Seznam 
Přijaté texty
Středa, 6. května 2009 - Štrasburk
Příslušnost stálých výborů
 Počet meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených parlamentních výborech, delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a mnohostranných parlamentních shromážděních
 Zrušení směrnice a 11 zastaralých rozhodnutí v oblasti společné rybářské politiky *
 Zrušení 14 zastaralých nařízení v oblasti společné rybářské politiky *
 Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) *
 Postup při projednávání petic (změna hlavy VIII jednacího řádu)
 Změna Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení
 Návrh opravného rozpočtu č. 4/2009
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2009
 Uvádění spotřeby energie na televizních přijímačích
 Nestátní subjekty a místní orgány v oblasti rozvoje
 Revize jednacího řádu
 Sítě a služby elektronických komunikací, ochrana soukromí a ochrana spotřebitele ***II
 Sítě a služby elektronických komunikací ***II
 Zřízení Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací a Kanceláře (BEREC)***II
 Frekvenční pásma vyhrazená pro mobilní komunikace ***I
 Rovné zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné ***I
 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci ***I
 Program na podporu hospodářského oživení : projekty v oblasti energetiky ***I
 Směrnice o kapitálových požadavcích ***I
 Program Společenství pro finanční služby, účetní výkaznictví a audity ***I
 Ochrana zvířat při usmrcování *
 Obnovená sociální agenda
 Aktivní začleňování osob vyloučených z trhu práce

Příslušnost stálých výborů
PDF 320kWORD 93k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o příslušnosti stálých výborů
P6_TA(2009)0348B6-0269/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Konference předsedů,

–   s ohledem na článek 174 jednacího řádu,

1.   se rozhodl vytvořit následující stálé výbory:

I. Výbor pro zahraniční věci

II. Výbor pro rozvoj

III. Výbor pro mezinárodní obchod

IV. Rozpočtový výbor

V. Výbor pro rozpočtovou kontrolu

VI. Hospodářský a měnový výbor

VII. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

VIII. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

IX. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

X. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

XI. Výbor pro dopravu a cestovní ruch

XII. Výbor pro regionální rozvoj

XIII. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

XIV. Výbor pro rybolov

XV. Výbor pro kulturu a vzdělávání

XVI. Výbor pro právní záležitosti

XVII. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

XVIII. Výbor pro ústavní záležitosti

XIX. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

XX. Petiční výbor;

2.   rozhodl o nahrazení přílohy VI jednacího řádu tímto zněním:

"PŘÍLOHA VI

Příslušnost stálých výborů

I. Výbor pro zahraniční věci

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP). V této oblasti je výboru nápomocen podvýbor pro bezpečnost a obranu;

2. vztahů s ostatními orgány a institucemi Evropské unie, s Organizací spojených národů a s ostatními mezinárodními organizacemi a meziparlamentními shromážděními, pokud jde o otázky, které spadají do jeho působnosti;

3. posílení politických vztahů se třetími zeměmi, zejména s těmi, které se nacházejí v bezprostřední zeměpisné blízkosti Unie, prostřednictvím četných programů zaměřených na spolupráci a pomoc nebo mezinárodních dohod, například smluv o přidružení a o partnerství;

4. zahájení, sledování a uzavření jednání týkajících se přistoupení evropských států k Unii;

5. otázek týkajících se lidských práv, ochrany menšin a podpory demokratických hodnot v třetích zemích. V této oblasti je výboru nápomocen podvýbor pro lidská práva. Členové ostatních výborů a orgánů příslušných pro tuto oblast jsou vyzýváni k účasti na schůzích podvýboru, aniž jsou dotčeny příslušné právní předpisy;

Výbor koordinuje práci smíšených parlamentních výborů, parlamentních výborů pro spolupráci, meziparlamentních delegací, delegací ad hoc a misí vysílaných ke sledování průběhu voleb v oblasti jeho působnosti.

II. Výbor pro rozvoj

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. podpory, uplatňování a sledování politiky rozvoje a spolupráce Evropské unie, včetně;

a) politického dialogu s rozvojovými zeměmi jak na dvoustranné úrovni, tak v rámci příslušných mezinárodních organizací a meziparlamentních orgánů,

b) pomoci rozvojovým zemím a dohod o spolupráci s těmito zeměmi,

c) podpory demokratických hodnot, řádné správy věcí veřejných a lidských práv v rozvojových zemích;

2. otázek týkajících se dohody o partnerství AKT-EU a vztahů s příslušnými orgány;

3. účasti Parlamentu na misích vysílaných ke sledování průběhu voleb, popřípadě ve spolupráci s ostatními příslušnými výbory a delegacemi.

Výbor zajišťuje koordinaci prací meziparlamentních delegací a delegací ad hoc v oblasti jeho působnosti.

III. Výbor pro mezinárodní obchod

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

definování a uplatňování společné obchodní politiky Unie a vnějších hospodářských vztahů Unie, a zejména:

1. finančních, hospodářských a obchodních vztahů se třetími zeměmi a regionálními organizacemi;

2. opatření pro harmonizaci a technickou normalizaci v oblastech upravených mezinárodním právem;

3. vztahů s příslušnými mezinárodními organizacemi a organizacemi na podporu regionální hospodářské a obchodní integrace mimo Unii

4. vztahů se Světovou obchodní organizací, včetně jejich parlamentního rozměru.

Výbor zajišťuje spojení s meziparlamentními delegacemi a delegacemi ad hoc příslušnými pro obchodní a hospodářské aspekty vztahů se třetími zeměmi.

IV. Rozpočtový výbor

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. víceletého finančního rámce příjmů a výdajů Unie a systému vlastních zdrojů Unie;

2. rozpočtových výsad Parlamentu, tzn. rozpočtu Unie a vyjednávání a uplatňování mezinárodních dohod v této oblasti;

3. předběžného návrhu rozpočtu Parlamentu v souladu s postupem stanoveným v jednacím řádu;

4. rozpočtu decentralizovaných institucí:

5. finančních činností Evropské investiční banky;

6. zahrnutí Evropského rozvojového fondu do rozpočtu, aniž jsou dotčeny pravomoci výboru příslušného pro dohody o partnerství AKT-EU

7. finančních dopadů aktů Společenství a jejich slučitelnosti s víceletým finančním rámcem, aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných výborů;

8. sledování a hodnocení nařízení týkajícího se plnění rozpočtu pro daný rozpočtový rok bez ohledu na čl. 94 odst. 1, převodu položek, postupů týkajících se plánů pracovních míst, správních položek a stanovisek k projektům týkajícím se nemovitostí, které mají značný finanční dopad;

9. finančního nařízení s výjimkou záležitostí týkajících se plnění, řízení a kontroly rozpočtu.

V. Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. kontroly plnění rozpočtu Unie a Evropského rozvojového fondu a rozhodnutí o udělení absolutoria přijímaných Parlamentem, včetně vnitřního postupu udělování absolutoria a všech dalších opatření, která doprovázejí nebo provádějí tato rozhodnutí;

2. závěrky, předkládání a auditu účetních výkazů a rozvah Unie, jejich orgánů a jiných jimi financovaných institucí, včetně stanovení finančních prostředků, které mají být přeneseny, a vyrovnání salda;

3. kontroly finančních činností Evropské investiční banky;

4. hodnocení poměru nákladů a užitku jednotlivých forem financování Společenství při provádění politik Unie;

5. vyšetřování podvodů a nesrovnalostí týkajících se plnění rozpočtu Unie, činností, které mají za cíl prevenci a stíhání těchto činů a ochrany finančních zájmů Společenství obecně;

6. vztahů s Účetním dvorem, jmenování jeho členů a projednávání jeho zpráv;

7. finančního nařízení, pokud jde o záležitosti týkajících se plnění, řízení a kontroly rozpočtu;

VI. Hospodářský a měnový výbor

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. hospodářských a měnových politik Unie, fungování hospodářské a měnové unie a Evropského měnového a finančního systému včetně vztahů s příslušnými orgány nebo organizacemi;

2. volného pohybu kapitálu a plateb (přeshraničních plateb, jednotného platebního prostoru, platebních bilancí, pohybů kapitálů a politik poskytnutých a získaných půjček, kontroly pohybů kapitálů pocházejících ze třetích zemí, opatření pro posílení vývozu kapitálu Evropské unie);

3. mezinárodního měnového a finančního systému, včetně vztahů s finančními a měnovými orgány a organizacemi;

4. pravidel hospodářské soutěže nebo státních podpor;

5. právních předpisů v oblasti daní;

6. právní úpravy finančních služeb, institucí a trhů a dohledu nad nimi, včetně finančních zpráv, účetních kontrol, předpisů týkajících se účetnictví, vedení společností a jiných otázek z oblasti práva společností týkajících se výhradně finančních služeb.

VII. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. politiky zaměstnanosti a všech aspektů sociální politiky, například pracovních podmínek, sociálního zabezpečení a sociální ochrany;

2. opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti;

3. Evropského sociálního fondu;

4. politiky odborného vzdělávání včetně odborných kvalifikací;

5. volného pohybu pracovníků a důchodců;

6. sociálního dialogu;

7. všech forem diskriminace jiných než diskriminace na základě pohlaví, ke kterým dochází na pracovišti nebo na trhu práce;

8. vztahů s:

- Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop),

- Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek,

- Evropskou nadací pro odborné vzdělávání,

- Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci,

a vztahů s dalšími příslušnými subjekty Evropské unie a mezinárodními organizacemi.

VIII. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. politiky v oblasti životního prostředí a opatření pro ochranu životního prostředí týkajících se zejména:

a) znečištění ovzduší, půdy a vody, nakládání s odpadem a jeho recyklace, nebezpečných látek a přípravků, hladiny hluku, klimatických změn a ochrany biologické rozmanitosti,

b) udržitelného rozvoje,

c) mezinárodních a regionálních opatření a dohod majících za cíl ochranu životního prostředí,

d) nápravu škod na životním prostředí,

e) civilní ochrany,

f) Evropské agentury pro životní prostředí,

g) Evropské agentury pro chemické látky;

2. veřejného zdraví, zejména:

a) činností a specifických programů v oblasti veřejného zdraví,

b) léčivých a kosmetických přípravků,

c) zdravotních aspektů bioterorismu,

d) Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nakažlivých chorob;

3. otázek bezpečnosti potravin, a zejména:

a) označování a bezpečnosti potravin;

b) veterinárních právních předpisů týkajících se ochrany před nebezpečím poškození lidského zdraví, hygienické kontroly potravin a systémů jejich výroby,

c) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropského potravinového a veterinárního úřadu.

IX. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. průmyslové politiky Unie a využívání nových technologií včetně opatření týkajících se malých a středních podniků;

2. výzkumné politiky Unie, včetně šíření a využívání výsledků výzkumů;

3. vesmírné politiky;

4. činností Společného výzkumného střediska, Centra pro metrologii v oblasti jaderné energie, JET, Mezinárodního pokusného termonukleárního reaktoru (ITER) a dalších projektů v této oblasti;

5. opatření Společenství v oblasti energetické politiky obecně, bezpečnosti při dodávkách energie a energetické účinnosti, zejména zřizování a rozvoje transevropských sítí v oblasti energetické infrastruktury;

6. Smlouvy o Euratomu a Zásobovací agentury Euratomu, jaderné bezpečnosti, odstavení zařízení a odstraňování jaderného odpadu;

7. informační společnosti a informačních technologií včetně zřizování a rozvoje transevropských sítí v oblasti energetické infrastruktury.

X. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. koordinace vnitrostátních právních předpisů v oblasti vnitřního trhu a celní unie na úrovni Unie, týkajících se zejména:

a) volného pohybu zboží včetně harmonizace technických norem,

b) svobody usazování,

c) volného poskytování služeb, s výjimkou finančních a poštovních služeb.

2. opatření majících za cíl určení a odstranění možných překážek ve fungování vnitřního trhu;

3. prosazování a ochrany hospodářských zájmů spotřebitelů v rámci vytváření vnitřního trhu, s výjimkou záležitostí týkajících se veřejného zdraví a bezpečnosti potravin.

XI. Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. rozvoje společné politiky v oblasti železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, jakož i námořní a letecké dopravy, a zejména:

a) společných pravidel v oblasti dopravy na území Evropské unie,

b) vytváření a rozvoje transevropských sítí v oblasti dopravní infrastruktury,

c) poskytování dopravních služeb a vztahů se třetími zeměmi v oblasti dopravy,

d) bezpečnosti dopravy,

e) vztahů s mezinárodními dopravními organizacemi;

2. poštovních služeb;

3. cestovního ruchu.

XII. Výbor pro regionální rozvoj

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

regionální politiky a politiky soudržnosti, zejména:

a) Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a dalších nástrojů regionální politiky Unie,

b) vyhodnocení dopadů jiných politik Unie na hospodářskou a sociální soudržnost,

c) koordinace strukturálních nástrojů Unie,

d) nejvzdálenějších regionů a ostrovů a přeshraniční a meziregionální spolupráce,

e) vztahů s Výborem regionů, organizacemi pro meziregionální spolupráci a s orgány místní a regionální samosprávy.

XIII. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. fungování a rozvoje společné zemědělské politiky;

2. rozvoje venkova, včetně činností příslušných finančních nástrojů;

3. právních předpisů týkajících se:

a) veterinárních a rostlinolékařských záležitostí, krmiv pro zvířata, nemají-li tato opatření za cíl chránit před nebezpečím pro lidské zdraví,

b) chovu a pohody zvířat,

4. zlepšování jakosti zemědělských produktů;

5. dodávek zemědělských surovin;

6. Odrůdového úřadu Společenství;

7. lesnictví.

XIV. Výbor pro rybolov

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. fungování a rozvoje společné politiky rybolovu a jejího řízení;

2. zachovávání rybolovných zdrojů;

3. společné organizace trhu s produkty rybolovu;

4. strukturální politiky v odvětví rybolovu a akvakultury, včetně finančních nástrojů pro orientaci rybolovu;

5. mezinárodních dohod v oblasti rybolovu.

XV. Výbor pro kulturu a vzdělávání

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. kulturních aspektů Evropské unie, zejména:

a) zlepšování znalostí a šíření kultury,

b) ochrany a podpory kulturní a jazykové rozmanitosti,

c) zachování a ochrany kulturního dědictví, kulturní výměny a umělecké tvorby,

2. vzdělávacích politik Evropské unie včetně vysokoškolského vzdělávání v Evropě, podpory systému evropských škola a celoživotního vzdělávání;

3. audiovizuální politiky a kulturních a vzdělávacích aspektů informační společnosti;

4. politiky péče o mládež a rozvoje politiky sportu a politiky využívání volného času;

5. informační a mediální politiky;

6. spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání se třetími zeměmi a vztahů s příslušnými mezinárodními organizacemi a institucemi.

XVI. Výbor pro právní záležitosti

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. výkladu a uplatňování práva Společenství, souladu aktů Evropské unie s primárním právem, včetně volby právního základu a dodržování zásady subsidiarity a proporcionality;

2. výkladu a uplatňování mezinárodního práva, pokud se dotýká Evropské unie;

3. zjednodušování práva Společenství, zejména legislativních návrhů směřujících k jeho úřední kodifikaci;

4. právní ochrany parlamentních práv a výsad, včetně zapojení Parlamentu do řízení před Evropským soudním dvorem a Evropským soudem prvního stupně;

5. aktů Společenství, které ovlivňují právní řády členských států, zejména v oblasti:

a) občanského a obchodního práva,

b) práva obchodních společností,

c) práva duševního vlastnictví,

d) procesního práva;

6. opatření týkající se soudní a správní spolupráce v občanských věcech

7. odpovědnosti v oblasti životního prostředí a postihů za trestné činy proti životnímu prostředí;

8. etických otázek spojených s novými technologiemi při použití postupu s přidruženými výbory mezi příslušnými výbory;

9. statutu poslanců a služebního řádu úředníků Evropských společenství;

10. výsad a imunit a ověřování pověřovacích listin poslanců;

11. organizační struktury a statutu Soudního dvora;

12. Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.

XVII. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. ochrany občanských práv, lidských práv a základních svobod na území Evropské unie ve smyslu smluv a Charty základních práv Evropské unie, včetně ochrany menšin;

2. opatření nezbytných pro boj se všemi formami diskriminace jinými než diskriminace na základě pohlaví nebo s diskriminací, ke které dochází na pracovišti nebo na trhu práce;

3. právních předpisů v oblasti průhlednosti a ochrany fyzických osob při zpracování osobních údajů;

4. vytváření a rozvíjení prostoru svobody, bezpečnosti a práva, zejména:

a) opatření týkajících se vstupu a pohybu osob, přistěhovalecké a azylové politiky,

b) opatření týkajících se společné správy vnějších hranic,

c) opatření týkajících se policejní a soudní spolupráce v trestních věcech,

5. Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Agentury Evropské Unie, Evropského policejního úřadu (EUROPOL), Evropské jednotky pro soudní spolupráci (EUROJUST), Evropské policejní akademie (EPA) a jiných institucí a subjektů činných v těchto oblastech pro základní práva;

6. zjištění zjevného nebezpečí závažného porušení společných zásad členských států ze strany členského státu.

XVIII. Výbor pro ústavní záležitosti

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. institucionálních aspektů procesu evropské integrace, zejména v rámci přípravy a jednání konventů a mezivládních konferencí;

2. provádění Smlouvy o EU a hodnocení jejího fungování;

3. institucionálních důsledků jednání o rozšíření Evropské unie;

4. interinstitucionálních vztahů, včetně posuzování interinstitucionálních dohod podle čl. 127 odst. 2 jednacího řádu s ohledem na jejich schválení Parlamentem;

5. jednotného postupu konání voleb;

6. politických stran na evropské úrovni, aniž jsou dotčeny pravomoci předsednictva;

7. zjištění závažného a trvajícího porušení společných zásad sdílených členskými státy ze strany členského státu;

8. výkladu a používání jednacího řádu Parlamentu a návrhů změn tohoto řádu.

XIX. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. vymezení, prosazování a ochrany práv žen v Unii a opatření, které za tímto účelem Unie přijala;

2. prosazování práv žen ve třetích zemích;

3. politiky rovných příležitostí, včetně rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti;

4. odstranění všech forem diskriminace založených na pohlaví;

5. zavádění a dalšího začlenění zásady rovných příležitostí ve všech oblastech;

6. plnění a uplatňování mezinárodních dohod a úmluv týkajících se práv žen;

7. informační politiky o ženách.

XX. Petiční výbor

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. petic;

2. vztahů s evropským veřejným ochráncem práv."

3.   rozhodl, že toto rozhodnutí vstoupí v platnost prvním dnem prvního dílčího zasedání sedmého volebního období;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí pro informaci Radě a Komisi.


Počet meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených parlamentních výborech, delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a mnohostranných parlamentních shromážděních
PDF 288kWORD 47k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6 května 2009 o počtu meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených parlamentních výborech, delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a mnohostranných parlamentních shromážděních
P6_TA(2009)0349B6-0268/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Konference předsedů,

–   s ohledem na článek 188 a článek 190 jednacího řádu,

–   s ohledem na dohody o přidružení, dohody o spolupráci a další dohody uzavřené mezi Unií a zeměmi, které nejsou členy EU,

–   ve snaze posílit parlamentní demokracii prostřednictvím soustavného meziparlamentního dialogu,

1.   přijímá rozhodnutí, že počet delegací a jejich regionálních seskupení bude následující:

a) Evropa, západní Balkán a Turecko

Delegace ve

– Smíšeném parlamentním výboru EU-Chorvatsko

– Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

– Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

Delegace pro vztahy se Švýcarskem, Islandem a Norskem a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru (EHP)

Delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem

b) Rusko, státy východního partnerství, Střední Asie a Mongolsko

Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina

Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko

Delegace pro vztahy s Běloruskem

Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie

Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem

c) Maghreb, Mašrek, Izrael a Palestina

Delegace pro vztahy s(e):

– Izraelem

– Palestinskou legislativní radou

– zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

– zeměmi Mašreku

d) Arabský poloostrov, Irák a Írán

Delegace pro vztahy s(e):

– Arabským poloostrovem

– Irákem

– Íránem

e) Amerika

Delegace pro vztahy s(e):

– Spojenými státy

– Kanadou

– zeměmi Střední Ameriky

– zeměmi Andského společenství

– Mercosurem

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

f) Asie/Tichomoří

Delegace pro vztahy s(e):

– Japonskem

– Čínskou lidovou republikou

– Indií

– Afghánistánem

– zeměmi jižní Asie

– zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)

– Korejským poloostrovem

– Austrálií a Novým Zélandem

g) Afrika

Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou

Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem

h) Mnohostranná shromáždění

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Delegace v parlamentním shromáždění EU - Středomoří

Delegace v parlamentním shromáždění EU - Latinská Amerika

Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

(která bude složena z členů podvýboru pro bezpečnost a obranu);

2. a) přijímá rozhodnutí, že členové parlamentních výborů pro dohody o hospodářském partnerství budou vybráni výhradně z Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro rozvoj – což zajistí, že vedoucí úloha Výboru pro mezinárodní obchod jakožto příslušného výboru zůstane zachována – a že budou aktivně koordinovat svoji práci s činností Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU;

b) přijímá rozhodnutí, že členové Parlamentního shromáždění EU - Středomoří, EU - Latinská Amerika a Euronest budou vybráni výhradně z dvoustranných nebo subregionálních delegací pro každé shromáždění;

3.   připomíná rozhodnutí Konference předsedů o vytvoření Parlamentního shromáždění Euronest, do něhož budou zapojeny Evropský parlament a parlamenty Ukrajiny, Moldavska, Běloruska, Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie; přijímá rozhodnutí pokud jde o zastoupení Běloruska v Parlamentním shromáždění Euronest, že Konference předsedů předloží v této věci návrhy;

4.   přijímá rozhodnutí, že Konference předsedů delegací by měla vypracovat návrh ročního kalendáře, který schválí Konference předsedů po konzultaci s Výborem pro zahraniční věci, Výborem pro rozvoj a Výborem pro mezinárodní obchod, přičemž Konference předsedů může s ohledem na aktuální politické události kalendář upravit;

5.   přijímá rozhodnutí, že politické skupiny a nezařazení poslanci jmenují do každého typu delegace stálé náhradníky a že počet těchto náhradníků nepřesáhne počet řádných členů zastupujících politické skupiny a nezařazené poslance;

6.   přijímá rozhodnutí o posílení spolupráce a konzultací s výbory, jichž se týká činnost delegací, a to pořádáním společných schůzí těchto orgánů na jejich obvyklých pracovních místech;

7.   zasadí se o praktické zajištění toho, aby se jednání delegací, výborů pro parlamentní spolupráci, smíšených parlamentních výborů a mnohostranných parlamentních shromáždění mohl účastnit jeden nebo více zpravodajů/předsedů parlamentních výborů, a přijímá rozhodnutí, že svolení k těmto pracovním cestám bude udělovat předseda Parlamentu, a to na společnou žádost předsedů příslušné delegace a příslušného výboru;

8.   stanoví, že toto rozhodnutí vstoupí v platnost na prvním dílčím zasedání sedmého volebního období;

9.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.


Zrušení směrnice a 11 zastaralých rozhodnutí v oblasti společné rybářské politiky *
PDF 195kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zrušuje směrnice 83/515/EHS a 11 zastaralých rozhodnutí v oblasti společné rybářské politiky (KOM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))
P6_TA(2009)0350A6-0203/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0088),

–   s ohledem na článek 37 a čl. 300 odst. 2 a 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0094/2009),

–   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0203/2009),

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.


