(7), Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги ("Директива за универсалната услуга")(8) и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)(9) (наричани заедно "Рамковата директива и Специфичните директиви")), е предмет на периодичен преглед от страна на Комисията, в частност с оглед определяне на нуждата от изменения в съответствие с технологичните и пазарните промени.

(2)  В тази връзка, Комисията представи своите първоначални заключения в съобщението си от 29 юни 2006 г. относно прегледа на регулаторната рамка на ЕС за електронни съобщителни мрежи и услуги. Въз основа на тези първоначални заключения беше проведена обществена консултация, която идентифицира продължаващата липса на вътрешен пазар на електронни съобщения като най-важния аспект, към който трябва да се подходи. В частност беше установено, че регулаторна разпокъсаност и несъответствия между дейностите на националните регулаторни органи излагат на риск не само конкурентоспособността на сектора, но също и значителните ползи за потребителя от презгранична конкуренция.

(3)  Поради това, регулаторната рамка на ЕС за електронни съобщителни мрежи и услуги следва да се реформира с цел изграждане на вътрешния пазар на електронни съобщения чрез засилване на механизма на Общността за регулиране на оператори със значителна пазарна сила в ключовите пазари. Това се допълва от Регламент (ЕО) № .../2009 на Европейския парламент и на Съвета от ... [за създаването на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба](10) Реформата също така включва определянето на стратегия за ефикасно и съгласувано управление на радиочестотния спектър с цел постигане на Единно европейско информационно пространство, както и засилването на разпоредбите за ползватели с увреждания с цел формиране на всеобхватно информационно общество.

(4)  Като признава, че интернет е от съществено значение за образованието и за практическото упражняване на свободата на изразяване и на достъпа до информация, всяко ограничение, наложено върху упражняването на тези основни права следва да бъде в съответствие с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. По отношение на тези въпроси Комисията следва да започне широко обществено обсъждане.

(5)  Целта е постепенно да се намаляват отрасловите правила ex ante успоредно с развитието на пазарната конкуренция и в крайна сметка електронните съобщения единствено да се уреждат от правото за защита на конкуренцията. Като се има предвид, че пазарите на електронни съобщения се характеризират с подчертано динамична конкуренция през последните години, съществено е регулаторни задължения ex ante да бъдат налагани само, когато не съществува ефективна и устойчива конкуренция.

(6)  При извършване на прегледите на функционирането на Рамковата директива и на Специфичните директиви, Комисията следва да прецени дали в контекста на пазарните тенденции и предвид както на конкуренцията, така и на защитата на потребителите все още съществува необходимост от разпоредбите за специфично за отрасъла регулиране ex ante, установено в членове от 8 до 13а от Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа) и член 17 от Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга) или тези разпоредби следва да бъдат изменени или отменени.

(7)  С цел да се гарантира пропорционален и приспособим подход към различните условия на конкуренция, националните регулаторни органи следва да бъдат в състояние да определят пазари на поднационално равнище и да снемат регулаторни задължения от пазари и/или географски зони, където е налице ефективна конкуренция по отношение на инфраструктурата.

(8)  За постигане на целите на Лисабонската програма е необходимо да се намерят подходящи стимули за инвестиции във високоскоростни мрежи, които биха подпомогнали иновациите в богати на съдържание интернет услуги и биха засилили конкурентоспособността на Европейския съюз в международен мащаб. Такива мрежи имат огромен потенциал да предоставят ползи за потребителите и бизнеса в целия Европейски съюз. Поради това е от съществено значение да се стимулират устойчиви инвестиции в развитието на тези нови мрежи, като същевременно се защитава конкуренцията и се засилва избора на потребителите чрез регулаторна предвидимост и последователност.

(9)  В съобщението си от 20 март 2006 г., озаглавено "Преодоляване на широколентовата пропаст" Комисията признава, че в Европейския съюз има териториално разделение по отношение на достъпа до високоскоростни широколентови услуги. По-лесният достъп до радиочестотен спектър ще улесни развитието на високоскоростни широколентови услуги в отдалечените региони. Въпреки общото увеличение на възможностите за широколентови услуги, достъпът до тях е ограничен в някои региони поради високите цени, тъй като тези региони са слабо населени и отдалечени. За да се гарантират инвестициите в нови технологии в по-слабо развитите региони, регулирането на електронните съобщения следва да се съгласува с други политики, като например политиката относно държавните помощи, политиката на сближаване или целите на по-общата индустриална политика.

(10)  Публичните инвестиции в мрежите следва да се извършват в съответствие с принципа на недискриминация. За тази цел следва да бъде предоставена публична подкрепа посредством открити, прозрачни и конкурентни процедури.

(11)  За да се даде възможност на националните регулаторни органи да изпълнят целите, установени в Рамковата директива и в Специфичните директиви, по-специално по отношение на оперативната съвместимост на услугите "от край до край", обхватът на Рамковата директива следва да се разшири, за да включи някои аспекти на радиооборудването и крайното далекосъобщително оборудване, определени в Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие(11), и на битовата техника, използвана за цифрова телевизия, за да се улесни достъпа за ползвателите с увреждания.

(12)  Някои определения следва да бъдат разяснени или променени, за да се отчетат пазарните и технологичните промени и да се премахнат неяснотите, идентифицирани при прилагане на регулаторната рамка.

(13)  Независимостта на националните регулаторни органи следва да се засили с цел гарантиране на по-ефективно прилагане на регулаторната рамка и увеличаване на техните правомощия и предсказуемостта на техните решения. За целта следва да се въведе изрична разпоредба в националното законодателство, която да гарантира, че при изпълнение на своите задачи, националният регулаторен орган, отговорен за ex ante регулиране на пазарите или за уреждане на спорове между предприятията, е защитен срещу външна намеса или политически натиск, които могат да нарушат неговата независима оценка на въпросите, пред които е изправен. Такова външно влияние прави един национален законодателен орган неподходящ за ролята на национален регулаторен орган съгласно регулаторната рамка. Поради това следва изначално да се установят правила относно основанията за освобождаване от длъжност на ръководителя на националния регулаторен орган, с цел отстраняване на всякакви основателни съмнения относно неутралността на този орган и неговата неподатливост на външни фактори. Важно е националните регулаторни органи, отговорни за ex ante регулиране на пазарите да разполагат със свой собствен бюджет, който да им дава възможност, в частност, да наемат достатъчен брой квалифицирани кадри. За да се гарантира прозрачност, този бюджет следва да се публикува ежегодно.

(14)  С цел да се гарантира правната сигурност за пазарните участници, апелативните органи следва да изпълняват функциите си ефективно; по-специално, процедурите по обжалване не следва да бъдат неоправдано продължителни. Временните мерки със суспензивен ефект спрямо решенията на национален регулаторен орган следва да бъдат предоставяни единствено в наложителни случаи за предотвратяване на сериозна и непоправима вреда за страната, поискала тези мерки, и ако балансът на интересите изисква това.

(15)  Съществува широко разминаване в начина, по който апелативни органи са прилагали временни мерки за спиране на решенията на националните регулаторни органи. С цел постигане на по-голяма последователност на подхода следва да се приложи общ стандарт в съответствие със съдебната практика на Общността. Апелативните органи следва също така да разполагат с правомощието да изискват налична информация, публикувана от ОЕРЕС. Предвид значението на обжалванията за цялостното функциониране на регулаторната рамка, следва да се изгради механизъм за събиране на информация относно обжалванията и решенията за спиране на действието на решения, взети от регулаторните органи във всички държави-членки, и за докладването на тази информация на Комисията.

(16)  С цел да се гарантира, че националните регулаторни органи изпълняват своите регулаторни задачи по ефективен начин, данните, които те събират, следва да включват счетоводни данни за пазарите на дребно, които са свързани с пазари на едро, в които даден оператор има значителна пазарна сила, и като такива се регулират от националния регулаторен орган. Данните следва също така да включват данни, които да позволяват на националния регулаторен орган да оценява възможното въздействие на планирани актуализации или промени на мрежовата топология върху развитието на конкуренцията или върху продукти на едро, предоставяни на други страни.

(17)  Националната консултация, предвидена в член 6 от Рамковата директива, следва да се провежда преди консултацията с Общността, предвидена в членове 7 и 7а от посочената директива, за да се позволи мненията на заинтересованите страни да се отразят в консултацията с Общността. Това също би избегнало нуждата от втора консултация с Общността, в случай на промени в планираната мярка в резултат на националната консултация.

(18)  Необходимо е свободата на действие на националните регулаторни органи да се съчетае с развитието на последователни регулаторни практики и последователното прилагане на регулаторната рамка с цел ефективен принос за развитие и завършване на изграждането на вътрешния пазар. Поради това, националните регулаторни органи следва да подкрепят дейностите на Комисията и на ОЕРЕС, насочени към вътрешния пазар.

(19)  Механизмът на Общността, позволяващ на Комисията да изисква от националните регулаторни органи да оттеглят планирани мерки относно определяне на пазар и определяне на оператори със значителна пазарна сила, е допринесъл значително за последователен подход при установяване на обстоятелствата, при които може да се приложи регулиране ex-ante и тези, при които операторите подлежат на такова регулиране. Наблюдението на пазара от Комисията и, по-специално опитът с процедурата по член 7 от Рамковата директива, показва, че несъответствия в прилагането на корективни мерки от страна на националните регулаторни органи, дори при сходни пазарни условия, биха могли да възпрепятстват вътрешния пазар на електронни съобщения. Ето защо Комисията може да участва в гарантирането на по-високо ниво на последователност при прилагането на корективни мерки чрез приемане на становища относно проекти за мерки, предлагани от националните регулаторни органи. За да се използва експертният опит на националните регулаторни органи в пазарния анализ, Комисията следва да се консултира с ОЕРЕС, преди да приеме своето решение и/или становище.

(20)  Важно е регулаторната рамка да се прилага навременно. Когато Комисията е взела решение, изискващо от национален регулаторен орган да оттегли планирана мярка, националните регулаторни органи следва да представят преработена мярка пред Комисията. Следва да се определи краен срок за нотифицирането на преработената мярка пред Комисията по член 7 от Рамковата директива с цел пазарните участници да са запознати с времетраенето на прегледа на пазара и с цел увеличаване на правната сигурност.

(21)  Предвид кратките срокове в механизма за консултация на Общността, на Комисията следва да се предоставят правомощия да приема препоръки и/или насоки за опростяване на процедурите за обмен на информация между Комисията и националните регулаторни органи - например при стабилни пазари, или само незначителни промени в мерки, които са били предмет на предишна нотификация. На Комисията следва да се предоставят правомощия да разрешава въвеждането на освобождаване от задължение за нотифициране с цел рационализиране на процедурите в някои случаи.

(22)  В съответствие с целите на Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, регулаторната рамка следва да гарантира, че всички ползватели, включително крайните ползватели с увреждания, възрастните ползватели и ползвателите със специфични социални потребности, имат лесен достъп до висококачествени услуги на достъпни цени. Декларация 22, приложена към Заключителния акт от Амстердам, предвижда институциите на Общността да отчитат потребностите на хората с увреждания при създаването на мерки по член 95 от Договора за ЕО.

(23)  Един конкурентен пазар ще предоставя на ползвателите широк избор на съдържание, приложения и услуги. Националните регулаторни органи следва да поощряват способността на ползвателите за достъп до и разпространяване на информация, както и за ползване на приложения и услуги.

(24)  Радиочестотите следва да се разглеждат като ограничен обществен ресурс, който има важна обществена и пазарна стойност. В обществен интерес е спектърът да се управлява възможно най-ефикасно и ефективно от икономическа, социална и екологична гледна точка и при отчитане на важната роля на радиочестотния спектър за електронните съобщения, на целите на културното многообразие и на медийния плурализъм и на социалното и териториалното сближаване. Поради това следва пречките пред неговото ефикасно използване постепенно да се премахват.

(25)  Дейностите във връзка с политиката в областта на радиочестотния спектър в Европейската общност не следва да засягат мерките, предприети на общностно или национално ниво, в съответствие с общностното право, за преследване на цели от общ интерес, в частност по отношение на регулиране на съдържанието и на аудиовизуалната и медийна политика и правото на държавите-членки да организират и използват своя радиочестотен спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната.

(26)  Като се вземат предвид разликите в положението в различните държави-членки, преминаването от аналогова към цифрова наземна телевизия, поради по-високата ефикасност на преноса на информация при цифровата технология, би увеличило наличието на ценен свободен радиочестотен спектър в Европейската общност (известно като "цифров дивидент").

(27)  Преди да бъде предложена специфична мярка за хармонизиране съгласно Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър)(12), Комисията следва да извърши оценки на въздействието на разходите и ползите от предлаганата мярка, като реализирането на икономии от мащаба и оперативната съвместимост на услугите в полза на потребителите, въздействието върху ефикасността на използването на радиочестотния спектър, или потребността от хармонизирано използване в различните части на Европейския съюз.

(28)  Макар управлението на радиочестотния спектър да остава в компетентността на държавите-членки, стратегическото планиране, координацията и, при необходимост, хармонизирането на общностно равнище могат да спомогнат да се гарантира, че ползвателите на радиочестотния спектър извличат максимална полза от вътрешния пазар и че интересите на ЕС могат да бъдат ефективно защитавани в световен мащаб. За тези цели следва да бъдат създадени, ако е уместно, многогодишни законодателни програми за политика в областта на радиочестотния спектър, които да установят насоките на политиката и целите за стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния спектър в Общността. Тези насоки и цели на политиката може да се отнасят до наличността и ефикасното използване на радиочестотния спектър, необходим за установяването и функционирането на вътрешния пазар, а също така те може да се отнасят, в подходящи случаи, и до хармонизирането на процедурите за предоставяне на разрешения от общ характер или индивидуални права за ползване на радиочестоти, когато това е необходимо за преодоляване на пречките за вътрешния пазар. Тези насоки и цели на политиката следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на настоящата директива и на Специфичните директиви.

(29)  Комисията обяви своето намерение да измени, преди влизане в сила на настоящата директива, Решение 2002/622/EО на Комисията от 26 юли 2002 г. за създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър(13), така че да предостави на Европейския парламент и на Съвета механизъм за изискване на становища или доклади, в устна или в писмена форма, от Групата за политика в областта на радиочестотния спектър (RSPG) относно политиката в областта на спектъра във връзка с електронните съобщения, така че RSPG да съветва Комисията във връзка с предложеното съдържание на програмите за политика в областта на радиочестотния спектър.

(30)  Разпоредбите на настоящата директива за управление на радиочестотния спектър следва да съответстват на дейността на международните и регионалните организации в областта на управлението на радиочестотния спектър, като напр. Международния съюз по далекосъобщенията (ITU) и Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT), с цел да се гарантира ефикасно управление и хармонизиране на използването на радиочестотния спектър в цялата Общност и между държавите-членки и други членове на Международния съюз по далекосъобщенията.

(31)  Радиочестотите следва да се управляват така, че да се гарантира избягване на вредни смущения. Поради това, тази основна концепция за вредни смущения следва да се определи точно, за да се гарантира, че регулаторната намеса е ограничена до степента, необходима за предотвратяване на такива смущения.

(32)  Настоящата система за управление и разпределение на спектъра е предимно основана на административни решения, които не са достатъчно гъвкави за справяне с технологичните и икономическите промени, в частност с бързото развитие на безжичните технологии и повишеното търсене на широколентовост. Неоправданата разпокъсаност на националните политики води до повишени разходи и загубени пазарни възможности за ползвателите на спектъра и забавя иновациите във вреда на вътрешния пазар, потребителите и икономиката като цяло. Освен това, условията за достъп до и ползване на радиочестоти могат да се различават според вида оператор, докато електронните услуги предоставяни от тези оператори все по-често се припокриват, като така се създава напрежение между притежателите на права, несъответствия в разходите за достъп до спектъра и потенциални изкривявания във функционирането на вътрешния пазар.

(33)  Значението на националните граници все повече намалява при определяне на оптималното използване на радиоспектъра. Разпокъсаното управление на достъпа до права за спектъра ограничава инвестициите и иновациите и не позволява на операторите и производителите на оборудване да реализират икономии от мащаба, като по този начин възпрепятства развитието на вътрешния пазар на електронни съобщителни мрежи и услуги, използващи радиоспектъра.

(34)  Гъвкавостта в управлението на радиочестотния спектър и достъпа до него следва да се повишат посредством разрешения, неутрални спрямо технологиите и услугите, което да позволи на ползвателите на спектъра да избират най-подходящите технологии и услуги, които да прилагат в честотните ленти, обявени за свободни за електронни съобщителни услуги, в съответните национални планове за разпределение на радиочестотите в съответствие с правото на Общността ("принципи на неутралност по отношение на технологиите и услугите"). Административното определяне на технологии и услуги следва да се прилага ако са застрашени цели от общ интерес и да бъде ясно обосновано и подлежащо на редовно преразглеждане.

(35)  Ограниченията на принципа на неутралност по отношение на технологиите следва да са целесъобразни и обосновани от необходимостта да се избягват вредни смущения, например чрез налагане на маски на излъчване и нива на мощността, за защита на общественото здраве чрез ограничаване излагането на обществеността на въздействието на електромагнитните полета, за гарантиране на правилното функциониране на услугите чрез подходящо ниво на техническо качество на услугата, което да не изключва непременно възможността за използване на повече от една услуга на една и съща честота, за гарантиране на правилно съвместно използване на спектъра, по-специално когато неговото използване подлежи само на общи разрешения, за гарантиране на ефективното използване на спектъра или за изпълнение на цел от общ интерес в съответствие с правото на Общността.

(36)  Ползвателите на спектъра следва също така да могат свободно да избират услугите, които желаят да предлагат в радиочестотния спектър, при спазване на преходни мерки за зачитане на придобити по-рано права. От друга страна следва да бъдат разрешени мерки, когато са необходими и пропорционални, като тези мерки следва да изискват предоставянето на конкретна услуга за постигане на ясно определени цели от общ интерес, като безопасността на живота, необходимостта да се насърчава социалното, регионално и териториално сближаване или избягване на неефикасното използване на радиочестотния спектър. Тези цели следва да включват насърчаването на културно и езиково многообразие и медиен плурализъм, определени от държавите-членки в съответствие с правото на Общността. Освен в случаите, необходими за защита безопасността на живота или, по изключение, за изпълнение на други цели от общ интерес, както те са определени от държавите-членки в съответствие с правото на Общността, изключенията не следва да водят до изключително използване само за определени услуги, а по-скоро да дават приоритет, така че в същата честотна лента да може съвместно да съществуват други услуги или технологии, доколкото това е възможно.

(37)  Държавите-членки са компетентни да определят обхвата и характера на всяко изключение, свързано с насърчаването на културното и езиково многообразие и медийния плурализъм.

(38)  Тъй като разпределението на спектъра спрямо конкретни технологии или услуги е изключение от принципите на неутралност по отношение на технологиите и услугите и намалява свободата на избор на предлагана услуга или използвана технология, всяко предложение за такова разпределение следва да е прозрачно и да подлежи на обществена консултация.

(39)  С цел гъвкавост и ефикасност националните регулаторни органи могат да позволяват на ползвателите на радиочестотния спектър свободно да прехвърлят или отстъпват временно срещу заплащане на трети страни своите права на ползване. Това би позволило пазарно оценяване на спектъра. С оглед на своите правомощия да гарантират ефективно използване на спектъра, националните регулаторни органи следва да предприемат действия, за да гарантират, че търговията не води до нарушаване на конкуренцията, когато остане неизползван спектър.

(40)  Въвеждането на неутралност на технологиите и услугите и търговия със съществуващите права на ползване на спектъра може да изисква преходни правила, включително мерки за гарантиране на лоялна конкуренция, тъй като новата система може да позволи на някои ползватели на радиочестотния спектър да започнат да се конкурират с ползватели, които вероятно са придобили своите права при по-тежки условия и ред. В обратния случай, когато са предоставени права като дерогация от общите правила или съгласно критерии, които не са обективни, прозрачни, пропорционални и недискриминационни, с оглед постигане на цел от общ интерес, положението на притежателите на такива права не следва неоправдано да бъде в ущърб на техните нови конкуренти извън необходимото за постигане на такава или сродна цел от общ интерес.

(41)  За да се насърчи функционирането на вътрешния пазар и да се подпомогне развитието на трансгранични услуги, Комисията следва да получи правомощие да приема технически мерки за изпълнение в областта на номерирането.

(42)  Разрешенията, издавани на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги, които им осигуряват достъп до обществена или частна собственост, са съществени фактори за изграждането на електронни съобщителни мрежи или нови мрежови елементи. Поради това, ненужна усложненост и забавяне в процедурите за предоставяне на права на преминаване биха могли да представляват сериозна пречка за развитието на конкуренцията. Следователно, придобиването на права на преминаване от предприятия, притежаващи разрешение, следва да се опрости. Националните регулаторни органи следва да могат да координират придобиването на права на преминаване, като правят достъпна съответната информация на своите уебсайтове.

(43)  Необходимо е да бъдат засилени правомощията на държавите-членки спрямо притежателите на права на преминаване, за да се гарантира навлизане или изграждане на нова мрежа по справедлив, ефективен и съобразен с околната среда начин и независимо от задължението на оператор със значителна пазарна сила да осигурява достъп до електронната си съобщителна мрежа. Подобряването на съвместното използване на съоръжения може значително да заздрави конкуренцията и да понижи цялостните финансови и екологични разходи за предприятията по изграждането на инфраструктура за електронни съобщения, особено за нови мрежи за достъп. Националните регулаторни органи следва да имат правомощията да изискват от притежателите на права за инсталиране на съоръжения върху, над или под обществен или частен имот да използват съвместно тези съоръжения или имоти (включително физическо съвместно разполагане) с цел да се насърчат ефикасните инвестиции в инфраструктура и насърчаването на иновациите, след подходящ период на обществено обсъждане, по време на който на всички заинтересовани страни следва да се дава възможност да изразят становищата си. Такива уредби на съвместно използване или координиране могат да включват правила за пропорционално разпределение на разходите за съвместното използване на съоръжението или имота и следва да гарантират наличието на подходяща компенсация за риска за съответните предприятия. По-специално, националните регулаторни органи следва да са в състояние да налагат съвместно използване на мрежови елементи и свързани съоръжения, като например канали, кабелопроводи, мачти, люкове, кутии, антени, кули и други поддържащи конструкции, сгради или подстъпи към сгради, както и по добро-координиране на строителните дейности. Компетентните органи, по-специално местните органи, следва също така да установяват подходящи процедури за координация, в сътрудничество с националните регулаторни органи, по отношение на благоустройствените дейности и други обществени съоръжения или имущество, които могат да включват процедури, гарантиращи, че заинтересованите страни са информирани относно подходящи обществени съоръжения или имущество, текущите и планирани благоустройствени дейности, както и че са своевременно известени за такива дейности, и че съвместното използване е улеснено в максималната възможна степен.

(44)  Надеждното и сигурно съобщаване на информация по електронни съобщителни мрежи играе все по-важна роля за цялата икономика и обществото като цяло. Всичко от сложност на системата, техническа авария или човешка грешка до инциденти или атаки може да има последствия за функционирането и достъпността на физическите инфраструктури, които служат за предоставяне на важни за гражданите на ЕС услуги, включително услуги за електронно правителство. Поради това, националните регулаторни органи следва да гарантират поддържането на целостта и сигурността на обществените съобщителни мрежи. Европейската агенция за сигурност на мрежите и информацията (ENISA)(14) следва да допринася за повишено ниво на сигурност на електронните съобщения, като, наред с останалото, предоставя експертни познания и препоръки и насърчава обмена на най-добри практики. Както ENISA, така и националните регулаторни органи следва да разполагат с необходимите средства за изпълнение на своите задължения, включително правомощия за получаване на достатъчно информация, за да оценят нивото на сигурност на мрежи или услуги, както и цялостни и надеждни данни за действителни инциденти със сигурността, които са имали значително въздействие върху работата на мрежи или услуги. Имайки предвид, че успешното прилагане на адекватна сигурност не е еднократно действие, а непрекъснат процес на прилагане, преглед и актуализиране, от доставчиците на електронни съобщителни мрежи и услуги следва да се изисква да предприемат мерки за опазване на тяхната цялост и сигурност в съответствие с оценените рискове, като взимат предвид най-модерните такива мерки.

(45)  Държавите-членки следва да предвидят подходящ период за обществена консултация преди приемането на конкретни мерки, за да гарантират, че предприятията, които предлагат обществени съобщителни мрежи или обществено достъпни електронни съобщителни услуги предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да управляват по подходящ начин риска за сигурността на мрежите и услугите или за да гарантират целостта на своите мрежи.

(46)  При нужда от договаряне на общ набор от изисквания за сигурност, Комисията следва да получи правомощия да приема технически мерки за прилагане с цел постигане на достатъчно ниво на сигурност на електронните съобщителни мрежи и услуги на вътрешния пазар. ENISA следва да допринася за хармонизирането на съответните технически и организационни мерки за сигурност чрез предоставяне на експертни препоръки. Националните регулаторни органи следва да разполагат с правомощия да издават задължителни инструкции, свързани с технически мерки за прилагане, приети съгласно Рамковата директива. За да изпълняват своите задължения, те следва да разполагат с правомощия за разследване на случаи на неспазване и налагане на наказания.

(47)  За да се гарантира, че не съществува нарушаване или ограничаване на конкуренцията на пазарите на електронни съобщения, националните регулаторни органи следва да могат да налагат корективни мерки, целящи предотвратяването на прехвърляне на значителна пазарна сила от един пазар към друг, тясно свързан с него пазар. Следва да бъде ясно, че предприятието, разполагащо със значителна пазарна сила на първия пазар, може да бъде обозначено като разполагащо със значителна пазарна сила на втория пазар единствено ако връзките между двата пазара са от такова естество, че да позволяват налагане на упражняваната върху първия пазар пазарна сила и на втория пазар, и ако вторият пазар подлежи на регулиране ex ante в съответствие с критериите, определени в Препоръката за съответните пазари на продукти и услуги(15).