Zrušení 14 zastaralých nařízení v oblasti společné rybářské politiky *
PDF 195kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu nařízení Rady, kterým se zrušuje 14 zastaralých nařízení v oblasti společné rybářské politiky (KOM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))
P6_TA(2009)0351A6-0202/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0089),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0095/2009),

–   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0202/2009),

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) *
PDF 502kWORD 137k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))
P6_TA(2009)0352A6-0259/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0038),

–   s ohledem na články 36 a 37 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0051/2009),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanoviska Výboru pro regionální rozvoj a Rozpočtového výboru (A6-0259/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   uznává, že panuje nejistota ohledně dostupnosti rezervy v okruhu 2; zdůrazňuje, že financování plánu hospodářské obnovy by nemělo ohrozit budoucí potřeby v rámci této kategorie výdajů; dává přednost použití rozpočtových rezerv, které jsou zjištěny na konci každého rozpočtového roku;

3.   připomíná, že o roční částce bude rozhodnuto v rámci ročního rozpočtového procesu v souladu s ustanoveními bodu 38 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006(1);

4.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

5.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

6.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

7.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Financování Plánu evropské hospodářské obnovy by mělo probíhat v souladu s ustanoveními interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení1.
____________
1Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 b (nový)
(1b)  Stávající rezervu v okruhu 2 nelze považovat za samozřejmost a žádná dohoda o plánu hospodářské obnovy by neměla vystavovat riziku budoucí potřeby v rámci jakékoli kategorie výdajů.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2
(2)  Z výše uvedené částky by mělo být uvolněno všem členským státům asi 1,5 miliardy EUR z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) na rozvoj širokopásmového připojení k internetu ve venkovských oblastech a posílení operací spojených s prioritami, které stanoví čl. 16 odst. 1 písm. a) až f) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (dále jen "nové úkoly").
(2)  Z výše uvedené částky by mělo být uvolněno všem členským státům asi 1 020 milionů EUR z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) na rozvoj širokopásmového připojení k internetu ve venkovských oblastech a posílení operací spojených s prioritami, které stanoví čl. 16 odst. 1 písm. a) až f) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (dále jen "nové úkoly"). Z této částky by 850 milionů EUR mělo být uvolněno v roce 2009, zatímco 170 milionů EUR by mělo být zajištěno prostřednictvím vyrovnávacího mechanismu v rámci dohody o rozpočtu na rok 2010 a mělo by být uvolněno v roce 2010.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Rozpočtový orgán navýšil prostředky rozpočtové položky pro rozvoj venkova na rok 2009 o 249 840 000 EUR. Tyto dodatečné prostředky by měly být použity na opatření financovaná podle Plánu evropské hospodářské obnovy z EZFRV.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4
(4)  Aby se zajistilo, že rozdělení dalšího příspěvku Společenství v jednotlivých členských státech bude využíváno v souladu s cíli dvou balíčků politických opatření (nové úkoly a širokopásmové připojení k internetu), měly by členské státy uvést ve svém národním strategickém plánu orientační částku vyplývající z povinné modulace spolu s nevyužitými finančními prostředky vytvořenými podle článku 136 nařízení (ES) č. ... a zvýšení souhrnných závazků, jak stanoví rozhodnutí Rady 2006/493/ES, ve znění rozhodnutí … Tyto částky budou věnovány jednak na infrastrukturu širokopásmového připojení k internetu, jednak na "nové úkoly".
(4)  Aby se zajistilo, že rozdělení dalšího příspěvku Společenství v jednotlivých členských státech bude využíváno v souladu s cíli dvou balíčků politických opatření (nové úkoly a širokopásmové připojení k internetu), měly by členské státy uvést ve svém národním strategickém plánu orientační částku vyplývající z povinné modulace spolu s nevyužitými finančními prostředky vytvořenými podle článku 136 nařízení (ES) č. ... a zvýšení souhrnných závazků, jak stanoví rozhodnutí Rady 2006/493/ES, ve znění rozhodnutí … Tyto částky budou věnovány na infrastrukturu širokopásmového připojení k internetu ve venkovských oblastech, na "nové úkoly" a na další opatření, jejichž cílem je zlepšit využívání finančních prostředků a vytváření nových pracovních míst.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Aby se zvýšilo využívání uvedených programů, mohou členské státy využít dodatečné prostředky k financování záručního a úvěrového fondu.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6
(6)  V závěrech Evropské rady ze dne 12. prosince 2008 je zaznamenáno, že Evropská rada vyjadřuje v rámci plánu obnovy svou podporu zejména rozvoji širokopásmového připojení, a to i v oblastech se špatnou obslužností. Vzhledem k tomu, že venkovské oblasti často trpí nedostatečným přístupem k internetu, měla by být podpora infrastruktur širokopásmového připojení ve venkovských oblastech posílena o podporu z EZFRV. Vzhledem k důležitosti této priority by členské státy měly ve svých programech stanovit do konce roku 2009 operace, jež s touto prioritou souvisejí. Měl by být stanoven seznam druhů operací spojených s infrastrukturami širokopásmového připojení s cílem pomoci členským státům určit příslušné operace v souvislosti s právním rámcem pro rozvoj venkova.
(6)  V závěrech Evropské rady ze dne 12. prosince 2008 je zaznamenáno, že Evropská rada vyjadřuje v rámci plánu obnovy svou podporu zejména rozvoji širokopásmového připojení, a to i v oblastech se špatnou obslužností. Vzhledem k tomu, že venkovské oblasti často trpí nedostatečným přístupem k internetu, měla by být podpora infrastruktur širokopásmového připojení a souvisejících zařízení ve venkovských oblastech posílena o podporu z EZFRV. Vzhledem k důležitosti této priority by členské státy měly ve svých programech stanovit do konce roku 2009 operace, jež s touto prioritou souvisejí. Měl by být stanoven seznam druhů operací spojených s infrastrukturami a zařízením širokopásmového připojení s cílem pomoci členským státům určit příslušné operace v souvislosti s právním rámcem pro rozvoj venkova.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10
(10)  Venkovským oblastem často schází jak drobná, tak rozsáhlejší infrastruktura širokopásmového připojení. Infrastruktura druhého typu může mít zásadní význam pro obslužnost méně přístupných venkovských oblastí. Aby bylo zajištěno co nejefektivnější využití dostupných zdrojů a umožněn zásadní rozvoj širokopásmového připojení k internetu ve venkovských oblastech, měly by být příslušné operace považovány za způsobilé s tím, že velikost související infrastruktury by neměla být omezena. Stávající omezení velikosti infrastruktury v základních službách pro hospodářství a obyvatelstvo venkova by se proto nemělo vztahovat na operace spojené s infrastrukturami širokopásmového připojení.
(10)  Venkovským oblastem často schází jak drobná, tak rozsáhlejší infrastruktura širokopásmového připojení. Infrastruktura druhého typu zásadní význam pro obslužnost méně přístupných venkovských oblastí, jako jsou ostrovní a horské oblasti. Aby bylo zajištěno co nejefektivnější využití dostupných zdrojů a stávající infrastruktury a umožněn zásadní rozvoj širokopásmového připojení k internetu a zařízení ve venkovských oblastech, měly by být příslušné operace považovány za způsobilé s tím, že velikost související aktivní či pasivní infrastruktury nebo její části by neměla být omezena. Stávající omezení velikosti infrastruktury v základních službách pro hospodářství a obyvatelstvo venkova by se proto nemělo vztahovat na operace spojené s infrastrukturami širokopásmového připojení.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  Vzhledem k tomu, že je třeba stávající hospodářskou krizi řešit rychle, je vhodné stanovit platby, jež lze uskutečnit v rozpočtovém roce 2009.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  Členské státy by měly zajistit, aby regionální a místní orgány a případní příjemci měli k dispozici specifické informace o nových příležitostech, které jim nabízejí revidované programy pro rozvoj venkova.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 b (nový)
(13b)  Měla by být přijata zvláštní opatření pro zajišťování vzdělávacích kurzů a kurzů odborné přípravy, pokud jde o používání širokopásmového připojení a zařízení ve venkovských komunitách, se zvláštní pozorností věnovanou odborné přípravě specialistů v oblasti zemědělství, jejichž praktické dovednosti by pak mohly být využity. V tomto ohledu by měla být stimulace odvětví výzkumu považována za prioritu.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16a – odst. 1 – písm. g
g) infrastruktura širokopásmového připojení k internetu ve venkovských oblastech.
g) infrastruktura širokopásmového připojení k internetu ve venkovských oblastech a zařízení pro veřejný přístup k internetu ve venkovských komunitách.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16a – odst. 1 – písm. g a (nové)
ga) řízení hospodářské krize v zemědělském odvětví, zejména s cílem poskytovat podporu pro infrastrukturu a vytvořit síť výrobců a organizací;
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16a – odst. 1 – písm. g b (nové)
gb) opatření pro zachování nebo vytváření pracovních míst ve venkovských oblastech;
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16a – odst. 1 – písm. g c (nové)
gc) opatření na podporu mladých zemědělců.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16a – odst. 3 – písm. b
b) tabulku, jež na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2013 stanoví celkový příspěvek Společenství u druhů operací uvedených v odst. 1 písm. a) až f) a příspěvek Společenství u druhů operací uvedených v odst. 1 písm. g).
b) tabulku, jež na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2013 stanoví celkový příspěvek Společenství u druhů operací uvedených v odst. 1 písm. a) až f) a písm. ga) až gc) a příspěvek Společenství u druhů operací uvedených v odst. 1 písm. g).
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písmeno a
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 69 – odst. 2a
"2a. Podíl částky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, která vyplývá ze zvýšení souhrnných závazků, jak stanoví rozhodnutí Rady 2006/493/ES, ve znění rozhodnutí …, bude uvolněn ode dne 1. ledna 2009. Je určen na druhy operací spojené s prioritami stanovenými v čl. 16a odst. 1 a vynakládá se následovně:
"2a. Podíl částky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, která vyplývá ze zvýšení souhrnných závazků, jak stanoví rozhodnutí Rady 2006/493/ES, ve znění rozhodnutí …, jakož i částka 249 840 000 EUR, o niž byla v rozpočtovém roce 2009 navýšena rozpočtová položka 05 04 05 01, budou uvolněny ode dne 1. ledna 2009. Jsou určeny na druhy operací spojené s prioritami stanovenými v čl. 16a odst. 1."
a) jedna třetina (0,5 miliardy EUR) na druhy operací spojené s prioritami stanovenými v čl. 16a odst. 1 písm. a) až f);
b) dvě třetiny (1 miliarda EUR) na druhy operací spojené s prioritou stanovenou v čl. 16a odst. 1 písm. g)."
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. aa (nové)
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 69 – odst. 4 - pododstavec 1a (nový)
aa)  V odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
"U částky uvedené v odst. 2a písm. b) Komise zohlední rozdíly ve stávajícím širokopásmovém pokrytí v jednotlivých členských státech, zejména v oblastech s obtížným přístupem, a odlišné potřeby, které z těchto rozdílů vyplývají.".
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 69 – odst. 5a – pododstavec 1 a (nový)
Ve zprávě o rozvoji venkova, kterou každoročně předkládá Komise, je jedna část specificky věnována sledování operací souvisejících s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. g).
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 69 – odst. 5 b
5b.  Je-li při uzavření programu skutečná výše příspěvku Společenství vynaloženého na operace uvedené v čl. 16a odst. 1 nižší než součet částek uvedených v odstavci 5a tohoto článku, uhradí členský stát do souhrnného rozpočtu Evropských společenství rozdíl až do výše částky, o kterou byly překročeny celkové dostupné příděly na jiné operace než ty, které jsou uvedeny v článku 16a odst. 1.
5b.  Je-li při uzavření programu skutečná výše příspěvku Společenství vynaloženého na operace uvedené v čl. 16a odst. 1 nižší než součet částek uvedených v odstavci 5a tohoto článku, začlení členský stát do svého rozpočtu na rozvoj zemědělství rozdíl až do výše částky, o kterou byly překročeny celkové dostupné příděly na jiné operace než ty, které jsou uvedeny v článku 16a odst. 1.
Dále platí, že je-li při uzavření programu skutečná výše příspěvku Společenství vynaloženého na operace uvedené v čl. 16a odst. 1 písm. a) až f) nižší než částka uvedená u těchto druhů operací v odstavci 5a tohoto článku, uhradí členský stát do souhrnného rozpočtu Evropských společenství rozdíl až do výše částky, o kterou byly překročeny celkové dostupné příděly na operace uvedené v článku 16a odst. 1 písm. g). Je-li však skutečná výše příspěvku Společenství vynaloženého na jiné operace než ty, které jsou uvedeny v čl. 16a odst. 1, nižší než příděly, jež jsou pro tyto druhy operací dostupné, částka, která má být uhrazena, se o tento rozdíl sníží.
Zároveň platí, že je-li při uzavření programu skutečná výše příspěvku Společenství vynaloženého na operace uvedené v čl. 16a odst. 1 písm. g) nižší než částka uvedená u těchto druhů operací v odstavci 5a tohoto článku, uhradí členský stát do souhrnného rozpočtu Evropských společenství rozdíl až do výše částky, o kterou byly překročeny celkové dostupné příděly na operace uvedené v článku 16a odst. 1 písm. a) až f). Je-li však skutečná výše příspěvku Společenství vynaloženého na jiné operace než ty, které jsou uvedeny v čl. 16a odst. 1, nižší než příděly, jež jsou pro tyto druhy operací dostupné, částka, která má být uhrazena, se o tento rozdíl sníží."
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. ba (nové)
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 69 – odst. 6a (nový)
ba)  Doplňuje se nový odstavec, který zní:
"6a. Z částky uvedené v odstavci 2a bude vyčleněno 250 milionů EUR na platby v rozpočtovém roce 2009.".
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 6a (nový)
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Článek 69a (nový)
6a)  Vkládá se nový článek, který zní:
"Článek 69a
Záruční a úvěrové fondy
Aniž by byla dotčena ustanovení článku 69, mohou členské státy použít částku uvedenou v čl. 69 odst. 2a na záruční a úvěrové fondy. K provádění tohoto článku se použijí ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)1, a zejména články 50, 51 a 52 tohoto nařízení.
_________
1Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 15."
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 70 – odst. 4 – pododstavec 2
"Bez ohledu na limity stanovené v odstavci 3 lze příspěvek z EZFRV zvýšit až na 90 % v případě konvergenčních a na 75 % v případě nekonvergenčních regionů u druhů operací uvedených v čl. 16a odst. 1 tohoto nařízení až do výše částky vyplývající z uplatnění povinné modulace podle čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. …, částky uvedené v čl. 69 odst. 2a tohoto nařízení a počínaje rokem 2011 též částek vytvořených podle článku 136 nařízení (ES) č. … ."
"Bez ohledu na limity stanovené v odstavci 3 lze příspěvek z EZFRV zvýšit až na 100 % v případě konvergenčních a na 75 % v případě nekonvergenčních regionů u druhů operací uvedených v čl. 16a odst. 1 tohoto nařízení až do výše částky vyplývající z uplatnění povinné modulace podle čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. …, částky uvedené v čl. 69 odst. 2a tohoto nařízení a počínaje rokem 2011 též částek vytvořených podle článku 136 nařízení (ES) č. … ."
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8a (nový)
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 76 – odst. 2 a (nový)
8a)  V článku 76 se doplňuje nový odstavec, který zní:
"2a. Členské státy poskytnou specifické informace v souvislosti s novými prioritami uvedenými v článku 16a. Tyto informace jsou poskytovány ve prospěch regionálních a místních orgánů a případných příjemců dotyčných opatření.".
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Příloha III – název
Seznam druhů operací spojených s prioritou podle čl. 16a odst. 1 písm. g)
Orientační seznam druhů operací spojených s prioritou podle čl. 16a odst. 1 písm. g)
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Příloha III – sloupec 1 – řádek 1
Vytvoření nové infrastruktury širokopásmového připojení včetně zařízení páteřního propojení (např. technologie na bázi pevné linky, pozemská bezdrátová technologie, satelitní technologie nebo jejich kombinace)
Vytvoření nové infrastruktury širokopásmového připojení včetně zařízení páteřního propojení a pozemního vybavení (např. technologie na bázi pevné linky, pozemská bezdrátová technologie, satelitní technologie nebo jejich kombinace) a další nezbytné formy podpory (tj. instalace a údržba)
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Příloha III – řádek 3 a (nový)
Přístup veřejnosti k zařízením širokopásmového připojení
Článek 56: základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


Postup při projednávání petic (změna hlavy VIII jednacího řádu)
PDF 392kWORD 91k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o změně jednacího řádu pokud jde o postup projednávání petic (2006/2209(REG))
P6_TA(2009)0353A6-0027/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na dopis svého předsedy ze dne 20. července 2006,

–   s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a na stanovisko Petičního výboru (A6-0027/2009),

1.   se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2.   zdůrazňuje, že změny vstoupí v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání, kromě změn týkajících se článku 193a (nového), který vstoupí v platnost prvním dnem po vstupu příslušného ustanovení Smlouvy v platnost;

3.   pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Platný text   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 2a (nový)
2a.  Pokud petici podepsalo několik fyzických nebo právnických osob, určí její signatáři zástupce a náhradní zástupce, kteří jsou pro účely provádění této hlavy považováni za předkladatele.
Pokud nebyly tyto osoby určeny, je za předkladatele považován první podepsaný nebo jiná vhodná osoba.
Pozměňovací návrh 2
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 2b (nový)
2b.  Každý předkladatel může podporu petice kdykoliv zrušit.
Poté, co podporu zrušili všichni předkladatelé, stává se petice neplatnou.
Pozměňovací návrh 3
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 3
3.  Petice musí být vyhotoveny v jednom z úředních jazyků Evropské unie.
3.  Petice musí být vyhotoveny v jednom z úředních jazyků Evropské unie.
Petice vyhotovené v jiném jazyce jsou brány v potaz pouze tehdy, pokud předkladatel přiloží překlad nebo shrnutí v úředním jazyce Evropské unie. Překlad nebo shrnutí je základem pro práci Parlamentu. Korespondence s Parlamentem se vede v úředním jazyce, ve kterém jsou překlad nebo shrnutí předloženy.
Petice vyhotovené v jiném jazyce jsou brány v potaz pouze tehdy, pokud předkladatel přiloží překlad v jednom z úředních jazyků. Korespondence předkladatelů s Parlamentem se vede v úředním jazyce, do něhož je dokument předložen.
Předsednictvo může rozhodnout o tom, že petice a korespondence s předkladateli mohou být vypracovány v jiných jazycích používaných v členském státě.
Pozměňovací návrh 4
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 5
5.  Petice zapsané do rejstříku předá předseda příslušnému výboru, který nejprve zjistí, zda zapsané petice spadají do působnosti Evropské unie.
5.  Petice zapsané do rejstříku předá předseda příslušnému výboru, který nejprve stanoví, zda je petice přípustná, či nikoliv v souladu s článkem 194 Smlouvy o ES.
Nedosáhne-li příslušný výbor shody o přípustnosti petice, je tato petice prohlášena za přípustnou na základě žádosti alespoň čtvrtiny členů výboru.
Pozměňovací návrh 5
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 6
6.  Petice, které výbor prohlásí za nepřípustné, budou odloženy, předkladatel bude informován o tomto rozhodnutí a o jeho důvodech.
6.  Petice, které výbor prohlásí za nepřípustné, budou odloženy, překladatel bude informován o tomto rozhodnutí a o jeho důvodech. Pokud je to možné, mohou být doručeny jiné prostředky nápravy.
Pozměňovací návrh 6
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 7
7.  V tomto případě může výbor navrhnout předkladateli, aby se obrátil na příslušný orgán členského státu nebo Evropské unie.
vypouští se
Pozměňovací návrh 7
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 8
8.  Pokud předkladatel nepožádá, aby se petice projednávala jako důvěrná, bude zapsána do veřejného rejstříku.
8.  Petice se po zapsání obecně stávají veřejným dokumentem a Parlament může jméno předkladatele a obsah petice z důvodu transparentnosti zveřejnit.
Pozměňovací návrh 8
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 8a (nový)
8a.  Bez ohledu na odstavec 9 mohou předkladatelé požadovat utajení svého jména za účelem ochrany svého soukromí; v tomto případě musí Parlament tento požadavek splnit.
Pokud předkladatelova stížnost nemůže být z důvodu anonymity prošetřena, jsou s předkladatelem konzultovány následné kroky.
Pozměňovací návrh 9
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 8b (nový)
8b.  Předkladatel může požadovat, aby se s jeho peticí zacházelo důvěrně; v tomto případě musí Parlament učinit příslušná opatření, aby zajistil, že obsah petice nebude zveřejněn. Předkladatel je informován o tom, za jakých podmínek se toto ustanovení použije.
Pozměňovací návrh 10
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 192 – odst. -1 (nový)
-1.  Přípustné petice posuzuje příslušný výbor v rámci své běžné činnosti; projedná je buď na řádné schůzi nebo písemným postupem. Předkladatelé mohou být pozváni na schůze výboru v případě, že je jejich petice projednávána, nebo pokud o to sami požádají. Je na úvaze předsedy, zda udělí předkladatelům slovo.
Pozměňovací návrh 11
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 192 – odst. 1
1.  Příslušný výbor se může rozhodnout vypracovat zprávu nebo jinak vyjádřit své stanovisko k peticím, které prohlásil za přípustné.
1.  Výbor se může rozhodnout vypracovat v souladu s čl. 45 odst. 1 zprávu z vlastního podnětu na základě přípustné petice nebo může Parlamentu předložit stručný návrh usnesení pokud Konference předsedů proti tomu nevznese námitky. Tyto návrhy usnesení se zařadí na pořad jednání dílčího zasedání nejpozději osm týdnů poté, co je výbor přijal. O těchto návrzích usnesení se hlasuje v jediném hlasování a bez rozpravy, pokud Konference předsedů výjimečně nerozhodne o použití článku 131a.
Výbor si může vyžádat stanovisko ostatních výborů podle článku 46, a to zejména v případě petic, které mají za cíl změnu stávajících právních předpisů.
V souladu s článkem 46 a přílohou VI si výbor může vyžádat stanovisko ostatních výborů, které jsou příslušné pro projednávanou otázku.
Pozměňovací návrh 12
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 192 – odst. 2
2.  Vytvoří se elektronický rejstřík, ve kterém může každý občan vyjádřit podporu předkladateli petice tím, že připojí svůj elektronický podpis pod petici prohlášenou za přípustnou a zapsanou v rejstříku.
2.  Vytvoří se elektronický rejstřík, ve kterém může každý občan vyjádřit nebo odmítnout podporu předkladateli petice tím, že připojí svůj elektronický podpis pod petici prohlášenou za přípustnou a zapsanou v rejstříku.
Pozměňovací návrh 13
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 192 – odst. 3
3.  Při projednávání petic a zjišťování skutečností může výbor uspořádat slyšení nebo vyslat členy, aby na místě zjistili skutečnosti týkající se petice.
3.  Při prošetřování petic, zjišťování skutečností a hledání řešení může výbor uskutečnit zjišťovací misi do členského státu nebo do oblasti, jichž se petice týká.
Zprávy o misích vypracují ti, kdo se jich zúčastnili. Zprávy se po schválení výborem zasílají předsedovi.
Pozměňovací návrh 14
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 192 – odst. 4
4.  V rámci přípravy svého stanoviska může výbor požádat Komisi o poskytnutí dokumentů, informací a přístupu k jejím zdrojům.
4.  Výbor může požádat Komisi o pomoc, zejména o poskytnutí informací o uplatňování či dodržování právních předpisů Společenství nebo o poskytnutí jakýchkoli informací či dokumentů týkajících se petice. Zástupci Komise jsou zváni na schůze výboru.
Pozměňovací návrh 15
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 192 – odst. 5
5.  V případě nutnosti předloží výbor plénu návrhy usnesení týkající se petic, které projednal.
5.  Výbor může požádat předsedu, aby předal jeho stanovisko nebo doporučení Komisi, Radě nebo příslušným orgánům členských států, aby učinily opatření nebo se k němu vyjádřily.
Výbor může rovněž požádat, aby předseda Parlamentu předal jeho stanovisko Komisi nebo Radě.
Pozměňovací návrh 16
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 192 – odst. 7
7.  Předseda informuje předkladatele o přijatých rozhodnutích a o důvodech, které k nim vedly.
7.  Předkladatelé jsou informováni o rozhodnutí, které učiní výbor, a o důvodech tohoto rozhodnutí.
Jakmile je projednávání přípustné petice dokončeno, je petice prohlášena za uzavřenou a předkladatel je o tom informován.
Pozměňovací návrh 17
Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 193 a (nový)
Článek 193a
Iniciativa občanů
Pokud je Parlament informován, že Komise byla vyzvána k předložení návrhu právního aktu podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU, Petiční výbor ověří, zda tento akt může svou povahou ovlivnit jeho činnost, a případně o něm informuje předkladatele, kteří předložili petice k souvisejícím tématům.

Změna Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení
PDF 508kWORD 90k
Usnesení
Příloha
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o upraveném návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec (2007–2013) (KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))
P6_TA(2009)0354A6-0278/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na pozměněný návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0171),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) (IID ze dne 17. května 2006), a zejména na body 21, 22 a 23 této dohody,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2009 o přezkumu finančního rámce na období 2007–2013 v polovině období(2) a ze dne 10. března 2009 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2010(3),

–   s ohledem na výsledky třístranného jednání ze dne 2. dubna 2009,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0278/2009),

1.   schvaluje výsledky třístranného jednání ze dne 2. dubna 2009,

2.   zdůrazňuje, že dosažená dohoda o revizi víceletého finančního rámce je výsledkem úspěšné interinstitucionální spolupráce ve snaze reagovat na finanční a hospodářskou krizi, kterou procházejí členské státy, prosazováním solidarity v oblasti zdrojů energie, rozšiřováním širokopásmového připojení ve venkovských oblastech a podporou odvětví zemědělství;

3.   připomíná, že touto dohodou Parlament ve své dvojí úloze legislativního a rozpočtového orgánu uchránil své stávající priority, stejně jako během rozpočtového procesu pro rok 2008, kdy bylo dosaženo dohody o financování projektu Galileo;

4.   souhlasí s politickým kompromisem, který stanoví vyrovnávací mechanismus plánovaný pro rozpočtový proces pro rok 2010 a – ovšem pouze v případě nutnosti – i pro rok 2011; připomíná, že – jak se uvádí ve společném prohlášení, které přijaly Evropský parlament, Rada a Komise na třístranném jednání dne 2. dubna 2009 – vyrovnávacím mechanismem nebudou dotčeny celkové finanční příděly pro programy schvalované postupem spolurozhodování ani roční rozpočtový proces a tento mechanismus bude financován s použitím veškerých rozpočtových prostředků, které stanoví rozpočtový právní rámec;

5.   opakuje, že od uzavření jednání o IID ze dne 17. května 2006 stále zůstávají nevyřešeny schodky a zůstatky a že tyto schodky by měly být řešeny v rámci přezkumu v polovině období v letech 2008–2009 podle prohlášení 3 připojenému k IID ze dne 17. května 2006 a také v průběhu ročních rozpočtových procesů, pokud možno formou větší pružnosti a každopádně všemi prostředky, které stanoví IID ze dne 17. května 2006; připomíná, že – jak uvedl Parlament ve svém jednostranném prohlášení na třístranném jednání dne 2. dubna 2009 – Komise by měla mít při přezkumu v polovině období na zřeteli zásady stanovené v jeho usnesení přijatém dne 25. března 2009;

6.   varuje před pravidelným využíváním rozpětí v okruhu 2 k financování jiných okruhů, protože by to mohlo ohrozit zájmy odvětví zemědělství v případě neočekávaného poklesu tržních cen;

7.   lituje, že dohody s Radou bylo dosaženo až dva měsíce před koncem volebního období, takže zůstalo méně času k jednání, a lituje, že se tak orgány dostaly pod tlak, a to i přesto, že jednání probíhá v tradiční atmosféře loajální spolupráce;

8.   schvaluje rozhodnutí připojené k tomuto usnesení;

9.   pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady rozhodnutí podepsal a zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

10.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, včetně přílohy, Radě a Komisi.

PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 6. května 2009

kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec (2007-2013)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(4), a zejména na bod 21, bod 22 první a druhý pododstavec a bod 23 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Na třístranném zasedání se dne 2. dubna 2009 Evropský parlament, Rada a Komise dohodly na financování, v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy pro modernizaci infrastruktury a energetickou solidaritu, projektů v oblasti energetiky a rozvoje širokopásmového připojení k internetu a rovněž posílení činností souvisejících s "novými úkoly" stanovenými v rámci reformy společné zemědělské politiky v polovině období z roku 2003 (kontrola stavu) Financování v prvé řadě vyžaduje revizi víceletého finančního rámce na období 2007–2013 v souladu s body 21, 22 a 23 interinstitucionální dohody s cílem zvýšit strop prostředků na závazky podokruhu 1a na rok 2009 o částku 2 000 000 000 EUR ve stálých cenách.

(2)  Zvýšení stropu podokruhu 1a bude zcela vyrovnáno snížením stropu pro prostředky na závazky v okruhu 2 na rok 2009 o 2 000 000 000 EUR.

(3)  Pro zachování řádného vztahu mezi závazky a platbami dojde k úpravě ročních stropů pro prostředky na platby. Tato úprava bude neutrální.

(4)  Příloha I interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna(5),

ROZHODLY TAKTO:

Jediný článek

Příloha I interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Ve Štrasburku dne 6. května 2009.

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

FINANČNÍ RÁMEC 2007-2013 REVIDOVANY PRO ÚĆELY PLÁNU EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ OBNOVY (STÁLÉ CENY ROKU 2004)

(v mil. EUR - stálé ceny roku 2004)

PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

2007-2013

1. Udržitelný růst

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1b Soudržnost pro růst a zaměstnanost

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2. Zachování a správa přírodních zdrojů

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

z toho výdaje související s trhem a přímé platby

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a Svoboda, bezpečnost a právo

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b Občanství

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. EU jako globální hráč

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Správa(1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6. Kompenzace u vyrovnávací platby

419

191

190

800

PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY CELKEM

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

jako procento HND

1,08%

1,09%

1,07%

1,05%

1,03%

1,02%

1,01%

1,048%

PROSTŘEDKY NA PLATBY CELKEM

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

jako procento HND

1,06%

1,06%

0,96%

1,01%

0,97%

0,98%

0,95%

1,00%

Dostupná rezerva

0,18%

0,18%

0,28%

0,23%

0,27%

0,26%

0,29%

0,24%

Strop vlastních zdrojů jako procento HND

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

(1) Výdaje na důchody, které jsou zaahrnuty do stropu tohoto okruhu,jsou vypočítány bez příspěvků do systému důchodového zabezpečení, do maximální výše 500 mil. EUR v cenách roku 2004 na období let 2007 až 2013.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2009)0174.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2009)0095 a 0096.
(4) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(5) K tomuto účelu jsou číselné údaje plynoucí z výše uvedené dohody přepočteny na ceny roku 2004.


Návrh opravného rozpočtu č. 4/2009
PDF 194kWORD 32k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2009 na rozpočtový rok 2009, Oddíl III - Komise (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))
P6_TA(2009)0355A6-0281/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména na články 37 a 38,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2009, schválený s konečnou platností dne 18. prosince 2008(2),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

–   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2009 na rozpočtový rok 2009, který Komise předložila dne 8. dubna 2009 (SEK(2009)0496),

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2009 sestavený Radou dne 27. dubna 2009 (9126/2009 – C6-0156/2009),

–   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0281/2009),

A.   vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 4/2009 zahrnuje revizi stropů víceletého finančního rámce u okruhů 1a a 2,

B.   vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 4/2009 je formálně zapsat tyto rozpočtové úpravy do rozpočtu na rok 2009,

1.   bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu č. 4/2009;

2.   schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 4/2009 beze změn;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 69, 13.3.2009.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


Návrh opravného rozpočtu č. 5/2009
PDF 195kWORD 32k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2009 na rozpočtový rok 2009, Oddíl III - Komise (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))
P6_TA(2009)0356A6-0282/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména články 37 a 38,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2009, schválený s konečnou platností dne 18. prosince 2008(2),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

–   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2009 na rozpočtový rok 2009, který Komise předložila dne 15. dubna 2009 (KOM(2009)0177),

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 5/2009 sestavený Radou dne 27. dubna 2009 (9127/2009 – C6-0157/2009),

–   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0282/2009),

A.   vzhledem k tomu, že záměrem návrhu opravného rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2009 je zahrnout do rozpočtu přebytek, který vyplývá z plnění rozpočtu na rok 2008;

B.   vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 5/2009 je formálně zapsat tyto rozpočtové úpravy do rozpočtu na rok 2009;

1.   bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu č. 5/2009;

2.   schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 5/2009 beze změn;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 69, 13.3.2009.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


Uvádění spotřeby energie na televizních přijímačích
PDF 209kWORD 44k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu směrnice Komise, kterou se provádí a mění směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizorů
P6_TA(2009)0357B6-0260/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na směrnici Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku(1), a zejména na články 9 a 12 uvedené směrnice,

–   s ohledem na návrh směrnice Komise, kterou se provádí a mění směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizorů,

–   s ohledem na stanovisko, které dne 30. března 2009 poskytl výbor uvedený v článku 10 směrnice 92/75/EHS,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. října 2006 s názvem "Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností" (KOM(2006)0545),

–   s ohledem na návrh Komise ze dne 13. listopadu 2008 na směrnici Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (KOM(2008)0778),

–   s ohledem na svůj postoj ze dne 5. května 2009 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (přepracované znění)(2),

–   s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(3),

–   s ohledem na čl. 81 odst. 2 a čl. 4 písm. b) jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu,že hlavním účelem směrnice 92/75/EHS ("rámcová směrnice"), jak stanoví její článek 1, je "umožnit harmonizaci vnitrostátních opatření týkajících se zejména označování energetickými štítky a uvádění informací o výrobku jako prostředků zveřejňování informací o spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů a doplňujících informací týkajících se určitých typů spotřebičů pro domácnost, což dává spotřebitelům možnost volby spotřebičů s vyšší energetickou účinností",

B.   vzhledem k tomu, že rámcová směrnice rovněž stanoví, že "poskytování přesných relevantních a srovnatelných informací o specifické spotřebě energie spotřebičů pro domácnost mohou ovlivnit veřejnost v tom smyslu, že dá při výběru přednost spotřebičům s nižší spotřebou energie",

C.   vzhledem k tomu, že jak se zdůrazňuje v hodnocení dopadů vypracovaném Komisí a přiloženém k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku (SEC(2008)2862), původní úspěšné označování štítky A–G přijaly za vzor různé země po celém světě jako Brazílie, Čína, Argentina, Chile, Írán, Izrael a Jižní Afrika,

D.   vzhledem k tomu, že televizory jsou spotřebiče, které spotřebovávají značné množství energie, a proto zde existuje značný potenciál úspory energie zařazením této kategorie do systému energetického označování podle čl. 1 odst. 2 rámcové směrnice,

E.   vzhledem k tomu, že uvádění spotřeby energie televizorů na energetických štítcích by mělo být co nejvíce konzistentní se systémy uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zavedenými pro další domácí spotřebiče,

F.   vzhledem k tomu, že ve výše uvedeném sdělení Komise se stanoví, že "stávající klasifikace označení bude aktualizována a znovu vypočtena každých pět let, nebo pokud si to vyžádá vývoj nových technologií, na základě studií o ekologických konstrukčních zásadách tak, aby byl stupeň označení A vyhrazen pro nejlepších 10 – 20 % zařízení s nejnižší náročností",

G.   vzhledem k tomu, že pro úspěšné uplatňování systému uvádění spotřeby energie na energetických štítcích je zásadní zavést opatření, která poskytnou informace o energetické účinnosti spotřebičů pro domácnost, které budou pro spotřebitele jasné, úplné, srovnatelné a snadno srozumitelné,

H.   vzhledem k tomu, že spotřebitel, který si pořídí více účinnějších spotřebičů namísto méně účinných by měl zvýšit příjmy výrobců spotřebičů,

I.   vzhledem k tomu, že návrh směrnice Komise, zejména pokud jde o provedení energetického štítku a třídy energetické účinnosti zavádí další změnu tím, že přidává nové třídy A (například A-20 %, A-40 %, A-60 %), které by mohly uvádět spotřebitele v omyl a rovněž jim bránit v řádném porozumění systému označování energetickými štítky a ohrožovat jejich schopnost vybrat si přístroje s vyšší energetickou účinností,

J.   vzhledem k tomu, že několik málo technických úprav štítku by mohlo vést k tomu, že by byl štítek pro spotřebitele mnohem jasnější a srozumitelnější,

K.   vzhledem k tomu, že se prokázalo, že spotřebitelům je stupnice A–G jasná, avšak Komise neprovedla žádné hodnocení dopadu, jež by prokázalo, zda je označení A-20 %, A-40 %, A-60 % spolu s prázdnými nižšími třídami pro spotřebitele užitečné, nebo zda je uvádí v omyl,

L.   vzhledem k tomu, že přeřazení stávajících výrobků do zúžené stupnice A–G by zejména mělo zabránit vytvoření prázdných nižších tříd, které by mohly uvést spotřebitele v omyl,

M.   vzhledem k tomu, že zavedení těchto dodatečných tříd účinnosti k existujícím štítkům A–G i pro další výrobky pravděpodobně povede k nejasnostem ohledně toho, zda třída "A" představuje účinný nebo neúčinný výrobek,

N.   vzhledem k tomu, že takové opatření neplní cíl být základním nástrojem při poskytování přesných, relevantních a srovnatelných informací spotřebitelům,

O.   vzhledem k tomu, že Komise předložila svůj návrh na přepracování rámcové směrnice, který by měl zavést další změny, jež by měly dopad na navrhovaná prováděcí opatření,

1.   nesouhlasí s přijetím návrhu směrnice Komise, kterou se provádí a mění směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizorů;

2.   domnívá se, že návrh směrnice Komise není slučitelný s cílem poskytnout základní nástroj;

3.   vyzývá Komisi, aby stáhla návrh směrnice a předložila návrh nový, založený na zúžené stupnici A–G výboru uvedenému v článku 10 směrnice 92/75/EHS co nejdříve, a v každém případě nejpozději do 30. září 2009;

4.   považuje podobu štítku za základní prvek směrnice o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích, o kterém by se v rámci přezkumu a přepracování, jež jsou v současnosti zvažovány, mělo rozhodovat postupem spolurozhodování;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2009)0345
(3) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


Nestátní subjekty a místní orgány v oblasti rozvoje
PDF 223kWORD 55k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu rozhodnutí Komise, kterým se zřizuje roční akční program na rok 2009 pro nestátní subjekty a místní orgány v oblasti rozvoje (Část II: Cílené projekty)
P6_TA(2009)0358B6-0285/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci(1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Komise, kterým se zřizuje roční akční program na rok 2009 pro nestátní subjekty a místní orgány v oblasti rozvoje (Část II: Cílené projekty) (CMDT(2009)0387 – D004766/01),

–   s ohledem na stanovisko, které dne 15. dubna 2009 poskytl výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 1905/2006 (dále jen "řídící výbor nástroje pro rozvojovou spolupráci"),

–   s ohledem na "Obecné hodnocení opatření, která mají zvýšit informovanost veřejnosti o otázkách rozvoje v Evropě / rozvojové vzdělávání" (odkaz EK č. 2007/146962. Závěrečná zpráva),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2008 o výzvě, kterou politika rozvojové spolupráce EU představuje pro nové členské státy(2),

–   s ohledem na článek 8 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(3),

–   s ohledem na článek 81 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že dne 15. dubna 2009 řídící výbor nástroje pro rozvojovou spolupráci hlasoval písemným postupem ve prospěch návrhu ročního akčního programu na rok 2009 pro nestátní subjekty a místní orgány v oblasti rozvoje (Část II: Cílené projekty) (CMDT(2009)0387 – D004766/01),

B.   vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES a článkem 1 Dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí ze dne 3. června 2008 o prováděcích pravidlech k rozhodnutí Rady 1999/468/ES obdržel Parlament návrh prováděcích opatření předložený řídícímu výboru nástroje pro rozvojovou spolupráci i výsledky hlasování,

C.   vzhledem k tomu, že čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1905/2006 uvádí, že jedním z cílů tematického programu o nestátních subjektech a místních orgánech v oblasti rozvoje je "zvýšení informovanosti evropských občanů o otázkách rozvoje a mobilizace aktivní veřejné podpory ve Společenství a v přistupujících zemích pro strategie snižování chudoby a udržitelného rozvoje v partnerských zemích",

D.   vzhledem k tomu, že 11 členských států vyslovilo ve Společném prohlášení členských států o nestátních subjektech a místních orgánech nástroje pro rozvojovou spolupráci, které zaslaly Komisi dne 19. března 2009, znepokojení ohledně záměru Komise zastavit přímé financování (postup "cílených projektů") projektu TRIALOG, který probíhá od roku 1998, a projektu DEEP(4), který probíhá od roku 2003, a místo toho pro ně zavést povinnost účastnit se výzvy k předkládání návrhů,

E.   vzhledem k tomu, že společné prohlášení 11 členských států, včetně 9 nových členských států, upozorňuje, že doba, na kterou Komise plánuje ukončit přímou podporu pro TRIALOG a DEEP, je "velmi nevhodná",a to "vzhledem k současné finanční situaci v mnoha nových členských státech a vzhledem k tomu, jaký má tato situace vliv na schopnost nevládních organizací fungovat a rozvíjet se", a vyjadřuje obavy, že "může dojít k přerušení financování, což těmto projektům uškodí tím, že dojde ke ztrátě kvalifikovaného personálu i ke ztrátě know-how a již vytvořených sítí",

F.   vzhledem k tomu, že podobné obavy vyslovil předseda Výboru pro rozvoj ve svém dopise ze dne 19. března 2009, v němž poukazuje na to, že "informace a budování kapacit v oblasti rozvojové spolupráce v nových členských státech a rozvojové vzdělávání pro evropskou veřejnost byly pro výbor trvalou prioritou", a požaduje, aby Komise poskytla Parlamentu "objektivní a transparentní kritéria, podle nichž rozhoduje, které činnosti a projekty jsou způsobilé pro přímé financování," a dále požaduje, aby "provádění tohoto navrhovaného opatření bylo odloženo alespoň o jeden rok, aby nedošlo k případnému přerušení financování a k ohrožení životaschopnosti těchto velmi užitečných projektů",

G.   vzhledem k tomu, že výše uvedené "Obecné hodnocení opatření, která mají zvýšit informovanost veřejnosti o otázkách rozvoje v Evropě / rozvojové vzdělávání" dospělo k závěru, že "strategické využití cílených projektů pomohlo dosáhnout cílů spolufinancování s evropským rozvojovým programem nevládních organizací" a že "projekt DEEEP byl důležitým mechanismem koordinace pro rozšíření dialogu, podporu výměny osvědčených postupů a vytváření sítí a partnerství na úrovni EU a mezi vnitrostátními platformami a EU" a dále že " příspěvek projektu TRIALOG ke zlepšení dialogu a k budování kapacit v práci s novými členskými státy a s přistupujícími státy byl účinný",

H.   vzhledem k tomu, že program TRIALOG přispívá k uspokojování potřeb, zdůrazněných v usnesení Parlamentu ze dne 13. března 2008 o výzvě, kterou politika rozvojové spolupráce EU představuje pro nové členské státy, v oblasti celkové komunikační a vzdělávací strategie, která má napravit nedostatek veřejného uznání priorit rozvojové spolupráce v nových členských státech, a vzhledem k tomu, že program DEEEP reaguje na požadavek Parlamentu týkající se zintenzivnění rozvojového vzdělávání a zvýšení informovanosti v evropském vzdělávání, jež byl uveden v tomtéž usnesení,

I.   vzhledem k tomu, že podle výše uvedeného ročního akčního programu na rok 2009 Komise rovněž navrhuje přidělit přímou podporu projektu zaměřenému na posílení kubánských řídících schopností, který by měla uskutečňovat Evropská nadace pro rozvoj řízení; vzhledem k tomu, že podle tematického programu nástroje pro rozvojovou spolupráci pro nestátní subjekty a místní orgány v oblasti rozvoje nebyl dosud nikdy použit postup cíleného projektu pro činnosti v partnerských zemích,

J.   vzhledem k tomu, že Komise následně vydala "Vysvětlující prohlášení pro výbor DCI NSA-LA"(5), v němž objasnila výběr kritérií pro cílené činnosti, a vysvětlila, že se zakládají na článku 168 Prováděcích pravidel finančního nařízení(6) a že podporu lze poskytnout zvláště "subjektům, které mají de jure nebo de facto monopol" a "na činnosti se specifickou charakteristikou, které vyžadují zvláštní typ subjektu kvůli jeho technické způsobilosti, vysokému stupni specializace nebo správní pravomoci",

1.   nesouhlasí s přijetím návrhu rozhodnutí Komise, kterým se zřizuje roční akční program na rok 2009 pro nestátní subjekty a místní orgány v oblasti rozvoje (Část II: Cílené projekty) (CMDT(2009)0387 – D004766/01) v jeho stávající podobě;

2.   žádá Komisi, aby objasnila kritéria pro určování existence monopolu de jure nebo de facto, vzhledem k tomu, že ve svém společném prohlášení 11 členských států uvádí, že z pohledu nových členských států monopoly de facto stále existují, pokud jde o celoevropské činnosti prováděné projekty TRIALOG a DEEEP;

3.   trvá na otevřeném, transparentním a horizontálním uplatňování kritérií pro udělování přímé podpory pro cílené projekty, aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny; trvá tedy na tom, aby byla uplatňována stejná kritéria pro TRIALOG, DEEEP a projekt "Posílení kubánských řídících schopností";

4.   trvá na zajištění nepřetržitého financování prostřednictvím strategického celoevropského programu pro významné činnosti na podporu výměny osvědčených postupů a vytváření sítí a partnerství na úrovni EU a mezi vnitrostátními platformami a EU a pro zlepšení dialogu a budování kapacit v práci s novými členskými státy a přistupujícími státy;

5.   vyzývá Komisi, aby se zapojila do dialogu s Parlamentem v souvislosti s nadcházející revizí(7) mechanismu výzev k předkládání návrhů pro tematické programy; domnívá se, že není vhodné předjímat jakákoli doporučení změn nebo zdokonalení tohoto mechanismu, která mohou být výsledkem této revize; žádá proto, aby stávající opatření pro přímo financované činnosti byla ponechána v platnosti po dobu 12 měsíců beze změny a aby všechny budoucí změny odrážely výsledek revize a aby zajistily dlouhodobé, předvídatelné a udržitelné činnosti v oblasti rozvojové spolupráce;

6.   vyzývá Komisi, aby upravila svůj návrh rozhodnutí, kterým se zřizuje roční akční program na rok 2009 pro nestátní subjekty a místní orgány v oblasti rozvoje (Část II: Cílené projekty) (CMDT(2009)0387 – D004766/01), aby zahrnoval celoevropské projekty ke zvýšení informovanosti o rozvojových otázkách v rozšířené EU a k výměně rozvojového vzdělávání v EU;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0097.
(3) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(4) DEEP: "Výměna v rozvojovém vzdělávání v Evropě" – http://www.deeep.org/ TRIALOG: "Rozvojové nevládní organizace v rozšířené Evropě" – http://www.trialog.or.at/start.asp?ID=96
(5) AIDCO/F1/NC D(2009) ze dne 6.4.2009 (D004766-01-EN-02).
(6) Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1).
(7) Proces Palermo II.


Revize jednacího řádu
PDF 532kWORD 269k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o všeobecné revizi jednacího řádu Parlamentu (2007/2124(REG))
P6_TA(2009)0359A6-0273/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0273/2009),

1.   se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2.   se rozhodl vložit kodex chování pro jednání o dokumentech v rámci postupu spolurozhodování, který schválila Konference předsedů dne 18. září 2008, do jednacího řádu jako přílohu XVIe;

3.   rozhodl, že pozměňovací návrhy vstoupí v platnost prvním dnem sedmého volebního období;

4.   pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Platný text   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Jednací řád Parlamentu
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Parlament může stanovit pravidla průhlednosti týkající se finančních zájmů poslanců, která jsou uvedena v příloze k tomuto jednacímu řádu.
1.  Parlament stanoví pravidla pro transparentnost finančních zájmů poslanců, která jsou uvedena v příloze k tomuto jednacímu řádu.
Pozměňovací návrh 2
Jednací řád Parlamentu
Článek 10 a (nový)
Článek 10a
Pozorovatelé
1.  Byla-li podepsána smlouva o přistoupení státu k Evropské unii může předseda se souhlasem Konference předsedů vyzvat parlament přistupujícího členského státu, aby ze svých členů vybral určitý počet pozorovatelů odpovídající počtu budoucích křesel v Evropském parlamentu přidělených tomuto státu.
2.  Tito pozorovatelé se účastní do doby vstupu smlouvy o přistoupení v platnost jednání Parlamentu a jsou oprávněni hovořit ve výborech a politických skupinách. Nemají však právo hlasovat či kandidovat na funkce v rámci Parlamentu. Jejich účast nemá na jednání Parlamentu žádný právní účinek.
3.  Pokud jde o využívání zařízení Parlamentu a náhradu výloh vzniklých při jejich činnosti jako pozorovatelů, je jejich postavení stejné jako postavení poslance Parlamentu.
Pozměňovací návrh 51
Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 11
Nejstarší poslanec
Dočasný předseda
1.  Na zasedání konaném podle čl. 127 odst. 2 a na každém jiném zasedání konaném za účelem volby předsedy a předsednictva předsedá zasedání nejstarší poslanec, dokud není zvolen předseda.
1.  Na zasedání konaném podle čl. 127 odst. 2 a na každém jiném zasedání konaném za účelem volby předsedy a předsednictva předsedá zasedání odstupující předseda nebo, není-li to možné, nejvýše postavený odstupující místopředseda nebo, není-li to možné, služebně nejstarší poslanec, dokud není zvolen předseda.
2.  Po dobu předsednictví nejstaršího poslance se nekoná žádná rozprava, kromě rozpravy týkající se volby předsedy nebo ověření pověřovacích listin.
2.  Po dobu předsednictví poslance, který zastává funkci dočasného předsedy podle odstavce 1, se nekoná žádná rozprava, kromě rozpravy týkající se volby předsedy nebo ověření pověřovacích listin.
Nejstarší poslanec vykonává pravomoci předsedy uvedené v čl. 3 odst. 2 druhém pododstavci. Vyskytne-li se během předsednictví nejstaršího poslance jakákoli jiná záležitost týkající se ověření pověřovacích listin, postoupí ji nejstarší poslanec výboru příslušnému pro ověřování pověřovacích listin.
Poslanec, který zastává funkci dočasného předsedy podle odstavce 1, vykonává pravomoci předsedy uvedené v čl. 3 odst. 2 druhém pododstavci. Vyskytne-li se během jeho předsednictví jakákoli jiná záležitost týkající se ověření pověřovacích listin, postoupí ji výboru příslušnému pro ověřování pověřovacích listin.
Pozměňovací návrh 52
Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 13
1.  Nejprve se volí předseda. Nominace se podávají před každou volbou nejstaršímu poslanci, který je oznámí Parlamentu. Jestliže po třech volbách nezíská žádný kandidát absolutní většinu odevzdaných hlasů, uskuteční se čtvrtá volba pouze mezi dvěma poslanci, kteří získali nejvyšší počet hlasů při třetí volbě. V případě rovnosti hlasů je prohlášen za zvoleného starší z kandidátů.
1.  Nejprve se volí předseda. Nominace se podávají před každou volbou poslanci ve funkci dočasného předsedy podle článku 11, který je oznámí Parlamentu. Jestliže po třech volbách nezíská žádný kandidát absolutní většinu odevzdaných hlasů, uskuteční se čtvrtá volba pouze mezi dvěma poslanci, kteří získali nejvyšší počet hlasů při třetí volbě. V případě rovnosti hlasů je prohlášen za zvoleného starší z kandidátů.
2.  Jakmile je předseda zvolen, uvolní nejstarší poslanec předsednické křeslo. Úvodní projev může pronést pouze zvolený předseda.
2.  Jakmile je předseda zvolen, uvolní poslanec ve funkci dočasného předsedy podle článku 11 předsednické křeslo. Úvodní projev může pronést pouze zvolený předseda.
Pozměňovací návrh 3
Jednací řád Parlamentu
Čl. 24 – odst. 4 a (nový)
4a.  Konference předsedů je odpovědná za organizaci strukturované konzultace s evropskou občanskou společností o významných tématech. Ta může zahrnovat organizaci veřejných diskusí o tématech obecného evropského zájmu, kterých se mohou účastnit zainteresovaní občané. Předsednictvo jmenuje místopředsedu odpovědného za provádění těchto konzultací, který podává zprávy Konferenci předsedů.
Pozměňovací návrh 4
Jednací řád Parlamentu
Čl. 28 – odst. 2
2.  Kterýkoli poslanec může klást otázky týkající se práce předsednictva, Konference předsedů a kvestorů. Takové otázky se předkládají předsedovi písemně a do třiceti dnů od předložení se spolu s odpovědí zveřejní ve Věstníku Parlamentu.
2.  Kterýkoli poslanec může klást otázky týkající se práce předsednictva, Konference předsedů a kvestorů. Takové otázky se předkládají předsedovi písemně, oznámí se poslancům a do třiceti dnů od předložení se spolu s odpovědí zveřejní na internetových stránkách Parlamentu.
Pozměňovací návrh 5
Jednací řád Parlamentu
Článek 30 a (nový)
Článek 30a
Meziskupiny
1.  Jednotliví poslanci mohou vytvářet meziskupiny nebo jiná neoficiální seskupení poslanců složená z členů různých parlamentních výborů s cílem umožnit neformální výměnu názorů na konkrétní otázky napříč různými politickými skupinami a podporovat kontakty mezi poslanci a občanskou společností.
2.  Tato seskupení nesmí vyvíjet žádnou činnost, která by mohla vést k záměně s oficiálními činnostmi Parlamentu nebo jeho orgánů. Jsou-li splněny podmínky stanovené v předpisech předsednictva o vytváření těchto seskupení, usnadňují politické skupiny činnost těchto seskupení tím, že jim poskytují logistickou podporu. Pokud se jim dostane jakékoli vnější podpory, učiní prohlášení podle přílohy I.
Pozměňovací návrh 6
Jednací řád Parlamentu
Čl. 36 – odst. 1
1.  Aniž je dotčen článek 40, příslušný výbor ověří finanční slučitelnost jakéhokoli návrhu Komise nebo jiného dokumentu legislativní povahy podle finančního výhledu.
1.  Aniž je dotčen článek 40, věcně příslušný výbor ověří finanční slučitelnost návrhu Komise nebo jiného dokumentu legislativní povahy s víceletým finančním rámcem.
(Pozměňovací návrh týkající se celého textu: výraz "finanční výhled" se v celém textu jednacího řádu nahrazuje výrazem "víceletý finanční rámec".)
Pozměňovací návrh 7
Jednací řád Parlamentu
Čl. 39 – odst. 1
1.  Parlament může požádat Komisi, aby předložila vhodný návrh na přijetí nového aktu nebo změnu stávajícího aktu, podle čl. 192 druhého pododstavce Smlouvy o EU, přijetím usnesení na základě zprávy z vlastního podnětu od příslušného výboru. Usnesení se přijímá většinou hlasů všech poslanců Parlamentu. Parlament může zároveň stanovit lhůtu pro předložení takového návrhu.
1.  Parlament může požádat Komisi, aby předložila vhodný návrh na přijetí nového aktu nebo změnu stávajícího aktu, podle čl. 192 druhého pododstavce Smlouvy o EU, a to formou usnesení na základě zprávy z vlastního podnětu od příslušného výboru. K přijetí usnesenípři konečném hlasováníje potřebný souhlas většiny všech poslanců. Parlament může zároveň stanovit lhůtu pro předložení takového návrhu.
Pozměňovací návrh 8
Jednací řád Parlamentu
Čl. 45 – odst. 2
2.  Návrhy usnesení obsažené ve zprávách z vlastního podnětu se projednávají v Parlamentu formou krátkého přednesení stanoveného v článku 131a. Změny těchto návrhů usnesení nejsou přípustné k projednání v plénu, pokud nejsoukvůli zohlednění nových informací předloženy zpravodajem, nicméně v souladu s čl. 151 odst. 4 mohou být předloženy alternativní návrhy usnesení. Tento odstavec se nepoužije, splňuje-li předmět zprávy podmínky pro zařazení na přednostní rozpravu v plénu, je-li zpráva navržena podle práva podnětu podle článku 38a nebo 39, nebo může-li být zpráva podle kritérií stanovených Konferencí předsedů považována za strategickou.
2.  Návrhy usnesení obsažené ve zprávách z vlastního podnětu se projednávají v Parlamentu formou krátkého přednesení stanoveného v článku 131a. Pozměňovací návrhy k těmto návrhům usnesení jsou přípustné k projednání v plénu pouze tehdy, pokud jsou předloženy zpravodajem kvůli zohlednění nových informacínebo nejméně desetinou poslanců Parlamentu. Politické skupiny mohou předložit alternativní návrhy usnesení v souladu s čl. 154 odst. 4. Tento odstavec se nepoužije, splňuje-li předmět zprávy podmínky pro projednání při přednostní rozpravě v plénu, nebo je-li zpráva navržena podle práva podnětu podle článku 38a nebo 39, nebo může-li být zpráva podle kritérií stanovených Konferencí předsedů považována za strategickou.
Pozměňovací návrh 9
Jednací řád Parlamentu
Čl. 47 – odrážka 3
zúčastnění předsedové, zpravodaj a navrhovatelé se snaží společně určit části textu, které spadají do jejich výlučné nebo společné působnosti, a dohodnout se na přesných podmínkách své spolupráce;
– předsedové zúčastněných výborů, zpravodaj a navrhovatelé společně určí části textu, které spadají do jejich výlučné nebo společné působnosti, a  snaží se dohodnout na přesných podmínkách své spolupráce. V případě, že není dosaženo dohody o vymezení působnosti, předloží se věc na žádost jednoho ze zúčastněných výborů Konferenci předsedů, která může rozhodnout o otázce jejich působnosti, nebo o tom, že se uplatní postup společných schůzí výborů podle článku 47a; čl. 179 odst. 2 druhá a třetí věta se použije obdobně;
Pozměňovací návrh 10
Jednací řád Parlamentu
Čl. 47 – odrážka 4
– příslušný výbor přijme bez hlasování pozměňovací návrhy přidruženého výboru, pokud se týkají záležitostí, které předseda příslušného výboru pokládá podle přílohy VI po konzultaci s předsedou přidruženého výboru za záležitosti spadající do výlučné působnosti přidruženého výboru, a které nejsou v rozporu s jinými částmi zprávy. Předseda příslušného výboru musí zohlednit všechny dohody, kterých bylo dosaženo podle třetí odrážky;
– příslušný výbor přijme bez hlasování pozměňovací návrhy přidruženého výboru, pokud se týkají záležitostí, které náleží do výlučné působnosti přidruženého výboru. Pokud příslušný výbor zamítne pozměňovací návrhy, jež náleží do společné působnosti tohoto výboru a přidruženého výboru, může přidružený výbor tyto pozměňovací návrhy předložit přímo Parlamentu.
Pozměňovací návrh 11
Jednací řád Parlamentu
Článek 47 a (nový)
Článek 47a
Postup společných schůzí výborů
Jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 46 odst. 1 a článku 47, může Konference předsedů v případě, že věci přikládá velkou důležitost, rozhodnout, že se uplatní postup společných schůzí výborů a společné hlasování. V takovém případě dotčení zpravodajové vypracují společný návrh zprávy, který projednají a o kterém hlasují dotčené výbory na společných schůzích konaných za společného předsednictví dotčených předsedů výborů. Dotčené výbory mohou ustavit mezivýborové pracovní skupiny s cílem připravit společné schůze a hlasování.
Pozměňovací návrh 12
Jednací řád Parlamentu
Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 2
Postup konzultace je ukončen přijetím návrhu legislativního usnesení. Pokud Parlament legislativní usnesení nepřijme, vrátí návrh příslušnému výboru.
První čtení je ukončeno přijetím návrhu legislativního usnesení. Pokud Parlament legislativní usnesení nepřijme, vrátí návrh příslušnému výboru.
Pozměňovací návrh 13
Jednací řád Parlamentu
Čl. 51 – odst. 3
3.  Text návrhu schválený Parlamentem a doprovodné usnesení zasílá předseda Radě a Komisi jako stanovisko Parlamentu.
3.  Text návrhu schválený Parlamentem a doprovodné usnesení zasílá předseda Radě a Komisi jako postoj Parlamentu.
(Pozměňovací návrh týkající se celého textu: ve všech ustanoveních jednacího řádu týkajících se postupu spolurozhodování se výraz "stanovisko Parlamentu" nahrazuje výrazem "postoj Parlamentu".)
Pozměňovací návrh 14
Jednací řád Parlamentu
Čl. 52 – odst. 1
1.  Jestliže návrh Komise nezíská většinu odevzdaných hlasů, požádá předseda před hlasováním o návrhu legislativního usnesení Komisi, aby svůj návrh vzala zpět.
1.  Jestliže návrh Komise nezíská většinu odevzdaných hlasů nebo byl-li přijat návrh na zamítnutí, který může předložit příslušný výbor nebo nejméně čtyřicet poslanců, požádá předseda před hlasováním o návrhu legislativního usnesení Komisi, aby svůj návrh vzala zpět.
Pozměňovací návrh 15
Jednací řád Parlamentu
Čl. 52 – odst. 2
2.  Jestliže tak Komise učiní, považuje předseda postup konzultace ve věci daného návrhu za bezpředmětný a informuje o tom Radu.
2.  Jestliže tak Komise učiní, prohlásí předseda postup za ukončený a informuje o tom Radu.
Pozměňovací návrh 16
Jednací řád Parlamentu
Čl. 52 – odst. 3
3.  Jestliže Komise nevezme svůj návrh zpět, Parlament vrátí věc příslušnému výboru bez hlasování o návrhu legislativního usnesení.
3.  Jestliže Komise nevezme svůj návrh zpět, Parlament vrátí věc příslušnému výboru bez hlasování o návrhu legislativního usnesení, pokud Parlament na žádost předsedy či zpravodaje příslušného výboru nebo politické skupiny či nejméně čtyřiceti poslanců nepřistoupí k hlasování o návrhu legislativního usnesení.
V tomto případě příslušný výbor podává zprávu Parlamentu, a to ústně nebo písemně, ve lhůtě, kterou Parlament stanoví a která nesmí být delší než dva měsíce.
V případě vrácení věci příslušný výbor podává zprávu Parlamentu, a to ústně nebo písemně, ve lhůtě, kterou Parlament stanoví a která nesmí být delší než dva měsíce.
Pozměňovací návrh 59
Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 65 a (nový) (bude vložen do kapitoly 6: Závěr legislativního procesu)
Članek 65a
Interinstitucionální jednání v legislativních postupech
1.  Jednání s jinými orgány, jejichž cílem je dosažení dohody během legislativního postupu, jsou vedena s ohledem na kodex chování pro jednání v souvislosti s postupy spolurozhodování (příloha XVIe).
2.  Příslušný výbor by měl před zahájením těchto jednání v zásadě přijmout rozhodnutí většinou svých členů a schválit mandát, pokyny nebo priority.
3.  Je-li poté, co výbor schválil zprávu, dosaženo jednáním s Radou kompromisu, je věc před hlasováním na plenárním zasedání v každém případě s výborem znovu konzultováno.
Pozměňovací návrh 18
Jednací řád Parlamentu
Článek 66
1.  Pokud Rada podle čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES informuje Parlament, že schválila jeho pozměňovací návrhy, ale jinak návrh Komise nezměnila, nebo pokud žádný z orgánů návrh Komise nezměnil, oznámí předseda v Parlamentu konečné přijetí návrhu.
Pokud Rada podle čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES informuje Parlament, že schválila jeho postoj, oznámí předseda poté, co text prošel konečnou právně-jazykovou redakcí v souladu s článkem 172a, v Parlamentu jeho přijetí ve znění, jež odpovídá postoji Parlamentu.
2.  Před tímto oznámením předseda ověří, zda jakékoli technické úpravy provedené v návrhu Radou nezměnily jeho povahu. V případě pochybností konzultuje věc s příslušným výborem. Jsou-li podle jeho názoru tyto změny zásadní povahy, informuje předseda Radu, že Parlament přistoupí ke druhému čtení, jakmile budou splněny podmínky stanovené v článku 57.
3.  Po oznámení podle odstavce 1 předseda spolu s předsedou Rady navrhovaný akt podepíší a zajistí jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie podle článku 68.
Pozměňovací návrh 19
Jednací řád Parlamentu
Čl. 68 – název
Podepisování přijatých aktů
Podmínky pro navrhování legislativních aktů
Pozměňovací návrh 20
Jednací řád Parlamentu
Čl. 68 – odst. 1
1.  Texty aktů přijatých společně Parlamentem a Radou podepisuje předseda a generální tajemník poté, co bylo ověřeno, že veškeré postupy byly řádně ukončeny.
vypouští se
Pozměňovací návrh 21
Jednací řád Parlamentu
Čl. 68 – odst. 7
7.  Výše uvedené akty zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální tajemníci Parlamentu a Rady.
vypouští se
Pozměňovací návrh 22
Jednací řád Parlamentu
Čl. 68 a (nový) (bude vložen do kapitoly 6: Závěr legislativního postupu
Článek 68a
Podepisování přijatých aktů
Po provedení konečné právně-jazykové redakce přijatého textu v souladu s článkem 172a a po kontrole řádného dokončení všech postupů podepíše předseda a generální tajemník akty přijaté postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o ES a generální tajemníci Parlamentu a Rady zajistí vyhlášení těchto aktů v Úředním věstníku Evropské unie.
Pozměňovací návrh 68
Jednací řád Parlamentu
Čl. 80 a – odst. 3 – pododstavec 3
Přesto však mohou být pozměňovací návrhy částí, které zůstaly nezměněny, výjimečně a pro každý případ zvlášť, přijaty předsedou tohoto výboru, pokud se domnívá, že to vyžadují naléhavé důvody vnitřní koherence textu nebo spojitosti s jinými přijatelnými pozměňovacími návrhy. Tyto důvody musí být uvedeny v písemném odůvodnění pozměňovacích návrhů.
Pokud má v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu také předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu, ihned sdělí svůj úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 50 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít zpět.
Pozměňovací návrh 23
Jednací řád Parlamentu
Čl. 83 – odst. 1
1.  Pokud mají být zahájena jednání o uzavření, prodloužení platnosti nebo změně mezinárodní dohody, včetně dohod ve specifických oblastech, jako jsou měnové záležitosti nebo obchod, příslušný výbor zajistí, aby Komise úplně, a v případě potřeby důvěrně, informovala Parlament o doporučeních pro mandát k vyjednávání.
1.  Pokud mají být zahájena jednání o uzavření, prodloužení platnosti nebo změně mezinárodní dohody, včetně dohod ve specifických oblastech, jako jsou měnové záležitosti nebo obchod, může se příslušný výbor rozhodnout vypracovat zprávu či jinak sledovat tento postup a informovat o tomto rozhodnutí Konferenci předsedů výborů. Je-li to vhodné, mohou být ostatní výbory požádány o stanovisko podle čl. 46 odst. 1. V případě potřeby se použije čl. 179 odst. 2, článek 47 nebo článek 47a.
Předsedové a zpravodajové příslušného výboru, a případně také přidružených výborů, přijmou společně vhodná opatření pro zajištění toho, aby Komise Parlamentu poskytla veškeré informace o doporučeních pro mandát k vyjednávání, případně i důvěrně, jakož i informace uvedené v odstavcích 3 a 4.
Pozměňovací návrh 24
Jednací řád Parlamentu
Čl. 83 – odst. 6 a (nový)
6a.  Dříve, než proběhne hlasování o souhlasu, příslušný výbor, politická skupina nebo nejméně jedna desetina poslanců může navrhnout, aby Parlament požádal Soudní dvůr o stanovisko, zda je mezinárodní dohoda v souladu se Smlouvami. Pokud Parlament takový návrh schválí, hlasování o souhlasu se odloží, dokud Soud nepředloží své stanovisko.
Pozměňovací návrh 25
Jednací řád Parlamentu
Čl. 97 – odst. 3
3.  Parlament vytvoří rejstřík dokumentů Parlamentu. Legislativní dokumenty a jiné dokumenty uvedené v příloze jednacího řádu jsou v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 přímo k dispozici v rejstříku. V rejstříku budou pokud možno uvedeny odkazy na jiné dokumenty Parlamentu.
3.  Parlament vytvoří rejstřík dokumentů Parlamentu. Legislativní dokumenty a určité jiné kategorie dokumentů jsou v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 přímo přístupné v rejstříku. V rejstříku budou pokud možno uvedeny odkazy na jiné dokumenty Parlamentu.
Kategorie dokumentů, které jsou přímo k dispozici, jsou uvedeny v seznamu přijatém Parlamentem a v příloze tohoto jednacího řádu. Tento seznam neomezuje právo na přístup k dokumentům, které nespadají do kategorií uvedených v seznamu.
Kategorie dokumentů, které jsou přímo přístupné, jsou uvedeny v seznamu přijatém předsednictvem a zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu. Tento seznam neomezuje právo na přístup k dokumentům, které nespadají do kategorií uvedených v seznamu; tyto dokumenty jsou zpřístupněny na písemnou žádost.
Dokumenty Parlamentu, které nejsou přímo k dispozici v rejstříku, jsou zpřístupněny na písemnou žádost.
Předsednictvo může přijmout v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 pravidla pro přístup k dokumentům, která jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.
Předsednictvo může přijmout v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 pravidla pro přístup k dokumentům, která jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.
(Příloha XV bude vypuštěna.)
Pozměňovací návrh 26
Jednací řád Parlamentu
Čl. 103 – odst. 1
1.  Členové Komise, Rady a Evropské rady mohou kdykoli požádat předsedu o dovolení učinit prohlášení. Předseda rozhodne, kdy může být prohlášení učiněno a zda může po takovém prohlášení následovat řádná rozprava nebo třicet minut stručných a věcných otázek poslanců.
1.  Členové Komise, Rady a Evropské rady mohou kdykoli požádat předsedu Parlamentu o dovolení učinit prohlášení. Předseda Evropské rady učiní prohlášení po každém jejím zasedání. Předseda Parlamentu rozhodne, kdy může být prohlášení učiněno a zda může po takovém prohlášení následovat řádná rozprava nebo třicet minut stručných a věcných otázek poslanců.
Pozměňovací návrh 60
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 116 – odst. 1
1.  Až pět poslanců může předložit písemné prohlášení o nejvýše 200 slovech týkající se věci spadající do působnosti Evropské unie. Písemná prohlášení se vytisknou ve všech úředních jazycích a rozešlou se. Tato prohlášení se ukládají spolu se jmény signatářů v rejstříku. Tento rejstřík je veřejný, je k dispozici u vchodu do jednacího sálu v průběhu dílčích zasedání, a v době mezi zasedáními na vhodném místě, které určí kolegium kvestorů.
1.  Až pět poslanců může předložit písemné prohlášení o nejvýše 200 slovech, které se týká věci v působnosti Evropské unie a které se nesmí týkat otázek, jež jsou předmětem právě probíhajícího legislativního postupu. Povolení uděluje předseda pro každý případ zvlášť. Písemná prohlášení se vytisknou ve všech úředních jazycích a rozešlou se. Tato prohlášení se ukládají spolu se jmény signatářů v rejstříku. Tento rejstřík je veřejný, je k dispozici u vchodu do jednacího sálu v průběhu dílčích zasedání, a v době mezi zasedáními na vhodném místě, které určí kolegium kvestorů.
Pozměňovací návrh 27
Jednací řád Parlamentu
Čl. 116 – odst. 3
3.  Pokud prohlášení podepíše většina všech poslanců Parlamentu, oznámí předseda tuto skutečnost Parlamentu a zveřejní jména signatářů v zápisu z jednání.
3.  Pokud prohlášení podepíše většina všech poslanců Parlamentu, oznámí předseda tuto skutečnost Parlamentu a zveřejní jména signatářů v zápisu z jednání a prohlášení se zveřejní jako přijatý text.
Pozměňovací návrh 28
Jednací řád Parlamentu
Čl. 116 – odst. 4
4.   Takové prohlášení se zasílá na konci dílčího zasedání orgánům, které v něm jsou uvedeny, spolu se jmény signatářů. Prohlášení se uvádí v zápisu z jednání zasedání, na kterém je oznámeno. Zveřejněním v zápisu se celý postup uzavírá.
4.  Postup je ukončen, když je prohlášení spolu se jmény signatářů zasláno na konci dílčího zasedání adresátům.
Pozměňovací návrh 29
Jednací řád Parlamentu
Článek 131 a
Na žádost zpravodaje nebo na návrh konference předsedů může také Parlament rozhodnout, že bod nevyžadující řádnou rozpravu bude projednán formou krátkého přednesení zpravodajem v plénu. V takovém případě má Komise možnost vystoupit a každý poslanec má právo reagovat dodatečným písemným prohlášením podle čl. 142 odst. 7.
Na žádost zpravodaje nebo na návrh Konference předsedů může také Parlament rozhodnout, že bod nevyžadující řádnou rozpravu bude projednán formou krátkého přednesení zpravodajem v plénu. V takovém případě má Komise možnost odpovědět a poté se může konat až desetiminutová rozprava, během které dá předseda slovo poslancům, kteří se přihlásí zvednutím ruky. Každý poslanec může hovořit nejvýše jednu minutu.
Pozměňovací návrh 30 a 66
Jednací řád Parlamentu
Článek 142
Stanovení řečnické doby
Rozdělení řečnické doby a seznam řečníků
1.  Konference předsedů může Parlamentu navrhnout, aby pro každou rozpravu byla stanovena řečnická doba. Parlament rozhoduje o tomto návrhu bez rozpravy.
1.  Konference předsedů může Parlamentu navrhnout, aby byla u určité rozpravy rozdělena řečnická doba. Parlament rozhoduje o tomto návrhu bez rozpravy.
1a.  Žádný poslanec nesmí hovořit, aniž mu předseda udělí slovo. Poslanci hovoří ze svých míst a obracejí se na předsedu. Jestliže se řečník odchýlí od tématu, předseda jej napomene.
1b.  Předseda může vypracovat pro první část konkrétní rozpravy seznam řečníků, který obsahuje jedno nebo více kol řečníků z každé politické skupiny, které se rozpravy chtějí zúčastnit, v pořadí podle velikosti skupin, a jednoho nezařazeného poslance.
2.  Řečnická doba se stanoví v souladu s těmito kritérii:
2.  Řečnická doba se pro tuto část rozpravyrozdělí v souladu s těmito kritérii:
a) první část řečnické doby se rozdělí rovným dílem mezi všechny politické skupiny;
a) první část řečnické doby se rozdělí rovným dílem mezi všechny politické skupiny;
b) další část se rozdělí mezi politické skupiny v poměru k celkovému počtu jejich členů;
b) další část se rozdělí mezi politické skupiny v poměru k celkovému počtu jejich členů;
c) nezařazeným poslancům se přidělí celková řečnická doba podle částí přidělených každé politické skupině podle písmen a) a b).
c) nezařazeným poslancům se přidělí celková řečnická doba podle částí přidělených každé politické skupině podle písmen a) a b).
3.  Pokud je stanovena celková řečnická doba pro několik bodů pořadu jednání, informují politické skupiny předsedu, jaké části přiděleného času využijí pro jednotlivé body. Předseda zajistí, aby byly tyto řečnické doby dodrženy.
3.  Pokud je rozdělení celkové řečnické doby stanoveno pro několik bodů pořadu jednání, informují politické skupiny předsedu, jaké části přiděleného času využijí pro jednotlivé body. Předseda zajistí, aby byly tyto řečnické doby dodrženy.
3a.  Zbývající část času rozpravy se předem konkrétním způsobem nepřiděluje. Namísto toho předseda vyzve poslance, aby hovořili zpravidla nejdéle jednu minutu. Předseda v nejvyšší možné míře zajistí, aby dostávali slovo střídavě řečníci mající různé politické názory a pocházející z různých členských států.
3b.  Na žádost však může být dána přednost předsedovi nebo zpravodaji příslušného výboru a předsedům politických skupin, kteří si přejí vystoupit jménem těchto skupin, nebo řečníkům, kteří je zastupují.
3c.  Předseda může udělit slovo poslancům, kteří zvednutím modré karty signalizují, že chtějí jinému poslanci během jeho projevu položit otázku, která nezabere více než půl minuty, pokud je předseda přesvědčen, že tím nedojde k narušení rozpravy, a pokud s tím řečník souhlasí.
4.  Žádný poslanec nesmí hovořit déle než jednu minutu k jakémukoli z těchto témat: zápisy, procesní návrhy, pozměňovací návrhy ke konečnému návrhu pořadu jednání nebo k pořadu jednání.
4.  Žádný poslanec nesmí hovořit déle než jednu minutu k jakémukoli z těchto témat: zápisy z jednání, procesní návrhy, pozměňovací návrhy ke konečnému návrhu pořadu jednání nebo k pořadu jednání.
4a.  Aniž jsou dotčeny jeho další disciplinární pravomoci, může předseda nechat vyškrtnout z doslovných záznamů ze zasedání projevy poslanců, kteří hovořili bez vyzvání, nebo kteří pokračovali v projevu po uplynutí času, který jim byl přidělen.
5.  Komise a Rada vystoupí v rozpravě ke zprávě zpravidla bezprostředně po zpravodaji. Komise, Rada a zpravodaj mohou vystoupit znovu, zejména v reakci na projevy poslanců Parlamentu.
5.  Komise a Rada vystoupí v rozpravě ke zprávě zpravidla bezprostředně po zpravodaji. Komise, Rada a zpravodaj mohou vystoupit znovu, zejména v reakci na projevy poslanců Parlamentu.
6.  Aniž je dotčen článek 197 Smlouvy o ES, usiluje předseda o dohodu s Komisí a Radou o tom, jaká řečnická doba jim bude přidělena.
6.  Aniž je dotčen článek 197 Smlouvy o ES, usiluje předseda o dohodu s Komisí a Radou o tom, jaká řečnická doba jim bude přidělena.
7.  Poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, mohou nejvýše jednou v průběhu jednoho dílčího zasedání odevzdat písemné prohlášení v rozsahu nejvýše 200 slov, které je přílohou doslovného záznamu z rozpravy.
7.  Poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, mohou nejvýše jednou v průběhu jednoho dílčího zasedání odevzdat písemné prohlášení v rozsahu nejvýše 200 slov, které je přílohou doslovného záznamu z rozpravy.
(Články 141 a 143 nebudou brány v potaz.)
Pozměňovací návrh 32
Jednací řád Parlamentu
Čl. 150 – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)
Je-li přítomno méně než sto poslanců, nemůže Parlament rozhodnout jinak, jestliže má nejméně desetina přítomných poslanců výhrady.
Pozměňovací návrh 33
Jednací řád Parlamentu
Článek 156
Pokud bylo ke zprávě, kterou má Parlament projednat, předloženo více než 50 pozměňovacích návrhů, může předseda požádat příslušný výbor po konzultaci s jeho předsedou, aby se sešel k projednání pozměňovacích návrhů. O pozměňovacím návrhu, který nezíská alespoň jednu desetinu hlasů členů výboru, se v Parlamentu nehlasuje.
Pokud bylo ke zprávě, kterou má Parlament projednat, předloženo více než 50 pozměňovacích návrhů a žádostí o dílčí nebo oddělené hlasování, může předseda požádat příslušný výbor po konzultaci s jeho předsedou, aby se sešel k projednání těchto pozměňovacích návrhů nebo žádostí. O pozměňovacím návrhu nebo žádosti o dílčí nebo oddělené hlasování, které nezískají alespoň jednu desetinu hlasů členů výboru, se v Parlamentu nehlasuje.
Pozměňovací návrh 34
Jednací řád Parlamentu
Čl. 157 – odst. 1
1.  Jestliže text, o kterém se má hlasovat, obsahuje dvě nebo více ustanovení, nebo se dotýká dvou nebo více otázek, nebo může být rozdělen do dvou nebo více částí, z nichž má každá svůj ucelený smysl a normativní hodnotu, může politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců požádat o dílčí hlasování.
1.  Jestliže text, o kterém se má hlasovat, obsahuje dvě nebo více ustanovení, nebo se dotýká dvou nebo více otázek, nebo může být rozdělen do dvou nebo více částí, které mají svůj ucelený smysl nebo normativní hodnotu, může politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců požádat o dílčí hlasování.
Pozměňovací návrh 35
Jednací řád Parlamentu
Článek 159 a (nový)
Článek 159a
Konečné hlasování
Při hlasování o legislativním návrhu, ať už jde o jediné nebo konečné hlasování, Parlament uplatní jmenovité hlasování za použití elektronického hlasovacího zařízení.
Pozměňovací návrh 36
Jednací řád Parlamentu
Čl. 160 – odst. 1
1.  Kromě případů stanovených v čl. 99 odst. 4 a čl. 100 odst. 5 se hlasuje jmenovitě, požádá-li o to písemně nejméně čtyřicet poslanců nebo politická skupina večer přede dnem hlasování, pokud předseda nestanoví jinou lhůtu.
1.  Kromě případů stanovených v čl. 99 odst. 4, čl. 100 odst. 5 a článku 159a se hlasuje jmenovitě, požádá-li o to písemně nejméně čtyřicet poslanců nebo politická skupina večer přede dnem hlasování, pokud předseda nestanoví jinou lhůtu.
Pozměňovací návrh 37
Jednací řád Parlamentu
Čl. 160 – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Poslanci hlasují v abecedním pořadí počínaje jménem poslance, kterého určí los. Předseda hlasuje jako poslední.
2.  Jmenovité hlasování se provede s použitím elektronického hlasovacího zařízení. Nelze-li toto zařízení z technických důvodů použít, hlasují poslanci v abecedním pořadí počínaje jménem poslance, kterého určí los. Předseda hlasuje jako poslední.
Pozměňovací návrh 38
Jednací řád Parlamentu
Čl. 162 – odst. 4 – pododstavec 1
4.  Dva až šest skrutátorů, kteří byli vylosováni mezi poslanci, sečte hlasy odevzdané při tajném hlasování.
4.  Dva až osm skrutátorů, kteří byli vylosováni mezi poslanci, sečte hlasy odevzdané při tajném hlasování, pokud hlasování neproběhne elektronicky.
Pozměňovací návrh 39
Jednací řád Parlamentu
Článek 172
1.  Zápis z každého zasedání, obsahující rozhodnutí Parlamentu a jména řečníků, se rozdá nejméně půl hodiny před zahájením odpolední části následujícího zasedání.
1.  Zápis z každého zasedání, obsahující popis jednání a rozhodnutí Parlamentu a jména řečníků, se rozdá nejméně půl hodiny před zahájením odpolední části následujícího denního zasedání.
V rámci legislativního procesu se za rozhodnutí ve smyslu tohoto odstavcepovažují i všechny pozměňovací návrhy přijaté Parlamentem, i když je návrh Komise podle čl. 52 odst. 1 nebo společný postoj Rady podle čl. 61 odst. 3 s konečnou platností zamítnut.
V rámci legislativního procesu se za rozhodnutí ve smyslu tohoto ustanovenípovažují i všechny pozměňovací návrhy přijaté Parlamentem, i když je návrh Komise podle čl. 52 odst. 1 nebo postoj Rady podle čl. 61 odst. 3 s konečnou platností zamítnut.
Texty přijaté Parlamentem jsou rozesílány odděleně. Pokud legislativní texty přijaté Parlamentem obsahují změny, jsou zveřejněny v úplném znění.
2.  Na začátku odpolední části zasedání předloží předseda Parlamentu zápis z předchozího zasedání ke schválení.
2.  Na začátku odpolední části denního zasedání předseda předloží Parlamentu zápis z předchozího zasedání ke schválení.
3.  Jsou-li k zápisům vzneseny jakékoli námitky, Parlament v případě potřeby rozhodne, zda se mají požadované změny projednávat. Žádný poslanec nesmí o zápisu hovořit déle než jednu minutu.
3.  Jsou-li k zápisům vzneseny jakékoli námitky, Parlament v případě potřeby rozhodne, zda se mají požadované změny projednávat. Žádný poslanec nesmí o tématu hovořit déle než jednu minutu.
4.  Zápis podepisuje předseda a generální tajemník a je uložen do archivu Parlamentu. Do jednoho měsíce se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
4.  Zápis podepisuje předseda a generální tajemník a je uložen do archivu Parlamentu. Zveřejní seÚředním věstníku Evropské unie.
Pozměňovací návrh 40
Jednací řád Parlamentu
Článek 172 a (nový)
Článek 172a
Přijaté texty
1.  Texty přijaté Parlamentem se zveřejňují ihned po hlasování. Předkládají se Parlamentu spolu se zápisem z příslušného zasedání a uchovávají se v záznamech Parlamentu.
2.  Texty přijaté Parlamentem podléhají konečné právně-jazykové redakci, za kterou je odpovědný předseda. Pokud jsou dané texty přijaty na základě dohody mezi Parlamentem a Radou, tuto redakci provádějí oba orgány v úzké spolupráci a na základě vzájemné dohody.
3.  Pokud jsou k zajištění koherence a kvality textu v souladu s vůlí vyjádřenou Parlamentem nezbytné úpravy, jež jdou nad rámec oprav typografických chyb či oprav nezbytných pro zajištění vzájemného souladu všech jazykových verzí a jejich jazykové správnosti a terminologické jednotnosti použije se postup stanovený v článku 204a.
4.  Texty přijaté Parlamentem postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o ES mají formu textu v úplném znění. Nebylo-li hlasování Parlamentu založeno na dohodě s Radou, vyznačí se v úplném znění veškeré přijaté pozměňovací návrhy.
5.  Po provedení konečné právně-jazykové redakce podepisuje přijaté texty podepíše předseda a generální tajemník a zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie.
Pozměňovací návrh 41
Jednací řád Parlamentu
Článek 175
Zřizování dočasných výborů
Zřizování zvláštních výborů
Na návrh Konference předsedů může Parlament kdykoli zřídit dočasné výbory, jejich působnosti, složení a funkční období se stanoví současně s přijetím rozhodnutí o jejich zřízení; jejich funkční období nesmí překročit dvanáct měsíců, pokud Parlament nerozhodne po uplynutí tohoto funkčního období o jeho prodloužení.
Na návrh Konference předsedů může Parlament kdykoli zřídit zvláštní výbory, jejichž působnost, složení a funkční období se stanoví současně s přijetím rozhodnutí o jejich zřízení; jejich funkční období nesmí překročit dvanáct měsíců, pokud Parlament nerozhodne po uplynutí tohoto funkčního období o jeho prodloužení.
Ze skutečnosti, že se působnost, složení a funkční období dočasných výborů stanoví ve stejné době, kdy jsou tyto výbory zřízeny, vyplývá, že Parlament nemůže následně rozhodnout o změně její působnosti ani ve smyslu jejího rozšíření, ani ve smyslu jejího omezení.
Ze skutečnosti, že se působnost, složení a funkční období zvláštních výborů stanoví ve stejné době, kdy jsou tyto výbory zřízeny, vyplývá, že Parlament nemůže následně rozhodnout o změně jejich působnosti ani ve smyslu jejich rozšíření, ani ve smyslu jejich omezení.
Pozměňovací návrh 42
Jednací řád Parlamentu
Čl. 177 – odst. 1 – výklad (nový)
Poměrné zastoupení politických skupin se nesmí odchýlit od nejbližšího celého čísla. Rozhodne-li se skupina nezasednout ve výboru, zůstanou dotčená křesla neobsazena a velikost výboru se o příslušný počet sníží. Výměna křesel mezi politickými skupinami není povolena.
Pozměňovací návrh 43
Jednací řád Parlamentu
Čl. 179 – odst. 2
2.  Pokud stálý výbor prohlásí, že není příslušný k posouzení otázky, nebo vznikne-li spor o příslušnosti dvou nebo více stálých výborů, posoudí otázku příslušnosti Konference předsedů do čtyř pracovních týdnů poté, co je v Parlamentu oznámeno postoupení věci výboru. Konference předsedů výborů je o věci informována a může dát doporučení Konferenci předsedů. Konference předsedů rozhodne do šesti pracovních týdnů ode dne, kdy jí byla otázka příslušnosti předložena. Jinak je otázka příslušnosti zařazena na pořad jednání následujícího dílčího zasedání.
2.  Pokud stálý výbor prohlásí, že není příslušný k posouzení otázky, nebo vznikne-li spor o příslušnosti dvou nebo více stálých výborů, je otázka příslušnosti postoupena Konferencí předsedů do čtyř pracovních týdnů poté, co je v Parlamentu oznámeno postoupení věci výboru. Konference předsedů rozhodne do šesti týdnů na základě doporučení Konference předsedů výborů, nebo pokud takové doporučení nebylo vydáno, na základě doporučení svého předsedy. Pokud v této lhůtě Konference předsedů nerozhodne, doporučení se považuje za schválené.
Pozměňovací návrh 44
Jednací řád Parlamentu
Čl. 179 – odst. 2 – výklad (nový)
Předsedové výborů mohou s předsedy jiných výborů uzavřít dohodu o přidělení určitých témat konkrétnímu výboru, která případně podléhá schválení postupem s přidruženými výbory podle článku 47.
Pozměňovací návrh 45
Jednací řád Parlamentu
Článek 182 a (nový)
Článek 182a
Koordinátoři a stínoví zpravodajové výboru
1.  Politické skupiny mohou určit jednoho ze svých členů jako koordinátora.
2.  V případě potřeby předseda svolává koordinátory výboru, aby připravili rozhodnutí, která má výbor přijmout, zejména rozhodnutí o postupu a jmenování zpravodajů. Výbor může koordinátorům svěřit pravomoc přijímat určitá rozhodnutí, s výjimkou rozhodnutí, jež se týkají přijímání zpráv, stanovisek nebo pozměňovacích návrhů. K účasti na schůzích koordinátorů výboru mohou být v poradní funkci přizváni místopředsedové. Koordinátoři usilují o nalezení shody. Jestliže shody nelze dosáhnout, mohou jednat, pouze pokud získají většinu, která s ohledem na příslušnou sílu jednotlivých skupin jasně představuje velkou většinu výboru.
3.  Politické skupiny mohou pro každou zprávu jmenovat stínového zpravodaje, který sleduje pokrok učiněný v souvislosti s příslušnou zprávou a hledá jménem skupiny kompromisy v rámci výboru. Jména stínových zpravodajů jsou oznámena předsedovi. Výbor může na návrh koordinátorů rozhodnout zejména o tom, že do hledání dohody s Radou v rámci postupů spolurozhodování budou zapojeni stínoví zpravodajové.
Pozměňovací návrh 46
Jednací řád Parlamentu
Článek 184
Zápis z každé schůze výboru se rozesílá všem jeho členům a předkládá se výboru ke schválení na nejbližší schůzi.
Zápis z každé schůze výboru se rozesílá všem jeho členům a předkládá se výboru ke schválení.
Pozměňovací návrh 47
Jednací řád Parlamentu
Článek 186
Pro schůze výborů se použijí obdobně články 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, čl. 143 odst. 1, články 146, 148, 150 až 153, 155, čl. 157 odst. 1, články 158, 159, 161, 162, 164 až 167, 170 a 171.
Pro schůze výborů se použijí obdobně články 11, 12, 13, 16, 17, 34 až 41, 140, 141, čl. 143 odst. 1, články 146, 148, 150 až 153, 155, čl. 157 odst. 1, články 158, 159, 161, 162, 164 až 167, 170 a 171.
Pozměňovací návrh 48
Jednací řád Parlamentu
Čl. 188 – odst. 6 a (nový)
6a.  Předseda delegace má právo vystoupit ve výboru, pokud je na pořadu bod, který se týká oblasti odpovědnosti delegace. Totéž platí na schůzích delegace pro předsedu nebo zpravodaje tohoto výboru.
Pozměňovací návrh 49
Jednací řád Parlamentu
Čl. 192 – odst. 1 a (nový)
1a.  Pokud se zpráva zabývá zejména uplatňováním či výkladem práva Evropské unie nebo navrhovanými změnami stávajících právních předpisů, přidruží se věcně příslušný výbor v souladu s čl. 46 odst. 1 a  čl. 47 první a druhou odrážkou. Návrhy na začlenění do návrhu usnesení zaslané věcně příslušným výborem přijme příslušný výbor bez hlasování, pokud se tyto návrhy týkají uplatňování či výkladu práva Evropské unie či změn stávajících právních předpisů. Pokud příslušný výbor tyto návrhy nepřijme, může je přidružený výbor předložit přímo Parlamentu.
Pozměňovací návrh 50
Jednací řád Parlamentu
Čl. 204 – písm. c a (nové)
(ca) obecné zásady a kodexy chování přijaté příslušnými orgány Parlamentu (přílohy XVIa, XVIb a XVIe).