(48)  За да се предостави сигурност на пазарните участници относно регулаторните условия, е необходим определен срок за прегледите на пазара. От значение е да се извършва редовен анализ на пазара, в рамките на разумен и подходящ срок. Срокът следва да отчита дали съответният пазар е бил подложен на анализ по-рано и дали е бил надлежно нотифициран. Ако национален регулаторен орган не извърши анализ на пазара в рамките на определения срок, това може да застраши вътрешния пазар, а нормалните процедури при нарушение могат да не породят желания ефект навреме. Като алтернатива съответният национален регулаторен орган следва да бъде в състояние да поиска от ОЕРЕС помощ за приключване на анализа на пазара. Например помощта би могла да бъде под формата на специална работна група от представители на други национални регулаторни органи.

(49)  Поради високата степен на технологични иновации и силно динамичните пазари в сектора на електронните съобщения, е необходимо регулирането да бъде бързо адаптирано по координиран и хармонизиран начин на общностно равнище, тъй като опитът показа, че различията сред националните регулаторни органи в прилагането на регулаторната рамка на ЕС могат да създадат бариера пред развитието на вътрешния пазар.

(50)  Една от важните задачи, възложени на ОЕРЕС, е да приема становища във връзка с трансгранични спорове, когато това е необходимо. Поради това националните регулаторни органи следва да вземат предвид становищата на ОЕРЕСв такива случаи.

(51)  Опитът в прилагането на регулаторната рамка на ЕС показва, че съществуващи разпоредби, даващи на националните регулаторни органи правомощия да налагат глоби, не успяха да осигурят достатъчен стимул за спазване на регулаторните изисквания. Подходящи изпълнителни правомощия могат да допринесат за навременното прилагане на регулаторната рамка на ЕС и така да повишат регулаторната сигурност, която е важен двигател за инвестиции. Липсата на ефективни правомощия в случай на неспазване важи за цялата регулаторна рамка. Поради това, въвеждането на нова разпоредба в Рамковата директива, уреждаща нарушения на задължения по Рамковата директива и Специфичните директиви следва да гарантира прилагането на последователни и съгласувани принципи за правоприлагане и наказания в рамките на цялата регулаторна рамка на ЕС.

(52)  Съществуващата регулаторна рамка на ЕС включва някои разпоредби за улесняване на прехода от старата регулаторна рамка от 1998 г. към новата рамка от 2002 г. Този преход е приключен от всички държави-членки и тези мерки следва да се отменят, тъй като вече са излишни.

(53)  Ефективните инвестиции и конкуренцията следва да се насърчават едновременно, с оглед да се увеличат икономическият растеж, иновациите и изборът на потребителите.

(54)  Най-добрият начин за поощряване на конкуренцията е посредством едно икономически ефективно равнище на инвестиции в нова и съществуваща инфраструктура, допълвано от регулиране винаги, когато е необходимо да се постигне ефективна конкуренция в услугите на дребно. Ефикасното равнище на основаната на инфраструктурата конкуренция представлява степента на дублиране на инфраструктура, при която може да се очаква в разумни граници, че инвеститорите могат да разполагат със справедлива възвръщаемост, основана върху разумни очаквания относно развитието на пазарните дялове.

(55)  Когато налагат задължения за достъпа до нови и усъвършенствани инфраструктури, националните регулаторни органи следва да гарантират, че условията за достъп отразяват обстоятелствата, които стоят зад решението за инвестиране, като вземат предвид наред с другото разходите за въвеждане, очаквания темп на възприемане на новите продукти и услуги и очакваните равнища на цени на дребно. Освен това националните регулаторни органи, за да могат да гарантират сигурност на инвеститорите за целите на планирането, следва да могат да определят, ако е приложимо, реда и условията за достъп, които да остават съгласувани в продължение на определени подходящи периоди на преглед на пазара. Тези ред и условия може да включват договорености относно ценообразуването, които зависят от обемите или от продължителността на договора в съответствие с правото на Общността и при условие, че те не водят до дискриминационен ефект. Всички наложени условия за достъп следва да зачитат необходимостта от съхраняване на ефективната конкуренция в услугите за потребителите и предприятията.

(56)  При оценката на пропорционалността на задълженията и условията, които да бъдат наложени, националните регулаторни органи следва да вземат предвид различните конкурентни условия, съществуващи в различни райони в техните държави-членки.

(57)  Когато налагат мерки за ценови контрол, националните регулаторни органи следва да се стремят да позволят справедлива възвръщаемост за инвеститора за определен нов инвестиционен проект. По-специално, може да съществуват рискове, свързани с инвестиционни проекти, специфични за новите мрежи за достъп, които подкрепят продукти, чието търсене е несигурно в момента на извършване на инвестицията.

(58)  Всяко решение на Комисията в съответствие с член 19, параграф 1 от Рамковата директива следва да бъде ограничено до регулаторни принципи, подходи и методи. С цел избягване на съмненията, то не следва да предписва подробности, които обикновено следва да отразяват националните особености, и не следва да забранява алтернативни подходи, за които може разумно да се очаква, че имат равностоен ефект. Подобно решение следва да бъде пропорционално и не следва да поражда действие спрямо решения, взети от националните регулаторни, които не създават пречки за вътрешния пазар.

(59)  Приложение I към Рамковата директива съдържа списък с пазари за включване в препоръката относно съответните пазари на продукти и услуги, които могат да подлежат на регулиране ex ante. Това приложение следва да бъде отменено, тъй като целта му да служи като основа за изготвяне на първоначална версия на Препоръката относно съответните пазари на продукти и услуги║ е изпълнена.

(60)  За новите участници на пазара може би няма да е икономически изпълнимо в разумен период от време да дублират изцяло или отчасти локалната мрежа за достъп на сегашните оператори. Във връзка с това, задълженията за необвързан достъп до абонатна линия или подлиния на оператори със значителна пазарна сила може да улесни навлизането на нови предприятия на пазара и да увеличи конкуренцията на пазарите за широколентов достъп на дребно. При обстоятелства, при които необвързаният достъп до абонатна линия или подлиния е технически или икономически неосъществим, може да бъдат наложени съответни задължения за предоставяне на нефизически или виртуален достъп до мрежата, предлагащи равностойна функционалност.

(61)  Целта на функционалното разделяне, при което вертикално интегрираният оператор трябва да създаде оперативно разделени стопански единици, е да гарантира предоставянето на напълно еквивалентни продукти за достъп на всички оператори надолу по производствената верига, включително собствените, вертикално интегрирани отдели на оператора надолу по производствената верига. Функционалното разделяне има капацитет да подобри конкуренцията в няколко съответни пазара чрез значително намаляване на стимула за дискриминация и чрез улесняване на проверката и налагането на изпълнението на задълженията за недискриминация. В изключителни случаи функционалното разделяне може да бъде оправдано като корективна мярка, когато има постоянен неуспех в постигането на ефективна недискриминация в няколко от съответните пазари и когато има малко или никакъв изглед за инфраструктурна конкуренция в рамките на разумен срок след прибягване до една или повече корективни мерки, които преди са били считани за подходящи. Въпреки това, много е важно да се гарантира, че налагането му запазва стимулите на въпросното предприятие за инвестиране в неговата мрежа и не довежда до потенциални неблагоприятни въздействия върху благосъстоянието на потребителите. Налагането му изисква координиран анализ на различни съответни пазари, свързани с мрежата за достъп, в съответствие с процедурата за анализ на пазара, установена в член 16 от Рамковата директива. При предприемане на анализа на пазара и предвиждане на подробностите за тази корективна мярка, националните регулаторни органи следва да обърнат особено внимание на продуктите, които ще се управляват от отделните стопански единици, вземайки предвид степента на изграждане на мрежата и степента на технологичен напредък, които може да повлияят на взаимозаменяемостта на фиксирани и безжични услуги. За да се избегнат нарушения на конкуренцията във вътрешния пазар, предложенията за функционално разделяне следва да се одобряват предварително от Комисията.

(62)  Прилагането на функционално разделяне не следва да пречи на подходящи координационни механизми между различните отделни стопански единици, за да се гарантира, че правата за икономически и управленски надзор на дружеството-майка се съблюдават.

(63)  Продължаващата интеграция на вътрешния пазар на електронни съобщителни мрежи и услуги изисква по-добра координация в прилагането на регулиране ex ante съгласно разпоредбите на регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщения.

(64)  Когато вертикално интегрирано предприятие избере да прехвърли значителна част или всички свои активи на локалната мрежа за достъп към отделно юридическо лице с друг собственик, или да установи отделна стопанска единица за работа с продукти за достъп, националният регулаторен орган следва да оцени ефекта на планираната сделка върху всички съществуващи регулаторни задължения, наложени на вертикално интегрирания оператор, с цел гарантиране на съвместимостта на всички нови уредби с Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа) и Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга). Въпросният национален регулаторен орган следва да предприеме нов анализ на пазарите, на които отделената единица функционира, и съответно да налага, поддържа, изменя или оттегля задължения. В тази връзка, националният регулаторен орган следва да може да изисква информация от предприятието.

(65)  Въпреки, че при някои обстоятелства е уместно национален регулаторен орган да наложи задължения на оператори, които нямат значителна пазарна сила, за постигане на цели като свързаност от край до край или оперативна съвместимост на услуги, все пак е необходимо да се гарантира, че такива задължения се налагат в съответствие с регулаторната рамка на ЕС и по-специално нейните процедури за нотифициране.

(66)  Комисията следва да има правомощия да приема мерки за изпълнение с оглед на приспособяването на условията за достъп до цифрови телевизионни и радиоуслуги, установени в приложение I, към пазарните и технологичните промени. Такъв е и случаят с минималния списък с елементи в приложение II, който трябва да се публикува с цел изпълнение на задължението за прозрачност.

(67)  Улесняването на достъпа до радиочестотни ресурси за участниците на пазара ще допринесе за премахване на бариерите пред навлизането на пазара. Освен това, технологичният напредък намалява риска от вредни смущения в някои честотни ленти и така намалява необходимостта от индивидуални права на ползване. Поради това условията за използването на радиочестотния спектър за предоставяне на електронни съобщителни услуги следва обикновено да се установяват в общи разрешения, освен ако не са необходими индивидуални права, предвид употребата на спектъра, за защита срещу вредни смущения, за гарантиране на техническо качество на услугата, защита на ефикасното използване на радиочестотния спектър или за изпълнение на конкретна цел от общ интерес. Решенията относно необходимостта от индивидуални права следва да се вземат по прозрачен и пропорционален начин.

(68)  Въвеждането на изисквания за неутралност по отношение на услугите и технологиите при предоставяне на права на ползване, заедно с подобрената възможност за прехвърляне на права между предприятия, следва да увеличат свободата и средствата за предоставяне на електронни съобщителни услуги на обществеността, като по този начин също така се улеснява постигането на целите от общ интерес. Въпреки това, някои задължения от общ интерес за предоставяне на аудиовизуални медийни услуги, налагани на радио- и телевизионни оператори, могат да изискват използването на специфични критерии за предоставянето на права на ползване, когато е налице съществена необходимост за постигане на конкретна цел от общ интерес, определена от държавите-членки в съответствие със законодателството на Общността. Процедурите, свързани с преследването на цели от общ интерес, следва при всички обстоятелства да са прозрачни, обективни, съразмерни и недискриминационни.

(69)  Предвид ограничаващото му въздействие върху свободния достъп до радиочестоти, валидността на индивидуално право на ползване, което не може да се търгува, следва да бъде ограничена във времето. Ако правата на ползване съдържат разпоредба за подновяване на тяхната валидност, компетентните национални органи следва първо да извършат преглед, включително консултация с обществеността, като вземат предвид пазара, покритието и технологичните промени. Предвид ограничеността на радиочестотния спектър, индивидуалните права, предоставени на предприятия, следва редовно да се преразглеждат. При извършване на това преразглеждане компетентните национални органи следва да търсят баланс между интересите на притежателите на права и необходимостта да се ускори въвеждането на търговия със спектъра, както и по-гъвкавото използване на радиочестотния спектър чрез общи разрешения, когато това е възможно.

(70)  Незначителни изменения на правата и задълженията са тези изменения, които са основно административни, не променят по същество естеството на общите разрешения и на индивидуалните права на ползване и следователно не могат да породят сравнителни предимства на другите предприятия.

(71)  Компетентните национални органи следва да имат правомощия за осигуряване на ефективно използване на спектъра, а когато ресурси от радиочестотния спектър остават неизползвани, да предприемат действия за предотвратяване на антиконкурентното презапасяване, което може да затрудни навлизането на нови участници на пазара.

(72)  Националните регулаторни органи следва да могат да предприемат ефективни действия за наблюдение и осигуряване на спазване на условията и сроковете на общото разрешение или на правата на ползване, включително правомощия за налагане на ефективни финансови или административни санкции в случай на нарушаване на тези срокове или условия.

(73)  Условията, с които могат да бъдат обвързани разрешенията, следва да обхващат специфични условия, определящи достъпността за ползватели с увреждания и нуждата ║публичните власти и спасителните служби да общуватпомежду си и с обществеността преди, по време и след големи бедствия. Освен това, отчитайки важността на техническите иновации, държавите-членки следва да могат да издават разрешения за ползване на спектър за експериментални цели, подлежащи на специфични ограничения и условия, строго оправдани от експерименталния характер на такива права.

(74)  Регламент (ЕО) № 2887/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно отделен достъп до локалната електрическа верига(16) се оказа ефективен в първоначалната фаза на отваряне на пазара. Рамковата директива призовава Комисията да следи прехода от регулаторната рамка от 1998 г. към тази от 2002 г. и да направи предложения за отменяне на посочения регламент в подходящ момент. Съгласно рамката от 2002 г., националните регулаторни органи имат задължение да анализират пазара на едро за необвързан достъп до металните вериги на абонатните линии и подлинии за целите на предоставяне на широколентови и гласови услуги, както е определено в препоръката относно съответните пазари на продукти и услуги. Тъй като всички държави-членки са анализирали въпросния пазар поне веднъж и съответните задължения въз основа на рамката от 2002 г. съществуват, Регламент (ЕО) № 2887/2000 стана ненужен и поради това следва да бъде отменен.

(75)  Мерките, необходими за прилагането на Рамковата директива, Директивата за достъпа и Директивата за разрешение, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(17).

(76)  По-специално на Комисията следва да се предоставят правомощия да приема препоръки и/или мерки за изпълнение във връзка с нотификациите съгласно член 7 от Рамковата директива; хармонизирането в областта на радиочестотния спектър и номерирането, както и по въпроси, свързани със сигурността на мрежи и услуги; установяването на съответните пазари на продукти и услуги; установяването на транснационални пазари; прилагането на стандартите и хармонизираното прилагане на разпоредбите на регулаторната рамка. На Комисията следва също така да се предоставят правомощия да приема мерки за изпълнение за актуализиране на приложения I и II към Директивата за достъпа към пазарните и технологичните промени. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на тези директиви, включително чрез добавяне на нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5a от Решение 1999/468/EО,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)

Директива 2002/21/ЕО се изменя както следва:

1)  Член 1, параграф 1 се заменя със следния текст:"

1.  Настоящата директива установява хармонизирана рамка за регулирането на електронните съобщителни услуги, електронните съобщителни мрежи, свързаните с тях съоръжения и услуги и някои аспекти на крайното оборудване за улесняване на достъпа за ползватели с увреждания. Тя установява задачите на националните регулаторни органи и установява съвкупност от процедури за осигуряване на хармонизирано прилагане на регулаторната рамка в цялата Общност. ▌

"

2)  Член 2 се изменя както следва:

   a) текстът на буква а) се заменя със следния текст:"
   a) "електронна съобщителна мрежа" означава предавателни системи и, когато е приложимо, комутационно или маршрутизиращо оборудване и други ресурси, включително неактивни мрежови елементи, които позволяват предаването на сигнали по проводници, радио, оптичен или друг електромагнитен начин, включително спътникови мрежи, фиксирани (комутиране на канали и пакети, включително Интернет) и мобилни наземни мрежи, електропроводни системи, доколкото са използвани за предаване на сигнали, мрежи, използвани за радио и телевизионно разпръскване, кабелни телевизионни мрежи, независимо от типа на пренасяната информация;
"
   б) текстът на буква б) се заменя със следния текст:"
   б) "транснационални пазари" означава пазари, установени в съответствие с член 15, параграф 4, обхващащи Общността или съществена част от нея, разположени в повече от една държава-членка;
"
   в) текстът на буква г) се заменя със следния текст:"
   г) "обществена съобщителна мрежа" означава електронна съобщителна мрежа, използвана изцяло или главно за предоставяне на обществено достъпни електронни съобщителни услуги, които поддържат пренос на информация между крайни точки на мрежата;
"
   г) вмъква се следната буква:"
(га) "крайна точка на мрежата" (КТМ) означава физическата точка, където абонатът получава достъп до обществена съобщителна мрежа; когато мрежите предполагат комутиране или маршрутизация, КТМ се идентифицира чрез специфичен мрежов адрес, която може е свързан с номера или името на абоната;"
   д) текстът на буква д) се заменя със следния текст:"
   д) "свързани съоръжения" означава свързаните услуги, физическа инфраструктура и други съоръжения или елементи, свързани с електронна съобщителна мрежа и/или електронна съобщителна услуга, които правят възможно и/или поддържат предоставянето на услуги посредством тази мрежа и/или услуга или имат потенциал да извършват това, и включват inter alia сгради или подстъпи към сгради, окабеляване на сгради, антени, кули и други поддържащи конструкции, канали, кабелопроводи, мачти, люкове и кутии.
"
   е) вмъква се следната буква:"
да) "свързани услуги" означава услугите, свързани с електронна съобщителна мрежа и/или електронна съобщителна услуга, които правят възможно и/или поддържат предоставянето на услуги посредством тази мрежа и/или услуга или имат потенциал да извършват това, и включват inter alia транслиране на номера или системи, осъществяващи еквивалентни функции, системи за условен достъп и електронни програмни указатели, както и други услуги като идентифициране, определяне на местоположение и наличие;"
   ж) текстът на буква л) се заменя със следния текст:"
_____________________
* OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
   л) "Специфични директиви" означава Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение), Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа), Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга) и Директива 2002/58/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защитата на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации║ (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)*;
"
   з) добавят се следните букви:"
   р) ",разпределяне на спектър" означава определяне на дадена честотна лента за използване от един или повече видове радиосъобщителни услуги, когато е целесъобразно, при определени условия;
   с) "вредни смущения" означава смущения, които застрашават функционирането на радионавигационна услуга или друга услуга за безопасност или по друг начин сериозно увреждат, затрудняват или многократно прекъсват дейността на радиосъобщителна услуга, която функционира в съответствие с приложимите разпоредби на международното, общностното или националното законодателство;
   т) "повикване" означава връзка, установена посредством обществено достъпна електронна съобщителна услуга, позволяваща двустранна гласова комуникация.
"

3)  Член 3 се изменя както следва:

   a) Параграф 3 се заменя със следния текст:"
3.  Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи упражняват правомощията си безпристрастно, прозрачно и без забавяне. Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи разполагат с подходящи финансови и човешки ресурси за изпълнение на възложените им задачи."
   б) Вмъкват се следните параграфи:"
3а.   Без да се засягат разпоредбите на параграфи 4 и 5, националните регулаторни органи, отговарящи за регулиране на пазара ex ante или за разрешаването на спорове между предприятията съгласно членове 20 и 21 от настоящата директива, действат независимо и не търсят, нито приемат указания от други органи във връзка с изпълнението на тези задачи, възложени им съгласно националното законодателство, което прилага правото на Общността. Това не пречи на упражняването на надзор съгласно националното конституционно право. Единствено апелативни органи, създадени съгласно член 4, имат правомощия да спрат действието или да отменят решения на националните регулаторни органи. Държавите-членки гарантират, че ръководителят на национален регулаторен орган или, където е приложимо, членовете на колективния орган, изпълняващ тази функция в рамките на национален регулаторен орган, посочен в първа алинея, или техният заместник могат да бъдат освободени от длъжност, само ако вече не отговарят на условията, необходими за изпълнение на служебните задължения, установени предварително в националното законодателство. Решението за освобождаване от длъжност на ръководителя на съответния национален регулаторен орган или, където е приложимо, на членовете на колективния орган, изпълняващ тази функция, се оповестява в момента на освобождаване от длъжност. Освободеният от длъжност ръководител на националния регулаторен орган или, където е приложимо, членовете на колективния орган, изпълняващ тази функция, получават изложение на мотивите и имат право да изискат неговото публикуване, когато иначе това няма да се извърши, при което то се публикува.
Държавите-членки гарантират, че посочените в първа алинея национални регулаторни органи имат отделни годишни бюджети. Бюджетите се оповестяват публично. Държавите-членки също така гарантират, че националните регулаторни органи разполагат с адекватно финансиране и човешки ресурси, така че да могат да участват активно и да допринасят в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)*.
3б.   Държавите-членки гарантират, че целите на ОЕРЕС за насърчаване на по-добра координация и последователност в областта на регулирането се подкрепят активно от съответните национални регулаторни органи.
3в.   Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи отчитат в максимална степен приетите от ОЕРЕС становища и общи позиции, когато приемат своите собствени решения за съответните национални пазари.
______________________________
* Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета от ... [за създаването на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба]"

4)  Член 4 се изменя както следва:

   a) параграф 1 се заменя със следния текст:"
1.  Държавите-членки гарантират наличието на ефективни механизми на национално равнище, чрез които всеки ползвател или предприятие, доставящо електронни съобщителни мрежи и/или услуги, засегнато от решение на национален регулаторен орган, да има правото да обжалва решението пред апелативен орган, независим от страните по спора. Този орган, който може да бъде и съд, разполага с подходящ експертен потенциал, за да може ефективно да изпълнява функциите си. Държавите-членки гарантират, че същността на спора е надлежно отчетена и действа ефективен механизъм за обжалване.
До приключване на обжалването, решението на националния регулаторен орган остава в сила, освен ако не са приложени временни мерки в съответствие с националното законодателство."
   б) добавя се следният параграф:"
3.  Държавите-членки събират информация относно основния предмет на жалбите, броя на жалбите, продължителността на процедурите по обжалване и броя на решенията за прилагане на временни мерки. Държавите-членки предоставят тази информация на Комисията и ОЕРЕС, ако последните отправят мотивирано искане за това."

5)  Член 5, параграф 1 се заменя със следния текст:"

1.  Държавите-членки гарантират, че предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги, предоставят цялата информация, включително финансова информация, необходима на националните регулаторни органи, за да гарантират съответствие с разпоредбите на настоящата директива и на Специфичните директиви или на решенията, взети в съответствие с настоящата директива и Специфичните директиви. По-специално, националните регулаторни органи имат правомощията да изискат от тези предприятия ▌да предоставят информация относно бъдещо развитие на мрежите или услугите, което може да окаже въздействие върху услугите на едро, предоставяни от тях на конкуренти. От предприятия със значителна пазарна сила на пазарите на едро може също да се изисква да предоставят счетоводни данни относно пазарите на дребно, свързани с тези пазари на едро.

Предприятията предоставят такава информация незабавно при поискване и в съответствие със сроковете и в степента на подробност, изисквани от националния регулаторен орган. Информацията, изисквана от националния регулаторен орган, е пропорционална на изпълнението на посочената задача. Националният регулаторен орган мотивира искането си за информация и обработва информацията в съответствие с параграф 3.

"

6)  Членове 6 и 7 се заменят със следното:"

Член 6

Механизъм за консултация и прозрачност

С изключение на случаите по член 7, параграф 9 или членове 20 или 21, държавите-членки гарантират, че когато националните регулаторни органи възнамеряват да предприемат мерки в съответствие с настоящата директива или Специфичните директиви или когато възнамеряват да предвидят ограничения в съответствие с член 9, параграфи 3 и 4, които имат значително влияние върху съответния пазар, те дават на заинтересованите страни възможността да направят бележки по проекта за мярка в рамките на разумен срок.

Националните регулаторни органи публикуват своите национални процедури за консултации.

Държавите-членки гарантират създаването на единен информационен пункт, чрез който може да бъде получен достъп до всички текущи консултации.

Резултатите от процедурата за консултации се правят публично достъпни от националния регулаторен орган, с изключение на случаите на поверителна информация в съответствие с общностното и националното право относно търговската тайна.

Член 7

Консолидиране на вътрешния пазар на електронни съобщения

1.  В изпълнение на задачите си по настоящата директива и Специфичните директиви, националните регулаторни органи в максимална степен отчитат целите, посочени в член 8, включително доколкото те се отнасят до функционирането на вътрешния пазар.

2.  Националните регулаторни органи допринасят за развитието на вътрешния пазар катоработят помежду си и с Комисията и ОЕРЕС по прозрачен начин, за да бъде осигурено последователното прилагане във всички държави-членки на разпоредбите на настоящата директива и на Специфичните директиви. За тази цел те по-специално работят с Комисията и ОЕРЕС за установяване на видовете инструменти и корективни мерки, които са най-подходящи за конкретни видове ситуации на пазара.

3.  Освен ако не е предвидено друго в препоръките и/или насоките, приети съгласно член 7б при приключване на консултацията, посочена в член 6, когато националният регулаторен орган възнамерява да предприеме дадена мярка, която:

   a) попада в обхвата на членове 15 или 16 от настоящата директива, или членове 5 или 8 от Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа), и
   б) би засегнала търговията между държавите-членки,
  

той осигурява достъп до този проект за мярка едновременно на Комисията, ОЕРЕС и на националните регулаторни органи в други държави-членки, заедно с мотивите, на които се основава мярката, в съответствие с член 5, параграф 3 и информира Комисията, ОЕРЕС и другите национални регулаторни органи за това. Националните регулаторни органи, ОЕРЕС и Комисията може да отправят бележки до въпросния национален регулаторен орган само в рамките на един месец. Едномесечният срок не може да бъде удължаван.