Sítě a služby elektronických komunikací, ochrana soukromí a ochrana spotřebitele ***II
PDF 289kWORD 77k
Usnesení
Text
Příloha
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))
P6_TA(2009)0360A6-0257/2009
OPRAVY

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (16497/1/2008 – C6-0068/2009),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0698),

–   s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2008)0723),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0257/2009),

1.   schvaluje pozměněný společný postoj;

2.   bere na vědomí prohlášení Komise, připojené k tomuto usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 6. května 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

P6_TC2-COD(2007)0248


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu ve druhém čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2009/136/ES.)

PŘÍLOHA

Prohlášení Komise o univerzální službě

Bod odůvodnění 3a - Univerzální služba

Komise bere na vědomí znění bodu odůvodnění (3a) schválené Evropským parlamentem a Radou.

Komise chce v této souvislosti znovu potvrdit, že jak uvedla ve svém sdělení KOM (2008)0572 ze dne 25. září 2008 o rozsahu univerzální služby v sítích a službách elektronických komunikací, zahájí v průběhu roku 2009 rozsáhlou evropskou debatu zkoumající širokou škálu alternativních přístupů a umožňující všem zúčastněným stranám vyjádřit svůj názor.

Debatu Komise shrne ve sdělení určeném Evropskému parlamentu a Radě a dle potřeby do 1. května 2010 předloží návrhy týkající se směrnice o univerzální službě.

Prohlášení Komise o oznamování při porušení bezpečnosti

Čl. 2 písm. h) a čl. 4 odst. 3 - Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Reforma předpisového rámce pro elektronické komunikace zavádí do ochrany údajů v EU a pravidel ochrany soukromí nový koncept: povinné oznamování případů porušení ochrany osobních údajů ze strany poskytovatelů elektronických sítí a služeb. Jedná se o důležitý krok ke zvýšení bezpečnosti a ochraně soukromí, ačkoli v této fázi je nadále omezen na odvětví elektronických komunikací.

Komise bere na vědomí, že Evropský parlament chce, aby se povinnost oznamovat případy narušení bezpečnosti osobních údajů neomezovala na odvětví elektronických komunikací, ale aby platila i pro subjekty, jako jsou poskytovatelé služeb informační společnosti. Tento přístup by byl plně v souladu s obecným cílem v oblasti veřejné politiky, kterým je zvýšit ochranu osobních údajů občanů Evropské unie a jejich možnost zakročit v případě ohrožení takových údajů.

V této souvislosti hodlá Komise znovu potvrdit svůj názor, který uvedla během jednání o reformě předpisového rámce a podle něhož si povinnost poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací oznamovat případy narušení ochrany osobních údajů vyžaduje rozšíření této debaty i na obecně platné požadavky oznamování případů narušení ochrany údajů.

Komise proto bez prodlení zahájí vhodné přípravné práce včetně konzultace se zúčastněnými subjekty, aby mohla do konce roku 2011 předložit příslušné návrhy v této oblasti. Kromě toho bude Komise s Evropským inspektorem ochrany údajů konzultovat možnost okamžitého uplatnění zásad obsažených v pravidlech pro oznamování případů narušení ochrany údajů podle směrnice 2002/58/ES i na jiná odvětví, bez ohledu na odvětví nebo druh dotčených údajů.

(1) Texty přijaté dne 24. 9. 2008, P6_TA(2008)0452.


Sítě a služby elektronických komunikací ***II
PDF 831kWORD 397k
Usnesení
Úplné znění
Příloha
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))
P6_TA(2009)0361A6-0272/2009

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (16496/1/2008 – C6-0066/2009),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0697),

–   s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2008)0724),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0272/2009),

1.   schvaluje pozměněný společný postoj;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 6. května 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací

P6_TC2-COD(2007)0247


EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(3),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(4),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Fungování pěti směrnic tvořících stávající předpisový rámec EU pro sítě a služby elektronických komunikací (směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)(5), směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice)(6), směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice)(7), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě)(8) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)(9) (společně dále jen "rámcová směrnice a zvláštní směrnice") je Komisí pravidelně přezkoumáváno║, zejména za účelem zjištění, zda je třeba směrnice změnit s ohledem na vývoj technologií a trhu.

(2)  V tomto ohledu Komise předložila svá úvodní zjištění ve sdělení ze dne 29. června 2006 o přezkumu předpisového rámce EU pro sítě a služby elektronických komunikací. Na základě těchto úvodních zjištění byla uspořádána veřejná konzultace, během níž bylo zjištěno, že nejdůležitějším aspektem, kterému je třeba se věnovat, je nedostatečný vnitřní trh elektronických komunikací. Bylo zejména zjištěno, že roztříštěnost předpisů a nejednotnost činností vnitrostátních regulačních orgánů nejen ohrožuje konkurenceschopnost sektoru, ale rovněž brání spotřebitelům využívat značné výhody přeshraniční hospodářské soutěže.

(3)  Měla by být proto provedena reforma předpisového rámce EU pro sítě a služby elektronických komunikací, aby byl dotvořen vnitřní trh elektronických komunikací tím, že se upevní mechanismus Společenství pro regulaci operátorů s významnou tržní silou na klíčových trzích. Tento rámec dále doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 ze dne ... [o zřízení Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Kanceláře](10). Reforma rovněž zahrnuje definování strategie účinné a koordinované správy rádiového spektra za účelem vytvoření jednotného evropského informačního prostoru a zesílení ustanovení týkajících se uživatelů se zdravotním postižením, aby se docílilo široce přístupné informační společnosti.

(4)  Vzhledem k tomu, že internet je zásadním nástrojem pro vzdělávání a pro uplatňování svobody projevu a práva na přístup k informacím v praxi, jakékoli omezení těchto základních práv by mělo být v souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Komise by měla s ohledem na tyto otázky zahájit širokou veřejnou konzultaci.

(5)  Cílem je v závislosti na rozvoji hospodářské soutěže na trzích postupně omezovat pro odvětví specifická pravidla ex ante a nakonec dosáhnout toho, aby se elektronické komunikace řídily pouze právem v oblasti hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že trhy elektronických komunikací prokázaly v posledních letech výraznou dynamiku v oblasti hospodářské soutěže, je důležité, aby regulační povinnosti ex ante byly ukládány pouze, pokud neexistuje účinná a udržitelná hospodářská soutěž.

(6)  Při provádění přezkumu fungování rámcové směrnice a zvláštních směrnic by měla Komise vyhodnotit, zda je třeba s ohledem na vývoj trhu a s ohledem na hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele i nadále zachovávat ustanovení o zvláštní regulaci ex ante stanovené články 8 až 13a směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice) a článkem 17 směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě) nebo zda je nutné uvedená ustanovení změnit nebo zrušit.

(7)  Aby byl zajištěn přiměřený přístup ║ přizpůsobený proměnlivým podmínkám hospodářské soutěže, vnitrostátní regulační orgány by měly mít možnost definovat trhy na nižším než celostátním základě a zrušit regulační povinnosti na trzích nebo v zeměpisných oblastech, kde existuje účinná hospodářská soutěž v oblasti infrastruktur.

(8)  V zájmu dosažení cílů Lisabonské agendy je nutné poskytovat přiměřené podněty pro ▌investice do nových vysokorychlostních sítí, které budou podporovat inovace v internetových službách s bohatým obsahem a posilovat mezinárodní konkurenceschopnost Evropské unie. Tyto sítě mají obrovský potenciál přinášet užitek spotřebitelům a podnikům v celé Evropské unii. Je proto nezbytné podporovat udržitelné investice do rozvoje těchto nových sítí a současně prostřednictvím předvídatelné a jednotné regulace zajišťovat hospodářskou soutěž a zvyšovat možnost výběru pro spotřebitele.

(9)  Komise ve svém sdělení ze dne 20. března 2006 s názvem "Překlenutí propasti v širokopásmovém připojení" uznala, že v Evropské unii existují územní rozdíly, pokud jde o přístup k vysokorychlostním širokopásmovým službám. Snadnější přístup k rádiovému spektru usnadní rozvoj vysokorychlostních širokopásmových služeb v odlehlých oblastech. I přes obecný nárůst širokopásmového připojení je přístup v různých oblastech omezen kvůli vysokým nákladům způsobeným nízkou hustotou a odlehlostí obyvatelstva. V zájmu zajištění investic do nových technologií v zaostalých oblastech by regulace elektronických komunikací měla být v souladu s jinými politikami, jako je politika státní podpory, politika soudržnosti nebo širší cíle průmyslové politiky.

(10)  Veřejné investice do sítí by měly být uskutečňovány v souladu se zásadou nediskriminace. Za tím účelem by veřejná podpora měla být přidělována otevřenými, transparentními a soutěžními postupy.

(11)  Aby vnitrostátní regulační orgány mohly splnit cíle stanovené v rámcové směrnici a zvláštních směrnicích, zejména v otázce interoperability služeb mezi koncovými body, měla by být působnost rámcové směrnice rozšířena tak, aby se vztahovala i na některé aspekty rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení, jak jsou definována ve směrnici 1999/5/ES Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody(11), jakož i na spotřebitelská zařízení využívaná pro digitální televizi, aby se usnadnil přístup pro zdravotně postižené uživatele.

(12)  Některé definice by měly být vyjasněny nebo změněny tak, aby odrážely vývoj trhu i technologií a aby byly odstraněny nejednoznačnosti zjištěné při provádění předpisového rámce.

(13)  Měla by být posílena nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů, aby se zajistilo efektivnější uplatňování předpisového rámce a zvýšila se jejich autorita i předvídatelnost jejich rozhodnutí. Za tímto účelem by vnitrostátní právní předpisy měly obsahovat výslovné ustanovení, které by zajistilo, aby byl vnitrostátní regulační orgán, odpovědný za ex ante regulaci trhu nebo za řešení sporů mezi podniky, při plnění svých úkolů chráněn před vnějšími zásahy nebo politickým tlakem, jež by mohly ohrozit jeho nezávislé posuzování záležitostí, které mu jsou překládány. Existence takovéhoto vnějšího vlivu na vnitrostátní zákonodárný orgán činí tento orgán nevhodným k plnění funkce vnitrostátního regulačního orgánu v rámci předpisového rámce. Za tímto účelem by měla být předem stanovena pravidla týkající se důvodů odvolání ředitele vnitrostátního regulačního orgánu, aby byly rozptýleny jakékoli důvodné pochybnosti o neutrálnosti orgánu a jeho neovlivnitelnosti vnějšími faktory. Je důležité, aby vnitrostátní regulační orgány, odpovědné za regulaci trhu ex ante, měly svůj rozpočet, který by jim zejména umožnil přijmout dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků. Pro zajištění by měl být tento rozpočet každoročně zveřejňován.