4.  Когато мярката, предвидена в параграф 3 цели:

   a) да определи съответен пазар, различен от тези, определени в препоръката в съответствие с член 15, параграф 1; или
   б) да бъде взето решение за това дали да се определи дадено предприятие като притежаващо, отделно или съвместно с други, значителна пазарна сила съгласно член 16, параграфи 3, 4 или 5; ▌
  

и това би засегнало търговията между държавите-членки, и Комисията посочи на националния регулаторен орган, че тя счита, че проектът за мярка би създал бариера пред единния пазар или ако Комисията има сериозни съмнения относно съвместимостта на мярката с правото на Общността, и по-специално с целите, посочени в член 8, проектът за мярка не се приема в допълнителен срок от два месеца. Този срок не може да бъде удължаван. В този случай Комисията информира други национални регулаторни органи относно резервите си.

5.  В рамките на срока от два месеца, посочен в параграф 4, Комисията може

   a) да вземе решение ▌, с което да изиска от съответния национален регулаторен орган да оттегли проекта за мярка, и/или
  

   б) да вземе решение за оттегляне на резервите си във връзка с проект за мярка по параграф 4.

Преди вземане на решение ▌Комисията отчита в максимална степен становището на ОЕРЕС. Решението се придружава от подробен и обективен анализ на причините, поради които Комисията смята, че проектът за мярка следва да не бъде приет, заедно с конкретни предложения за изменение на проекта за мярка.

6.  Когато Комисията е приела решение в съответствие с параграф 5, с което се изисква от националния регулаторен орган да оттегли проекта за мярка, националният регулаторен орган изменя или оттегля проекта за мярка в рамките на шест месеца от датата на решението на Комисията. Когато проектът за мярка бъде изменен, националният регулаторен орган провежда консултация с обществеността в съответствие с процедурите, посочени в член 6, и отново нотифицира Комисията за изменения проект за мярка в съответствие с разпоредбите на параграф 3.

7.  Въпросният национален регулаторен орган отчита в максимална степен бележките на другите национални регулаторни органи, ОЕРЕС и Комисията и може, с изключение на случаите, по параграф 4 и параграф 5, буква а) да приеме проекта за мярка, и в случай че го направи, съобщава на Комисията за това.

8.  Националният регулаторен орган съобщава на Комисията и на ОЕРЕС всички окончателни мерки, приети по член 7, параграф 3, букви а) и б).

9.  При изключителни обстоятелства, когато национален регулаторен орган смята, че е налице неотложна необходимост от действие с цел да опази конкуренцията и да защити интересите на ползвателите, чрез дерогация от процедурата, установена в параграфи 3 и 4, той може незабавно да приеме пропорционални и временни мерки. Националният орган незабавно съобщава на Комисията, на другия национален регулаторен орган и на ОЕРЕС тези мерки, придружени с подробни мотиви. Решението на националния регулаторен орган да определи такива мерки за постоянни или да продължи срока на тяхното действие е предмет на разпоредбите на параграфи 3 и 4.

"

7)  Вмъкват се следните членове:"

Член 7a

Процедура за последователното прилагане на мерки

1.  Когато планирана мярка, попадаща в приложното поле на член 7, параграф 3, има за цел налагането, изменението или оттеглянето на задължение на оператор при прилагане на член 16 във връзка с членове 5 и от 9 до 13 от Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа), и член 17 от Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга), Комисията може, в рамките на едномесечния срок, предвиден в член 7, параграф 3, да нотифицира съответните национални регулаторни органи и ОЕРЕС за своите мотиви да счита, че проектът за мярка би създал бариера за единния пазар, или за своите сериозни съмнения относно съвместимостта й с правото на Общността. В този случай, проектът за мярка не се приема в продължение на още три месеца след уведомлението на Комисията.

При липсата на такава нотификация, съответният национален регулаторен орган може да приеме проекта за мярка, като отчита в максимална степен забележките, направени от Комисията, ОЕРЕС или от всеки друг национален регулаторен орган.

2.  В рамките на тримесечния срок по параграф 1, Комисията, ОЕРЕС и съответният национален регулаторен орган си сътрудничат тясно с цел установяване на най-подходящата и ефективна мярка в светлината на целите, заложени в член 8, като същевременно отдават дължимото внимание на мненията на участниците на пазара и необходимостта да се осигури развитието на последователна регулаторна практика.

3.  В рамките на шест седмици от началото на тримесечния срок, посочен в параграф 1, ОЕРЕС, с мнозинство от своите членове, издава становище относно нотификацията, посочена в същия параграф, като указва дали счита, че проектът за мярка следва да се измени или оттегли и, по целесъобразност, предоставя конкретни предложения в тази насока. Това становище е мотивирано и се оповестява публично.

4.  Ако в своето становище ОЕРЕС споделя сериозните съмнения на Комисията, той си сътрудничи тясно със съответния национален регулаторен орган, за да определи най-подходящата и ефективна мярка. Преди края на тримесечния срок, посочен в параграф 1 националният регулаторен орган може да:

   a) измени или оттегли своя проект за мярка, като отчита в максимална степен нотификацията от Комисията по параграф 1 и становището и съвета на ОЕРЕС;
   б) поддържа проекта за мярка.

5.  Когато ОЕРЕС не споделя сериозните съмнения на Комисията или не издаде становище, или националният регулаторен орган измени или запази проекта за мярка съгласно параграф 4, Комисията може, в рамките на един месец от изтичането на тримесечния срок, посочен в параграф 1 и като отчита в максимална степен становището на ОЕРЕС, ако има такова, да:

   a) издаде препоръка, която изисква от съответния национален регулаторен орган да измени или оттегли проекта за мярка и която предоставя мотиви, обосноваващи нейната препоръка, по-конкретно когато ОЕРЕС не споделя сериозните съмнения на Комисията, и конкретни предложения в тази насока;
   б) вземе решение да оттегли своите резерви, изложени в съответствие с параграф 1.

6.   В рамките на един месец от издаването на препоръката на Комисията в съответствие с параграф 5, буква а) или от оттеглянето на нейните резерви в съответствие с параграф 5, буква б), съответният национален регулаторен орган съобщава на Комисията и на ОЕРЕС приетата окончателна мярка.

Този срок може да бъде удължен, за да позволи на националния регулаторен орган да предприеме консултации с обществеността в съответствие с член 6.

7.Когато националният регулаторен орган реши да не измени или да не оттегли проекта за мярка въз основа на препоръката, издадена по параграф 5, буква а), той предоставя мотивирана обосновка.  

8.Националният регулаторен орган може да оттегли предложения проект за мярка на всеки етап от процедурата.  

Член 7б

Разпоредби за изпълнение

1.  След консултации с обществеността и с националните регулаторни органи и като отчита в максимална степен становището на ОЕРЕС, Комисията може да приеме препоръки и/или насоки във връзка с член 7, които да определят формата, съдържанието и степента на подробност при предоставяне на нотификациите, изисквани в съответствие с член 7, параграф 3, обстоятелствата, при които няма да се изискват нотификации, както и изчисляването на сроковете.

2.  Мерките, посочени в параграф 1, се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 22, параграф 2.

"

8)  Член 8 се изменя както следва:

   a) в параграф 1, втората алинея се заменя със следния текст:"
Освен ако не е предвидено друго в член 9 относно радиочестотите, държавите-членки отчитат в максимална степен, че е желателно регулирането да бъде технологично неутрално и гарантират, че при изпълнението на регулаторните задачи, определени в настоящата директива и Специфичните директиви, и по-специално онези, насочени към постигане на ефективна конкуренция, националните регулаторни органи действат по същия начин."
   б) в параграф 2, букви а) и б) се заменят със следния текст:"
   a) гарантиране, че ползвателите, включително ползвателите с увреждания, възрастните ползватели и ползвателите със специфични социални потребности, извличат максимална полза що се отнася до избора, цената и качеството;
   б) гарантиране, че няма нарушаване или ограничаване на конкуренцията в сектора на електронните съобщения, в частност при предаването на съдържание.";
"
   в) в параграф 2, буква в) се заличава.
   г) в параграф 3, буква в) се заличава.
   д) в параграф 3, буква г) се заменя със следния текст: "
     "г) взаимно сътрудничество, сътрудничество с Комисията и ОЕРЕС, така че да бъде гарантирано развитието на последователна регулаторна практика и последователното прилагане на настоящата директива и на Специфичните директиви.
"
   е) в параграф 4, буква д) се заменя със следния текст:"
   д) грижа за потребностите на специфични социални групи, и по-специално на ползвателите с увреждания, възрастните ползватели и тези със специфични социални потребности;
"
   ж) в параграф 4 се добавят следните букви ж) и з):"
   ж) насърчаване на способността на крайните ползватели за достъп и разпространение на информация или използване на приложения и услуги по техен избор;
   з) прилагане на принципа, съгласно който не може да бъдат налагани каквито и да е ограничения върху основните права и свободи на крайните ползватели без предварително решение от страна на съдебните органи, и по-специално в съответствие с член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, освен когато обществената сигурност е застрашена, в които случаи решението може да е последващо.
"
   з) добавя се следният параграф:"
5.  За постигането на целите на политиката, посочени в параграфи 2, 3 и 4, националните регулаторни органи прилагат обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални регулаторни принципи чрез inter alia:
   a) насърчаване на регулаторна предвидимост чрез осигуряване на последователен регулаторен подход в подходящи срокове за преглед;
   б) гарантиране, че при наличие на сходни обстоятелства, няма дискриминация в третирането на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги;
   в) защита на конкуренцията в полза на потребителите и при необходимост насърчаване на конкуренция, основана на инфраструктура;
   г) насърчаване на ефикасни инвестиции и иновации в нова и подобрена инфраструктура, включително чрез гарантиране на това, че условията за достъп до съоръженията отчитат по подходящ начин риска, поет от инвестиращите предприятия, като позволяват различни споразумения за сътрудничество между инвеститорите и страните, търсещи достъп, с цел диверсификация на инвестиционния риск, като същевременно се гарантира запазване на конкуренцията на пазара и зачитане на принципа за недискриминация;
   д) надлежно отчитане на разнообразието от условия, свързани с конкуренцията и потребителите, които съществуват в различните географски райони в държава-членка;
   е) налагане на ex ante регулаторни задължения само тогава, когато липсва ефективна и устойчива конкуренция, както и незабавно облекчаване или отмяна на тези задължения, когато това условие е изпълнено.
"

9)  Добавя се следният член:"

Член 8a

Стратегическо планиране и координиране на политиката в областта на радиочестотния спектър ▌

1.  Държавите-членки си сътрудничат помежду си и с Комисията при стратегическото планиране, координиране и хармонизиране на използването на радиочестотния спектър в Европейската общност. За тази цел те отчитат inter alia икономическите аспекти, аспекти, свързани с безопасността, здравето, обществения интерес, свободата на изразяване, културни, научни, социални и технически аспекти на политиките на ЕС, както и разнородните интереси на групите от ползватели на радиочестотния спектър с оглед оптимизирането на използването на радиочестотния спектър и избягването на вредни смущения.

2.  Като си сътрудничат помежду си и с Комисията, държавите-членки насърчават координацията на подходите в Европейската общност, свързани с политиката за радиочестотния спектър, и, ако е необходимо, хармонизираните условия във връзка с наличността и ефикасното използване на радиочестотния спектър, необходими за създаването и функционирането на вътрешния пазар в сектора на електронните съобщения.

3.  Като отчита в максимална степен становището на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG), създадена с Решение 2002/622/ЕО на Комисията*, Комисията може да представя законодателни предложения на Европейския парламент и Съвета за създаването на многогодишни програми за политиката в областта на радиочестотния спектър. Такива програми установяват политическите насоки и цели за стратегическото планиране и хармонизиране на използването на радиочестотния спектър в съответствие с разпоредбите на настоящата директива и на Специфичните директиви.

4.  Когато това е необходимо за осигуряването на ефективната координация на интересите на Европейската общност в международните организации, компетентни по въпросите на радиочестотния спектър ▌, Комисията, като отчита в максимална степен становището на RSPG, може да предложи общи цели на политиката на Европейския парламент и на Съвета.

__________________

* OВ L 198, 27.7.2002 г., стр. 49.

"

10)  Член 9 се заменя със следния текст:"

Член 9

Управление на радиочестотите за електронни съобщителни услуги

1.  Като отдават необходимото внимание на факта, че радиочестотите са обществено благо, което има важна социална, културна и икономическа стойност, държавите-членки гарантират ефективното управление на радиочестотите за електронни съобщителни услуги на тяхна територия в съответствие с членове 8 и 8а. Те гарантират, че разпределянето на спектъра, използван за електронни съобщителни услуги и издаването на общи разрешения или индивидуални права на ползване на такива радиочестоти от компетентните национални органи се основава на обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии.

При прилагането на настоящия член, държавите-членки спазват съответните международни споразумения, включително радиорегламента на ITU, и могат да вземат предвид съображения, свързани с обществения ред.

2.  Държавите-членки насърчават хармонизирането на използването на радиочестоти навсякъде в Общността, в съответствие с необходимостта за гарантиране на ефективно и ефикасно използване на честотите и като се стремят да създадат ползи за потребителите като икономии от мащаба и оперативна съвместимост на услугите. За тази цел, те действат в съответствие с член 8а и с Решение № 676/2002/ЕО (Решение за радиочестотния спектър).

3.  Освен ако не е предвидено друго във втората алинея, държавите-членки гарантират, че всички видове технологии, използвани за електронни съобщителни услуги, могат да се използват в радиочестотните ленти, обявени за достъпни за електронни съобщителни услуги в ▌техния национален план за разпределение на честотите и в съответствие с правото на Общността.

Въпреки това държавите-членки може да предвидят пропорционални и недискриминационни ограничения за видовете технологии за достъп до радио мрежи и безжичен достъп, използвани за електронни съобщителни услуги, когато това е необходимо за:

   a) избягване на вредни смущения,
   б) защита на общественото здраве от въздействието на електромагнитните полета,
   в) гарантиране на техническото качество на услугата,
   г) гарантиране на максимално съвместно използване на радиочестоти,
   д) защита на ефикасното използване на радиочестотния спектър; или
   е) гарантиране на изпълнението на цел от общ интерес в съответствие с параграф 4.

4.  Освен ако не е предвидено друго във втора алинея, държавите-членки гарантират, че всички електронни съобщителни услуги може да се предоставят в радиочестотните ленти, обявени за достъпни за електронни съобщителни услуги в ▌техния национален план за разпределение на честотите в съответствие с правото на Общността. Въпреки това държавите-членки може да предвидят пропорционални и недискриминационни ограничения за видовете електронни съобщителни услуги, които ║ да се предоставят, включително, когато е необходимо, да бъде изпълнено изискване по радиорегламента на ITU.

Мерки, които изискват една електронна съобщителна услуга да бъде предоставяна в специфична честотна лента, достъпна за електронни съобщителни услуги, са обосновани с оглед постигането на цели от общ интерес, които са определени от държавите-членки в съответствие с правото на Общността, като посочените по-долу, без да се ограничават до тях:

   a) безопасността на живота,
   б) насърчаване на социално, регионално или териториално сближаване,
   в) избягване на неефикасно използване на радиочестоти, или
   г) насърчаване на културното и езиковото многообразие и медийния плурализъм, например чрез предоставяне на радио- и телевизионни разпръсквателни услуги.

Мярка, която забранява предоставянето на други електронни съобщителни услуги в специфична честотна лента, може да се предвиди само ако е обоснована от необходимостта да се защитят услуги, свързани с безопасността на живота. Държавите-членки може също така по изключение да разширят обхвата на мярката, за да изпълнят други цели от общ интерес, както са определени от държавите-членки в съответствие с правото на Общността.

5.  Държавите-членки редовно преразглеждат необходимостта от ограниченията, посочени в параграфи 3 и 4, и оповестяват резултатите от това преразглеждане.

6.  Параграфи 3 и 4 се прилагат за разпределянето на спектъра, използван за електронни съобщителни услуги, издаването на общи разрешения и индивидуалните права на ползване на радиочестоти след ... *.

Разпределянето на спектъра, общите разрешения и индивидуалните права на ползване, които са съществували към ... *, са предмет на условията в член 9а.

7.  Без да се засягат разпоредбите на Специфичните директиви и като се вземат предвид съответните национални условия, държавите-членки може да установят правила за предотвратяване на презапасяването с радиочестотен спектър, по-специално чрез определяне на строги крайни срокове за ефективно упражняване на правата на ползване от притежателя на правата и чрез налагане на санкции, включително финансови, или отнемането на правата на ползване в случай на неспазване на крайните срокове. Тези правила се установяват и прилагат по пропорционален, недискриминационен и прозрачен начин.(18)

"

11)  Вмъкват се следните членове:"

Член 9а

Преглед на ограниченията на съществуващи права

1.  За период от пет години, започващ от ... *, държавите-членки може да позволят притежателите на права на ползване на радиочестоти, предоставени преди тази дата и валидни за срок най-малко пет години след същата дата, да подадат заявление до компетентния национален орган за преразглеждане на ограниченията на техните права в съответствие с член 9, параграфи 3 и 4.

Преди да приеме своето решение, компетентният национален орган уведомява притежателя на права за преразглеждането на ограниченията, като посочва обхвата на правото след преразглеждането, и дава разумен срок на притежателя на права да оттегли заявлението.

Ако притежателят на права оттегли заявлението си, правото остава непроменено до изтичане на неговата валидност или до края на петгодишния период, в зависимост от това коя дата настъпи по-рано.

2.  След изтичане на петгодишния период, посочен в параграф 1, държавите-членки предприемат всички подходящи мерки, за да гарантират, че член 9, параграфи 3 и 4 се прилагат за всички останали общи разрешения или индивидуални права на ползване и разпределяния на радиочестотен спектър, използвани за електронни съобщителни услуги, които са съществували към ...*(19).

3.  При прилагането на настоящия член държавите-членки предприемат подходящи мерки, за да насърчават лоялната конкуренция.

4.  Мерките, приети в приложение на настоящия член, не представляват предоставяне на права на ползване и следователно не подлежат на съответните разпоредби на член 5, параграф 2 от Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение).

Член 9б

Прехвърляне или отдаване под наем на индивидуални права на ползване на радиочестоти

1.  Държавите-членки гарантират възможност за прехвърлянето или отдаването под наем на други предприятия, в съответствие с условията, свързани с правата на ползване на радиочестоти, и с националните процедури, на индивидуални права на ползване на радиочестоти в лентите, за които това е предвидено в мерките за прилагане, приети съгласно параграф 3.

В други ленти, държавите-членки могат да предвидят също така прехвърляне или отдаване под наем от едни предприятия на други на индивидуални права на ползване на радиочестоти в съответствие с националните процедури.

Условията, с които са обвързани индивидуалните права на ползване на радиочестоти, продължават да се прилагат след прехвърлянето или отдаването под наем, освен ако е предвидено друго от компетентния национален орган.

Държавите-членки може също да определят, че разпоредбите на параграф 1 не се прилагат, когато първоначално предприятието е получило безплатно индивидуалното право да използва радиочестоти.

2.  Държавите-членки гарантират, че намерението на едно предприятие да прехвърли права на ползване на радиочестоти, както и действителното им прехвърляне, се съобщават в съответствие с националните процедури на компетентния национален орган, отговарящ за предоставянето на индивидуални права на ползване и се оповестяват публично. Когато използването на радиочестотите е хармонизирано посредством прилагането на Решение № 676/2002/ЕО (Решение за радиочестотния спектър) или други мерки на Общността, съответното прехвърляне спазва това хармонизирано използване.

3.  Комисията може да приеме подходящи мерки за изпълнение, за да определи честотните ленти, за които права на ползване може да бъдат прехвърляни или отдавани под наем между предприятия. Тези мерки не обхващат честоти, които се използват за разпръскване на радио- и телевизионен сигнал.

Тези технически мерки за изпълнение, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 3.";

"

12)  Член 10 се изменя, както следва:

   a) Параграфи 1 и 2 се заменят със следното:"
  "1. Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи контролират предоставянето на права на ползване на всички национални номерационни ресурси и управлението на националните номерационни планове. Държавите-членки гарантират, че за всички обществено достъпни електронни съобщителни услуги са осигурени адекватни номера и номерационни обхвати. Националните регулаторни органи създават обективни, прозрачни и недискриминационни процедури за предоставянето на права на ползване на националните номерационни ресурси.
2.  Националните регулаторни органи гарантират, че националните номерационни планове и процедури се прилагат по начин, който предоставя равнопоставено отношение към всички доставчици на обществено достъпни електронни съобщителни услуги. По-специално, държавите-членки гарантират, че предприятие, на което е предоставено правото на ползване на обхват от номера, не дискриминира други доставчици на електронни съобщителни услуги по отношение на поредиците от номера, използвани за даване на достъп до техните услуги."
   б) параграф 4 се заменя със следния текст:"
4.  Държавите-членки поддържат хармонизирането на специални номера или номерационни обхвати в рамките на Общността, когато това едновременно насърчава функционирането на вътрешния пазар и развитието на паневропейските услуги. Комисията може да вземе подходящи технически мерки за изпълнение във връзка с това.
Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването й, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 3."

13)  Член 11 се изменя, както следва:

   a) параграф 1, втора алинея, първо тире се заменя със следния текст:"
   действа въз основа на прости, ефикасни, прозрачни и обществено достъпни процедури, прилагани без дискриминация и забавяне, и при всички случаи взема решение в рамките на шест месеца от подаване на заявлението, освен в случаи на отчуждаване, и
"
   б) параграф 2 се заменя със следния текст:"
2.  Държавите-членки гарантират, че когато държавните или местни органи запазват собственост или контрол върху предприятия, опериращи с обществени електронни съобщителни мрежи и/или обществено достъпни електронни съобщителни услуги, е налице ефективно структурно разделение между звеното, отговорно за предоставяне на правата, посочени в параграф 1, и дейностите, свързани със собствеността или контрола."

14)  Член 12 се заменя със следния текст:"

Член 12

Съвместно разполагане и използване на мрежови елементи и свързани съоръжения за доставчици на електронни съобщителни мрежи

1.  Когато предприятие, предоставящо електронни съобщителни мрежи, има право съгласно националното законодателство, да инсталира съоръжения върху, над или под обществен или частен имот, или може да се възползва от процедура за отчуждаване или ползване на имот, националните регулаторни органи, като се съобразяват напълно с принципа на пропорционалност, са в състояние да налагат съвместно използване на тези съоръжения или имоти, включително inter alia сгради или подстъпи към сгради, електрически инсталации на сгради, мачти, антени, кули и други поддържащи конструкции, канали, кабелопроводи, люкове, кутии ▌.

2.  Държавите-членки може да налагат съвместното използване на съоръжения или имоти (включително съвместното им физическо разполагане) на притежателите на правата, посочени в параграф 1, или предприемането на мерки за улесняване координацията на благоустройствените мероприятия с цел защита на околната среда, общественото здраве, обществената сигурност или за изпълнение на целите на териториалното и селищното устройство и само след подходящ период на обществено обсъждане, по време на който на всички заинтересовани страни се дава възможност да изразят своите становища. Такива уредби на съвместно използване или координиране могат да включват правила за пропорционално разпределение на разходите за съвместното използване на съоръжението или имота.

3.  Държавите-членки гарантират, че националните органи, след съответен период на консултации с обществеността, през който всички заинтересовани страни са получили възможността да изразят възгледите си, също имат право да налагат задължения за съвместно ползване на кабели вътре в сградите или до първата точка на концентрация или разпределителна точка, когато тя е извън сградата, на носителите на правата, посочени в параграф 1, и/или на собственика на такива кабели, когато това е оправдано поради това, че дублирането на такава инфраструктура би било икономически неефикасно или физически неприложимо. Такива режими на съвместно ползване или координиране могат да включват правила за пропорционално разпределение на разходите за съвместното използване на съоръжението или имуществото ‐ при необходимост с корекция за рискове.

4.  Държавите-членки ▌гарантират, че компетентните национални органи може да изискват от предприятията да предоставят необходимата информация по искане на компетентните органи, която да позволи на тези органи, съвместно с националните регулаторни органи, да бъдат в състояние да изготвят подробен опис на естеството, наличността и географското разположение на съоръженията, посочени в параграф 1, и да предоставят този опис на заинтересованите страни.

5.  Мерките, предприети от национален регулаторен орган в съответствие с настоящия член, са обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални. Когато е подходящо, тези мерки се прилагат в координация с местните органи.

"

15)  Вмъква се следната глава:"

Глава ІІІа

СИГУРНОСТ И ЦЯЛОСТ НА МРЕЖИ И УСЛУГИ

Член 13а

Сигурност и цялост

1.  Държавите-членки гарантират, че предприятията, предоставящи обществени съобщителни мрежи или обществено достъпни електронни съобщителни услуги, предприемат подходящи технически и организационни мерки за подходящо управление на рисковете за сигурността на мрежите и услугите. Като се вземат предвид най-модерните постижения, тези мерки осигуряват ниво на сигурност, съответстващо на съществуващия риск. По-специално се предприемат мерки за предотвратяване и свеждане до минимум на въздействието от инциденти, свързани със сигурността, върху ползватели и взаимосвързани мрежи.

2.  Държавите-членки гарантират, че предприятията, предоставящи обществени съобщителни мрежи, предприемат всички подходящи стъпки, за да гарантират целостта на своите мрежи и по този начин да осигурят непрекъснато предоставяне на услуги по тези мрежи.

3.  Държавите-членки гарантират, че предприятията, предоставящи обществени съобщителни мрежи или обществено достъпни електронни съобщителни услуги, уведомяват компетентния национален регулаторен орган за всеки пробив в сигурността или загуба на целостта, които са оказали значително въздействие върху функционирането на мрежите или услугите.

Когато е уместно, съответният национален регулаторен орган информира националните регулаторни органи в други държави-членки и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) ▌. Съответният национален регулаторен орган може да информира обществеността или да изиска от предприятията да го направят, ако прецени, че е от обществен интерес пробивът да се оповести.

Веднъж годишно съответният национален регулаторен орган представя на Комисията и на ENISA обобщен доклад относно получените уведомления и предприетите действия в съответствие с настоящия параграф.

4.  Комисията, като отчита в максимална степен становището на ENISA, може да приеме подходящи технически мерки за изпълнение с оглед хармонизиране на мерките, посочени в параграфи 1, 2 и 3, включително мерки, които определят обстоятелствата, формата и процедурите, приложими към изискванията за уведомление. Тези технически мерки за изпълнение се основават в максимална възможна степен на европейските и международни стандарти и не възпират държавите-членки да приемат допълнителни изисквания за постигане на поставените в параграфи 1 и 2 цели.

Тези мерки за изпълнение, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 3.

Член 13б

Прилагане и изпълнение

1.  Държавите-членки гарантират, че с цел прилагане на член 13а компетентните национални регулаторни органи имат правомощия да издават задължителни указания, включително за сроковете за изпълнение, за предприятията, предоставящи обществени съобщителни мрежи или обществено достъпни електронни съобщителни услуги║.

2.  Държавите-членки гарантират, че компетентните национални регулаторни органи имат правомощия да изискват от предприятия, предоставящи обществени съобщителни мрежи или обществено достъпни електронни съобщителни услуги:

   a) да предоставят информация, необходима за оценяване на сигурността и/или целостта на техните услуги и мрежи, включително документирани политики за сигурност; и
   б) да се подложат на одит на сигурността, извършван от квалифициран независим орган или от компетентен национален орган, и да предоставят резултатите от одита на националния регулаторен орган. Разходите за одита се заплащат от предприятието.

3.  Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи разполагат с всички правомощия, необходими за разследване на случаи на неспазване, както и на въздействието им върху сигурността и целостта на мрежите.

4.  Настоящите разпоредби не засягат член 3 от настоящата директива.

"

16)  В член 14 параграф 3 се заменя със следното:"

3.  Когато дадено предприятие притежава значителна пазарна сила на специфичен пазар (първи пазар), то може също така да се определи за притежаващо значителна пазарна сила ║и на друг тясно свързан пазар (втори пазар), когато връзките между двата пазара са такива, че позволяват пазарната сила, упражнявана върху първия пазар, да бъде съответно отнесена на втория пазар, като с това се увеличава пазарната сила на предприятието. Поради това, съгласно членове 9, 10, 11 и 13 от Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа) може да се прилагат корективни мерки, целящи предотвратяване на подобно пренасяне върху втория пазар, а когато тези корективни мерки не са достатъчни, може да се прилагат корективни мерки съгласно член 17 от Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга).

"

17)  Член 15 се изменя както следва:

   a) заглавието се заменя със следния текст:"
Процедура за установяването и определянето на пазари"
   б) в параграф 1, първата алинея се заменя със следния текст:"
1.  След консултации с обществеността, включително и с националните регулаторни органи, и като отчита в максимална степен становището на ОЕРЕС, Комисията приема Препоръка относно съответните пазари на продукти и услуги (Препоръката) в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 22, параграф 2 ║ . Препоръката установява пазарите на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, чиито характеристики могат да бъдат такива, че да оправдаят налагането на регулаторните задължения, определени в Специфичните директиви, без да се засягат пазарите, които могат да бъдат определени в специфични случаи съгласно правото за защита на конкуренцията. Комисията определя пазарите в съответствие с принципите на правото за защита на конкуренцията."
   в) параграф 3 се заменя със следния текст:"
3.  Националните регулаторни органи, отчитайки максимално препоръката и насоките, определят съответни пазари, отговарящи на националните условия, и по-специално съответни географски пазари на тяхна територия, в съответствие с принципите на правото за защита на конкуренцията. Националните регулаторни органи спазват процедурите, посочени в членове 6 и 7, преди да определят пазарите, които се различават от онези, определени в препоръката."
   г) параграф 4 се заменя със следния текст:"
4.  След консултация, включително и с националните регулаторни органи, и като отчита в максимална степен становището на ОЕРЕС, Комисията може да приеме решение за установяване на транснационални пазари, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 3."

18)  Член 16 се изменя, както следва:

   a) параграфи 1 и 2 се заменят със следния текст:"
1.  Националните регулаторни органи извършват анализ на съответните пазари, като отчитат установените в препоръката пазари и се съобразяват в максимална степен с насоките. Държавите-членки гарантират, че този анализ се провежда, при необходимост, в сътрудничество с националните органи за защита на конкуренцията.
2.  Когато от национален регулаторен орган се изисква съгласно параграф 3 или 4 от настоящия член, съгласно член 17, Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга), или съгласно член 8 от Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа), да определи дали да наложи, запази, измени или отмени задължения на предприятия, той определя въз основа на направения от него пазарен анализ, посочен в параграф 1 от настоящия член, дали съответният пазар е ефективно конкурентен."
   б) параграфи 4, 5 и 6 се заменят със следния текст:"
4.  Когато национален регулаторен орган определи, че съответен пазар не е ефективно конкурентен, той идентифицира предприятията, притежаващи отделно или съвместно с други значителна пазарна сила на този пазар в съответствие с член 14 и националният регулаторен орган налага на такива предприятия подходящи специфични регулаторни задължения, посочени в параграф 2, от настоящия член или запазва, или изменя такива задължения, когато те вече съществуват.
5.  За транснационални пазари, установени в решението, посочено в член 15, параграф 4, съответните национални регулаторни органи провеждат съвместно пазарния анализ, отчитайки в максимална степен насоките, и вземат съгласувано решение относно налагането, запазването, изменението или отмяната на регулаторни задължения, посочени в параграф 2 от настоящия член.
6.  Мерките, взети в съответствие с разпоредбите на параграфи 3 и 4 са предмет на процедурите, посочени в членове 6 и 7. Националните регулаторни органи извършват анализ на съответния пазар и изпращат нотификация относно съответния проект за мярка съгласно член 7:
   a) в рамките на три години от приемането на предходна мярка за същия пазар. По изключение обаче този период може да се удължи за срок отдо три допълнителни години, когато националният регулаторен орган е нотифицирал Комисията с обосновано предложение за удължаване и Комисията в рамките на един месец не е възразила срещу него;
   б) в рамките на две години от приемането на преработена препоръка за съответните пазари за пазари, които по-рано не са били предмет на нотификация пред Комисията, или;
   в) в рамките на две години от тяхното присъединяване – за държави-членки, които наскоро са се присъединили към Съюза.
"
   в) добавя се следният параграф:"
7.  Когато национален регулаторен орган не приключи своя анализ на съответен пазар, установен в препоръката, в рамките на срока, определен в член 16, параграф 6, ОЕРЕС оказва, при отправено искане, помощ на този национален регулаторен орган за приключване на анализа на специфичния пазар и на специфичните задължения, които следва да бъдат наложени. Като използва тази помощ съответният национален регулаторен орган уведомява в срок от шест месеца Комисията относно проекта за мярка съгласно член 7."

19)  Член 17 се изменя както следва:

   a) в параграф 1, в първото изречение думата "стандарти" се заменя с текста "незадължителни стандарти";
   б) третата алинея на параграф 2 се заменя със следния текст:"
При отсъствието на такива стандарти и/или спецификации, държавите-членки насърчават въвеждането на международните стандарти или препоръките, приети от Международния съюз по далекосъобщенията (ITU), Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT), Международната организация по стандартизация (ISO) и Международната електротехническа комисия (IEC).;"
   в) параграфи 4 и 5 се заменят със следния текст:"
4.  Когато Комисията възнамерява да направи въвеждането на някои стандарти и/или спецификации задължително, тя публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз и приканва всички заинтересовани страни да представят своите становища. Комисията взема подходящи мерки за изпълнение и определя въвеждането на съответните стандарти за задължително, като ги посочва като задължителни стандарти в списъка със стандарти и/или спецификации, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз.
5.  Когато Комисията счита, че стандартите и/или спецификациите, посочени в параграф 1 вече не допринасят за предоставянето на хармонизирани електронни съобщителни услуги, или че те вече не отговарят на потребностите на потребителите, или възпрепятстват технологичното развитие, тя ги изважда от списъка на стандартите и/или спецификациите, посочен в параграф 1, като действа в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 22, параграф 2.";"
   г) в параграф 6, думите "като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 3, ги изважда от списъка на стандартите и/или спецификациите, посочен в параграф 1" се заменят с думите "тя предприема подходящите мерки за изпълнение и изважда тези стандарти и/или спецификации от списъка на стандартите и/или спецификациите, посочен в параграф 1";
   д) вмъква се следният параграф:"
6а.   Мерките за изпълнение, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, посочени в параграфи 4 и 6, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 3."

20)  Член 18 се изменя, както следва:

   a) в параграф 1 се добавя следната буква:"
   в) доставчиците на цифрови телевизионни услуги и оборудване да си сътрудничат при предоставяне на оперативно съвместими телевизионни услуги за крайни ползватели с увреждания.
"
   б) параграф 3 се заличава.

21)  Член 19 се заменя със следния текст:"

Член 19

Процедури по хармонизация

1.  Без да се засяга член 9 от настоящата директива и членове 6 и 8 от Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение), когато Комисията стигне до заключението, че различия в прилагането от страна на националните регулаторни органи на регулаторните задачи, определени в настоящата директива и в Специфичните директиви, може да създадат бариера за вътрешния пазар, Комисията може, като отчита в максимална степен становището на ОЕРЕС, ▌ да приеме препоръка или решение за хармонизираното прилагане на разпоредбите от настоящата директива и Специфичните директиви с оглед подпомагане постигането на целите, определени в член 8.

2.  Когато Комисията представя препоръка съгласно параграф 1, тя действа в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 22, параграф 2.

Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи отчитат в максимална степен тези препоръки при изпълнение на своите задачи. Когато национален регулаторен орган предпочете да не следва дадена препоръка, той уведомява Комисията, като мотивира своята позиция.

3.  Решенията, приети съгласно параграф 1, може да включват единствено идентифицирането на хармонизиран или координиран подход с цел намиране на решение на следните въпроси:

   a) несъгласуваното прилагане на общи регулаторни подходи от националните регулаторни органи във връзка с регулирането на пазарите на електронни съобщения при прилагане на членове 15 и 16, когато това създава пречки за вътрешния пазар. Тези решения не се позовават на специфични нотификации, издадени от националните регулаторни органи съгласно член 7а;

В подобен случай Комисията предлага проекторешение единствено:

   след най-малко две години от приемането на препоръка на Комисията, която урежда същия въпрос, и;
   като отчита в максимална степен становището на ОЕРЕС във връзка с въпроса за приемане на такова решение, което се представя от ОЕРЕС в срок от три месеца след искането на Комисията;
   б) въпроси, свързани с номериране, номерационни блокове, преносимост на номера и идентификатори, системи за превод на номера и адреси и достъп до спешни услуги "112".

  4 Решението, посочено в параграф 1, предназначено да измени несъществени елементи от настоящата директива, като я допълва, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 3.

5.  ОЕРЕС може по своя инициатива да консултира Комисията по въпроса дали дадена мярка следва да бъде приета съгласно параграф 1.

"

22)  Член 20, параграф 1 се заменя със следния текст:"

1.  В случай на спор, възникващ във връзка със съществуващи задължения съгласно настоящата директива или Специфичните директиви, между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги в дадена държава-членка, или между такива предприятия и други предприятия в държавата-членка, които се ползват от задължения за достъп и/или взаимосвързаност, произтичащи от настоящата директива или от Специфичните директиви, съответният национален регулаторен орган, по искане на някоя от страните и без да се засягат разпоредбите на параграф 2, издава задължително решение за разрешаване на спора във възможно най-кратък срок, който не може да бъде по-дълъг от четири месеца, освен при изключителни обстоятелства. Съответните държави-членки изискват всички страни да съдействат изцяло на националния регулаторен орган.

"

23)  Член 21 се заменя със следния текст:"

Член 21

Разрешаване на презгранични спорове

1.  В случай на трансграничен спор, възникнал в рамките на настоящата директива или на Специфичните директиви, когато спорът е от компетентността на национални регулаторни органи от повече от една държава-членка, се прилагат разпоредбите, предвидени в параграфи 2, 3 и 4.

2.  Всяка страна може да отнесе спора до съответните национални регулаторни органи. Компетентните национални регулаторни органи съгласуват своите усилия и имат правото да се консултират с ОЕРЕС с цел да постигнат последователно разрешаване на спора в съответствие с целите, посочени в член 8.

Всички задължения, наложени на предприятие от национални регулаторни органи при разрешаването на спор, са съобразени с разпоредбите на настоящата директива и на Специфичните директиви.

Всеки национален регулаторен орган, който е компетентен по такъв спор, може да отправи искане към ОЕРЕС да приеме становище относно действието, което следва да се предприеме в съответствие с разпоредбите на Рамковата директива и/или Специфичните директиви за разрешаване на спора.

Когато такова искане е отправено към ОЕРЕС, всеки национален регулаторен орган, компетентен в даден аспект на спора, изчаква становището на ОЕРЕС преди да предприеме действие за разрешаване на спора, без да се изключва възможността при необходимост националните регулаторни органи да предприемат спешни мерки.

Всички задължения, наложени на предприятие от национален регулаторен орган при разрешаването на спор, спазват разпоредбите на настоящата директива или на Специфичните директиви и отчитат в максимална степен становището, прието от ОЕРЕС.

3.  Държавите-членки може да предвидят разпоредба, съгласно която компетентните национални регулаторни органи съвместно отказват да разрешат спор, когато съществуват други механизми, включително медиация, които биха допринесли по-добре за своевременното разрешаване на спора в съответствие с разпоредбите на член 8.

Те уведомяват страните незабавно. Ако в срок от четири месеца спорът не е разрешен и когато спорът не е бил отнесен в съда от страната, търсеща защита, и ако някоя от страните поиска това, националните регулаторни органи координират своите усилия за разрешаване на спора в съответствие с разпоредбите на член 8 и като отчитат в максимална степен всяко становище, прието от ОЕРЕС.

4.  Процедурата, посочена в параграф 2, не препятства която и да е от страните да предяви иск пред съда.

"

24)  Вмъква се следният член:"

Член 21а

Санкции

"Държавите-членки установяват правилата за санкции, приложими спрямо нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива и Специфичните директиви, и вземат всички необходими мерки за гарантиране, че те се прилагат. Предвидените санкции трябва да са подходящи, ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки нотифицират тези разпоредби на Комисията до ...* и следва незабавно да съобщават за всички последващи изменения, които ги засягат.(20)

"

25)  Член 22 се изменя, както следва:

   a) параграф 3 се заменя със следния текст:"
3.  При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него."
   б) параграф 4 се заличава;

26)  Член 27 се заличава.

27)  Приложение I се заличава;

28)  Приложение ІІ се заменя със следното:"

ПРИЛОЖЕНИЕ II

"Критерии, прилагани от националните регулаторни органи при оценката за съвместно господстващо положение в съответствие с член 14, параграф 2, втора алинея.

За две или повече предприятия може да бъде установено, че са в съвместно господстващо положение по смисъла на член 14, ако дори при отсъствието на структурни или други връзки между тях те оперират в пазар, който се характеризира с липса на ефективна конкуренция и в който никое отделно предприятие не притежава значителна пазарна сила. В съответствие с приложимото право на Общността и със съдебната практика на Съда на Европейските общности относно съвместното господстващо положение ▌, това е вероятно да възникне, когато пазарът се отличава с концентрация и редица съответни характеристики, от които следните може да се считат за най-значими в областта на електронните съобщения:

   ниска еластичност на търсенето,
   подобни пазарни дялове,
   сериозни законодателни и икономически пречки за навлизане на пазара,
   вертикална интеграция с колективен отказ за доставяне,
   липса на компенсираща покупателна способност,
   липса на потенциална конкуренция.

Горепосоченият списък е примерен и неизчерпателен, а критериите не са кумулативни. Списъкът е по-скоро предназначен за илюстрация на видовете доказателства, които могат да бъдат приведени в подкрепа на твърденията, засягащи наличието на съвместно господстващо положение. ▌

"

Член 2

Изменения на Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа)

Директива 2002/19/ЕО се изменя, както следва:

1)  Член 2 се изменя, както следва:

   a) буква а) се заменя със следния текст:"
   a) "достъп" означава предоставяне на съоръжения и/или услуги на друго предприятие при определени условия на изключителна или неизключителна основа за целите на предоставянето на електронни съобщителни услуги, включително когато те се използват за доставяне на услуги на информационното общество или услуги за радио- или телевизионно съдържание на съдържание. Понятието включва inter alia: достъп до мрежови елементи и свързаната с тях съоръжения, който може да изисква свързване на оборудване чрез фиксирани или нефиксирани средства (по-специално тук се включва достъпът до абонатни линии и до съоръженият и услуги, необходими за предоставяне на услуги по абонатните линии); достъп до физическа инфраструктура, включително сгради, канали и мачти; достъп до съответните програмни системи, включително системи за оперативна поддръжка; достъп до информационни системи или бази данни за предварително подаване на заявки, предоставяне, подаване на заявки, поддръжка, ремонт и фактуриране; достъп до системи за транслиране на номера или системи със сходна функционалност; достъп до фиксирани и мобилни мрежи и по-конкретно за роуминг; достъп до системи за условен достъп до цифрови телевизионни услуги и достъп до услуги във виртуални мрежи;
"
   б) буква д) се заменя със следния текст:"
   д) "абонатна линия" означава физическата връзка, свързваща крайната точка на мрежата към разпределител или равностойно съоръжение във фиксираните обществени електронни съобщителни мрежи.
"

2)  Член 4, параграф 1 се заменя със следния текст:"

1.  Операторите на обществени съобщителни мрежи имат право и, по молба на оправомощени за целта други предприятия в съответствие с член 4 от Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение), задължение да договарят свързване помежду си с оглед на предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги, за да се гарантира предоставяне и оперативна съвместимост на услугите в цялата Общност. Операторите предлагат достъп и взаимно свързване на другите предприятия при условия, които съответстват на задълженията, наложени от националните регулаторни органи съгласно членове 5 − 8.";.

"

3)  Член 5 се изменя, както следва:

a)   ║ параграф 1 се изменя както следва:

   (i) алинея първа се заменя със следното:"
  "1. Действайки за постигане на целите, посочени в член 8 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива), националните регулаторни органи насърчават и при необходимост гарантират в съответствие с разпоредбите на настоящата директива адекватен достъп и взаимно свързване, както и оперативната съвместимост на услугите, като изпълняват своите отговорности по начин, който утвърждава ефикасността, устойчивата конкуренция, ефикасното инвестиране и иновациите, и осигурява максимална полза за крайните ползватели."
   (ii) добавя се буква aб):"
аб) в основателни случаи и до необходимата степен, задълженията за предприятията, контролиращи достъпа до крайните ползватели, да направят техните услуги оперативно съвместими."
   б) параграф 2 се заменя със следния текст:"
2.  Задълженията и условията, наложени в съответствие с параграф 1, са обективни, прозрачни и пропорционални, не допускат дискриминация и се изпълняват по реда, предвиден в членове 6, 7 и 7а от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)."
   в) параграф 3 се заличава.
   г) параграф 4 се заменя със следния текст:"
  "3. По отношение на достъпа и взаимното свързване, посочени в параграф 1, държавите-членки гарантират, че националният регулаторен орган е оправомощен да се намесва по собствена инициатива, когато това е обосновано, за да осигури изпълнението на целите на политиката, предвидени в член 8 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива), в съответствие с разпоредбите на настоящата директива и процедурите, предвидени в членове 6, 7, 20 и 21 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)."

4)  Член 6, параграф 2 се заменя със следния текст:"

2.  В контекста на пазарните и технологичните промени, Комисията може да приеме мерки за изпълнение за изменение на приложение I. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 14, параграф 3.

"

5)  Член 7 се заличава.

6)  Член 8 се изменя, както следва:"

   a) в параграф 1, думите "членове от 9 до 13" се заменят с "членове от 9 до 13а";
  б) параграф 3 се изменя както следва:
  i) първата алинея се изменя както следва:

_____________________
* ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 1.
** OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37."
   в първото тире, думите "член 5, параграфи 1 и 2 и член 6" се заменят с думите "член 5, параграф 1 и член 6";
   във второто тире, "Директива 97/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно обработката на лични данни и защитата на неприкосновеността на личния живот в телекомуникационния сектор*" се заменя с "Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)**
"

   (ii) вторият параграф се заменя със следния текст:"
При изключителни обстоятелства, когато възнамеряват да наложат върху операторите със значителна пазарна сила задължения за достъп или взаимосвързаност, различни от тези, предвидени в членове от 9 до 13 от настоящата директива, националните регулаторни органи представят молба в тази връзка до Комисията. Комисията отчита в максимална степен становището на Органа на европейските регулатори на електронните съобщения (ОЕРЕС)*. В съответствие с член 14, параграф 2, Комисията взема решение да разреши или да не разреши на националните регулаторни органи да предприемат такива мерки.
______________________________
* Регламент (ЕО) №…/2009 от …на Европейския парламент и на Съвета от ... [за създаването на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба]"

7)  Член 9 се изменя както следва:

   a) параграф 1 се заменя със следния текст:"
1.  В съответствие с разпоредбите на член 8 националните регулаторни органи може да налагат задължения за прозрачност във връзка с взаимното свързване и/или достъпа, които изискват от операторите да публикуват конкретна информация, като например счетоводни данни, технически спецификации, характеристики на мрежата, реда и условията за доставка и използване, включително всички условия, ограничаващи достъпа до и/или използването на услуги и приложения, когато такива условия са позволени от държавите-членки в съответствие с правото на Общността, и цените."
   б) параграф 4 се заменя със следния текст:"
4.  Без да се засяга разпоредбата на параграф 3, когато на оператор са наложени задължения по член 12 във връзка с достъпа на едро до мрежова инфраструктура, ▌националните регулаторни органи осигуряват публикуването на типова оферта, която включва най- малко елементите, изложени в приложение ІІ."
   в) параграф 5 се заменя със следния текст:"
5.  Комисията може да приема необходимите изменения на приложение II, за да го адаптира към технологичните и пазарните промени. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3. При прилагане на разпоредбите на настоящия параграф, Комисията може да бъде подпомагана от ОЕРЕС."

8)  Член 12 се изменя както следва:

   a) в параграф 1, буква а) се заменя със следния текст:"
   a) да предоставят на трети страни достъп до специфични мрежови елементи и/или съоръжения, включително достъп до мрежови елементи, които не са активни и/или необвързан достъп до абонатна линия, с цел inter alia да се позволи избор и/или предварителен избор на оператор на преноса и/или оферта за препродажба на абонатна линия;";
"
   б) в параграф 1, буква е) се заменя със следния текст:"
   е) да предоставят съвместно разполагане или други форми за съвместно ползване на свързани съоръжения;
"
   в) в параграф 1 се добавя следната буква:"
   й) да предоставят достъп до свързани услуги, като услуги по идентифициране, местоположение и присъствие.
"
   г) в параграф 2, уводната част и буква а) се заменят със следния текст:"
2.  Когато решават дали да наложат задълженията, посочени в параграф 1, и по-специално когато оценяват дали задълженията биха били пропорционални на целите, посочени в член 8 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива), националните регулаторни органи отчитат по-конкретно следните фактори:
   a) техническата и икономическата жизнеустойчивост на използването или изграждането на конкурентни съоръжения в светлината на темповете на развитие на пазара, като вземат предвид характера и типа на съответното взаимно свързване и/или достъп, включително жизнеустойчивостта на други продукти за достъп до по-високо мрежово ниво, като например достъп до канали;
"
   д) в параграф 2 букви в) и г) се заменят със следното :"
   в) първоначалната инвестиция от собственика на инфраструктурата, като вземат предвид всички осъществени публични инвестиции и свързаните с инвестициите рискове;
   г) необходимостта за защита на конкуренцията в дългосрочен план, с особено внимание върху икономически ефикасна и основана на инфраструктурата конкуренция;
"
   е) добавя се следният параграф 3:"
3.  Когато налагат задължения на оператори да предоставят достъп в съответствие с разпоредбите на настоящия член, националните регулаторни органи може да определят техническите или оперативните условия, които да бъдат изпълнени от доставчика и/или бенефициерите на достъпа, когато това е необходимо за осигуряване на нормалното функциониране на мрежата. Задълженията за спазване на конкретни технически стандарти или спецификации са в съответствие със стандартите и спецификациите, установени съгласно член 17от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)"

9)  В член 13 ║параграф 1 се заменя със следния текст:

"1. В съответствие с разпоредбите на член 8 националните регулаторни органи може да налагат задължения във връзка с възстановяването на разходите и ценовия контрол, включително задължения за разходоориентираност на цените и задължения във връзка със системите за отчитане на разходите при предоставянето на определени видове взаимно свързване и/или достъп в случаите, когато анализът на пазара разкрива, че липсата на ефективна конкуренция означава възможност на съответния оператор да поддържа прекомерно завишени цени или да прилага ценови натиск в ущърб на крайните ползватели. С цел насърчаване на инвестициите от оператора, включително в мрежи от следващо поколение, националните регулаторни органи вземат предвид инвестицията, направена от оператора и допускат разумна възвръщаемост на капитала, като отчитат всички рискове, специфични за конкретен инвестиционен проект за мрежа.";

10)  Добавят се следните членове:"

Член 13а

Функционално разделяне

1.  Когато национален регулаторен орган стигне до заключението, че задълженията, наложени от членове 9‐13 не са успели да допринесат за ефективна конкуренция и че са налице съществени и трайно установили се проблеми, свързани с конкуренцията и/или с пазарни неуспехи, констатирани във връзка с предлагането на едро на някои пазари на продукти за достъп, той може, като извънредна мярка, в съответствие с разпоредбите на член 8, параграф 3, втора алинея, да наложи задължение на вертикално интегрираните предприятия да отделят в самостоятелно действащ стопански субект дейностите, свързани с предоставяне на едро на тези продукти за достъп.