(14)  V zájmu zajištění právní jistoty pro účastníky na trhu by subjekty rozhodující o opravném prostředku měly své funkce plnit efektivně; zejména by řízení o opravném prostředku nemělo být nadměrně dlouhé. Předběžná opatření pozastavující platnost rozhodnutí vnitrostátního regulačního orgánu by měla být povolena pouze v naléhavých případech s cílem předejít vážnému a nenapravitelnému poškození strany, která o tato opatření požádala, a vyžaduje-li to vyváženost zájmů.

(15)  Subjekty rozhodující o opravném prostředku uplatňují předběžná opatření, kterými se pozastavuje platnost rozhodnutí vnitrostátních regulačních orgánů, nejrůznějšími způsoby. V zájmu jednotnějšího přístupu by se měly uplatňovat společné standardy v souladu s judikaturou Společenství. Subjekty rozhodující o opravném prostředku by rovněž měly být oprávněny požadovat dostupné informace zveřejněné BEREC. Vzhledem k významu řízení o opravném prostředku pro celkové fungování předpisového rámce by měl být ustaven mechanismus umožňující shromažďovat informace o těchto řízeních a o rozhodnutích, kterými se ruší rozhodnutí přijatá regulačními orgány ve všech členských státech, a předávat tyto informace Komisi.

(16)  Aby vnitrostátní regulační orgány mohly plnit své regulační úkoly efektivním způsobem, měly by údaje, které tyto orgány shromažďují, zahrnovat účetní údaje o maloobchodních trzích souvisejících s velkoobchodními trhy, na nichž působí operátor s významnou tržní silou, a které jsou proto regulovány vnitrostátním regulačním orgánem. Zahrnovat by měly i údaje, které by umožnily vnitrostátnímu regulačnímu orgánu posoudit možný dopad plánovaných aktualizací nebo změn topologie sítě na rozvoj hospodářské soutěže nebo na velkoobchodní produkty zpřístupněné dalším stranám.

(17)  Vnitrostátní konzultace stanovená článkem 6 rámcové směrnice by měla proběhnout před konzultací ve Společenství stanovenou články 7 a 7a uvedené směrnice tak, aby bylo možné v rámci konzultací na úrovni Společenství zohlednit stanoviska zainteresovaných subjektů. Zároveň by se tím předešlo potřebě druhé konzultace na úrovni Společenství, pokud by výsledky vnitrostátní konzultace vedly ke změnám plánovaného opatření.

(18)  Volnost, kterou mají při rozhodování vnitrostátní regulační orgány, je třeba uvést v soulad s rozvojem jednotné regulační praxe a jednotným uplatňováním předpisového rámce, aby bylo možno efektivně přispívat k rozvoji a dotvoření vnitřního trhu. Vnitrostátní regulační orgány by proto měly podporovat aktivity Komise a  BEREC týkající se vnitřního trhu.

(19)  Mechanismus Společenství umožňující Komisi požadovat, aby vnitrostátní regulační orgány vzaly zpět plánovaná opatření týkající se vymezení trhu a označení operátorů za operátory s významnou tržní silou, značnou měrou přispěl k jednotnému určování okolností, za nichž je možné využít regulaci ex-ante a za nichž operátoři této regulaci podléhají. Sledování trhu Komisí, a zejména zkušenosti s postupem podle článku 7 rámcové směrnice ukazují, že by nejednotnost při uplatňování nápravných opatření vnitrostátními regulačními orgány i v případě obdobných podmínek na trhu mohla oslabit vnitřní trh elektronických komunikací. Komise se proto může podílet na zajištění větší jednoty při používání nápravných opatření vydáváním stanovisek k návrhům opatření předložených vnitrostátními regulačními orgány. Aby mohly být využity odborné znalosti vnitrostátních regulačních orgánů týkající se analýzy trhu, měla by Komise před přijetím rozhodnutí nebo stanoviska konzultovat BEREC.

(20)  Je důležité, aby byl předpisový rámec proveden včas. Poté, co Komise přijme rozhodnutí, jímž požádá vnitrostátní regulační orgán, aby vzal zpět plánovaná opatření, by měl tento orgán předložit Komisi opatření v revidované podobě. V souladu s článkem 7 rámcové směrnice by měla být stanovena lhůta pro oznámení revidovaného opatření Komisi, aby účastníci trhu znali délku doby, po kterou bude trh analyzován, a zvýšila se právní jistota.

(21)  Vzhledem ke krátkým lhůtám v rámci mechanismu konzultací na úrovni Společenství by měla být Komise zmocněna k přijímání doporučení nebo pokynů za účelem zjednodušení postupů pro výměnu informací mezi Komisí a vnitrostátními regulačními orgány, například v případech týkajících se stabilních trhů, nebo jde-li pouze o malé změny původně oznámených opatření. Komise by rovněž měla být zmocněna ke schvalování udělování výjimek z oznamovací povinnosti za účelem racionalizace postupů v některých případech.

(22)  V souladu s cíli Listiny základních práv Evropské unie a Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením by měl předpisový rámec zajistit všem uživatelům, včetně zdravotně postižených koncových uživatelů, starších osob a uživatelů se zvláštními sociálními potřebami, snadný přístup k vysoce kvalitním a cenově dostupným službám. Prohlášení č. 22 připojené k závěrečnému aktu Amsterodamské smlouvy uvádí, že orgány Společenství mají při vytváření opatření stanovených v článku 95 Smlouvy o ES zohledňovat potřeby zdravotně postižených osob.

(23)  Konkurenceschopný trh poskytne uživatelům široký výběr obsahu, aplikací a služeb. Vnitrostátní regulační orgány by měly podporovat možnost přístupu uživatelů k informacím a k jejich distribuci a jejich možnost používat aplikace a služby.

(24)  Rádiové frekvence by měly být považovány za nedostatkový veřejný zdroj s významnou tržní a veřejnou hodnotou. Je ve veřejném zájmu, aby správa ║ rádiového spektra byla co nejúčinnější a nejefektivnější pro hospodářství, společnost a životní prostředí a aby zohlednila významnou úlohu rádiového spektra pro elektronické komunikace, cíle kulturní rozmanitosti a plurality médií a sociální a územní soudržnost. Překážky bránící jeho účinnému využívání by proto měly být postupně odstraňovány.

(25)  Činnostmi v oblasti politiky rádiového spektra v Evropském společenství by neměla být dotčena opatření přijatá na úrovni Společenství nebo na vnitrostátní úrovni v souladu s právními předpisy Společenství se záměrem prosazovat cíle obecného zájmu, které se týkají zejména regulace obsahu a audiovizuální a mediální politiky, a právo členských států spravovat a využívat vlastní rádiové spektrum pro účely veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a obrany.

(26)  Přechod z analogového na digitální pozemní televizní vysílání by v Evropském společenství v důsledku vyšší přenosové účinnosti digitální technologie zvýšil dostupnost hodnotného spektra (situace známá jako "digitální dividenda"). Současně je však třeba zohlednit rozdílné situace v jednotlivých členských státech.

(27)  Před navržením konkrétního harmonizačního opatření podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru)(12) je třeba, aby Komise provedla posouzení dopadu z hlediska nákladů a přínosů navrhovaného opatření, jako je dosažení úspor z rozsahu a interoperabilita služeb ve prospěch spotřebitele, dopad na účinnost využití spektra nebo požadavek na harmonizované využití v různých částech Evropské unie.

(28)  Ačkoliv správa spektra zůstává v kompetenci členských států, strategické plánování, koordinace a případná harmonizace na úrovni Společenství může pomoci zajistit, aby uživatelé spektra plně využívali výhod vnitřního trhu a aby bylo možno v celosvětovém měřítku účinně hájit zájmy EU. Za tímto účelem by měly být v případě potřeby vytvořeny legislativní víceleté programy politiky rádiového spektra, které stanoví politické směry a cíle pro strategické plánování a harmonizaci využívání rádiového spektra ve Společenství. Tyto politické směry a cíle se mohou týkat dostupnosti a účinného využívání rádiového spektra potřebných pro vytvoření a fungování vnitřního trhu a případně se mohou rovněž týkat harmonizace postupů pro udělování obecných oprávnění nebo individuálních práv na využívání rádiových frekvencí, pokud je to nutné pro odstranění překážek pro fungování vnitřního trhu. Tyto politické směry a cíle by měly být v souladu s ustanoveními této směrnice a zvláštních směrnic.

(29)  Komise dala najevo svůj záměr změnit před tím, než vstoupí tato směrnice v platnost, rozhodnutí Komise 2002/622/ES ze dne 26. července 2002, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra(13) tak, aby obsahovalo mechanismus, podle něhož by Evropský parlament a Rada mohly Skupinu pro politiku rádiového spektra žádat ústně nebo písemně o stanoviska nebo zprávy o politice spektra vztahující se k elektronickým komunikacím, a aby Skupina pro politiku rádiového spektra poskytovala Komisi poradenství s ohledem na navrhovaný obsah programů politiky rádiového spektra.

(30)  Ustanovení této směrnice o správě spektra by měla být v souladu s činností mezinárodních a regionálních organizací zabývajících se správou rádiového spektra, jako je Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a Evropská konference správ pošt a telekomunikací (CEPT), aby tak byla zajištěna účinná správa a harmonizace využití spektra v celém Společenství a mezi členskými státy a ostatními členy ITU.

(31)  Správa rádiových frekvencí by měla být prováděna tak, aby se předešlo škodlivé interferenci. Základní pojem škodlivé interference je proto třeba řádně definovat, a omezit tak regulační zásahy pouze na míru nezbytnou k tomu, aby se této interferenci předešlo.

(32)  Současný systém správy a přidělování spektra je obecně založen na správních rozhodnutích, která nejsou dostatečně pružná a nedokáží reagovat na technologický a hospodářský vývoj, zejména na rychlý rozvoj bezdrátových technologií a rostoucí poptávku po šířce pásma. Nevhodná roztříštěnost jednotlivých vnitrostátních politik vede k nárůstu nákladů a ztrátě tržních příležitostí ze strany uživatelů spektra a zpomaluje inovace v neprospěch vnitřního trhu, spotřebitelů a celého hospodářství. Podmínky přístupu k rádiovým frekvencím a jejich využívání se navíc mohou lišit podle typu operátora, i když elektronické služby poskytované těmito operátory se stále více překrývají, což vytváří napětí mezi držiteli práv a nesrovnalosti v nákladech na přístup ke spektru a případně i narušuje fungování vnitřního trhu.

(33)  Státní hranice ztrácejí při určování optimálního využití rádiového spektra stále více svou důležitost. Roztříštěná správa přístupu k právům na užívání rádiového spektra omezuje investice a inovaci a znemožňuje operátorům a výrobcům zařízení využívat úspory z rozsahu, což brání rozvoji vnitřního trhu služeb a sítí elektronických komunikací, které rádiové spektrum využívají.

(34)  Pružnost správy spektra a přístupu ke spektru by měla být zvýšena prostřednictvím oprávnění dodržujících technologickou neutralitu a neutralitu vůči službám, která jeho uživatelům umožní vybírat nejlepší technologie a služby pro frekvenční pásma dostupná pro služby elektronických komunikací stanovená v příslušných plánech pro vnitrostátní přidělování frekvencí v souladu s právními předpisy Společenství (dále jen "zásady technologické neutrality a neutrality vůči službám"). Správní vymezení technologií a služeb by mělo být prováděno, jedná-li se o cíle obecného zájmu, a mělo by být jasně zdůvodněno a podrobeno pravidelnému přezkumu.

(35)  Omezení zásady technologické neutrality by mělo být přiměřené a odůvodněné potřebou předejít škodlivé interferenci, například stanovením úrovní výkonových masek a hladin výkonů, potřebou zajistit ochranu veřejného zdraví tím, že veřejnost bude méně vystavována působení elektromagnetických polí, potřebou zajistit řádné fungování služeb prostřednictvím odpovídající úrovně technické kvality služeb, řádné sdílení spektra, zejména v případech, kdy užívání spektra podléhá pouze obecnému oprávnění, nebo potřebou zajistit účinné využití spektra nebo plnit cíl obecného zájmu v souladu s právními předpisy Společenství.

(36)  Uživatelé spektra by měli mít možnost svobodně si vybírat služby, které chtějí prostřednictvím spektra nabízet, s výhradou přechodných opatření týkajících se dříve nabytých práv. Na druhé straně opatření, která vyžadují, aby poskytování konkrétní služby splňovalo jasně vymezené cíle obecného zájmu, jako je ochrana života a zdraví, potřeba podporovat sociální, regionální a územní soudržnost či zamezení neúčinného využívání spektra, by měla být v nezbytných případech a v přiměřeném počtu povolena. Mezi tyto cíle by měla rovněž patřit podpora kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality médií, stanovená členskými státy v souladu s právními předpisy Společenství. Až na nezbytné případy, jako je ochrana života a zdraví nebo výjimečně jiné cíle obecného zájmu vymezené členskými státy v souladu s právními předpisy Společenství, by výjimky neměly vést k výlučnému využívání některých služeb, ale měly by spíše určovat pořadí důležitosti, aby v témže pásmu mohly společně fungovat pokud možno i další služby nebo technologie.

(37)  Je v kompetenci členských států vymezit rozsah a povahu jakýchkoli výjimek týkajících se podpory kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality médií.

(38)  Vzhledem k tomu, že přidělení rádiového spektra konkrétním technologiím nebo službám představuje výjimku ze zásady technologické neutrality nebo neutrality vůči službám a omezuje svobodu výběru poskytovaných služeb nebo používaných technologií, měl by být jakýkoliv návrh na takovéto rozdělení transparentní a měla by k němu proběhnout veřejná konzultace.

(39)  V zájmu pružnosti a účinnosti mohou vnitrostátní regulační orgány povolit, aby si uživatelé spektra svá práva na jeho užívání mezi sebou volně převáděli nebo je pronajímali třetím stranám. To by umožnilo ohodnocení spektra trhem. Vzhledem k tomu, že vnitrostátní regulační orgány mají zajišťovat účinné využívání spektra, měly by tyto orgány přijmout opatření k tomu, aby obchodování nenarušilo hospodářskou soutěž v té části spektra, která se nevyužívá.

(40)  Zavedení technologické neutrality, neutrality vůči službám a obchodování se stávajícími právy na užívání spektra si může vyžádat přechodná pravidla, včetně opatření pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže, protože nový systém by mohl určitým uživatelům spektra umožnit, aby začali konkurovat těm uživatelům spektra, kteří svá práva získali za obtížnějších podmínek. Naopak v případech, kde byla práva udělena odchylně od obecných pravidel nebo na základě jiných než objektivních, transparentních, přiměřených a nediskriminačních kritérií za účelem plnění cíle obecného zájmu, by situace držitelů těchto práv neměla být neoprávněně lepší na úkor jejich nových konkurentů v větší míře, než je nezbytné pro dosažení těchto cílů veřejného zájmu nebo jiného souvisejícího cíle obecného zájmu.

(41)  Aby se podpořilo fungování vnitřního trhu a podpořil rozvoj přeshraničních služeb, je třeba zmocnit Komisi k přijímání technických prováděcích opatření v oblasti číslování.

(42)  Povolení vydaná podnikům poskytujícím služby a zajišťujícím sítě elektronických komunikací, která jim umožňují získat přístup k veřejnému nebo soukromého majetku, jsou zásadním faktorem pro vytvoření sítí elektronických komunikací nebo nových síťových prvků. Zbytečná složitost a zpoždění postupů při omezování vlastnických práv třetích osob může tudíž představovat významné překážky pro rozvoj hospodářské soutěže. Omezování vlastnických práv třetích osob ve prospěch oprávněných podniků by proto mělo být zjednodušeno. Vnitrostátní regulační orgány by měly mít možnost omezování vlastnických práv třetích osob koordinovat a zpřístupňovat potřebné informace na svých internetových stránkách.

(43)  Je třeba posílit pravomoci členských států vůči osobám, v jejichž prospěch bylo vlastnické právo třetí osoby omezeno, s cílem zajistit, aby zavedení nebo rozšíření nové sítě bylo spravedlivé, účinné a šetrné k životnímu prostředí a nezávislé na jakékoliv povinnosti operátora s významnou tržní silou poskytovat přístup ke své síti elektronických komunikací. Lepší způsob sdílení zařízení může významným způsobem zdokonalit podmínky hospodářské soutěže a snížit celkové náklady podniků na rozmístění infrastruktury elektronických komunikací z hlediska finančního a z hlediska životního prostředí, zejména u nových přístupových sítí. Vnitrostátní regulační orgány by po uplynutí příslušného období pro veřejné konzultace, během něhož by měly všechny zainteresované subjekty příležitost vyjádřit své stanovisko, měly mít pravomoc požadovat, aby držitelé práv na instalaci zařízení na veřejný nebo soukromý majetek, nad něj nebo pod něj, taková zařízení nebo majetek sdíleli (včetně fyzického společného umístění), s cílem podpořit účinné investice do infrastruktury a inovace. Taková ujednání o sdílení nebo koordinaci mohou zahrnovat pravidla pro rozdělení nákladů na sdílení zařízení nebo majetku a měla by zajistit, aby existovala vhodná náhrada za rizika mezi dotyčnými podniky. Národní regulační orgány by zejména měly mít možnost požadovat sdílení síťových prvků a přiřazených zařízení, jako jsou kabelovody, potrubí, stožáry, vstupní šachty, rozvodné skříně, antény, věže a jiné podpůrné konstrukce, budovy nebo vstupy do budov a lepší koordinaci stavebních prací. Příslušné orgány, zejména místní orgány, by rovněž měly ve spolupráci s vnitrostátními regulačními orgány vypracovat odpovídající koordinační postupy týkající se veřejných staveb a jiných odpovídajících veřejných zařízení nebo majetku, které mohou zahrnovat postupy, jež zajistí, aby zainteresované strany měly informace týkající se vhodných veřejných zařízení nebo majetku a stávajících nebo plánovaných veřejných staveb, aby byly oznámeny včas a aby bylo v největší možné míře usnadněno sdílení.

(44)  Spolehlivé a bezpečné sdělování informací prostřednictvím sítí elektronických komunikací je stále důležitější pro celé hospodářství i pro společnost obecně. Složitost systémů, technické poruchy nebo lidská chyba, nehody či útoky, to vše může mít dopad na fungování a dostupnost fyzických infrastruktur, které poskytují nezbytné služby občanům EU, včetně služeb elektronické veřejné správy. Vnitrostátní regulační orgány by proto měly zajistit zachování integrity a bezpečnosti veřejných komunikačních sítí. Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)(14) by měla přispět k lepší úrovni ochrany bezpečnosti elektronických komunikací mimo jiné tím, že bude zajišťovat odborné poradenství a podporovat výměnu nejlepších postupů. Jak ENISA, tak vnitrostátní regulační orgány by měly mít k dispozici prostředky nezbytné pro plnění svých povinností, včetně pravomocí získávat informace nezbytné pro posouzení úrovně bezpečnosti sítí nebo služeb a dále úplné a spolehlivé údaje o bezpečnostních událostech, které měly na provoz sítí nebo služeb významný dopad. Vzhledem k tomu, že úspěšné uplatňování odpovídající úrovně bezpečnosti není záležitostí jednorázového opatření, nýbrž trvalý proces provádění, přezkoumávání a aktualizace, měli by mít poskytovatelé sítí a služeb elektronických komunikací povinnost přijímat opatření na zabezpečení své integrity a bezpečnosti v souladu s vyhodnocenými riziky a brát přitom v úvahu aktuálnost takových opatření.

(45)  Před přijetím zvláštních opatření by měly členské státy poskytnout přiměřeně dlouhou lhůtu na veřejné konzultace, aby podniky zajišťující veřejné komunikační sítě nebo poskytující veřejně přístupné služby elektronických komunikací mohly přijmout nezbytná technická a organizační opatření k přiměřenému řízení rizik, která ohrožují bezpečnost sítí a služeb, nebo k zajištění integrity svých sítí.

(46)  V případech, kdy je třeba se dohodnout na společném souboru bezpečnostních požadavků, je třeba zmocnit Komisi k přijetí technických prováděcích opatření, jejichž cílem je dosažení odpovídající úrovně bezpečnosti sítí a služeb elektronických komunikací na vnitřním trhu. ENISA by měla k harmonizaci vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření přispívat poskytováním odborného poradenství. Vnitrostátní regulační orgány by měly být oprávněny vydávat závazné pokyny týkající se technických prováděcích opatření přijatých v souladu s rámcovou směrnicí. Za účelem plnění svých povinností by tyto orgány měly mít pravomoc provádět šetření případů porušování povinností a ukládat sankce.

(47)  Za účelem zajištění toho, aby nedocházelo k narušení nebo omezení hospodářské soutěže na trzích elektronických komunikací, by měly mít vnitrostátní regulační orgány možnost stanovit nápravná opatření s cílem zamezit přenášení značné tržní síly z jednoho trhu do jiného, který s ním úzce souvisí. Mělo by být jasné, že podnik, který má významnou tržní sílu na prvním trhu, může být určen jako podnik, který má významnou tržní sílu na druhém trhu, pouze tehdy, jsou-li vztahy mezi těmito dvěma trhy takové, že umožňují, aby tržní síla na prvním trhu byla přenesena na druhý trh, a pokud pro druhý trh připadá v úvahu regulace ex ante v souladu s kritérii definovanými v doporučení o relevantních trzích produktů a služeb(15).

(48)  Aby měli účastníci trhu jistotu, pokud jde o podmínky regulace, je nezbytné stanovit lhůtu pro přezkoumávání trhu. Analýzu trhu je třeba provádět pravidelně a v přiměřeném a vhodném časovém rámci. Časový rámec by měl zohledňovat, zda byla u konkrétního trhu v předešlém období analýza provedena a řádně oznámena. Pokud vnitrostátní regulační orgán analýzu trhu v rámci této lhůty neprovede, může tím ohrozit vnitřní trh a žádoucí účinek běžného řízení pro porušení povinností se nemusí dostavit včas. Dotyčný vnitrostátní regulační orgán by měl mít případně možnost požádat BEREC o pomoc při provádění analýzy trhu. Tato pomoc by mohla mít například formu zvláštní pracovní skupiny složené ze zástupců ostatních vnitrostátních regulačních orgánů.

(49)  Kvůli vysoké úrovni technologických inovací a velmi dynamickým trhům v odvětví elektronických komunikací je třeba na úrovni Společenství rychle upravovat předpisy koordinovaným a harmonizovaným způsobem, neboť zkušenosti ukazují, že odlišnosti, které v oblasti provádění předpisového rámce mezi jednotlivými vnitrostátními regulačními orgány panují, mohou tvořit překážku pro rozvoj vnitřního trhu.

(50)  Jedním z důležitých úkolů BEREC je vydávat stanoviska k případným přeshraničním sporům. Vnitrostátní regulační orgány by proto měly v těchto případech stanoviska BEREC zohledňovat.

(51)  Ze zkušeností s prováděním předpisového rámce EU vyplývá, že stávající ustanovení opravňující vnitrostátní regulační orgány k ukládání pokut nezajistilo dostatečnou motivaci k dodržování stanovených požadavků. Odpovídající pravomoci k prosazování předpisů mohou přispět ke včasnému provedení předpisového rámce EU, a tím podpořit právní jistotu, která je důležitou hnací silou investic. Nedostatek účinných pravomocí v případě porušování povinností platí pro celý předpisový rámec. Přidáním nového ustanovení do rámcové směrnice, které řeší otázky porušování povinností, jež vyplývají z rámcové směrnice a zvláštních směrnic, by se proto mělo zajistit, že se na prosazování předpisů a ukládání sankcí budou v celém předpisovém rámci EU uplatňovat stejné jednotné zásady.

(52)  Stávající předpisový rámec EU obsahuje některá ustanovení pro usnadnění přechodu ze starého předpisového rámce z roku 1998 na nový rámec z roku 2002. Tento přechod byl ukončen ve všech členských státech a tato ustanovení by měla být zrušena, protože jsou nyní nadbytečná.

(53)  Měly by být současně podporovány účinné investice i hospodářská soutěž, s cílem zvýšit ekonomický růst, inovace a možnost výběru pro spotřebitele.

(54)  Hospodářskou soutěž lze nejlépe podporovat prostřednictvím hospodářsky účinné míry investic do nové a stávající infrastruktury doplněných v případě potřeby regulací, jejímž cílem je dosáhnout účinné hospodářské soutěže v oblasti maloobchodních služeb. Účinná úroveň hospodářské soutěže založené na infrastruktuře je rozsah zdvojení infrastruktury při níž investoři mohou oprávněně očekávat spravedlivou návratnost založenou na přiměřených očekáváních ohledně vývoje podílů na trhu.