Този стопански субект доставя продукти и услуги за достъп на всички предприятия, включително на други стопански субекти в дружеството-майка, при същите графици, ред и условия, включително по отношение на цена и ниво на обслужване, и посредством същите системи и процеси.

2.  Когато национален регулаторен орган възнамерява да наложи задължение за функционално разделяне, той представя предложение до Комисията, което включва:

   a) доказателства в подкрепа на заключенията на националния регулаторен орган, както е посочено в параграф 1;
   б) мотивирана оценка, че липсва или е незначителна перспективата за ефективна и устойчива основана на инфраструктурата конкуренция в разумни срокове;
   в) анализ на очакваното въздействие върху регулаторния орган, върху предприятието, по-специално върху работниците от отделеното предприятие и върху сектора на електронните съобщения като цяло и върху стимулите за инвестиране в сектора като цяло, по-специално с оглед на необходимостта да се осигури социално и териториално сближаване, както и върху други заинтересовани страни, включително по-специално очакваното въздействие върху конкуренцията и потенциалните, произтичащи от това, последици за потребителите;
   г) анализ на причините, които обосновават, че това задължение би било най-ефективното средство за налагане на корективни мерки, целящи справяне с установените проблеми с конкуренцията/пазара.

3.  Проектът за мярка включва следните елементи:

   a) точното естество и ниво на разделяне, като се посочва по-специално правният статус на отделения стопански субект;
   б) установяване на активите на отделения стопански субект и продуктите или услугите, които да бъдат доставяни от него;
   в) правила за управление, които да гарантират независимостта на персонала, нает от отделения стопански субект, и съответните мерки за стимулиране;
   г) правила, които да гарантират спазване на задълженията;
   д) правила, които да гарантират прозрачност на оперативните процедури, по-специално спрямо други заинтересовани страни;
   е) програма за наблюдение, която да гарантира спазване на правилата, включително публикуване на годишен доклад.

4.  След като Комисията вземе решение относно проекта за мярка в съответствие с член 8, параграф 3, националният регулаторен орган провежда координиран анализ на различните пазари, свързани с мрежата за достъп, в съответствие с процедурата, предвидена в член 16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива). Въз основа на тази оценка, националният регулаторен орган налага, запазва, изменя или оттегля задължения, в съответствие с членове 6 и 7 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива).

5.  Предприятие, на което е наложено функционално разделяне, може да бъде обект на всяко от задълженията, установени в членове 9‐13 във всеки специфичен пазар, за който то е определено като притежаващо значителна пазарна сила в съответствие с член 16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива), или на всяко друго задължение, разрешено от Комисията съгласно член 8, параграф 3.

Член 13б

Доброволно разделяне от вертикално интегрирано предприятие

1.  Предприятията, които са определени като притежаващи значителна пазарна сила на един или няколко съответни пазара в съответствие с член 16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива), информират националния регулаторен орган предварително и навреме, за да позволят на националния регулаторен орган да оцени последиците от планираната сделка, когато възнамеряват да прехвърлят своите активи относно мрежата за локален достъп или значителна част от тях към отделно юридическо лице с друг собственик, или да създадат отделна стопанска единица с цел предоставяне на всички доставчици на дребно, включително на своите собствени отдели за продажба на дребно, на напълно еквивалентни продукти за достъп.

Предприятията уведомяват националния регулаторен орган също и за всяка промяна на това намерение, както и за окончателния резултат от процеса на разделяне.

2.  Националният регулаторен орган оценява въздействието от планираната сделка върху съществуващите регулаторни задължения съгласно Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива).

За целта, националният регулаторен орган провежда координиран анализ на различните пазари, свързани с мрежата за достъп съгласно процедурата, предвидена в член 16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива).

Въз основа на тази оценка, националният регулаторен орган налага, запазва, изменя или оттегля задължения, в съответствие с членове 6 и 7 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива).

3.  Правно и/или оперативно отделената стопанска единица може да бъде субект на всяко от задълженията, посочени в членове от 9 до 13 във всеки специфичен пазар, за който тя е определена като притежаваща значителна пазарна сила в съответствие с член 16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива), или на други задължения, разрешени от Комисията съгласно член 8, параграф 3.

"

11)  Член 14 се изменя както следва:

   a) параграф 3 се заменя със следния текст:"
3.  При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него."
   б) параграф 4 заличава.

12)  Приложение ІІ се изменя както следва:

   a) заглавието се заменя със следното:"
Минимален списък на елементите на примерната оферта за достъп на едро до мрежовата инфраструктура, включително съвместен или напълно необвързан достъп до абонатна линия на определено място, които трябва да бъдат публикувани от нотифицираните оператори със значителна пазарна сила;"
   б) определението по буква а) се заменя със следното:"
   a) "абонатна подлиния" означава частична абонатна линия за връзка между крайна точка на мрежата и точка на концентрация или определена точка на междинен достъп във фиксираната обществена електронна съобщителна мрежа;
"
   в) определението по буква в) се заменя със следното:"
   в) "пълен необвързан достъп до абонатна линия" означава предоставяне на достъп на ползвател до абонатна линия или абонатна подлиния на оператора със значителна пазарна сила, което позволява използване на целия капацитет на мрежовата инфраструктура;
"
   г) определението по буква г) се заменя със следното:"
   г) "съвместен достъп до абонатна линия" означава предоставяне на достъп на бенефициер до абонатна линия или абонатна подлиния на оператора със значителна пазарна сила, което позволява използване на конкретна част от капацитета на мрежовата инфраструктура като например част от честотата или друг сходен елемент;
"
   д) В част А, точки 1, 2 и 3 се заменят със следното:"
1.  Мрежови елементи, до които се предлага достъп и които по-конкретно включват следните елементи, заедно със съответната свързана с тях инфраструктура:
   a) необвързан достъп до абонатни линии (пълен и съвместен);
   б) необвързан достъп до абонатни подлинии (пълен и съвместен), включително, когато е приложимо, достъп до неактивни мрежови елементи за целите на въвеждане на мрежи за обходен пренос (backhaul);
   в) когато е приложимо, достъп до канали, позволяващ инсталиране на мрежи за достъп.

2.  Информация във връзка с местоположението на обектите за физически достъп, включително кутии и разпределители, наличие на абонатни линии и подлинии, канали и съоръжения за обходен пренос (backhaul) в отделните части на мрежата за достъп и, когато е приложимо, информация относно местоположението на канали и наличност в рамките на каналите;
3.  Технически условия във връзка с достъпа и използването на абонатни линии, подлинии и канали, включително технически характеристики на усуканата метална двойка и/или оптични влакна и/или други сходни елементи, кабелни разпределители, и свързана инфраструктура и, когато е приложимо, техническите условия за достъп до канали;"
   е) В част Б, точка 1 се заменя със следното:"
1.  Информация за съществуващите съответни обекти или съоръжения за оборудване на оператора със значителна пазарна сила, както и за тяхна планирана актуализация.*
________________________________
* В интерес на обществената сигурност предоставянето на тази информация може да се ограничи само до заинтересованите страни."

Член 3

Изменения на Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение)

Директива 2002/20/ЕО се изменя както следва:

1)  Член 2, параграф 2 се заменя със следния текст:"

2.  Прилага се също така следното определение:

"общо разрешение" означава правна рамка, установена от съответната държава-членка, която осигурява права за предоставяне на електронни съобщителни мрежи или услуги и определя специфичните за сектора задължения, които може да се прилагат за всички или за някои видове електронни съобщителни мрежи и услуги в съответствие с настоящата директива.

"

2)  В член 3, параграф 2, се добавя следната алинея:"

От предприятия, които предоставят трансгранични електронни съобщителни услуги на предприятия, разположени в няколко държави-членки, не се изисква да внасят повече от едно уведомление за съответната държава-членка.

"

3)  Член 5 се заменя със следния текст:"

Член 5

Права на ползване на радиочестоти и номера

1.  Държавите-членки улесняват използването на радиочестоти по общи разрешения. Когато е необходимо, държавите-членки може да предоставят индивидуални права на ползване с оглед:

   избягване на вредни смущения;
   гарантиране на техническо качество на услугата;
   защита на ефикасното използване на радиочестотния спектър; или
   постигане на други цели от общ интерес, определени от държавите-членки в съответствие със законодателството на Общността.

2.  Когато е необходимо предоставяне на индивидуални права на ползване на радиочестоти и номера, държавите-членки предоставят такива права, при поискване, на всяко предприятие за предоставяне на мрежи или услуги съгласно общото разрешение, посочено в член 3, при условията на разпоредбите на членове 6, 7 и член 11, параграф 1, буква в) от настоящата директива и всички останали правила, които гарантират ефикасното използване на тези ресурси в съответствие с Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива).

Без да засяга специфичните критерии и процедури, приети от държавите-членки за предоставяне на доставчиците на услуги, свързани с радио- и телевизионно съдържание, на права на ползване на радиочестоти с оглед постигане на цели от общ интерес в съответствие с правото на Общността, такива права на ползване на радиочестоти и номера се предоставят чрез открити, обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални процедури, а в случай на радиочестоти ‐ в съответствие с разпоредбите на член 9 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива). Изключение от изискването за открити процедури би могло да се приложи в случаите, когато предоставянето на индивидуални права на ползване на радиочестоти на доставчици на услуги, свързани с радио- и телевизионно съдържание, е необходимо за постигане на цел от общ интерес, определена от държавите-членки в съответствие с правото на Общността.

Когато предоставят права на ползване, държавите-членки уточняват дали тези права могат да се прехвърлят от притежателя на правата и при какви условия. По отношение на радиочестотите, подобно предоставяне става в съответствие с членове 9 и 9б от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива).

Когато държавите-членки предоставят права на ползване за ограничен период, продължителността му е подходяща за съответната услуга с оглед на преследваната цел, като се отчита надлежно необходимостта да се предвиди съответен период за амортизация на инвестицията.

Когато се предоставят индивидуални правана ползване на радиочестоти ▌за10 или повече години и същите не могат да се прехвърлят или отдават под наем между предприятия съгласно предвиденото в член 9б от Директива 2002/21/ЕО (Рамковата директива), компетентният национален орган гарантира, че критериите за предоставяне на индивидуални права на ползване се прилагат и се спазват през времетраенето на лиценза, по-специално при обосновано искане от притежателя на това право. Ако тези критерии вече не са приложими, индивидуалното право на ползване се променя в общо разрешение за използване на радиочестоти, при условие че бъде връчено предизвестие и след разумен срок, или неговото прехвърляне или отдаване под наем между предприятия става възможно, в съответствие с член 9б от Директива 2002/21/ЕО (Рамковата директива).

3.  Решенията относно предоставянето на права на ползване се вземат, съобщават и оповестяват публично във възможно най-кратки срокове след получаването от страна на националните регулаторни органи на пълни заявления; в триседмичен срок ‐ за номера, разпределени за специфични цели в националния номерационен план; и в шестседмичен срок ‐ за радиочестоти, разпределени за използване от електронни съобщителни услуги в националния честотен план. Последният срок не засяга приложимите разпоредби на международните споразумения, свързани с използването на радиочестотите или орбиталните позиции.

4.  Когато, след консултация със заинтересованите страни, в съответствие с разпоредбите на член 6 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива) е взето решение, че правата на ползване на номера от изключителна икономическа стойност ще се предоставят чрез конкурсни или сравнителни процедури за подбор, държавите-членки може да удължат максималния триседмичен срок с най-много още три седмици.

По отношение на конкурсните или сравнителни процедури за подбор във връзка с радиочестоти се прилага член 7.

5.  Държавите-членки не ограничават броя на предоставените права на ползване, освен когато това е необходимо за гарантиране на ефикасното използване на радиочестотите съгласно член 7.

6.  Компетентните национални органи гарантират, че радиочестотите се използват ефикасно и ефективно в съответствие с член 8, параграф 2 и член 9, параграф 2 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива). Те гарантират също така, че конкуренцията не се нарушава от което и да е прехвърляне или натрупване на права на ползванена радиочестоти. За тези цели държавите-членки може да вземат подходящи мерки като задължение за продажба или отдаване под наем на права на ползване на радиочестоти.

"

4)  Член 6 се изменя както следва:

   a) параграф 1 се заменя със следния текст:"
1.  Общото разрешение за предоставяне на електронни съобщителни мрежи или услуги, правата на ползване на радиочестоти и правата на ползване на номера могат да подлежат само на условията, посочени в приложение I. Тези условия са недискриминационни, пропорционални и прозрачни и, в случай на права на ползване на радиочестоти, са в съответствие с член 9 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)."
   б) В параграф 2, думите "членове 16, 17, 18 и 19 от Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга)" се заменят с думите "член 17 от Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга)";
   в) В параграф 3, думата "приложението" се заменя с думите "приложение I";

5)  Член 7 се изменя както следва:

  a) параграф 1 се изменя както следва:
   (i) уводното изречение се заменя със следния текст:"
1.  Когато дадена държава-членка решава дали да ограничи броя на правата на ползване на радиочестоти, които ще се предоставят, или дали да продължи срока на съществуващи права в съответствие с условия, различни от тези, посочени в самите права, съответната държава-членка, inter alia:"
   (ii) буква в) се заменя със следния текст: "
   в) публикува всички решения за ограничаване на предоставянето на правата на ползване или подновяване на правата на ползване, като посочва причините за това;";
"
   б) параграф 3 се заменя със следния текст:"
3.  Когато се налага ограничаване на правата на ползване на радиочестоти, държавите-членки предоставят тези права на основата на критерии за подбор, които трябва да бъдат обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални. Такива критерии за подбор трябва да отдадат необходимото значение на постигането на целите, определени в член 8 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова Директива), и на изискванията на член 9 от посочената директива."
   в) В параграф 5, думите "член 9" се заменят с думите с "член 9б";

6)  Член 10 се изменя както следва:

   a) параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следния текст:"
1.  Националните регулаторни органи следят и наблюдават спазването на условията на общото разрешение или на правата на ползване и на специфичните задължения, посочени в член 6, параграф 2, в съответствие с член 11.
Националните регулаторни органи имат правомощия да изискват от предприятията, които предоставят електронни съобщителни мрежи или услуги, обхванати от общото разрешение, или които имат права на ползване на радиочестоти или номера, да предоставят необходимата информация с оглед да се провери спазването на условията на общото разрешение или правата на ползване, както и на изпълнението на специфичните задължения, посочени в член 6, параграф 2, в съответствие с член 11.
2.  Когато национален регулаторен орган установи, че дадено предприятие не спазва едно или повече условия на общото разрешение или на права на ползване или не изпълнява специфичните задължения, посочени в член 6, параграф 2, той уведомява предприятието за своите заключения и му дава възможност да изрази становището си в разумен срок.
3.  Съответният орган има правомощия да изисква прекратяване на нарушението съгласно параграф 2 незабавно или в рамките на разумен срок и предприема подходящи и пропорционални мерки, насочени към гарантиране на спазване.
   a) при необходимост, възпиращи финансови санкции, които може да включват периодични санкции със задна дата; и
   б) разпореждания за преустановяване или забавяне на предоставянето на услуга или пакет услуги, което, ако продължи, би довело до съществено нарушение на конкуренцията, докато не бъде осигурено спазване на задълженията за достъп, наложени след анализ на пазара, извършен в съответствие с член 16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива).

Мерките и мотивите, на които те се основават, се съобщават на съответното предприятие незабавно и се определя разумен срок за изпълнение на мерките от предприятието."
   б) параграф 4 се заменя със следния текст:"
4.  Независимо от разпоредбите на параграфи 2 и 3, държавите-членки оправомощават съответния орган да налага, при необходимост, финансови санкции на предприятия, които не спазват задължението да предоставят информация в изпълнение на задълженията, посочени в член 11, параграф 1, букви а) или б) от настоящата директива и в член 9 от Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа) в разумни срокове, определени от националните регулаторни органи."
   в) параграф 5 се заменя със следния текст:"
5.  В случай на тежки или многократни нарушения на условията на общото разрешение или на правата на ползване или на специфичните задължения, посочени в член 6, параграф 2, когато не се постигне изпълнение на мерките, целящи гарантиране на спазването и посочени в параграф 3 от настоящия член, националните регулаторни органи могат да предотвратят съответното предприятие да продължи да предоставя електронни съобщителни мрежи или услуги, или да прекратят или отнемат правата на ползване. Санкции и наказания, които са ефективни, пропорционални и възпиращи, могат да се прилагат за покриване на периода на всяко нарушение, дори ако нарушението е било поправено впоследствие."
   г) параграф 6 се заменя със следния текст:"
6.  Независимо от разпоредбите на параграфи 2, 3 и 5, когато разполагат с доказателства за нарушаване на условията на общото разрешение, правата на ползване или специфичните задължения, посочени в член 6, параграф 2, което представлява непосредствена и сериозна опасност за обществената безопасност, обществената сигурност или общественото здраве или ще създаде сериозни икономически или оперативни проблеми на други доставчици или ползватели на електронни съобщителни мрежи или услуги или на други ползватели на радиочестотния спектър, съответният орган може да предприеме спешни временни мерки за отстраняване на нарушението преди да вземе окончателно решение. След това, на въпросното предприятие се дава разумна възможност да изрази становището си и да предложи мерки за отстраняване на нарушението. При необходимост, съответният орган може да потвърди временните мерки, които са валидни за максимален срок от 3 месеца, но които могат да бъдат продължени с още до 3 месеца, ако процедурите за прилагане не са приключили."

7)  Член 11, параграф 1 се изменя както следва:

   a) буква а) се заменя със следния текст:"
   a) системна или целева проверка за спазването на условия 1 и 2 от част А, условия 2 и 6 от част Б и условия 2 и 7 от част В на приложение I и спазването на задълженията, посочени в член 6, параграф 2;
"
   б) В буква б), думата "приложение" се заменя с "приложение I";
   в) добавят се следните точки:"
   ж) обезпечаване на ефективното използване и гарантиране на ефективно управление на радиочестотите;
   з) оценяване на бъдещото развитие на мрежите или услугите, което би могло да повлияе върху услугите на едро, предоставяни на разположение на конкуренти.
"
   г) вторият параграф за заменя със следния текст:"
Информацията, посочена в точки а), б), г), д), е), ж) и з) от параграф първи не могат да се изискват преди или като условие за достъп до пазара."

8)  Член 14 се заменя със следния текст:"

Член 14

Изменения на правата и задълженията

1.  Държавите-членки гарантират, че правата, условията и процедурите във връзка с общото разрешение, както и с правата на ползване или правата за изграждане на съоръжения, могат да бъдат променени единствено при наличието на обективни основания и по пропорционален начин, като се вземат предвид, когато е необходимо, специфичните условия, приложими за прехвърляеми права на ползване на радиочестоти. Освен в случаите, когато предложените изменения са незначителни и са били договорени с притежателя на правата или на общото разрешение, намерението да се въведат промени се оповестява по подходящ начин и на заинтересованите страни, включително ползватели и потребители, на които се предоставя достатъчен срок да изразят своите становища по предложените промени, който е не по-кратък от четири седмици, освен при изключителни обстоятелства.

2.  Държавите-членки не ограничават или оттеглят права за изграждане на съоръжения или права на ползване на радиочестоти преди изтичането на срока, за който те са предоставени, освен когато това е обосновано и приложимо в съответствие с разпоредбите на приложение I и на националното законодателство във връзка с обезщетяването при отнемане на права.

"

9)  Член 15, параграф 1 се заменя със следния текст:"

1.  Държавите-членки гарантират, че цялата необходима информация за правата, условията, процедурите, таксите, разходите и решенията във връзка с общото разрешение, правата на ползване и правата за изграждане на съоръжения се публикува и актуализира надлежно с оглед на лесния достъп на всички заинтересовани страни до тази информация.

"

10)  В член 17, параграфи 1 и 2 се заменят със следния текст:"

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 9а от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива), държавите-членки привеждат общите разрешения и индивидуалните права на ползване, които вече съществуват към 31 декември 2009 г., в съответствие с членове 5, 6 и 7 и приложение I от настоящата директива най-късно до две години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

2.  Когато прилагането на параграф 1 води до намаляване на правата или разширяване на съществуващите общи разрешения и индивидуални права за ползване, държавите-членки могат да удължат срока на валидност на тези разрешения и права най-късно до 30 септември 2012 г., при условие че това не засяга правата на други предприятия в съответствие със законодателството на Общността. Държавите-членки уведомяват Комисията за удължаването на срока и посочват причините за това.

"

11)  Приложението се изменя, както е установено в приложението към настоящата директива.

Член 4

Отмяна

Регламент (ЕО) № 2887/2000 се отменя.

Член 5

Транспониране

1.  Държавите-членки приемат и публикуват до ...(21) необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите-членки прилагат тези мерки от ...(22)*.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби на националното право, които те приемат в областта в обхвата на настоящата директива.

Член 6

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в ║,

За Европейския парламент За съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение) се изменя както следва:

1.  Параграф 1 се заменя със следното заглавие:"

Условията, изброени в настоящото приложение, представляват максималния списък от условия, които могат да бъдат добавени към общото разрешение (част А), правата на ползване на радиочестоти (част Б) и правата на ползване на номера (част В), както е посочено в член 6, параграф 1 и член 11, параграф 1, буква а), в рамките на ограниченията, разрешени съгласно членове 5, 6, 7, 8 и 9 от Директива 2002/21/ЕО (Рамковата директива).

"

2.  Част А се изменя както следва:

   a) точка 4 се заменя със следния текст:"
4.  Достъпност за крайните ползватели на номера от националния номерационен план, на номера от европейското телефонно номерационно пространство, универсалните международни безплатни телефонни номера, и когато е технически и икономически осъществимо, на номерата от номерационните планове на други държави-членки, и условията за това в съответствие с Директива 2002/22/ЕО ("Директива за универсалната услуга")."
   б) точка 7 се заменя със следния текст:"
7.  Защита на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот, специфични за сектора на електронните съобщения в съответствие с Директива 2002/58/ЕO на Европейския парламент и на Съвета (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)*
______________________
* *OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37."
   в) точка 8 се заменя със следния текст:"
8.  Правила за защита на потребителите, специфични за сектора на електронните съобщения, включително условия в съответствие с Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга) и условия за достъпност за ползватели с увреждания в съответствие с член 7 от посочената директива."
   г) в точка 11, думите "Директива 97/66/ЕО" се заменят с думите "Директива 2002/58/ЕО";
   д) вмъква се следната точка:"
11а.   Условия за ползване по отношение на съобщения, отправени от обществените органи към обществото за предупреждаване в случай на непосредствени опасности и за смекчаване на последиците от големи катастрофи."
   е) точка 12 се заменя със следния текст:"
12.  Условия за използване в случай на големи бедствия или национални извънредни ситуации за обезпечаване на съобщенията между спасителните служби и органи."
   ж) точка 16 се заменя със следния текст:"
16.  Защитата на обществените мрежи срещу непозволен достъп в съответствие с разпоредбите на Директива 2002/58/ЕО (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)."
   з) добавя се следната точка:"
19.  Задължения за прозрачност, налагани на доставчиците на обществени съобщителни мрежи, предоставящи общественодостъпни електронни съобщителни услуги, с цел да се осигури свързаност "от край до край" в съответствие с целите и принципите, посочени в член 8 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива), оповестяване на всички условия, ограничаващи достъпа до и/или използването на услуги и приложения, когато такива условия са разрешени от държавите-членки в съответствие с правото на Общността и при необходимост и в съответствие с принципа за съразмерност ‐ достъп на националните регулаторни органи до тази информация, която е необходима с цел проверка на точността на това оповестяване."

3.  Част Б се изменя както следва:

   a) точка 1 се заменя със следния текст:"
1.  Задължение за предоставяне на услуга или за използване на вида технология, за които са предоставени правата на ползване на честотата, включително, когато е приложимо, изисквания за покритие и качество."
   б) точка 2 се заменя със следния текст:"
2.  Ефективно и ефикасно използване на честотите в съответствие с Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)."
   в) добавя се следната точка:"
9.  Специфични задължения, свързани с експериментално използване на радиочестоти."

4.  В част В точка 1 се заменя със следния текст:"

1.  Определяне на услугата, за която се ползват номерата, включително евентуални изисквания във връзка с предоставянето на тази услуга и, с цел избягване на съмнения, тарифни принципи и максимални цени, които могат да се прилагат в специфичен номерационен обхват за целите на гарантиране на защита на потребителите в съответствие с член 8, параграф 4, буква б) от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива).

"

(1) Приети текстове, 24.9.2008 г., P6_TA(2008)0449.
(2) ОВ С 224, 30.8.2008 г., стр. 50.
(3) ОВ С 257, 9.10.2008 г., стр. 51.
(4) Становище на Европейския парламент от 24 септември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 16 февруари 2009 г. (ОВ С 103 Е, 5.5.2009 г., стр. 1) и Позиция на Европейския парламент от 6 май 2009 г.
(5) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.
(6) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7.
(7) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.
(8) OJ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51.
(9) ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
(10)+ ОВ: Моля, въведете номер, дата и данни за публикацията на посочения регламент.
(11) ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10.
(12) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.
(13) ОВ L 198, 27.7.2002 г., стр. 49.
(14) Регламент (ЕО) № 460/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 1).
(15) Препоръка на Комисията от 11 февруари 2003 г. относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, подлежащи на регулиране ex-ante в съответствие с Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 114, 8.5.2003 г., стр. 45).
(16) ОВ L 336, 30.12.2000 г., стр. 4.
(17) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(18)* Датата на транспониране на настоящата Директива.
(19)* Датата на транспониране на настоящата Директива.
(20)* Датата на транспониране на настоящата Директива.
(21)* 18 месеца след датата на приемане на акта за изменение.
(22)** Един ден след датата, посочена в алинея първа.


Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Служба ***II
PDF 277kWORD 34k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед на приемане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Група на европейските регулатори в областта на далекосъобщенията (ГЕРД) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))
P6_TA(2009)0362A6-0271/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (16498/1/2008 – C6-0067/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0699),

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2008)0720),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0271/2009),

1.  Одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба

P6_TC2-COD(2007)0249


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на второ четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО)1211/2009.)

(1) Приети текстове, 24.9.2008 г., P6_TA(2008)0450.


Честотни ленти за мобилни комуникации ***I
PDF 277kWORD 37k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))
P6_TA(2009)0363A6-0276/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0762),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0452/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0276/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността

P6_TC1-COD(2008)0214


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/114/EC.)


Равно третиране на мъжете и жените ***I
PDF 505kWORD 107k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))
P6_TA(2009)0364A6-0258/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0636),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, и член 141, параграф 3 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0341/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правата на жените и равенството между половете и становищата на Комисията по заетостта и социалните въпроси и Комисията по правни въпроси (A6-0258/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета

P6_TC1-COD(2008)0192


(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 141, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията║,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(3),

като имат предвид, че:

(1)  Директива 86/613/ЕИО на Съвета от 11 декември 1986 г. за прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, извършващи дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство(4), гарантира прилагането в държавите-членки на принципа за равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица или съдействат за изпълнението на такива дейности. Директива 86/613/ЕИО не беше много ефективна по отношение на самостоятелно заетите лица и помагащите им съпрузи и нейният обхват следва да бъде преразгледан, тъй като случаи на основана на пола дискриминация и на тормоз се наблюдават и в области, които са извън сферата на наемния труд. От съображения за яснота Директива 86/613/EИО следва да бъде заменена с настоящата директива.

(2)  В своето Съобщение от 1 март 2006 г., озаглавено "Пътната карта за равенство между жените и мъжете 2006 г. - 2010 г.(5), Комисията оповести, че за да подобри управлението на политиките за равенство между половете, ║ ще преразгледа съществуващото общностно законодателство за равенство между половете, което не е включено в програмата за законодателна преработка от 2005 г., с цел то да бъде актуализирано, модернизирано и преработено, където е необходимо. Директива 86/613/ЕИО не беше включена в тази дейност по преработка.

(3)  В заключенията на Съвета от 5 и 6 декември 2007 г. "Равностойна роля на жените и мъжете по отношение на заетостта, растежа и социалното сближаване"(6), Съветът призова Комисията да прецени необходимостта от изменение, ако се налага, на Директива 86/613/ЕИО, за да може на самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи да бъде гарантирано упражняването на правата им във връзка с майчинството или бащинството.

(4)  Европейският парламент последователно е приканвал Комисията да преразгледа Директива 86/613/ЕИО, по-специално, за да се постигне по-добра закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство и да се подобри положението на помагащите съпрузи в селското стопанство, занаятчийството, търговията, малките и средните предприятия и свободните професии.

(5)  В своята резолюция от 21 февруари 1997 г. относно положението на помагащите съпрузи на самостоятелно заети лица(7), Европейският парламент предложи задължителното регистриране на помагащите съпрузи, за да не бъдат повече "невидими работници" и задължението за държавите-членки да разрешат на помагащите съпрузи да членуват в застрахователните схеми на самостоятелно заетите лица за болест, инвалидност и старост.

(6)  В съобщението, озаглавено "Обновена социална програма: възможности, достъп и солидарност в Европа на 21 век"(8), Комисията потвърждава необходимостта от предприемане на действие по отношение на неравнопоставеността между половете в областта на предприемачеството, както и от подобряване на съвместяването на личния и професионалния живот.

(7)  Вече съществуват редица действащи правни инструменти за прилагането на принципа на равно третиране, които обхващат дейностите на самостоятелно заетите лица, и по-специално Директива 79/7/ЕИО на Съвета от 19 декември 1978 г. относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване(9) и Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена)(10). Поради това настоящата директива следва да не се прилага в областите, които вече са обхванати от другите директиви.

(8)  Настоящата директива следва да се прилага за самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи, тъй като както едните, така и другите участват в осъществяването на стопанските дейности.

(9)  На помагащите съпрузи следва да се даде ясно определен професионален статус, както и да се установят техните права.

(10)  Настоящата директива не следва да ║ се прилага за въпроси, уредени от други директиви за прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените, а именно Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги(11). По-специално, член 5 от Директива 2004/113/ЕО продължава да се прилага ║по отношение на осигурителните договори и свързаните с тях финансови услуги.

(11)  За да бъде предотвратена дискриминацията, основана на пола, настоящата директива следва да се прилага както за пряката, така и за непряката дискриминация. Тормозът и сексуалният тормоз следва да се считат за дискриминация и поради тази причина следва да бъдат забранени.

(12)  Съгласно член 141, параграф 4 от Договора държавите-членки може да запазят или да приемат мерки, предвиждащи специфични придобивки за улесняване на упражняването на професионална дейност от недостатъчно представения пол или да предотвратят или да компенсират неизгоди в професионалната кариера. По принцип тези мерки, като положителни действия за постигане на практическо равенство, не следва да бъдат възприемани като нарушение на правния принцип за равно третиране на мъжете и жените ║.

(13)  При самостоятелната заетост прилагането на принципа на равно третиране означава недопускане на дискриминация във връзка със създаването, управлението, оборудването или разширяването на предприятие или всякаква друга форма на самостоятелна заетост.

(14)  Необходимо е да се гарантира, че няма дискриминация, основана на брачното или семейното положение че по отношение на условията за създаване на дружество между съпрузи или между партньори на семейни начала, когато те са законни по силата на националното законодателство. За целите на настоящата директива термините "семейно положение" и "семейно предприятие" следва да се тълкуват, като се взема под внимание признаването на партньорствата на семейни начала съгласно решенията на Съда на Европейските общности.

(15)  Предвид приноса им за семейния бизнес, помагащите съпрузи ▌ следва да разполагат с възможността да ползват равнище на закрила най-малко равно на онова, от което се ползват самостоятелно заетите лица, при същите условия като приложимите за самостоятелно заетите лица ▌. От държавите-членки следва да бъде изискано да предприемат необходимите мерки, за да бъде възможен посочения избор. При всички положения, равнището на закрила на ▌ помагащите съпрузи може да съответства на степента на тяхното участие в дейностите на самостоятелно заетото лице в семейния бизнес.

(16)  Икономическата и физическата уязвимост на бременните самостоятелно заети жени и подпомагащи съпрузи изисква необходимостта да им бъдат предоставени права за ползване на отпуск по майчинство, от който една част следва да се счита за задължителна. Държавите-членки продължават да бъдат компетентни за определяне на размера на вноските, както и на всички разпоредби по отношение на обезщетенията и плащанията, при условие че са спазени минималните предписания на настоящата директива. За да се вземе под внимание особеното положение, в което се намират самостоятелно заетите жени и подпомагащите съпрузи, следва да им бъде предоставена възможността да направят окончателния избор за това дали да се възползват, или не, от отпуск по майчинство.

(17)  За да се отрази спецификата на самостоятелната заетост, самостоятелно заетите жени и подпомагащите съпрузи следва да разполагат, в рамките на възможното, освен с финансово обезщетение, и с достъп до услуги по заместване за периода, през който ползват отпуск по майчинство.

(18)  Повишаването на ефикасността на системите за социална закрила, по-специално чрез подобряване на стимулирането, по-добро администриране и оценяване и чрез определяне на приоритети в програмите за разходи, стана особено важно за осигуряването на дългосрочната финансова стабилност на европейските модели за социална сигурност. ▌

(19)  Лица, които са били обект на дискриминация, основана на пола, следва да разполагат с адекватни средства за правна защита. С цел да се предостави по-ефективна защита, сдружения, организации и други правни образувания, също трябва да имат правото да участват в процесуални действия, както е определено от държавите-членки, както от името на жертвата, така и в нейна подкрепа, без да се накърняват националните процесуални правила за представителство и защита пред съдилищата.

(20)  Защитата на самостоятелно заетите лица и на помагащите съпрузи от дискриминацията, основана на пола, следва да бъде подкрепена във всяка държава-членка от един или няколко органа с нужната компетенция за анализиране на тези проблеми, за проучване на възможните решения и за осигуряване на конкретна помощ на жертвите. ▌

(21)  Тъй като целите на действието, което следва да се предприеме във всички държави-членки, по-специално осигуряването във всички държави-членки на висока степен на защита от дискриминация, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и съответно могат да бъдат постигнати по-успешно на ниво Общност, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.  Настоящата директива определя рамка за прилагането в държавите-членки на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейност в качеството на самостоятелно заети лица или допринасят за извършването на подобна дейност, по отношение на аспектите, които не са покрити от Директиви 2006/54/ЕО и 79/7/ЕИО.

2.  Настоящата директива обхваща самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи.

3.  Прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги продължава да се обхваща от Директива 2004/113/ЕО.

Член 2

Определения

║ За целите на настоящата Директива се прилагат следните определения:

   а) "самостоятелно заети лица": всички лица, които развиват доходоносна дейност за своя сметка в съответствие с условията, предвидени в националното законодателство, включително и земеделските работници, лицата, упражняващи свободни професии, занаятчиите, търговците и в рамките на малки и средни предприятия;
   б) "помагащи съпрузи": съпрузите или партньорите, съжителстващи на семейни начала със самостоятелно заетите лица, когато са признати от националното законодателство, които не са нито работници или служители, нито съдружници, а редовно и в съответствие с условията на националното законодателство участват в дейностите на самостоятелно заетото лице и изпълняват същите или помощни задачи;
   в) "пряка дискриминация": "пряка дискриминация": ситуация, при която едно лице е третирано поради своя пол по начин, по-неблагоприятен, отколкото този, по който е, е било или би било третирано друго лице при подобни обстоятелства;
   г) "непряка дискриминация": ситуация, при която привидно неутрална разпоредба, критерий или практика могат да бъдат особено неблагоприятни за лица от единия пол спрямо лица от другия пол, освен ако тази разпоредба, критерий или практика имат като обективно основание законова цел и ако средствата за постигане на тази цел са уместни и необходими;
   д) "тормоз": ситуация, при която нежелано поведение, свързано с пола на дадено лице, има за цел или за резултат да накърни достойнството на дадено лице и да го постави в заплашващо, враждебно, унизително, оскърбително или обидно положение;
   е) "сексуален тормоз": ситуация, при която нежелано поведение от сексуално естество, което е изразено физически, словесно или по несловесен начин, има за цел или за резултат да накърни достойнството на дадено лице и да го постави в заплашващо, враждебно, унизително, оскърбително или обидно положение.

Член 3

Семейни предприятия

Държавите-членки следят за липсата на дискриминация въз основа на брачно или семейно положение по отношение на условията за учредяване на дружество между съпрузи или между партньори, съжителстващи на семейни начала, когато те са признати от национално законодателство. За "семейни предприятия" се считат всички предприятия, които са учредени съвместно от съпрузи или партньори, съжителстващи на семейни начала, когато последните са признати от национално законодателство. Признаването на партньорства на семейни начала се основава на съответните решения на Съда на Европейските общности.

Член 4

Принцип на равното третиране

1.  Принципът на равното третиране означава, че не се допуска каквато и да е дискриминация, основана на пола, пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на брачното или семейното положение, по-специално по отношение на създаването, управлението, оборудването и разширяването на предприятие или на започването или разширяването на каквато и да е друга форма на дейност, която се извършва в качеството на самостоятелно заето лице.

2.  Тормозът и сексуалният тормоз се смятат за дискриминация, основана на пола, и поради това са забранени. Отхвърлянето или понасянето от едно лице на такова поведение не могат да се използват като основание при вземането на решение, което засяга това лице.

3.  Нареждане да се дискриминират лица въз основа на пола се счита за дискриминация.

Член 5

Мерки за насърчаване

С оглед да се осигури пълно равенство между мъжете и жените на практика, принципът на равното третиране не е пречка държава-членка да запази или да приеме специфични мерки, които имат за цел да предотвратят или да компенсират неизгода, свързана с пола, като например имат за цел да насърчат предприемаческата дейност на жените.

Член 6

Създаване на дружество

Без да се засягат специфичните условия за достъп до определени дейности, които еднакво се прилагат и към двата пола, държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране на това, условията за създаване на дружество между съпрузи или между партньори, съжителстващи на семейни начала, когато са признати от националното законодателство, да не са с по-ограничителен характер от условията за създаване на дружество с други лица.

Член 7

Социална закрила на помагащи съпрузи и на помагащите партньори, съжителстващи на семейни начала

Държавите-членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че помагащите съпрузи и помагащите партньори, съжителстващи на семейни начала, се ползват поне от същото ниво на закрила като самостоятелно заетите лица и при същите условия като самостоятелно заетите лица. Ако това разширяване на обхвата на придобивките не се изисква от законодателството на дадена държава-членка, то се предоставя при поискване от страна на помагащ съпруг или партньор, съжителстващ на семейни начала.

Тези мерки гарантират независимото членуване на помагащите съпрузи в системите за социална сигурност, които са предназначени за самостоятелно заетите лица и покриват болест, инвалидност и старост, при условие че внасят същите вноски като самостоятелно заетите лица, дори ако за тази цел трябва да се предвиди възможността вноските им да се изчисляват на базата на фиксирана ставка.

Вноските за социално осигуряване на помагащите съпрузи следва да могат да се приспадат от данъците като оперативни разходи, също както и реалното възнаграждение, което те получават, при две условия: услугите им са надлежно заплатени и да се отнася за обичайно възнаграждение за такива услуги.

Член 8

Отпуск по майчинство

1.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че самостоятелно заетите жени и помагащите съпруги могат ▌ да имат право на същия период на отпуск по майчинство, който е съобразен с техните потребности. Продължителността на този отпуск следва да бъде по техен избор, при условие че като цяло той не превишава предвиденото в Директива 92/85/ЕИО на Съвета(12).

2.  За да осигурят, че лицата, посочени в параграф 1, могат да упражняват правата си, които са им признати по настоящия член, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че тези лица получават адекватно обезщетение по време на отпуска си по майчинство.

3.  Обезщетението, посочено в параграф 2, се счита за достатъчно, ако гарантира доход, най-малкото равностоен на онзи, който съответното лице би получавало в случай на прекъсване на работа по здравословни причини или, ако не е приложимо, всякакво равностойно обезщетение, определено от националното законодателство, до евентуалния максимален размер, определен от националното законодателство, максимален размер, който не може да поражда каквато и да било дискриминация.

4.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че самостоятелно заетите жени и помагащите съпруги имат достъп ▌ до услуги, които осигуряват временно заместване или до всякакви съществуващи национални социални услуги, в допълнение към обезщетението, посочено в параграф 2.

Член 9

Признаване на труда на помагащите съпрузи

Държавите-членки поемат задължението да проучат при какви условия може да се насърчава признаването на труда на помагащите съпрузи и, в резултат на това проучване, да обмислят и всички подходящи инициативи за насърчаване на това признаване.

Член 10

Защита на правата

1.  Държавите-членки гарантират, че ефикасни юридически или административни процедури, включително, когато те считат за подходящо, и помирителни процедури, за привеждането в изпълнение на задълженията по настоящата директива, са достъпни за всички лица, които считат, че са претърпели загуби или вреди вследствие на неприлагането спрямо тях на принципа за равно третиране, дори и след прекратяване на отношенията, относно които се твърди, че са имали дискриминационен характер.

2.  Държавите-членки гарантират, че сдруженията, организациите и другите правни субекти, които съгласно критериите, определени от съответното национално законодателство, имат законен интерес да осигуряват спазването на разпоредбите на настоящата директива, могат от името или в подкрепа на жалбоподателя, или с негово/нейно съгласие да образуват всякакво съдебно или административно производство, предвидено за спазване на задълженията, произтичащи от настоящата директива.

3.  Параграфи 1 и 2 се прилагат съобразно националните разпоредби относно сроковете за подаване на жалби, свързани с принципа за равно третиране.

Член 11

Компенсация или обезщетение

Държавите-членки въвеждат в съответните си национални правни системи мерките, необходими да гарантират действителна и ефективна компенсация или обезщетение съгласно определения от държавите-членки ред по отношение на загуба или щета, понесена от дадено лице вследствие на дискриминация по смисъла на настоящата директива, като такива компенсации или обезщетения са възпиращи и пропорционални на претърпяната загуба или щета. Такива компенсации или обезщетения не се ограничават от предварително определен максимален размер.

Член 12

Орган за равно третиране

1.  Държавите-членки определят орган ▌за насърчаване, анализ, мониторинг и подпомагане на равното третиране без дискриминация, основана на пола, на всички лица и създават необходимата уредба за това. Този орган може да бъде част от органите, чиято задача е да защитават на национално ниво правата на човека или да закрилят правата на личността или да прилагат принципа на равното третиране.

2.  Държавите-членки гарантират, че органът, посочен в параграф 1, има следната мисия:

   a) без да се накърняват правата на жертвите и сдруженията, организациите и останалите правни субекти, посочени в член 10, параграф 2, да осигурява на жертвите на дискриминация независимо съдействие при започване на производство за дискриминация;
   б) да извършва независими проучвания, свързани с проява на дискриминация;
   в) да публикува независими доклади и да изказват препоръки по всички въпроси, свързани с този вид дискриминация,
   г) да обменя на подходящо равнище налична информация с европейски организации със сродни функции, като Европейския институт за равенството между мъжете и жените.

Член 13

Включване на въпроси от областта на равенството между мъжете и жените в различните политики

Държавите-членки активно вземат предвид целта на равенството между половете при изработването и изпълнението на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, както и на политиките и дейностите в областите, за които се отнася настоящата директива.

Член 14

Разпространяване на информация

Държавите-членки следят приетите разпоредби в приложение на настоящата директива, както и онези, които вече са в сила в тази област, да бъдат доведени до знанието на заинтересованите лица чрез всички подходящи средства, включително интернет, и за цялата им територия.

Член 15

Равнище на закрила

Прилагането на настоящата директива при никакви обстоятелства не може да представлява основание за намаляване на равнището на защита срещу дискриминация, което вече е постигнато от държавите-членки в областите, уредени от настоящата директива.

Член 16

Доклади

1.  Държавите-членки съобщават на Комисията всякаква налична информация относно прилагането на настоящата директива най късно до ...(13) .

Комисията съставя обобщителен доклад, който се предава на Европейския парламент и на Съвета най-късно до ... +(14). Ако е уместно, тези доклади се придружават от предложения за изменения на настоящата директива.

2.  Докладът на Комисията взема предвид гледната точка на заинтересованите лица.

Член 17

Преразглеждане

Не по-късно до ...(15)+, Комисията преразглежда прилагането на настоящата директива и, ако е уместно, предлага изменения, каквито прецени за необходими.

Член 18

Прилагане

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от ...(16). Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица за съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или позоваването се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Ако особени затруднения обосновават това, срокът, посочен в параграф 1 за транспониране нанастоящата директиваможе да бъде продължен до ...(17)+ .

3.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, обхваната с настоящата директива.

Член 19

Минимални изисквания

Във връзка със защитата на принципа на равното третиране, държавите-членки може да приемат или да запазят по-благоприятни разпоредби от тези, които са предвидени в настоящата директива.

Член 20

Отмяна

║Директива 86/613/EИО се отменя, считано от ...+.

Член 21

Влизане в сила

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден от публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 22

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено ║на ║

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Становище от 24 март 2009 г. (все още непубликувано в ОВ).
(2) OВ C, стр.
(3) Позиция на Европейския парламент от 6 май 2009 г.
(4) OВ L 359, 19.12.1986 г., стp. 56.
(5) COM(2006) 0092.
(6) документ SOC 385.
(7) ОВ C 85, 17.3.1997 г., стр. 186.
(8) COM(2008) 0412.
(9) ОВ L 6, 10.1.1979 г., стр. 24.
(10) ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
(11) ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.
(12) ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1.
(13)+ Четиригодини след приемането на настоящата директива.
(14)++ Петгодини след приемането на настоящата директива.
(15)+++ Шестгодини след приемането на настоящата директива.
(16)+ Двегодини след приемането на настоящата директива
(17)++ Тригодини след приемането на настоящата директива


Създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията ***I
PDF 278kWORD 32k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложение за регламент на Eвропейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))
P6_TA(2009)0365A6-0242/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0867),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 159, трети параграф от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0518/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси и на Комисията по регионално развитие (A6-0242/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № .../2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

P6_TC1-COD(2008)0267


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО)546/2009.)


Програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката ***I
PDF 299kWORD 58k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приемане на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))
P6_TA(2009)0366A6-0261/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0035),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, член  156 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0049/2009),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на Комисията по бюджети и на Комисията по регионално развитие (A6-0261/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение е съвместима с Многогодишната финансова рамка, както последната е преразгледана;

4.  Напомня, че всяко преразпределяне, което би довело до отрицателни последици върху други политики на ЕС, намалявайки определените за тях средства, следва да бъде избягвано;

5.  Припомня, че годишната сума ще бъде определена в рамките на годишната бюджетна процедура, в съответствие с точка 37 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1);

6.  Отбелязва, че тъй като финансирането на програмата е договорено, законодателният процес може да бъде завършен;

7.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

8.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката

P6_TC1-COD(2009)0010


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО)663/2009.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

"Комисията подчертава, че енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници са основни приоритети на енергийната политика на ЕС, като съображенията за това са свързани както с опазването на околната среда, така и със сигурността на доставките. В това отношение Регламентът ще допринесе за тези приоритети, като предостави съществена подкрепа за проекти за разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации.

Във връзка с това Комисията припомня останалите нови инициативи в подкрепа на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници, предложени от Комисията, по-конкретно в Европейския план за възстановяване, одобрен от Европейския съвет през декември 2008 г. Те включват:

Изменение на Регламента за ЕФРР, за да се позволи инвестирането на до 8 млрд. евро в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищния сектор във всички държави-членки. Публично-частно партньорство по инициативата "Европейски енергийноефективни сгради" за насърчаване на екологичните технологии и разработване на енергийноефективни системи и материали за нови и обновени сгради. Финансовият пакет за тази дейност е 1 млрд. евро: 500 млн. евро от съществуващия бюджет по Седма рамкова програма на ЕО за 2010‐2013 г. и 500 млн. евро от сектора на промишлеността.

"Инициатива за финансиране на устойчиво развита енергия" на ЕО‐ЕИБ. Нейната цел е да даде възможност за инвестиране в проекти за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в градска среда. Комисията осигурява средства за механизма за финансиране за техническа помощ по европейската програма "Интелигентна енергия" (определената сума за 2009 г. е 15 млн. евро). Този механизъм за финансиране, управляван от ЕИБ, ще улесни достъпа до заеми от ЕИБ със съществен ефект на дългово финансиране.

Създаването на пазарно-ориентиран фонд "Marguerite" за частни капиталови инвестиции от институции-инвеститори ‐ под ръководството на ЕИБ: Европейски фонд за енергетика, изменение на климата и инфраструктура 2020 г. Този фонд ще инвестира в областта на енергетиката и изменението на климата (ТЕМ-Е, устойчиво производство на енергия, енергия от възобновяеми източници, нови технологии, инвестиции в енергийна ефективност, сигурност на енергийните доставки, както и в екологична инфраструктура). Комисията подкрепя тази инициатива.

Освен това до края на ноември 2009 г. Комисията ще представи преглед на плана за действие в областта на енергийната ефективност, както бе поискано от Съвета (заключения на Европейския съвет през март 2009 г.) и Европейския парламент (Резолюция P6_TA(2009)0064 на ЕП).

Експертите са единодушни, че енергийната ефективност е най-икономичната възможност за намаляване на емисиите на парникови газови. До ноември 2009 г. Комисията ще представи подробен анализ на пречките за увеличаване на инвестициите в енергийна ефективност. По-специално тя ще разгледа въпроса за това дали съществува необходимост за увеличаване на финансовите стимули под формата на нисколихвени заеми и/или безвъзмездни средства, как може да се използва за тази цел европейският бюджет и, ако е уместно, ще включи наред с останалото и допълнителни фондове за финансиране на енергийна ефективност в новия Инструмент на ЕС за енергийна сигурност и инфраструктурни инвестиции, който ще бъде представен през 2010 г.

При прегледа на плана за действие в областта на енергийната ефективност Комисията ще обърне специално внимание на свързаните с политиката за съседство аспекти при повишаване на енергийната ефективност. Тя ще направи анализ на начините, по които тези аспекти могат да предоставят финансови и регулаторни стимули за съседните държави, така че те да увеличат инвестициите си в енергийна ефективност.

При условие че в доклада, който съгласно член 28 следва да бъде представен през 2010 г. относно прилагането на Регламента, Комисията установи, че не би било възможно до края на 2010 г. да се предоставят част от средствата, предвидени за проектите, посочени в приложението към Регламента, Комисията ще предложи, ако е уместно и по балансиран в географско отношение начин, изменение на Регламента, което да даде възможност за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници като допълнение към посочените по-горе инициативи, включително и критерии за съответствие, подобни на критериите, приложими към проектите, посочени в приложението към настоящия регламент ."