(55)  Při stanovování povinností souvisejících s přístupem do nových a lepších infrastruktur by vnitrostátní regulační orgány měly zajistit, aby podmínky přístupu odrážely okolnosti přijímání odpovídajících investičních rozhodnutí a zohledňovaly mimo jiné zaváděcí náklady, očekávanou míru využívání nových produktů a služeb i předpokládané maloobchodní sazby. Vnitrostátní regulační orgány by navíc pro zajištění jistoty plánování pro investory měly být schopny případně stanovit podmínky pro přístup, které jsou v průběhu příslušných období přezkumu stálé. Tyto podmínky mohou zahrnovat i dohody o sazbách, které závisí na objemu nebo délce uzavřených smluv v souladu s právními předpisy Společenství za předpokladu, že nemají diskriminační účinky. Jakékoli stanovené podmínky přístupu by měly zohledňovat potřebu zachování účinné hospodářské soutěže v oblasti poskytování služeb spotřebitelům a podnikům.

(56)  Při posuzování přiměřenosti ukládaných povinností a podmínek zohlední vnitrostátní regulační orgány členského státu rozdílnou situaci hospodářské soutěže v různých částech tohoto členského státu.

(57)  Při stanovení nápravných opatření v oblasti kontroly sazeb by se měly vnitrostátní regulační orgány snažit umožnit spravedlivou návratnost investic pro investory, zejména u nových investičních projektů. Mohou se objevit především rizika související s investičními projekty specifickými pro nové přístupy k síti, které podporují produkty, po nichž je v době provedení investice nejistá poptávka.

(58)  Jakékoli rozhodnutí Komise podle čl. 19 odst. 1 rámcové směrnice by mělo být omezeno na regulační zásady, přístupy a metody. Aby se zamezilo pochybnostem, nemělo by předepisovat podrobnosti, které obvykle odrážejí vnitrostátní okolnosti, a nemělo by zakazovat alternativní přístupy, od nichž lze oprávněně očekávat, že budou mít obdobný účinek. Toto rozhodnutí by mělo být přiměřené a nemělo by mít vliv na rozhodnutí přijatá vnitrostátními regulačními orgány, která nepředstavují překážku pro vnitřní trh.

(59)  V příloze I rámcové směrnice byl uveden seznam trhů, které měly být začleněny do doporučení o relevantních trzích produktů a služeb, jež vyžadují regulaci ex-ante. Tato příloha by měla být zrušena, protože již splnila svůj účel, jímž bylo sloužit za základ pro vytvoření počáteční verze doporučení o relevantních trzích produktů a služeb.

(60)  Pro nově vstupující subjekty nemusí být vždy ekonomicky žádoucí duplikovat v přiměřené lhůtě zčásti nebo zcela místní přístupovou síť stávajících subjektů. Zavedení povinnosti zpřístupnění účastnického vedení nebo jeho úseku ve vlastnictví provozovatelů s významnou tržní sílou může v této souvislosti usnadnit vstup na trh a zvýšit konkurenci na maloobchodních trzích v oblasti širokopásmového přístupu. V situaci, kdy zpřístupnění účastnického vedení nebo jeho úseku není technicky nebo ekonomicky proveditelné, by se mohly uplatnit relevantní povinnosti poskytování nefyzického či virtuálního přístupu k síti nabízející rovnocennou funkčnost.

(61)  Účelem funkčního oddělení, v jehož rámci se od vertikálně integrovaného operátora požaduje vytvoření hospodářsky oddělených jednotek, je zajistit, aby všichni operátoři na nižší úrovni distribučního řetězce, včetně divizí vertikálně integrovaného operátora na této nižší úrovni distribučního řetězce, získali zcela rovnocenné přístupové produkty. Funkční oddělení dokáže zlepšit podmínky hospodářské soutěže na několika relevantních trzích tím, že podstatně omezí podněty k diskriminaci a usnadní ověřování a prosazování povinností souvisejících s nediskriminací. Ve výjimečných případech lze funkční oddělení využít jako odůvodněné nápravné opatření, pokud se trvale nedaří dosáhnout skutečné nediskriminace na několika dotčených trzích a existuje-li malá nebo žádná naděje, že se v oblasti infrastruktury vytvoří hospodářská soutěž v přiměřeném časovém období po uplatnění jednoho či několika nápravných opatření dříve považovaných za vhodná. Je však velmi důležité zajistit, aby uložení funkčního oddělení nadále motivovalo dotyčný podnik k investicím do své sítě a nevedlo k možným negativním dopadům na spotřebitele. Uložení funkčního oddělení vyžaduje koordinovanou analýzu všech různých relevantních trhů souvisejících s přístupovou sítí v souladu s postupem pro analýzu trhu, stanoveným článkem 16 rámcové směrnice. Při provádění analýzy trhu a navrhování jednotlivých rysů tohoto nápravného opatření by vnitrostátní regulační orgány měly věnovat zvláštní pozornost produktům, jež budou spravovány oddělenými hospodářskými jednotkami, a přihlédnout k rozsahu vybudované sítě a stupni technologického pokroku, který by mohl ovlivnit zastupitelnost pevných a bezdrátových sítí. Aby se předešlo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu, měly by být návrhy na funkční oddělení předem schváleny Komisí.

(62)  Provádění funkčního oddělení by nemělo bránit uplatňování náležitých koordinačních mechanismů mezi různými oddělenými hospodářskými jednotkami, které zajišťují, aby byla práva mateřské společnosti na dohled nad řízením a hospodařením chráněna.

(63)  Další integrace vnitřního trhu se sítěmi a službami elektronických komunikací vyžaduje lepší koordinaci uplatňování regulace ex ante, jak stanoví předpisový rámec EU pro sítě a služby elektronických komunikací.

(64)  Pokud se vertikálně integrovaný podnik rozhodne převést podstatnou nebo celou část aktiv tvořících místní přístupovou síť nebo její podstatnou část tím, že ji prodá jiné právnické osobě s odlišnou vlastnickou strukturou nebo že vytvoří oddělenou hospodářskou jednotku zabývající se přístupovými produkty, měl by vnitrostátní regulační orgán posoudit dopad zamýšlené transakce na všechny stávající regulační povinnosti, jež jsou vertikálně integrovanému operátorovi uloženy pro zajištění slučitelnosti jakýchkoli nových ujednání se směrnicí 2002/19/ES (přístupová směrnice) a směrnicí 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě). Dotčený vnitrostátní regulační orgán by měl provést novou analýzu trhů, na nichž oddělený subjekt působí, a podle potřeby mu uložit, zachovat, změnit nebo zrušit povinnosti. Za tímto účelem by měl mít vnitrostátní regulační orgán možnost požadovat od podniku informace.

(65)  Vzhledem k tomu, že je za určitých okolností vhodné, aby vnitrostátní regulační orgány ukládaly za účelem plnění cílů, jako je spojení mezi koncovými body sítě a interoperabilita služeb, povinnosti operátorům, kteří nemají významnou tržní sílu, je nutné zajistit, aby byly tyto povinnosti ukládány v souladu s předpisovým rámcem EU, a zejména s jeho oznamovacími postupy.

(66)  Je třeba zmocnit Komisi k přijetí prováděcích opatření za účelem přizpůsobení podmínek přístupu k digitálním televizním a rozhlasovým službám stanoveným v příloze I, rozvoji trhu a technologií. Platí to i pro minimální seznam položek v příloze II, které musí být zveřejněny, aby byla splněna podmínka průhlednosti.

(67)  Usnadnění přístupu účastníků trhu ke zdrojům rádiových frekvencí přispěje k odstranění překážek bránících vstupu na trh. Technologický pokrok navíc snižuje riziko škodlivé interference v určitých kmitočtových pásmech, čímž zároveň snižuje potřebu individuálních práv na užívání. Podmínky pro užívání spektra k poskytování služeb elektronických komunikací by proto měly být obvykle stanoveny v obecných oprávněních, nejsou-li s ohledem na užívání spektra nutná individuální práva s cílem chránit proti škodlivé interferenci, s cílem zajistit technickou kvalitu služby nebo zabezpečit účinné užívání spektra nebo plnit konkrétní cíl obecného zájmu. Rozhodnutí o potřebě individuálních práv by měla být přijímána transparentním a přiměřeným způsobem.

(68)  Zavedení požadavků technologické neutrality a neutrality při udělování práv na užívání spolu s větší možností převádění práv mezi podniky by mělo zvýšit svobodu a počet způsobů poskytování služeb elektronických komunikací veřejnosti, a usnadnit tak plnění cílů obecného zájmu. Určité povinnosti v obecném zájmu uložené provozovatelům rádiového a televizního vysílání, jež se týkají poskytování audiovizuálních mediálních služeb, však mohou vyžadovat uplatnění zvláštních kritérií pro udělování práv na užívání v případech, kdy se zdá, že je to nezbytné ke splnění konkrétního cíle obecného zájmu stanoveného členskými státy v souladu s právem Společenství. Postupy spojené s plněním cílů obecného zájmu by měly být za všech okolností transparentní, objektivní, přiměřené a nediskriminační.

(69)  Vzhledem k omezujícímu vlivu platnosti individuálního práva na užívání, které není obchodovatelné, na volný přístup k rádiovým frekvencím by jeho platnost měla být časově omezena. Pokud práva na užívání obsahují ustanovení o obnovení platnosti, měly by příslušné vnitrostátní orgány nejprve provést přezkum spolu s veřejnou konzultací a zohlednit vývoj trhu, pokrytí a technologií. S ohledem na nedostatek spektra by měla být individuální práva udělená podnikům pravidelně přezkoumávána. Při přezkumu by příslušné vnitrostátní orgány měly udržovat rovnováhu mezi zájmy držitelů práv a nutností podporovat zavedení obchodování se spektrem jakož i pružnějším využíváním spektra prostřednictvím obecných oprávnění tam, kde je to možné.

(70)  Menšími změnami práv a povinností jsou ty změny, které jsou převážně administrativního rázu, nemění věcnou podstatu obecných oprávnění a jednotlivých práv využití, a nemohou tedy způsobovat komparativní výhodu pro jiné podniky.

(71)  Příslušné vnitrostátní orgány by měly mít pravomoc zajistit účinné využívání spektra a v případech, kdy zdroje spektra zůstávají nevyužité, podniknout kroky zamezující hromadění spektra, jež narušuje hospodářskou soutěž tím, že může bránit vstupu nových subjektů na trh.

(72)  Vnitrostátní regulační orgány by měly být schopny provádět účinná opatření, která jim umožní sledovat a zajišťovat dodržování podmínek obecného oprávnění nebo práv na užívání, a zároveň mít pravomoc ukládat účinné finanční pokuty nebo správní sankce v případě, že dojde k porušení těchto podmínek.

(73)  Mezi podmínkami, které mohou být spojeny s oprávněními, by měly být zvláštní podmínky týkající se dostupnosti pro uživatele se zdravotním postižením a povinností veřejných orgánů a tísňových služeb komunikovat mezi sebou navzájem a s obyvatelstvem před velkými pohromami, v jejich průběhu a po jejich skončení. Vzhledem k důležitosti technických inovací by členské státy měly být rovněž schopny vydávat oprávnění k užívání spektra pro experimentální účely, a to za zvláštních omezení a podmínek odůvodněných přísně experimentální povahou těchto práv.

(74)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2887/2000 ze dne 18. prosince 2000 o zpřístupnění účastnického vedení(16) prokázalo svoji účinnost v počáteční fází vzniku trhu. Rámcová směrnice vyžaduje, aby Komise sledovala přechod z předpisového rámce roku 1998 na rámec z roku 2002 a ve vhodný čas předložila návrhy na zrušení výše uvedeného nařízení. Podle předpisového rámce z roku 2002 mají vnitrostátní regulační orgány povinnost analyzovat trh z hlediska velkoobchodního zpřístupnění účastnického metalického vedení a úseků účastnického metalického vedení pro účely poskytování širokopásmových a hlasových služeb v souladu s doporučením o relevantních trzích produktů a služeb. Protože všechny členské státy tento trh již minimálně jednou analyzovaly a příslušné povinnosti vycházející z předpisového rámce roku 2002 jsou uloženy, je nařízení (ES) č. 2887/2000 nepotřebné, a proto by se mělo zrušit.

(75)  Opatření nutná k provedení rámcové, přístupové a autorizační směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(17).

(76)  Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijetí doporučení a prováděcích opatření týkajících se oznámení podle článku 7 rámcové směrnice, harmonizace v oblasti spektra a číslování a rovněž ve věcech spojených s bezpečností sítí a služeb, vymezení příslušných trhů produktů a služeb, určení nadnárodních trhů, provádění norem a harmonizovaného uplatňování ustanovení předpisového rámce. Rovněž je třeba zmocnit Komisi k přijetí prováděcích opatření k aktualizaci příloh I a II přístupové směrnice s ohledem na vývoj trhu a technologií. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky těchto směrnic, včetně jejich doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)

Směrnice 2002/21/ES se mění takto:

1)  V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

1.  Tato směrnice vytváří harmonizovaný rámec pro regulaci sítí a služeb elektronických komunikací, přiřazených zařízení a doplňkových služeb a určitých aspektů koncových zařízení, které usnadňují přístup pro zdravotně postižené uživatele. Stanoví úkoly vnitrostátních regulačních orgánů a zavádí soubor postupů s cílem zajistit harmonizované uplatňování předpisového rámce v celém Společenství."▌

"

2)  Článek 2 se mění takto:

   a) písmeno a) se nahrazuje tímto:"
     "a) "sítí elektronických komunikací" rozumějí přenosové systémy, a popřípadě i spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně neaktivních síťových prvků, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných (okruhově nebo paketově komutovaných, včetně Internetu) a mobilních pozemních sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na typ přenášené informace;
"
   b) písmeno b) se nahrazuje tímto:"
   b) "nadnárodními trhy" rozumějí trhy určené v souladu s čl. 15 odst. 4, které pokrývají Společenství nebo jeho podstatnou část a které se nacházející ve více než jednom členském státě;
"
   c) písmeno d) se nahrazuje tímto"
     "d) "veřejnou komunikační sítí" rozumí síť elektronických komunikací, která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a která podporuje přenos informací mezi koncovými body sítě;";
"
   d) vkládá se nové písmeno, které zní:"
da) "koncovým bodem sítě" rozumí fyzický bod, ve kterém je účastníkovi poskytován přístup k veřejné komunikační síti; v případě sítí zahrnujících komutaci nebo směrování je tento bod určen konkrétní síťovou adresou, která může být spojena s číslem nebo jménem účastníka;"
   e) písmeno e) nahrazuje tímto:"
   e) "přiřazenými zařízeními" rozumějí ty doplňkové služby, fyzické infrastruktury a jiná zařízení nebo prvky související se sítí nebo službou elektronických komunikací, která umožňují nebo podporují poskytování služeb prostřednictvím této sítě nebo služby nebo jsou toho schopny, a zahrnují mimo jiné budovy nebo vstupy do budov, elektrické vedení v budovách, antény, věže a jiné podpůrné konstrukce, kabelovody, potrubí, stožáry, vstupní šachty a rozvodné skříně;
"
   f) vkládá se nové písmeno, které zní:"
ea) "doplňkovými službami" rozumějí služby související se sítí nebo službou elektronických komunikací, které umožňují nebo podporují poskytování služeb prostřednictvím této sítě nebo služby nebo jsou toho schopny a zahrnují mimo jiné systémy převodu čísel, či systémy nabízející rovnocenné funkce, systémy podmíněného přístupu a elektronické programové průvodce, jakož i jiné služby, například služby určení totožnosti, místa nebo přítomnosti;"
   g) písmeno l) se nahrazuje tímto:"
_____________________
* Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37
   l) "zvláštními směrnicemi" rozumějí směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice), směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice), směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací* (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)");
"
   h) doplňují se nová písmena, která znějí:"
   q) "přidělením spektra" rozumí určení daného kmitočtového pásma pro využití jedním, popřípadě více druhy radiokomunikačních služeb podle stanovených podmínek;
   r) "škodlivou interferencí" rozumí rušení, které ohrožuje funkčnost radionavigační služby nebo jiných bezpečnost zajišťujících radiokomunikačních služeb nebo které jinak vážně zhoršuje, znemožňuje nebo opakovaně přerušuje radiokomunikační službu provozovanou v souladu s příslušnými mezinárodními právními předpisy, právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy.
   s) "voláním" se rozumí spojení uskutečněné prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, které umožňuje obousměrnou hlasovou komunikaci;".
"

3)  Článek 3 se mění takto:

   a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány vykonávaly své pravomoci nestranně, transparentně a včas. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány měly k provádění svěřených úkolů dostatečné finanční a lidské zdroje."
   b) vládají se nové odstavce, které znějí:"
3a.  Aniž jsou dotčena ustanovení odstavců 4 a 5, jednají vnitrostátní regulační orgány odpovědné za regulaci trhu ex ante nebo řešení sporů mezi podniky podle článku 20 nebo 21 této směrnice nezávisle a nevyžadují ani nepřijímají pokyny od jiného orgánu v souvislosti s plněním úkolů, jež jsou jim svěřeny podle vnitrostátních právních předpisů provádějících právo Společenství. To nebrání dohledu v souladu s vnitrostátním ústavním právem. Pravomoc pozastavit platnost rozhodnutí nebo změnit rozhodnutí vnitrostátních regulačních orgánů mají pouze subjekty rozhodující o opravném prostředku zřízené v souladu s článkem 4. Členské státy zajistí, aby ředitel vnitrostátního regulačního orgánu, či případně členové kolektivního orgánu plnící jeho funkce, uvedeného v prvním pododstavci nebo jeho zástupce mohl být odvolán pouze tehdy, pokud již nesplňuje vnitrostátními právními předpisy předem stanovené podmínky pro výkon svých povinností . Rozhodnutí o odvolání ředitele vnitrostátního regulačního orgánu, či případně členů kolektivního orgánu plnícího jeho funkce, se zveřejňuje v okamžiku odvolání. Odvolaný ředitel vnitrostátního regulačního orgánu, případně členové kolektivního orgánu plnící jeho funkce, obdrží odůvodnění rozhodnutí a mají právo požadovat jeho zveřejnění, a pokud by jinak toto odůvodnění zveřejněno nebylo, zveřejní se.
Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány uvedené v prvním pododstavci měly samostatné roční rozpočty. Tyto rozpočty se zveřejňují. Členské státy rovněž zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány měly odpovídající finanční a lidské zdroje, jež jim umožní aktivně se účastnit a přispívat k činnosti Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)*.
3b.  Členské státy zajistí, aby cíle BEREC spočívající v podpoře větší koordinace a soudržnosti v oblasti regulace byly aktivně podporovány příslušnými vnitrostátními regulačními orgány.
3c.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány při přijímání svých vlastních rozhodnutí pro své vnitrostátní trhy v nejvyšší míře zohlednily stanoviska a společné postoje vydané BEREC.
______________________________
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 ze dne ... [o zřízení Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Kanceláře]"

4)  Článek 4 se mění takto:

   a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní úrovni existovaly účinné mechanismy, v jejichž rámci má každý uživatel nebo podnik zajišťující sítě nebo poskytující služby elektronických komunikací, který je dotčen rozhodnutím vnitrostátního regulačního orgánu, právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí k subjektu rozhodujícímu o opravném prostředku, který je nezávislý na zúčastněných stranách. Tento subjekt, kterým může být soud, musí mít příslušné odborné znalosti potřebné pro řádný výkon svých funkcí. Členské státy zajistí, aby skutková podstata případu byla řádně posouzena a aby existoval účinný mechanismus pro opravné prostředky.
Pokud v souladu s vnitrostátními právními předpisy nejsou povolena předběžná opatření, do rozhodnutí o tomto opravném prostředku zůstává v platnosti rozhodnutí vnitrostátního regulačního orgánu."
   b) doplňuje se nový odstavec, který zní:"
3.  Členské státy shromažďují informace o obecném předmětu opravných prostředků, počtu žádostí o opravný prostředek, délce řízení o opravném prostředku a o počtu rozhodnutí, kterými se povolují předběžná opatření. Členské státy tyto informace poskytnou Komisi a  BEREC po obdržení odůvodněné žádosti jednoho z nich."

5)  V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

1.  Členské státy zajistí, aby podniky zajišťující sítě a poskytující služby elektronických komunikací poskytovaly veškeré informace, včetně finančních informací, nezbytné k tomu, aby vnitrostátní regulační orgány zajistily shodu s ustanoveními této směrnice nebo zvláštních směrnic, nebo s rozhodnutím učiněným podle této směrnice, nebo podle zvláštních směrnic. Vnitrostátní regulační orgány jsou zejména oprávněny od těchto podniků vyžadovat, aby poskytly informace týkající se budoucího rozvoje sítí nebo služeb, které by mohly mít dopad na velkoobchodní služby, které zpřístupňují konkurenci. Od podniků s významnou tržní silou na velkoobchodních trzích může být rovněž požadováno předložení účetních údajů o maloobchodních trzích, jež jsou spojeny s těmito velkoobchodními trhy.

Podniky poskytnou tyto informace neprodleně na žádost a ve lhůtách a natolik podrobné, jak to požaduje vnitrostátní regulační orgán. Informace požadované vnitrostátním regulačním orgánem musí být přiměřené plnění daného úkolu. Vnitrostátní regulační orgán uvede důvody, které jej k žádosti o informace opravňují, a s těmito informacemi nakládá v souladu s odstavcem 3.

"

6)  Články 6 a 7 se nahrazují těmito:"

Článek 6

Mechanismus konzultací a transparentnost

S výjimkou případů, na které se vztahuje čl. 7 odst. 9, článek 20 nebo článek 21, zajistí členské státy, aby v případě, že mají vnitrostátní regulační orgány v úmyslu přijmout opatření podle této směrnice nebo podle zvláštních směrnic, nebo v případě že mají v úmyslu stanovit omezení v souladu s čl. 9 odst. 3 a 4, která mají výrazný dopad na příslušný trh, byla zainteresovaným subjektům poskytnuta příležitost vznést k návrhu opatření v přiměřené lhůtě připomínky.

Vnitrostátní regulační orgány zveřejní vnitrostátní pravidla pro konzultační postupy.

Členské státy zajistí zřízení jediného informačního místa, jehož prostřednictvím lze vstoupit do všech probíhajících konzultací.

Výsledky konzultačního postupu vnitrostátní regulační orgán veřejně zpřístupní, s výjimkou případů důvěrných informací podle vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů Společenství o obchodním tajemství.

Článek 7

Upevnění vnitřního trhu elektronických komunikací

1.  Při plnění svých úkolů podle této směrnice a podle zvláštních směrnic vnitrostátní regulační orgány v nejvyšší míře zohlední cíle, stanovené v článku 8, též pokud se týkají fungování vnitřního trhu.

2.  Vnitrostátní regulační orgány přispívají k rozvoji vnitřního trhu tím, že spolupracují mezi sebou navzájem, s Komisí a s  BEREC transparentním způsobem tak, aby zajistily jednotné uplatňování ustanovení této směrnice a zvláštních směrnic ve všech členských státech. Za tímto účelem spolupracují zejména s Komisí a BEREC na hledání těch typů nástrojů a nápravných opatřeních, které jsou nejvhodnější pro zvládání konkrétních situací na trhu.

3.  Nestanoví-li doporučení nebo pokyny přijaté podle článku 7b jinak a pokud již proběhla konzultace uvedená v článku 6, vnitrostátní regulační orgán, který má v úmyslu přijmout opatření, jež:

   a) spadá do oblasti působnosti článků 15 nebo 16 této směrnice nebo článků 5 nebo 8 směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice); a
   b) má vliv na obchod mezi členskými státy,
  

zpřístupní Komisi, BEREC a vnitrostátním regulačním orgánům v ostatních členských státech současně návrh opatření spolu s odůvodněním, z něhož opatření vychází, podle čl. 5 odst. 3 a informuje o tom Komisi, BEREC a ostatní vnitrostátní regulační orgány. Vnitrostátní regulační orgány, BEREC a Komise mohou vznést své připomínky u dotyčného vnitrostátního regulačního orgánu pouze do jednoho měsíce. Lhůta jednoho měsíce nesmí být prodloužena.

4.  Je-li cílem zamýšleného opatření podle odstavce 3:

   a) vymezit relevantní trh, který se liší od trhů, které jsou vymezeny v doporučení v souladu s čl. 15 odst. 1; nebo
   b) rozhodnout, zda označit či neoznačit podnik jako podnik mající buď samostatně nebo společně s jinými významnou tržní sílu podle čl. 16 odst. 3, 4 nebo 5; ▌
  

a pokud by opatření mělo dopad na obchod mezi členskými státy a Komise naznačila vnitrostátnímu regulačnímu orgánu, že soudí, že návrh opatření by vytvořil překážku pro jednotný trh, nebo má-li Komise vážné pochybnosti o jeho slučitelnosti s právem Společenství, a zejména s cíli uvedenými v článku 8, pak nebude návrh opatření přijat po dobu dalších dvou měsíců. Tato lhůta nesmí být prodloužena. V takovém případě Komise informuje ostatní vnitrostátní regulační orgány o svých výhradách.

5.  Ve dvouměsíční lhůtě podle odstavce 4 může Komise:

   a) přijmout rozhodnutí ▌, kterým se požaduje, aby dotyčný vnitrostátní regulační orgán návrh opatření vzal zpět, nebo
  

   b) přijmout rozhodnutí o zpětvzetí výhrad týkajících se návrhu opatření uvedeného v odstavci 4.

Před vydáním rozhodnutí nebo doporučení zohlední Komise v nejvyšší míře stanovisko BEREC. K tomuto rozhodnutí ▌se připojí podrobná a objektivní analýza, v níž Komise uvede důvody pro svůj názor, že by návrh opatření neměl být přijat, a připojí konkrétní návrhy na změnu návrhu opatření.