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр.1.


Директиви за капиталовите изисквания ***I
PDF 280kWORD 75k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на банки - филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (COM(2008)0602 (C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))
P6_TA(2009)0367A6-0139/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0602),

–   като взе предвид проекта на директива на Комисията за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите разпоредби относно управлението на риска и резолюцията на Парламента от 16 декември 2008 г. в това отношение(1),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 47, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0339/2008),

–   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 29 април 2009 г., предложението да бъде одобрено във вида, в който е изменено, в съответствие с член 251, параграф 2, втора алинея, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0139/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Eвропейския парламент приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО, 2006/49/EО и 2007/64/ЕО по отношение на банки – филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи

P6_TC1-COD(2008)0191


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/111/ЕО.)

(1) Приети текстове, P6_TA(2008)0607.


Програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита ***I
PDF 312kWORD 43k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))
P6_TA(2009)0368A6-0246/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0014),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0031/2009),

–   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 6 май 2009 г., предложението да бъде одобрено във вида, в който е изменено, в съответствие с член 251, параграф 2, втора алинея, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становищата на Комисията по правни въпроси и на комисията по бюджети (A6-0246/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение, трябва да бъде съвместима с горната граница на функция 1а от многогодишната финансова рамка за 2007-2013 г., и изтъква, че годишната сума ще бъде определена в рамките на годишната бюджетна процедура в съответствие с разпоредбите на точка 37 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС);

3.  Счита, че се прилага точка 47 от горепосоченото МИС, ако европейските органи, съфинансирани от програмата за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита, бъдат преобразувани в агенции;

4.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

5.  Одобрява декларацията на Парламента, приложена към настоящата резолюция;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Решение № …/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита

P6_TC1-COD(2009)0001


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 716/2009/EО.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларация на Европейския парламент

Влошаването на финансовата криза подчерта необходимостта от спешно укрепване на сближаването на надзорните практики и сътрудничеството на надзорните органи на равнище на ЕС. Разработването на общи инструменти в областта на информационните технологии и единна култура на надзор от страна на трите комитета на надзорните органи на ЕС – CESR, CEBS и CEOIPS – са два от инструментите за постигането на тази цел.

В резултат на това и в очакване на влизането в сила на Програмата на Общността за периода 2010-2013 г., Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да пристъпи към изготвянето на предложение за предоставяне на временно финансиране за 2009 г. на трите комитета на надзорните органи на ЕС чрез решение на Комисията в съответствие със следните насоки:

·  Временното финансиране от Комисията за 2009 г. ще бъде определено в рамките на осъществяването и развитието на вътрешния пазар за 2009 г. по бюджетен ред 12.0201. Следователно това временно финансиране ще бъде предоставено от наличния бюджет на Комисията, от сумите, които вече са разпределени от бюджетните органи на Генерална дирекция "Вътрешен пазар и услуги" за 2009 г. По този начин самото решение за финансиране ще бъде прието под формата на решение на Комисията.

·  Комисията ще предостави на трите комитета на надзорните органи на ЕС ограничени безвъзмездни средства за дейности за финансиране на (i) секторни и междусекторни проекти за обучение, разработени от всеки един от трите комитета на надзорните органи на ЕС и (ii), що се отнася до CESR, конкретен проект в областта на информационните технологии съгласно механизма за обмен на отчети за транзакции (TREM), установен в съответствие с Директивата относно пазарите на финансови инструменти (MiFID)(2), а именно разширяване на обхвата на TREM по отношение на извънборсови операции с деривати. Това са стратегическите проекти, които бяха идентифицирани като приоритетни от трите комитета на надзорните органи на ЕС.

·  Общият размер на временното финансиране от страна на Комисията за 2009 г. няма да надвишава 500 000 EUR, като тази сума следва да покрие част от разходите за определените проекти и обучения, предложени от комитетите на надзорните органи на ЕС за 2009 г.

Решението на Комисията за временно финансиране за 2009 г. е оправдано поради извънредните обстоятелства на продължаващата финансова криза и поради факта, че предвижданата Програма на Общността ще влезе в сила едва от 2010 г. Следователно това решение не е насочено към създаване на прецедент.

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансовите инструменти (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).


Защита на животни по време на умъртвяване *
PDF 699kWORD 379k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))
P6_TA(2009)0369A6-0185/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0553),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0451/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0185/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение  1
Предложение за регламент
Заглавие
Предложение за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване
Предложение за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на клане и умъртвяване
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие две становища относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на някои видове животни, а именно относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на основните видове животни, отглеждани за търговски цели (2004 г.), и относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на селскостопански елени, кози, зайци, щрауси, патици, гъски и пъдпъдъци, отглеждани за търговски цели (2006 г.). Законодателството на общността в тази област следва да бъде актуализирано, за да бъдат взети предвид посочените научни становища. Препоръките за постепенно премахване на употребата на въглероден диоксид при свинете и птиците, както и за постепенно премахване на употребата на електрически ток във водна баня при птиците не бяха включени в предложението, тъй като от оценката на въздействието стана ясно, че към настоящия момент те не са икономически жизнеспособни в ЕС. Освен това, в настоящия регламент не следва да се включват други препоръки, тъй като те се отнасят за технически параметри, които следва да бъдат включени в мерките за изпълнение или кодексите на добрите практики. Препоръки относно рибовъдството не бяха включени в предложението поради необходимостта от допълнително научно становище и икономическа оценка в тази област.
(6)  Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие две становища относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на някои видове животни, а именно относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на основните видове животни, отглеждани за търговски цели (2004 г.), и относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на селскостопански елени, кози, зайци, щрауси, патици, гъски и пъдпъдъци, отглеждани за търговски цели (2006 г.). През 2001 г. Научният комитет по здраве на животните и хуманно отношение към тях (SCAHAW) прие доклад относно хуманното отношение към животните, отглеждани за добив на кожа, съдържащ анализ на методите за умъртвяване, използвани във ферми за производство на кожи. Законодателството на Общността в тази област следва да бъде актуализирано, за да бъдат взети предвид посочените научни становища. Препоръките за постепенно премахване на употребата на въглероден диоксид при свинете и птиците не бяха включени в предложението, тъй като от оценката на въздействието стана ясно, че към настоящия момент те не са икономически жизнеспособни в ЕС. Освен това, в настоящия регламент не следва да се включват други препоръки, тъй като те се отнасят за технически параметри, които следва да бъдат включени в мерките за изпълнение или кодексите на добрите практики. Препоръки относно рибовъдството не бяха включени в предложението поради необходимостта от допълнително научно становище и икономическа оценка в тази област.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  В Протокола относно закрилата и хуманното отношение към животните се подчертава необходимостта от спазването на законовите или административните разпоредби и на характерните за съответната държава-членка обичаи, свързани по-специално с религиозните обреди, културните традиции и регионалното наследство, при формулирането и прилагането на политиките на Общността inter alia в областта на селското стопанство и вътрешния пазар. Следователно е целесъобразно културните мероприятия да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент, в случай че изискването за хуманно отношение към животните се отразява отрицателно върху самото естество на съответното мероприятие.
(15)  В Протокола относно закрилата и хуманното отношение към животните се подчертава необходимостта от спазването на законовите или административните разпоредби и на характерните за съответната държава-членка обичаи, свързани по-специално с религиозните обреди, културните традиции или традициите с религиозен произход и регионалното наследство, при формулирането и прилагането на политиките на Общността inter alia в областта на селското стопанство и вътрешния пазар. Следователно е целесъобразно културните, религиозните и традиционните мероприятия да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент, в случай че изискването за хуманно отношение към животните се отразява отрицателно върху самото естество на съответното мероприятие.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Освен това, културните традиции са свързани с наследен, установен или обичаен начин на мислене, действие или поведение, включващ в действителност понятието за нещо предадено или придобито от предшественик. Те способстват заздравяването на дълготрайните социални връзки между поколенията. Предвид че тези дейности не засягат пазара на животински продукти и не са продиктувани от производствени цели, е целесъобразно умъртвяването на животни по време на посочените мероприятия да бъде изключено от обхвата на настоящия регламент.
(16)  Освен това, културните традиции или традициите с религиозен произход са свързани с наследен, установен или обичаен начин на мислене, действие или поведение, включващ в действителност понятието за нещо предадено или придобито от предшественик. Те способстват заздравяването на дълготрайните социални връзки между поколенията. Предвид че тези дейности не засягат пазара на животински продукти, е целесъобразно клането на животни по време на посочените мероприятия да бъде изключено от обхвата на настоящия регламент.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 22 а (ново)
(22а) Горепосочените нови предизвикателства неизбежно ще имат значителни финансови последици за операторите в Съюза. За да се гарантира спазване на правилата, определени в настоящия регламент, следва да се отдели достатъчно финансиране от Съюза за оказване на необходимата финансова подкрепа, за да може на Съюза да се отреди водеща роля по въпросите на хуманното отношение към животните в международен план.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  В зависимост от начина на прилагането им в процеса на клане или умъртвяване някои методи за зашеметяване могат да доведат до смърт, при която е избегната болката и са сведени до минимум уплахата или страданието на животните. Следователно не е необходимо да се разграничават обратими и необратими методи на зашеметяване.
(24)  В зависимост от начина на прилагането им в процеса на клане или умъртвяване някои методи за зашеметяване могат да доведат до смърт, при която е избегната болката и са сведени до минимум уплахата или страданието на животните.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  В Регламент (ЕО) № 854/2004 е изложен списък с предприятия, от които е разрешено да се осъществява внос в Общността на посочените продукти с животински произход. Изложените в настоящия регламент общи и допълнителни разпоредби, приложими към кланиците, следва да бъдат взети предвид за целите на посочения списък.
(32)  В Регламент (ЕО) № 854/2004 е изложен списък с предприятия, от които е разрешено да се осъществява внос в Общността на посочените продукти с животински произход. Изложените в настоящия регламент общи и допълнителни разпоредби, приложими към кланиците, следва да бъдат взети предвид за целите на посочения списък. Комисията следва да гарантира, че вносът на предназначени за вътрешния пазар месо и месни продукти от трети страни съответства на общите правила, установени в настоящия регламент.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Кланиците и използваното в тях оборудване са проектирани за определени категории животни и определен капацитет. Ако този капацитет бъде надхвърлен или ако оборудването не се използва по предназначение, това се отразява отрицателно върху хуманното отношение към животните. Поради това информацията във връзка с посочените аспекти следва да се предава на компетентните органи и да представлява част от процедурата за одобрение на кланици.
(33)  Кланиците и използваното в тях оборудване са проектирани за определени категории животни и определен капацитет. Ако този капацитет бъде надхвърлен или ако оборудването не се използва по предназначение, това се отразява отрицателно върху хуманното отношение към животните. Поради това информацията във връзка с посочените аспекти следва да се предава на компетентните органи и да представлява част от процедурата за одобрение на кланици. Малките, редовно контролирани кланици, с капацитет до 50 единици едър рогат добитък седмично или 150 000 единици птици годишно, и които практикуват основно пряка продажба на хранителни продукти на крайните потребители, не се нуждаят от сложна система за разрешаване, за да спазват общите принципи на настоящия регламент.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 34 а (нов)
(34а) Необходимо е да се избягват страданията на животните преди клане, причинени от страх или стрес. Ето защо е целесъобразно конструкцията на кланиците да се проектира, процедурите на мястото на клане да се организират и персоналът да бъде обучен, така че да се спестява стреса, страха и болката на животните от момента на разтоварването до момента на клането.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  В областта на конструкцията, разположението и оборудването на кланиците често се наблюдава научно-технически прогрес. Ето защо е важно Общността да упълномощи Комисията да изменя изискванията, приложими към конструкцията, разположението и оборудването на кланиците, като същевременно запазва еднаква и висока степен на защита на животните.
(35)  В областта на конструкцията, разположението и оборудването на кланиците често се наблюдава научно-технически прогрес. Ето защо е важно Общността да упълномощи Комисията да изменя изискванията, приложими към конструкцията, разположението и оборудването на кланиците, като същевременно запазва еднаква и висока степен на защита на животните. Усилията за разработване на по-добри методи за зашеметяване следва да бъдат непрекъснати. Следва да се засилят също така и научните изследвания в областта на алтернативите на клането на бракувани еднодневни пилета.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  Умъртвяването без зашеметяване изисква гърлото да бъде прерязано по подходящ начин, позволяващ страданието да бъде сведено до минимум. Освен това е вероятно при животните, които не са фиксирани по механичен начин след прерязването, да се забави процесът на обезкръвяване, като това ненужно удължава страданието на животните. Ето защо животните, заклани без да бъдат зашеметени, следва да бъдат фиксирани самостоятелно.
(37)  Клането без зашеметяване изисква гърлото да бъде прерязано по подходящ начин, позволяващ страданието да бъде сведено до минимум. Освен това е вероятно при животните, които не са фиксирани по механичен начин след прерязването, да се забави процесът на обезкръвяване, като това ненужно удължава страданието на животните. Ето защо животните, заклани без да бъдат зашеметени, следва да бъдат фиксирани самостоятелно и да бъдат ефективно зашеметени веднага след прерязването.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  В областта на манипулациите и фиксирането на животните често се наблюдава научно-технически прогрес. Ето защо е важно Общността да упълномощи Комисията да изменя изискванията, приложими към манипулациите и фиксирането на животните преди клане, като същевременно запазва еднаква и висока степен на защита на животните.
(38)  В областта на манипулациите и фиксирането на животните често се наблюдава научно-технически прогрес в кланицитеи във фермите за отглеждане на животни за добив на кожа. Ето защо е важно Общността да упълномощи Комисията да изменя изискванията, приложими към манипулациите и фиксирането на животните преди умъртвяване, като същевременно запазва еднаква и висока степен на защита на животните.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква a – подточка i
i) по време на технически или научни експерименти, провеждани под надзора на компетентния орган;
i) в рамките на дейностите, регулирани от Директива 86/609/ЕИО на Съвета от 24 ноември 1986 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно защитата на животните, използвани за опитни и други научни цели1;
__________
1ОВ L 358, 18.12.1986 г., стр. 1.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква a – подточка ii
ii) по време на ловни дейности;
ii) по време на ловни дейности и спортен риболов;
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква a – подточка iv а (нова)
ivа) по време на големи религиозни празненства, които включват традиционни жертвоприношения за лична консумация, например на Великден или Коледа, и само за период от десет дни преди съответните дати;
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – точка б а (нова)
ба) полупитомни елени, простреляни на полето и обработени чрез съоръженията на стопанство за дивеч.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 2 – буква б)
б) "свързани операции" означава операции като манипулации, настаняване, фиксиране, зашеметяване и обезкръвяване на животни, които се провеждат в рамките на тяхното умъртвяване и на мястото, където трябва да бъдат умъртвени;
б) "свързани операции" означава операции като манипулации, разтоварване, настаняване, фиксиране, зашеметяване и обезкръвяване на животни, които се провеждат в рамките на тяхното умъртвяване и на мястото, където трябва да бъдат заклани;
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 2 – буква б а) (нова)
ба) "компетентен орган" означава централен орган на държава-членка, който има правомощия да гарантира спазването на изискванията на настоящия регламент или всеки друг орган, на който централният орган е делегирал посочените правомощия;
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 2 – буква г а) (нова)
га) "безсъзнание" означава състояние на липса на съзнание, при което е налице временно или постоянно нарушаване на функционирането на мозъка и вследствие на което животното е неспособно да реагира на нормални дразнители, включително на болка;
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 2 – буква е)
е) "зашеметяване" означава всеки умишлен процес, който причинява загуба на съзнанието и чувствителността, без да предизвиква болка, включително всеки процес, водещ до незабавна смърт;
е) "зашеметяване" означава всеки умишлен процес, който причинява загуба на съзнанието и чувствителността, включително всеки процес, водещ до незабавна смърт;
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 2 – буква ж)
ж) "религиозен обред" означава серия от действия, свързани с клане на животни, които се изискват от дадена религия, като напр. ислям или юдейство;
ж) "религиозен обред" означава серия от действия, свързани с клане на животни, които се изискват от дадена религия или произтичат от някои религиозни празненства;
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 2 – буква к)
k) "кланица" означава всякопредприятие за клане на сухоземни животни;
к) "кланица" означава обект, използван за клане и чистене на животни, чието месо е предназначено за консумация от човека;
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 2 – буква м)
м) "животни, отглеждани за добив на кожа" означава бозайници, отглеждани главно за производство на кожа, като визони, порове, лисици, миещи мечки, южноамерикански гризачи и чинчили;
м) "животни, отглеждани за добив на кожа" означава бозайници, отглеждани главно за производство на кожа, като визони, порове, лисици, миещи мечки, енотовидни кучета, южноамерикански гризачи, питомни зайци и чинчили;
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)
a) получават физическо удобство и защита, по-специално чрез поддържането им чисти, държането им при удобна за тях температура и предпазването им от падане или подхлъзване;
a) получават физическо удобство и защита, по-специално чрез държането им при удобна за тях температура и предпазването им от падане или подхлъзване;
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г)
г) не показват признаци на болка, страх, агресия или друг вид анормално поведение;
г) не показват признаци на болка, агресия или друг вид анормално поведение;
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква е)
е) са предпазени от опасно взаимодействие.
заличава се
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3 а (нов)
3a.  Умъртвяването на бракувани еднодневни пилета, независимо от прилагания метод, няма да бъде разрешено след като се намерят подходящи алтернативи на умъртвяването на тези животни.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1
2.  Чрез дерогация от параграф 1, когато такива методи са част от религиозни обреди, животните могат да бъдат умъртвени без предварително зашеметяване, при условие че умъртвяването се извършва в кланица.
2.  В съответствие с религиозни обреди, животните могат да бъдат заклани без предварително зашеметяване, при условие че клането се извършва в кланица.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2
Държавите-членки могат да вземат решение да не прилагат тази дерогация.
заличава се
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.  Зашеметяването се извършва в съответствие с методите, изложени в приложение I.
1.  Зашеметяването се извършва в съответствие с методите, изложени в приложение I. С цел да се вземе предвид научния и техническия прогрес, Комисията може да одобри нови методи за зашеметяване въз основа на оценка на Европейския орган за безопасност на храните и в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1
2.  Персоналът, отговарящ за зашеметяването, провежда редовни проверки, за да гарантира, че животните не показват признаци на съзнание или чувствителност в периода между края на процеса на зашеметяване и потвърждаването на смъртта.
2.  Персоналът, отговарящ за зашеметяването, провежда редовни проверки, за да гарантира, че животните не показват признаци на съзнание или чувствителност в периода между края на процеса на зашеметяване и смъртта.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)
2а. Обезкървяването започва възможно най-бързо след зашеметяването.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – алинея 2
Въпреки това всички такива изменения трябва да гарантират хуманно отношение към животните, което е най-малкото равностойно на това при действащите методи съгласно научни доказателства, публикувани в подходящи специализирани издания, които са международно признати.
Въпреки това всички такива изменения трябва да гарантират хуманно отношение към животните, което е най-малкото равностойно на това при действащите методи съгласно съответните научни доказателства.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4
4.  Кодексите на добрите практики на Общността относно методите, изложени в приложение I, могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2.
4.  Насоки на Общността за изготвянето на процедури и прилагането на правила относно методите, изложени в приложение I, могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1
2.  Операторите разработват и прилагат такива стандартни оперативни процедури, които позволяват да се гарантира, че умъртвяването и свързаните операции се провеждат в съответствие с член 3, параграф 1.
2.  Операторите разработват и прилагат такива стандартни оперативни процедури, които позволяват да се гарантира, че клането и свързаните операции се провеждат в съответствие с член 3, параграф 1. За тази цел процедурите, предвидени в член 5 на Регламент (ЕО)№ 852/2004, могат да се използват за кланиците.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Стандартните оперативни процедури се предоставят на разположение на компетентния орган при поискване.
3.  Стандартните оперативни процедури се предоставят на разположение на компетентния орган при поискване. Официалният ветеринарен лекар се уведомява писмено за всяка промяна на стандартните оперативни процедури.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 а (нов)
3а. Компетентният орган може да промени стандартните оперативни процедури, когато те са в явно несъответствие с общите правила и изисквания, определени в настоящия регламент.
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 б (нов)
3б. Параграфи от 1 до 3 не се прилагат за умъртвяването на животни в кланици, където се колят не повече от 50 животински единици седмично.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а)
a) манипулации и грижа за животните, преди да бъдат фиксирани;
a) манипулации за животните с цел да бъдат фиксирани, зашеметени или заклани;
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква е)
е) обезкръвяване на живи животни.
е) обезкръвяване на живи животни и/или метода за клане, посочен в член 4, параграф 2.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – точка е а) (нова)
еа) умъртвяване на животни за добив на кожа.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3
3.  Умъртвяването на животни, отглеждани за добив на кожа, се надзирава от лице, притежаващо свидетелство за квалификация съгласно член 18, което съответства на всички операции, извършвани под негов надзор.
заличава се
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 8 – буква a)
a) категориите или теглото на животните, за които е предназначена употребата на оборудването;
a) животинските видове или теглото на животните, за които е предназначена употребата на оборудването;
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 8 – точка в а) (нова)
ва) поддръжката и калибрирането на оборудването.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.  По време на кланичните операции на непосредствено разположение на място има подходящо помощно оборудване за зашеметяване, което се използва в случай на повреда на използваното първоначално оборудване за зашеметяване.
2.  По време на кланичните операции на непосредствено разположение на място има подходящ алтернативен метод за зашеметяване, който се прилага в случай на повреда на използваното първоначално оборудване за зашеметяване. Когато този алтернативен метод за зашеметяване се отнася до тежки инсталации, се приспособява преносимо оборудване.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 а (нов)
2а. Никое животно не се фиксира, ако лицето, което отговаря за зашеметяването или клането на животното, не е готово за извършване на манипулацията.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 10
Изискванията, определени в глави II и III от настоящия регламент, са релевантни за целите на член 12, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 854/2004.
По време на инспекция на кланици или учреждения в трети държави, които са били или предстои да бъдат одобрени за целите на износа към Европейския съюз в съответствие със законодателството на ЕС, експертите на Комисията гарантират, че животните, посочени в член 5, са били заклани при спазване на условия, които са поне равностойни на условията, предвидени в настоящия регламент що се отнася до хуманното отношение към животните.
В допълнение към санитарния сертификат, придружаващ месото, внесено от трети държави, се представя удостоверение, удостоверяващо спазването на това изискване.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 10 а (нов)
Член 10a
Режим на вноса от трети държави
Комисията гарантира, че месо и месни продукти от трети държави, които са предназначени за консумиране на вътрешния пазар, отговарят на разпоредбите на настоящия регламент.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – уводна част
2.  За целите на настоящия регламент компетентният орган, посочен в член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, одобрява за всяка кланица:
2.  За целите на настоящия регламент компетентният орган, посочен в член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, одобрява за всяка кланица с капацитет на клане над 50 животински единици седмично или над 150 000 единици птици годишно:
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква a)
a) максималния капацитет на всяка кланична линия;
заличава се
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква в)
в) максималния капацитет на всяко място за настаняване на еднокопитни животни и говеда, овце, кози и свине, и птици и зайцевидни.
в) максималния капацитет на всяко място за настаняване на еднокопитни животни и говеда, овце, кози и свине, и птици, щраусови и зайцевидни.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  Операторите осигуряват механично фиксиране на животните, умъртвявани, без да бъдат зашеметени.
2.  Операторите осигуряват механично фиксиране на животните, когато това е приложимо и става въпрос за клане, свързано с религиозни обреди, при което животните се колят без да бъдат зашеметени.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква д)
д) използването на електричество, което не води до зашеметяване или умъртвяване на животните в условия, които са под контрол, по-специално всяко използване на електричество, което не засяга мозъка.
заличава се
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 2
Букви а) и б) не се прилагат за окачването на птици.
Букви а) и б) не се прилагат за окачването на птици и зайцевидни.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
1.  Операторите внедряват и прилагат съответните процедури за мониторинг, позволяващи да се провери и потвърди действителното зашеметяване на животните в периода между края на процеса на зашеметяване и потвърждаването на смъртта.
1.  Операторите внедряват и прилагат съответните процедури за мониторинг, позволяващи да се провери и потвърди действителното зашеметяване на животните в периода между края на процеса на зашеметяване и потвърждаването на смъртта. Животните трябва да са мъртви преди всякаква друга потенциално мъчителна процедура, свързана с обработване на трупа или третиране.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 а (нов)
4а. Операторите на ферми за животни с цел производство на кожи съобщават предварително на компетентните органи датата, на която животните трябва да бъдат умъртвени, с оглед официалният ветеринарен лекар да провери дали са спазени определените в настоящия регламент изисквания и стандартните оперативни процедури.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5
5.  Кодексите на добрите практики на Общността относно процедурите за мониторинг в кланиците могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2.
5.  Насоки на Общността за изготвянето на процедури и прилагането на правила относно процедурите за мониторинг в кланиците могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 а (нов)
5а. Официалният ветеринарен лекар редовно проверява горепосочените процедури за мониторинг и спазването на стандартните оперативни процедури.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 14 – параграф -1 (нов)
-  1. Операторите отговарят за спазването на правилата, установени в настоящия регламент.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
1.  Операторите назначават служител, отговарящ за хуманното отношение към животните, за всяка кланица, чиято задача е да гарантира, че в същата кланица се спазват правилата, определени в настоящия регламент. Той/тя докладва директно на оператора по въпросите, свързани с хуманното отношение към животните.
1.  Операторите назначават служител, отговарящ за хуманното отношение към животните, за всяка кланица, чиято задача е да контролира, че в същата кланица се спазват правилата, определени в настоящия регламент. Той/тя докладва директно на оператора по въпросите, свързани с хуманното отношение към животните.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5
5.  Параграфи 1 и 4 не се прилагат по отношение на кланици, в които годишно се колят по-малко от 1 000 животински единици бозайници или 150 000 единици птици.
5.  Кланици, в които годишно се колят по-малко от 1 000 животински единици бозайници или 150 000 единици птици могат да се управляват от служител, отговарящ за хуманното отношение към животните, а процедурата за получаване на свидетелство за квалификация се опростява съгласно техническите условия, определени от компетентния орган.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
1.  Компетентният орган и операторите, участващи в операция по унищожаване на популацията, изготвят план за действие с оглед гарантиране спазването на правилата, определени в настоящия регламент, преди началото на операцията.
заличава се
В плановете за действие в извънредни ситуации, които се изискват съгласно законодателството на Общността в областта на здравето на животните, се включват по-специално планираните методи за умъртвяване и съответните стандартни оперативни процедури за гарантиране спазването на правилата, определени в настоящия регламент, които се основават на описаната в плана за действие в извънредни ситуации хипотеза относно размера и местоположението на предполагаемите огнища.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3
3.  За целите на настоящия член и при изключителни обстоятелства компетентният орган може да отпуска дерогации от една или повече от разпоредбите на настоящия регламент, в случай че според него съществува вероятност спазването им да застраши здравето на човека или да забави значително процеса на изкореняване на дадено заболяване.
3.  За целите на настоящия член и при форсмажорни обстоятелства компетентният орган може да предоставя дерогации от една или повече от разпоредбите на настоящия регламент, в случай че според него съществува вероятност спазването им да застраши здравето на човека, да забави значително процеса на изкореняване на дадено заболяване или в последствие да е в ущърб на благосъстоянието на животните.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4
4.  В срок от една година, считано от датата, на която е приключила операцията по унищожаване на популацията, компетентният орган, посочен в параграф 1, представя на Комисията доклад за оценка на постигнатите резултати, който се предоставя на разположение на обществеността, по-специално в интернет.
заличава се
Посоченият доклад съдържа по-специално:
а) причините за унищожаването на популацията;
б) броя и видовете умъртвени животни;
в) приложените методи на зашеметяване и умъртвяване;
г) описание на срещнатите затруднения и, когато е уместно, намерените решения за облекчаване или свеждане до минимум на страданието на засегнатите животни;
д) всяка дерогация, отпусната в съответствие с параграф 3.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 16
В случай на спешно умъртвяване лицето, отговарящо за засегнатите животни, предприема всички необходими мерки за възможно най-скорошното им умъртвяване.
В случай на спешно клане, лицето, отговарящо за засегнатите животни, предприема всички необходими мерки за възможно най-скорошното им клане, без да се засягат условията, установени в приложение ІІІ, раздел І, глава VI от Регламент (ЕО) № 853/2004, във връзка с клането по спешност извън кланицата.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 17
Член 17
заличава се
Референтни центрове
1.  Всяка държава-членка определя национален референтен център (наричан по-долу "референтен център") за изпълнение на следните задачи:
а) предоставяне на научно-технически експертни становища във връзка с одобрението на кланиците;
б) извършване на оценка на новите методи за зашеметяване;
в) активно стимулиране на разработването от страна на операторите и другите заинтересовани страни на кодекси на добрите практики за прилагане на настоящия регламент, както и публикуването и разпространението на тези кодекси и мониторинга на тяхното прилагане;
г) разработване на ръководства, предназначени за компетентния орган, за целите на настоящия регламент;
д) акредитиране на структури и субекти за издаване на свидетелства за квалификация съгласно член 18;
е) водене на кореспонденция и сътрудничество с Комисията и другите референтни центрове с оглед обмен на научно-техническа информация и добри практики във връзка с прилагането на настоящия регламент.
2.  В срок от една година от датата на влизане в сила на настоящия регламент държавите-членки представят подробна информация за техните референти центрове на Комисията и останалите държави-членки и предоставят тази информация в Интернет на разположение на обществеността.
3.  Референтните центрове могат да бъдат учредени като мрежа, състояща се от отделни субекти, при условие че са възложени всички задачи, изброени в параграф 1, за всички съответни дейности, които се провеждат в засегнатите държави-членки.
За изпълнението на една или повече от тези задачи държавите-членки могат да определят структура, която се намира извън тяхната територия.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б)
б) издаване на свидетелства за квалификация, удостоверяващи успешното полагане на независим краен изпит; тематичните области, които са част от този изпит, отговарят на съответните категории животни и съответстват на операциите, изброени в член 7, параграф 2, и на тематичните области, изложени в приложение IV;
b) гарантиране, че лицата, на които е възложено разработването и поддържането на стандартните оперативни процедури, посочени в член 6 от настоящия регламент, са получили подходящо обучение;
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в)
в) одобряване на учебни програми, съответстващи на курсовете, посочени в буква а), и на съдържанието и условията за провеждане на изпита, посочен в буква б).
заличава се
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
2.   Компетентният орган може да прехвърли правата за организиране на курсовете и крайния изпит и за издаване на свидетелство за квалификация на отделна структура или субект, като тази структура или субект:
2.   Учебните програми се разработват и при целесъобразност се предоставят от самото предприятие или от организация, одобрена от компетентния орган.
а) притежава необходимите за това експертни умения, персонал и оборудване;
Предприятието или организацията издава свидетелствата за квалификация в тази област.
б) е независим/а и няма конфликт на интереси по отношение на издаването на свидетелствата за квалификация;
При необходимост компетентният орган може да разработва и предоставя учебни програми и да издава свидетелства за квалификация.
в) е акредитиран/а от референтния център.
Подробната информация относно тези структури или субекти се предоставя на разположение на обществеността, по-специално в Интернет.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 1
3.   В свидетелствата за квалификация се посочват категориите животни и вида операции, изброени в член 7, параграфи 2 или 3, за които важат.
3.   Държавите-членки определят компетентния орган, отговорен за одобряване на съдържанието на програмите за обучение, посочени в параграф 2.
Изменения 69 и 70
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 2
Валидността на свидетелствата за квалификация не надхвърля период от пет години.
Свидетелствата за квалификация важат безсрочно. Притежателите на свидетелства за квалификация са длъжни редовно да участват в квалификационни курсове.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2
2.  До 31 декември 2014 г. държавите-членки могат да издават свидетелства за квалификация съгласно член 18, без полагане на изпит, на лицата, разполагащи със съответния непрекъснат професионален опит от минимум [десет] години.
2.  До 31 декември 2014 г. държавите-членки могат да издават свидетелства за квалификация съгласно член 18, без полагане на изпит, на лицата с подходяща подготовка и разполагащи със съответния професионален опит от минимум дванадесет месеца преди влизането в сила на настоящия регламент.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 а (нов)
2а. Най-късно до 1 януари 2013 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за установяване на правилата и условията за използването на мобилни кланици в рамките на Съюза, като гарантира, че са в тях са взети всички предпазни мерки, за да се избегне излагането на риск на хуманното отношение към животните.
Изменение 73
Предложение за регламент
Приложение I – глава I – таблица I – ред 2 – категория животни
Преживни животни с тегло до 10 kg, птици и зайцевидни.
Преживни животни, птици и зайцевидни.
Изменение 74
Предложение за регламент
Приложение I – глава I – таблица I – ред 2 – ключови параметри - алинея 2
Подходяща бързина и диаметър на болта в зависимост от размера и вида на животното.
Подходяща бързина и диаметър на болта (метод на контактните плочки) в зависимост от размера и вида на животното.
Изменение 75
Предложение за регламент
Приложение I – глава I – таблица 2 – ред 2 – наименование
Цялостно умъртвяване чрез електрошок
Зашеметяване или клане от главата до сърцето или цялостно зашеметяване или клане чрез електрошок
Изменение 76
Предложение за регламент
Приложение I – глава I – таблица 2 – ред 2 – категория животни
Всички видове, с изключение на агнета или прасенца с живо тегло под 5 kg и говеда.
Всички видове.
Изменение 77
Предложение за регламент
Приложение I – глава I – таблица 3 – ред 2 – категория животни
Свине и птици.
Свине, птици и животни, отглеждани за добив на кожа.
Изменение 78
Предложение за регламент
Приложение I – глава II – точка 7 – алинея 1 а (нова)
За зашеметяване или клане на птици в кланица не се използва въглероден диоксид в концентрация над 30 %. Подобна концентрация може да се използва само за умъртвяване на бракувани еднодневни пилета или за целите на контрол срещу болести.
Изменение 79
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2.3
2.3.  Трябва да има на разположение кошара за изчакване с издигнат под и здрави прегради, разположена между кошарите за държане и пистата, водеща до пункта за зашеметяване, за да се гарантира равномерно зареждане с животни за зашеметяване и умъртвяване, както и да се избегне необходимостта персоналът, извършващ манипулации, да подкарва животните от кошарите за държане. Кошарата за изчакване се проектира, така че животните да не се заклещват или смачкват.
2.3.  Трябва да има на разположение кошара за изчакване, разположена между кошарите за държане и пистата, водеща до пункта за зашеметяване, за да се гарантира равномерно зареждане с животни за зашеметяване и клане, както и да се избегне необходимостта персоналът, извършващ манипулации, да подкарва животните от кошарите за държане. Кошарата за изчакване се проектира, така че животните да не се заклещват или смачкват.
Изменение 80
Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.2
3.2.  Боксовете за фиксиране, използвани във връзка с употребата на пистолет с прихванат болт, се оборудват със съоръжение, ограничаващо както страничните, така и вертикалните движения на главата на животното.
заличава се
Изменение 81
Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.3
3.3.  Не се използват системи за фиксиране на говеда, при които се прилага обръщане или неестествена позиция на тялото на животното.
заличава се
Изменение 82
Предложение за регламент
Приложение II – точка 4.1 а (нова)
4.1а. Оборудването за зашеметяване чрез електрошок е:
а) снабдено с устройство със звуков или визуален сигнал, което показва времетраенето на неговото приложение върху животното;
б) свързано с устройство, което показва електрическото напрежение и използваната сила на тока, което е разположено така, че да е ясно видимо за оператора.
Изменение 83
Предложение за регламент
Приложение II – точка 4.2
4.2.  Електрическите уреди осигуряват наличие на постоянен ток.
заличава се
Изменение 84
Предложение за регламент
Приложение II – точка 7.2
7.2.   Съоръженията за птици се проектират и изграждат, така че животните да се превозват до газовите смеси в кошове, без да се разтоварват.
7.2.   Живите птици следва да се превозват до газовите смеси в кошовете им или върху транспортни ленти.
Изменение 85
Предложение за регламент
Приложение III – точка 1.2
1.2.  Животните трябва да се разтоварят възможно най-бързо след пристигането им и да се заколят след това без ненужно закъснение.
заличава се
При птиците и зайцевидните общото време за транспортиране, събрано с времето между разтоварването и клането, не трябва да бъде повече от 12 часа.
При бозайниците, с изключение на зайцевидните, общото време за транспортиране, събрано с времето между разтоварването и клането, не трябва да бъде повече от:
а) 19 часа за неотбитите животни;
б) 24 часа за еднокопитни и свине;
в) 29 часа за преживни животни.
След изтичане на тези срокове животните трябва да се настанят и нахранят и след това да получават умерено количество храна през подходящи интервали. В тези случаи животните получават съответно количество материал за оформяне на леговище или друг подобен материал, гарантиращ съответното за вида и броя на засегнатите животни удобство. Този материал трябва да осигури подходящо абсорбиране на урината и фекалиите.
Изменение 86
Предложение за регламент
Приложение III – точка 1.5
При клането на неотбитите животни, кърмещите млечни животни, родилите по време на същия ден женски или доставените в контейнери животни се дава предимство пред останалите животни. Ако това не е възможно, се предприемат мерки за облекчаване на страданията им, по-специално чрез:
заличава се
а) доене на млечни животни на интервали, не по-големи от 12 часа;
б) осигуряване на подходящи условия за сучене и хуманно отношение към новородените животни, в случай че някое женско животно роди;
в) осигуряване на вода за доставените в контейнери животни.
Изменение 87
Предложение за регламент
Приложение III – точка 1.7 – буква в)
в) вдигане или влачене на животните за главата, ушите, рогата, краката, опашката или козината, или боравене с тях по начин, причиняващ болка или страдание, които могат да бъдат избегнати;
c) вдигане или влачене на животните за главата, ушите, рогата, краката (с изключение на краката на птици и зайцевидни), опашката или козината, или боравене с тях по начин, причиняващ болка или страдание, които могат да бъдат избегнати;
Изменение 88
Предложение за регламент
Приложение III – точка 1.8 а (нова)
1.8а. Електрошоковото оборудване, служещо за зашеметяване, не трябва да се използва като средство за фиксиране или обездвижване на животните.
Изменение 89
Предложение за регламент
Приложение III – точка 1.8 б (нова)
1.8б. Животните, които не са в състояние да се движат, не трябва да се влекат към мястото за клане, а трябва да се колят на мястото, където се намират.
Изменение 90
Предложение за регламент
Приложение III – точка 2.1
2.1.  Всяко животно разполага с достатъчно пространство, за да може да се изправя, да ляга и да се обръща.
2.1.  С изключение на едрия рогат добитък, разположен в индивидуални боксове за разумен период от време, всяко животно разполага с достатъчно пространство, за да може да се изправя, да ляга и да се обръща.
Изменение 91
Предложение за регламент
Приложение III – точка 2 а (нова)
2а. Зашеметяване с прихванат болт
2а.1. Прихванатият болт трябва да е разположен така, че да се гарантира, че жилото прониква в мозъчната кора. По-специално се забранява застрелването на говеда в тила. Овце и кози могат да бъдат застрелвани в тила, ако наличието на рога не позволява позициониране върху челото. В подобни случаи, изстрелът трябва да бъде разположен непосредствено зад основата на рогата и да е насочен към устата, а обезкървяването трябва да започне не по-късно от 15 секунди след изстрела.
2а.2. В случай, че се използва инструмент с прихванат болт, стопанският субект трябва да провери дали болтът действително се връща в първоначалното си положение след всеки изстрел. В противен случай, инструментът не трябва да се използва повторно, докато не бъде поправен.
Изменение 92
Предложение за регламент
Приложение III – точка 2 б (нова)
2б. Фиксиране на животни
Животното не трябва да се поставя в бокс за зашеметяване и главата му не се поставя в устройство, предназначено да ограничава движенията му, преди операторът, който трябва да го зашемети, да е готов да извърши това възможно най-бързо след като животното е поставено в бокса за зашеметяване или главата му е завързана.
Изменение 93
Предложение за регламент
Приложение III – точка 3.1
3.1.  Когато зашеметяването, окачването, повдигането и обезкръвяването на животните се извършват от едно лице, това лице трябва да извършва всичките операции последователно върху едно животно, преди да пристъпи към извършването на която и да е от тях върху друго животно.
3.1.  Когато зашеметяването, окачването, повдигането и обезкръвяването на животните се извършват от едно лице, това лице трябва да извършва всичките операции последователно върху едно животно, преди да пристъпи към извършването на която и да е от тях върху друго животно. Това изискване не се прилага, когато се използва групово зашеметяване.
Изменение 94
Предложение за регламент
Приложение III – точка 3.1 а (нова)
3.1а. Обезкървяването трябва да започне незабавно след зашеметяването и да бъде проведено така, че да доведе до бързо, изобилно и пълно обезкървяване.
Изменение 95
Предложение за регламент
Приложение III – точка 3.2 а (нова)
3.2а. След разрязване на кръвоносните съдове върху животното не се изпълняват никакви процедури по преместване или стимулиране с електрошок, преди обезкървяването да е приключило, и в никакъв случай преди изтичането на:
а) промеждутък от време по-голям от 120 секунди в случай на пуйка или гъска;
б) промеждутък от време по-голям от 90 секунди в случай на всякакъв друг вид птица;
в) промеждутък от време по-голям от 30 секунди в случай на зашеметени говеда;
г) промеждутък от време по-голям от 120 секунди в случай на говеда, които не са били зашеметени;
д) промеждутък от време по-голям от 20 секунди в случай на овце, кози, свине и елени.
Изменение 112
Предложение за регламент
Приложение III – точка 3.2 б (нова)
3.2б. При клане на бременно животно:
а) ако матката е незасегната, плодът трябва да бъде оставен в нея, докато умре;
б) в случай на съмнение или в случай, че плод в съзнание е открит в утробата на животно след клане, плодът трябва да бъде бързо отстранен, зашеметен с проникващ прихванат болт и умъртвен чрез обезкървяване.
Кланиците трябва да разполагат с подходящо оборудване за бързото изпълняване на процедурата, ако се наложи.
Изменение 96
Предложение за регламент
Приложение III – точка 3.3
3.3.  Птиците не трябва да се колят с автоматични ножове, освен в случай че е възможно да се гарантира, че те действително са прекъснали кръвоносните съдове. Ако ножовете не са ефективни, птицата се умъртвява незабавно.
3.3.  Птиците не трябва да се колят с автоматични ножове, освен в случай че е възможно да се гарантира, че те действително са прекъснали кръвоносните съдове. Ако ножовете не са ефективни, птицата се заколва незабавно.
Изменение 97
Предложение за регламент
Приложение IV – точка е а) (нова)
еа) клане на животни за добив на кожа.
Практически аспекти на манипулациите и фиксирането на животните.
Практически аспекти на техниките за зашеметяване.
Резервни методи за зашеметяване и/или клане.
Поддръжка на оборудването за зашеметяване и/или клане.
Мониторинг на ефективността на зашеметяването.

Обновена социална програма
PDF 516kWORD 146k
Резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно обновената социална програма (2008/2330(INI))
P6_TA(2009)0370A6-0241/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 2 юли 2008 г. относно обновената социална програма: Възможности, достъп и солидарност в Европа на 21-ви век (COM(2008)0412) (Съобщение относно обновената социална програма),

–   като взе предвид своята резолюция от 18 ноември 2008 г., съдържаща препоръки към Комисията относно прилагането на принципа на еднакво заплащане за мъже и жени(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2008 г. относно предизвикателствата пред колективните трудови споразумения в ЕС(2),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 2 юли 2008 г., озаглавено "Подновен ангажимент за социална Европа – засилване на отворения метод на координация в сферите на социалната закрила и социалното приобщаване" (COM(2008)0418),

–   като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2009 г. относно преодоляването на дискриминацията на основание пол и солидарност между поколенията(3),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 2 юли 2008 г., озаглавено "Недискриминация и равни възможности: подновен ангажимент" (COM(2008)0420),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2008 г. относно Европейски план за икономическо възстановяване (COM(2008)0800),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2008 г., озаглавено "По-голямо равновесие между професионалния и личния живот: оказване на по-голямо съдействие за съвместяването на професионалния, личния и семейния живот" (COM(2008)0635),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 12 октомври 2006 г. озаглавено "Дългосрочната устойчивост на публичните финанси в ЕС" (COM(2006)0574) и резолюцията на Парламента от 20 ноември 2008 г. относно бъдещето на социалноосигурителните системи и пенсиите: тяхното финансиране и тенденцията към индивидуализация(4),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 17 октомври 2007 г., озаглавено "Модернизиране на социалната закрила за по-голяма социална справедливост и икономическо сближаване: стремеж към активно приобщаване на хората, които са най-отдалечени от пазара на труда" (COM(2007)0620) и резолюцията на Парламента от 9 октомври 2008 г. относно насърчаването на социалното включване и борбата с бедността, включително детската бедност, в ЕС(5),

–   като взе предвид Препоръка 92/441/EИО на Съвета от 24 юни 1992 г. за общите критерии относно достатъчните ресурси и социалното подпомагане в системите за социална закрила(6),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 27 юни 2007 г., озаглавено "Към общи принципи на гъвкавата сигурност" (COM(2007)0359) и резолюцията на Парламента от 29 ноември 2007 г. относно общите принципи на гъвкавата сигурност(7),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 25 юни 2008 г., озаглавено "Мисли първо за малките!' 'Small Business Act' за Европа" (COM(2008)0394),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 26 февруари 2007 г., озаглавено "Преглед на постигнатото в областта на социалната действителност ‐ междинен доклад до Европейския съвет през пролетта на 2007 г." (COM(2007)0063) и резолюцията на Парламента от 15 ноември 2007 г. по прегледа на постигнатото в областта на социалната действителност(8),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 24 май 2006 г., озаглавено "Насърчаване на осигуряването на достойни условия на труд за всички ‐ приносът на ЕС за осъществяване на програмата за осигуряване на достойни условия на труд в света" (COM(2006)0249) и резолюцията на Парламента от 23 май 2007 г. за насърчаване осигуряването на достойни условия на труд за всички(9),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 октомври 2005 г. относно жените и бедността в ЕС(10) и съдържащото се в нея определение за бедност;

–   като взе предвид своята позиция от 17 юни 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.)(11),

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално съдържащите се в нея разпоредби относно социалните права, както и член 136 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Зелената книга на Комисията от 22 ноември 2006 г., озаглавена "Модернизиране на трудовото законодателство за посрещане на предизвикателствата на ХХІ век" (COM(2006)0708),

–   като взе предвид Зелената книга на Комисията от 18 юли 2001 г. относно насърчаване на европейска рамка за корпоративна социална отговорност (COM (2001)0366) и съобщението на Комисията от 22 март 2006 г. "Прилагането на партньорството за растеж и работни места: да превърнем Европа в отличен пример за корпоративна социална отговорност" (COM(2006)0136), както и резолюцията на Парламента от 13 март 2007 г. относно корпоративната социална отговорност: ново партньорство(12),

–   като взе предвид своята декларация от 22 април 2008 г. за премахване на уличната бездомност(13),

–   като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни права на ООН от 1966 г.

–   като взе предвид член 45 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси, Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Комисията по култура и образование и Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0241/2009),

А.   като има предвид, че основното отрицателно последствие за ЕС от настоящата финансова и икономическа криза ще бъде рязкото нарастване на безработицата, което ще повлияе по-тежко на най-уязвимите социални групи; като има предвид, че повишените равнища на безработица се свързват с увеличаването на бедността, неравенствата по отношение на здравето, изключването, престъпността, несигурността и липсата на доверие;

Б.   като има предвид, че и независимо от настоящата криза ЕС вече срещаше трудности в резултат от ниския икономически растеж, взривоопасната демографска ситуация и трудността на съществуването във все по-глобализираната икономика;

В.   като има предвид, че през 2007 г. 15,2 % от гражданите на ЕС на възраст между 18 и 24 години са напуснали преждевременно училище;

Г.   като има предвид, че заетостта все още не гарантира излизане от бедността за много хора в ЕС, като през 2006 г. 8% от заетите са били застрашени от бедност;

Д.   като има предвид, че през 2006 г. 16 % от европейските граждани са били застрашени от бедност; като има предвид, че децата, големите семейства, самотните родители, безработните, хората с увреждания, младите хора, възрастните, етническите малцинства и мигрантите са особено уязвими;

Е.   като има предвид, че жените все още са по-застрашени от бедност отколкото мъжете поради фактори като икономическата си зависимост, обусловените от пола разлики в заплащането и по-голямото присъствие на жени на нископлатени работни места; като има предвид, че тази ситуация увеличава риска от предаване на бедността на следващите поколения;

Ж.   като има предвид, че увеличенията на цените през последните години имаха значителен ефект върху бюджетите на домакинствата и диспропорционално засегнаха уязвимите социални групи;

З.   като има предвид, че различни изследвания (напр. изследването на фондация Russell Sage относно бъдещето на работата) показват, че един на всеки четирима от работещите в най-развитите икономики може скоро да бъде в положението на нископлатен и да се окаже по-застрашен от бедност; като има предвид, че нископлатените работни места изглежда са в голяма степен еднакви, тъй като често са под формата на нестандартни трудови отношения, като нискоквалифицираните работници, частично заетите, жените, имигрантите и младите работници са с повишен риск; като има предвид, че съществува тенденция заемането на нископлатени работни места да се предава от поколение на поколение и като има предвид, че нископлатените работни места ограничават достъпа до добро образование, добро здравеопазване и други основни жизнени условия;

И.   като има предвид, че член 2 от Договора за ЕО предвижда, че равенството между мъже и жени е сред основополагащите принципи на Европейския съюз;

Й.   като има предвид, че ЕС е изправен пред демографска промяна, чиито най-важни характеристики са увеличаване на продължителността на живота и намаляване на раждаемостта, въпреки че в някои държави се наблюдават признаци за обръщане на тенденцията на намаляване на раждаемостта;

К.   като има предвид, че се очаква демографските промени да доведат до удвояване коефициента на зависимост на възрастни хора до 2050 г. с последствия по-специално относно физическото и душевно здраве на населението;

Л.   като има предвид доклада на Комисията, озаглавен "Демографски доклад за 2008 г.: посрещане на социалните потребности в едно застаряващо общество" (SEC(2008)2911), който признава централната роля, която неинституционалното предоставяне на социални грижи играе в обществото; призовава Комисията да разгледа силните социални аргументи в полза на включването на този фактор при определянето на бъдещата политика;

М.   като има предвид, че ефектът на финансовата криза върху реалната икономика не е напълно известен, но ще бъде невъзможно постигането на целта за създаване на 5 милиона работни места в ЕС в периода 2008‐2009 г.; като има предвид, че икономическата рецесия ще доведе до по-голяма безработица и със сигурност до повече бедност и ще създаде предизвикателства за европейския социален модел;

Н.   като има предвид, че финансовата и икономическа криза предизвиква растяща безработица и несигурност, при която социалното сближаване в ЕС е под значително напрежение, като възникват социални разделения и напрежения в многобройни държави-членки;

О.   като има предвид, че ЕС се е ан