6.  Požaduje-li Komise ve svém rozhodnutí podle odstavce 5, aby vnitrostátní regulační orgán návrh opatření zrušil, vnitrostátní regulační orgán návrh opatření pozmění nebo zruší do šesti měsíců ode dne vydání rozhodnutí Komise. Pokud je návrh opatření pozměněn, vnitrostátní regulační orgán uspořádá veřejnou konzultaci v souladu s postupy uvedenými v článku 6 a pozměněný návrh opatření znovu oznámí Komisi v souladu s ustanovením odstavce 3.

7.  Dotyčný vnitrostátní regulační orgán v nejvyšší možné míře zohlední připomínky ostatních vnitrostátních regulačních orgánů, BEREC a Komise a s výjimkou případů podle odstavce 4 a odst. 5 písm. a) může přijmout konečný návrh opatření; v takovém případě jej sdělí Komisi.

8.  Vnitrostátní regulační orgán sdělí Komisi a  BEREC všechna přijatá konečná opatření, která spadají pod čl. 7 odst. 3 písm. a) a b).

9.  Jestliže se vnitrostátní regulační orgán domnívá, že v zájmu zajištění hospodářské soutěže a ochrany zájmů uživatelů existuje naléhavá potřeba jednat odchylně od postupu stanoveného v odstavcích 3 a 4 , může za výjimečných okolností ihned přijmout přiměřená předběžná opatření. Tato opatření neprodleně sdělí s plným odůvodněním Komisi, ostatním regulačním orgánům a  BEREC. Rozhodnutí vnitrostátního regulačního orgánu učinit taková opatření trvalými nebo prodloužit dobu jejich použitelnosti podléhá ustanovením odstavců 3 a 4.

"

7)  Vkládají se nové články, které znějí:"

Článek 7a

Postup jednotného uplatňování nápravných opatření

1.  Pokud má být podle čl. 7 odst. 3 přijato opatření s cílem pozměnit nebo zrušit povinnost operátora nebo mu takovou povinnost uložit podle článku 16 ve spojení s články 5 a 9 až 13 směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice) a článku 17 směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě), může Komise ve lhůtě jednoho měsíce, jak stanoví čl. 7 odst. 3, oznámit dotčenému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu a  BEREC důvody pro svou domněnku, že by navrhované opatření vytvořilo překážku pro jednotný trh, nebo že má vážné pochybnosti o jeho slučitelnosti s právními předpisy Společenství. V takovém případě nebude návrh opatření přijat po další tři měsíce následující po oznámení Komise.

Pokud k tomuto oznámení nedojde, může dotčený vnitrostátní regulační orgán tento návrh opatření přijmout, přičemž v nejvyšší možné míře zohlední veškeré připomínky Komise, úřadu BEREC nebo ostatních vnitrostátních regulačních orgánů.

2.  V období tří měsíců uvedeném v odstavci 1 Komise, BEREC a dotčený vnitrostátní regulační orgán úzce spolupracují s cílem stanovit nejvhodnější a nejúčinnější opatření s ohledem na cíle stanovené v článku 8, přičemž náležitě zohlední názory účastníků trhu a potřebu zajistit vytvoření jednotné regulační praxe.

3.  Během šesti týdnů od začátku tříměsíčního období uvedeného v odstavci 1 BEREC na základě rozhodnutí většiny svých členů vydá stanovisko k oznámení Komise zmíněnému v odstavci 1, v němž uvede, zda se domnívá, že by navržené opatření mělo být změněno nebo vzato zpět a případně učiní v tomto ohledu konkrétní návrhy.Toto stanovisko musí být odůvodněné a zveřejněné.

4.  Pokud ve svém stanovisku BEREC sdílí vážné obavy Komise, bude úzce spolupracovat s dotčeným vnitrostátním regulačním orgánem s cílem stanovit nejvhodnější a nejúčinnější opatření. Před koncem tříměsíčního období uvedeného v odstavci 1 může vnitrostátní regulační orgán:

   a) změnit nebo vzít zpět svůj návrh opatření, přičemž v nejvyšší míře zohlední oznámení Komise uvedené v odstavci 1 a stanovisko BEREC a jeho doporučení;
   b) zachovat návrh opatření.

5.  Pokud BEREC nesdílí vážné obavy Komise nebo nevydá stanovisko nebo pokud vnitrostátní regulační orgán změní nebo zachová svůj návrh opatření podle odstavce 4, může Komise během jednoho měsíce od konce tříměsíčního období uvedeného v odstavci 1 a  poté, co v nejvyšší míře zohlední stanovisko BEREC, pokud bylo vydáno:

   a) vydat doporučení, v němž požaduje, aby dotčený vnitrostátní regulační orgán změnil nebo vzal zpět návrh opatření včetně  předložení konkrétních návrhů v tomto ohledu, a uvede přitom důvody tohoto doporučení, zejména tehdy, pokud BEREC nesdílí vážné obavy Komise,;
   b) přijmout rozhodnutí o stažení výhrad uvedených v souladu s odstavcem 1.

6.  Během jednoho měsíce ode dne, kdy Komise vydá doporučení podle odst. 5 písm. a), nebo od stažení jejích výhrad podle odst. 5 písm. b,) dotčený vnitrostátní regulační orgán oznámí Komisi a úřadu BEREC přijatá konečná opatření.

Toto období lze prodloužit, aby vnitrostátní regulační orgán mohl uskutečnit veřejné konzultace v souladu s článkem 6.

7.Pokud se vnitrostátní regulační orgán rozhodne neměnit ani nevzít zpět návrh opatření na základě doporučení vydaného podle odst. 5 písm. a), poskytne odůvodnění.  

8.Vnitrostátní regulační orgán může stáhnout návrh opatření v jakékoli fázi postupu.  

Článek 7b

Prováděcí ustanovení

1.  Po veřejné konzultaci a konzultaci s vnitrostátními regulačními orgány a při nejvyšším možném zohlednění stanoviska BEREC může Komise v souvislosti s článkem 7 přijmout doporučení nebo pokyny, které stanoví formu, obsah a míru podrobností, které musí být uvedeny v oznámení požadovaném v souladu s čl. 7 odst. 3, okolnosti, za nichž není oznámení vyžadováno, a výpočet lhůt.

2.  Opatření uvedená v odstavci 1 se přijímají poradním postupem podle čl. 22 odst. 2.

"

8)  Článek 8 se mění takto:

   a) v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"
Pokud článek 9 týkající se rádiových frekvencí nestanoví jinak, členské státy zohlední v nejvyšší možné míře požadavek technologické neutrality předpisů a zajistí, aby při provádění regulačních úkolů uvedených v této směrnici a zvláštních směrnicích, zejména těch, jež mají zajistit účinnou hospodářskou soutěž, postupovaly vnitrostátní regulační orgány stejně."
   b) v odstavci 2 se písmena a) a b) nahrazují tímto:"
   a) zajišťují, aby uživatelé, včetně zdravotně postižených uživatelů, starších uživatelů a uživatelů se zvláštními sociálními potřebami, získali maximální prospěch, pokud jde o výběr, cenu a kvalitu;
   b) zajišťují, aby nedocházelo k narušování nebo omezování hospodářské soutěže v odvětví elektronických komunikací, včetně přenosu obsahu;
"
   c) v odstavci 2 se písmeno c) zrušuje;
   d) v odstavci 3 se písmeno c) zrušuje;
   e) v odstavci 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:"
   d) spolupracují mezi sebou, s Komisí a s  BEREC, aby zajistily vývoj jednotné regulační praxe a jednotného uplatňování této směrnice a zvláštních směrnic.
"
   f) v odstavci 4 se písmeno e) nahrazuje tímto:"
   e) řeší potřeby určitých sociálních skupin, zejména zdravotně postižených uživatelů, starších uživatelů a uživatelů se zvláštními sociálními potřebami;
"
   g) v odstavci 4 se doplňují písmena g) a h), která zní:"
   g) podporují možnost přístupu koncových uživatelů k informacím a k jejich distribuci a jejich možnost používat aplikace a služby podle svého výběru;
   h) uplatňují zásadu, že zejména v souladu s článkem 11 Listiny základních práv Evropské unie, který se týká svobody projevu a informací, nesmí být základní práva a svobody koncových uživatelů omezena bez předchozího rozhodnutí soudního orgánu s výjimkou případu, kdy je ohrožena veřejná bezpečnost, přičemž v tomto případě může k tomuto soudnímu rozhodnutí dojít dodatečně";
"
   h) doplňuje se nový odstavec, který zní:"
  "5. Vnitrostátní regulační orgány při sledování cílů politik uvedených v odstavcích 2, 3 a 4 uplatňují objektivní, průhledné, nediskriminační a přiměřené regulační zásady, mimo jiné tím, že:
   a) prosazují předvídatelnost regulace zajišťováním jednotného regulačního přístupu v průběhu příslušných období přezkumu;
   b) zajišťují, aby za podobných okolností nedocházelo k diskriminaci v přístupu k podnikům zajišťujícím sítě a poskytujícím služby elektronických komunikací;
   c) zajišťují hospodářskou soutěž ku prospěchu spotřebitelů a ve vhodných případech podporují hospodářskou soutěž v oblasti infrastruktury;
   d) podporují efektivní investice a inovace do nové a lepší infrastruktury, a to i tím, že zajišťují, aby jakákoli povinnost spojená s  přístupem řádně zohlednila rizika, která nese investující podnik, a umožňují různé dohody o spolupráci mezi investory a stranami, které usilují o přístup, aby se investiční rizika diverzifikovala, a přitom zajišťují, že je zachována hospodářská soutěž na trhu a dodržována zásada nediskriminace;
   e) náležitě zohledňují různé podmínky týkající se hospodářské soutěže a spotřebitelů, které existují v různých zeměpisných oblastech v rámci členského státu;
   f) ukládají regulační povinnosti ex ante pouze v případě, kdy neexistuje účinná a udržitelná hospodářská soutěž, a tyto povinnosti zmírní nebo zruší, jakmile je tato podmínka splněna.
"

9)  Vkládá se nový článek, který zní:"

Článek 8a

Strategické plánování a koordinace politiky rádiového spektra ▌

1.  Členské státy spolupracují mezi sebou navzájem a s Komisí na strategickém plánování, koordinaci a harmonizaci využívání rádiového spektra v Evropském společenství. Za tímto účelem zohlední mimo jiné politiky Společenství z hlediska hospodářského, bezpečnostního, zdravotního, kulturního, vědeckého, sociálního a technického a z hlediska veřejného zájmu a svobody projevu, jakož i různé zájmy společenství uživatelů rádiového spektra, s cílem optimalizovat využívání rádiového spektra a předcházet škodlivé interferenci.

2.  Vzájemnou spoluprací a spoluprací s Komisí členské státy podporují koordinaci přístupů k politice rádiového spektra v Evropském společenství a případně harmonizované podmínky týkající se dostupnosti a účinného využívání rádiového spektra, které jsou nezbytné pro vytvoření a fungování vnitřního trhu v oblasti elektronických komunikací.

3.  Komise může předkládat Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrhy pro vytvoření víceletých programů politiky rádiového spektra, přičemž v nejvyšší možné míře zohlední stanovisko Skupiny pro politiku rádiového spektra, která byla vytvořena rozhodnutím Komise 2002/622/ES*. Tyto programy stanoví politickou orientaci a cíle pro strategické plánování a harmonizaci využívání rádiového spektra v souladu s ustanoveními této směrnice a zvláštních směrnic.

4.  Pokud je to nezbytné z hlediska zajištění účinné koordinace zájmů Evropského společenství v mezinárodních organizacích příslušných pro oblast rádiového spektra ▌, Komise může Evropskému parlamentu a Radě navrhnout cíle společné politiky, přičemž v nejvyšší možné míře zohlední stanovisko Skupiny pro politiku rádiového spektra ▌.

__________________

* Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49

"

10)   článek 9 se nahrazuje tímto:"

Článek 9

Správa rádiových frekvencí pro služby elektronických komunikací

1.  Při řádném zohlednění skutečnosti, že rádiové frekvence jsou veřejným statkem závažného sociálního, kulturního a hospodářského významu, zajistí členské státy na svých územích účinnou správu rádiových frekvencí pro služby elektronických komunikací v souladu s články 8 a 8a. Zajistí, aby se při přidělování spektra využívaného pro služby elektronických komunikací a vydávání obecných oprávnění nebo individuálních práv na užívání těchto rádiových frekvencí příslušnými vnitrostátními orgány vycházelo z objektivních, transparentních, nediskriminačních a přiměřených kritérií.

Při uplatňování tohoto článku členské státy musí jednat v souladu s příslušnými mezinárodními dohodami, včetně předpisů o rádiovém vysílání ITU, a mohou brát v úvahu cíle veřejné politiky,

2.  Členské státy podporují harmonizaci využívání rádiových frekvencí v celém Společenství v souladu s potřebou zajistit jejich účinné a efektivní využívání a s cílem získat výhody pro spotřebitele, jako jsou úspory z rozsahu a interoperabilita služeb. Postupují přitom v souladu s článkem 8a a s rozhodnutím č. 676/2002/ES (rozhodnutí o rádiovém spektru).

3.  Není-li ve druhém pododstavci stanoveno jinak, členské státy zajistí, aby v rádiových kmitočtových pásmech, která jsou v jejich národním plánu přidělování kmitočtových pásem prohlášena za dostupná pro služby elektronických komunikací v souladu s právními předpisy Společenství, mohly být využity všechny typy technologií služeb elektronických komunikací.

Členské státy však mohou na typy technologií pro rádiové sítě a bezdrátový přístup použité pro služby elektronických komunikací uvalit přiměřená a nediskriminační omezení, je-li nezbytné:

   a) zabránit škodlivému rušení,
   b) ochránit veřejné zdraví proti elektromagnetickým polím,
   c) zajistit technickou kvalitu služby,
   d) zajistit maximální sdílení rádiových frekvencí,
   e) zajistit účinné využití spektra nebo
   f) plnit cíl obecného zájmu v souladu s odstavcem 4.

4.  Není-li ve druhém pododstavci stanoveno jinak, členské státy zajistí, aby v rádiových kmitočtových pásmech, která jsou v ▌ jejich národním plánu přidělování kmitočtových pásem prohlášena za dostupná pro služby elektronických komunikací v souladu s právními předpisy Společenství, mohly být využity všechny typy služeb elektronických komunikací. Členské státy však mohou stanovit pro poskytované typy služeb elektronických komunikací přiměřená a nediskriminační omezení, která mohou v nezbytných případech zahrnovat i opatření ke splnění určité povinnosti vyplývající z nařízení o rádiovém vysílání ITU.

Opatření, jež vyžadují, aby služba elektronických komunikací byla poskytována v konkrétním pásmu dostupném pro služby elektronických komunikací musí být odůvodněna plněním cíle obecného zájmu definovaného členskými státy v souladu s právními předpisy Společenství, jímž může být mimo jiné například:

   a) ochrana života a zdraví,
   b) podpora sociální, regionální a územní soudržnosti,
   c) předcházení neefektivnímu využívání rádiových frekvencí nebo
   d) podpora kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality médií, například poskytováním služeb rozhlasového a televizního vysílání.

Opatření, které v konkrétním pásmu zakazuje poskytování jiné služby elektronických komunikací, lze stanovit pouze v případech odůvodněných potřebou chránit služby zajišťující ochranu života a zdraví. Členské státy rovněž mohou výjimečně takové opatření rozšířit s cílem plnit jiné cíle obecného zájmu, jak jsou definovány členskými státy v souladu s právními předpisy Společenství.

5.  Členské státy provádějí pravidelný přezkum nezbytnosti omezení a opatření uvedených v odstavcích 3 a 4 a výsledky těchto přezkumů zveřejní.

6.  Odstavce 3 a 4 se použijí na spektrum přidělené k využití službami elektronických komunikací, vydaná obecná oprávnění a udělování individuálních práv na užívání rádiových frekvencí udělených po … (18).

Přidělování spektra, obecná oprávnění a individuální práva na užívání, jež existovala ke dni … * se řídí článkem 9a.

7.  Aniž jsou dotčena ustanovení zvláštních směrnic a s ohledem na příslušné vnitrostátní podmínky mohou členské státy stanovit pravidla s cílem předejít hromadění spektra, zejména stanovením přísných lhůt pro účinné uplatnění práv na užívání jejich držitelem a uplatněním sankcí, včetně finančních sankcí nebo odejmutí uživatelských práv v případě nesplnění lhůt. Tato pravidla se stanoví a uplatňují přiměřeným, nediskriminačním a transparentním způsobem.

"

11)   doplňují se tyto články:"

Článek 9a

Přezkum omezení stávajících práv

1.  Po dobu pěti let ode dne …* mohou členské státy povolit, aby držitelé práv na užívání rádiových frekvencí, která byla udělena před tímto dnem a která zůstanou v platnosti po dobu alespoň pěti let po tomto dni, mohli podat žádost k příslušnému vnitrostátnímu orgánu o nové posouzení omezení jejich práv podle čl. 9 odst. 3 a 4.

Před přijetím rozhodnutí informuje příslušný vnitrostátní regulační orgán držitele práva o tom, že omezení nově posoudil, přičemž uvede rozsah práva po novém posouzení a poskytne mu přiměřenou časovou lhůtu, aby mohl svoji žádost vzít zpět.

Pokud držitel práva svoji žádost vezme zpět, zůstane právo nezměněno až do skončení jeho platnosti nebo do uplynutí doby pěti let, podle toho, která situace nastane dříve.

2.  Po uplynutí pětiletého období uvedeného v odstavci 1 přijmou členské státy veškerá opatření vhodná pro zajištění toho, aby se na všechna zbývající obecná oprávnění či individuální práva na užívání a přidělení spektra využívaná pro služby elektronických komunikací, která existovala ke dni …(19), uplatnil čl. 9 odst. 3 a 4.

3.  Při uplatňování tohoto článku členské státy přijmou vhodná opatření podporující korektní hospodářskou soutěž.

4.  Opatření přijatá při uplatňování tohoto článku nepředstavují udělení nových práv na užívání, a proto se na ně nevztahují příslušná ustanovení čl. 5 odst. 2 směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice).

Článek 9b

Převod či pronájem individuálních práv na užívání rádiových frekvencí

1.  Členské státy zajistí, aby podniky mohly v souladu s podmínkami spojenými s právy užívání radiových frekvencí a s vnitrostátními postupy na jiné podniky převádět nebo jim pronajímat individuální práva na užívání rádiových frekvencí v těch pásmech, u nichž to stanoví prováděcí opatření přijatá podle odstavce 3.

Také v jiných pásmech mohou členské státy stanovit, aby podniky převáděly svá individuální práva na užívání rádiových frekvencí na jiné podniky nebo jim je pronajímaly v souladu s vnitrostátními postupy.

Podmínky spojené s individuálními právy na užívání rádiových frekvencí musí být splněny i nadále po převodu nebo pronájmu, nestanoví-li příslušné vnitrostátní orgány jinak.

Členské státy mohou rovněž určit, že ustanovení odstavce jedna neplatí v případě, kdy individuální právo podniku na užívání rádiových frekvencí bylo původně obdrženo bezplatně.

2.  Členské státy zajistí, aby záměr podniku převést práva na užívání rádiových frekvencí a jejich skutečný převod byly v souladu s vnitrostátními postupy oznámeny příslušnému vnitrostátnímu orgánu odpovědnému za udělování individuálních práv na užívání a aby toto oznámení bylo zveřejněno. Bylo-li využívání rádiového spektra harmonizováno tím, že bylo uplatněno rozhodnutí č. 676/2002/ES (rozhodnutí o rádiovém spektru) nebo jiné opatření Společenství, musí být každý takový převod s tímto harmonizovaným využíváním v souladu.

3.  Komise může přijímat vhodná prováděcí opatření s cílem určit pásma, jejichž práva na užívání si mohou podniky mezi sebou převádět nebo pronajímat. Tato opatření se nevztahují na frekvence využívané pro vysílání.

Tato technická prováděcí opatření, jež mají tuto směrnici doplnit o jiné než podstatné prvky, se přijmou v souladu s regulativním postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3.

"

12)  Článek 10 se mění takto:

   a) odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:"
1.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány řídily udělování práv na užívání všech národních číslovacích zdrojů a správu národních číslovacích plánů. Členské státy zajistí, aby byla poskytnuta odpovídající čísla a skupiny čísel pro všechny veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Vnitrostátní regulační orgány zavedou objektivní, transparentní a nediskriminační postupy pro udělování práv na užívání národních číslovacích zdrojů.
2.  Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby byly národní číslovací plány a postupy uplatňovány způsobem, který všem poskytovatelům veřejně dostupných služeb elektronických komunikací zaručí rovné zacházení. Členské státy zejména zajistí, aby podnik, jemuž bylo uděleno právo na užívání určité skupiny čísel, nediskriminoval jiné poskytovatele služeb elektronických komunikací, pokud jde o skupiny čísel používané pro přístup k jejich službám."
   b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Členské státy podporují harmonizaci zvláštních čísel nebo skupin čísel v rámci Společenství, jestliže to podporuje jak fungování vnitřního trhu, tak rozvoj celoevropských služeb. Komise může v této věci přijmout vhodná technická prováděcí opatření.
Tato opatření, jež mají za účel doplnit tuto směrnici ║o jiné než podstatné prvky, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3."

13)  Článek 11 se mění takto:

   a) v odst. 1 druhém pododstavci se první odrážka nahrazuje tímto:"
   jednal na základě jednoduchých, účinných, transparentních a veřejně dostupných postupů uplatňovaných nediskriminačním způsobem a neprodleně a v každém případě přijal rozhodnutí do šesti měsíců od podání žádosti, s výjimkou případů vyvlastnění, a
"
   b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Členské státy zajistí, aby v případě, kdy si orgány veřejné moci nebo místní orgány ponechávají vlastnictví v podnicích, které provozují veřejné sítě elektronických komunikací nebo poskytují veřejně dostupné služby elektronických komunikací, nebo kontrolu nad nimi, existovalo účinné strukturální oddělení funkcí odpovědných za udílení práv uvedených v odstavci 1 od činností spojených s vlastnictvím nebo kontrolou."

14)   článek 12 se nahrazuje tímto:"

Článek 12

Společné umístění a sdílení síťových prvků a přiřazených zařízení poskytovatelů sítí elektronických komunikací

1.  Pokud má podnik zajišťující sítě elektronických komunikací podle vnitrostátních právních předpisů právo na instalování zařízení na veřejném nebo soukromém majetku, nad nebo pod ním, nebo může využít výhody postupu pro vyvlastnění nebo využití majetku, vnitrostátní regulační orgány uloží, při plném zohlednění zásady proporcionality, sdílení takových zařízení nebo majetku, včetně budov, vstupů do budov, elektrického vedení v budovách, stožárů, antén, věží a jiných podpůrných konstrukcí, kabelovodů, potrubí, vstupních šachet a rozvodných skříní ▌.

2.  Členské státy mohou požadovat, aby držitelé práv uvedení v odstavci 1 sdíleli zařízení nebo majetek (včetně fyzického společného umístění), nebo přijali opatření pro usnadnění koordinace prací ve veřejném zájmu s cílem ochrany životního prostředí, veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo z důvodu nutnosti splnit cíle územního plánování a teprve po uplynutí přiměřené lhůty k veřejné konzultaci, během níž je všem zainteresovaným subjektům dána příležitost vyjádřit svá stanoviska. Taková ujednání o sdílení nebo koordinaci mohou zahrnovat pravidla pro rozdělení nákladů na sdílení zařízení nebo majetku.

3.  Členské státy dbají na to, aby vnitrostátní orgány po uplynutí přiměřené lhůty k veřejné konzultaci, během níž je všem zúčastněným stranám dána příležitost vyjádřit své názory, měly také pravomoc požadovat, aby držitelé práv uvedení v odstavci 1 nebo majitel elektrického vedení sdíleli elektrické vedení uvnitř budov nebo až po první soustřeďovací nebo rozvodný bod, pokud jde o umístění mimo budovu, a to v případech odůvodněných tím, že zdvojení takové infrastruktury by bylo ekonomicky neefektivní nebo prakticky neproveditelné. Taková ujednání o sdílení nebo koordinaci mohou zahrnovat pravidla pro rozdělení nákladů na sdílení zařízení nebo majetku, případně upravená s ohledem na riziko.

4.  Členské státy zajistí, aby příslušné vnitrostátní orgány mohly požadovat, aby podniky poskytly informace v případě, že to příslušné orgány požadují nezbytné k tomu aby tyto orgány spolu s vnitrostátními regulačními orgány mohly stanovit podrobný přehled povahy, dostupnosti a zeměpisného umístění zařízení uvedených v odstavci 1 a zpřístupnily jej zainteresovaným subjektům.

5.  Opatření přijatá vnitrostátním regulačním orgánem v souladu s tímto článkem musí být objektivní, transparentní, nediskriminační a přiměřená." V náležitých případech jsou tato opatření prováděna v koordinaci s místními orgány.

"

15)  Vkládá se nová kapitola, která zní:"

Kapitola IIIa

BEZPEČNOST A INTEGRITA SÍTÍ A SLUŽEB

Článek 13a

Bezpečnost a integrita

1.  Členské státy zajistí, aby podniky zajišťující veřejné komunikační sítě nebo poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací přijaly vhodná technická a organizační opatření k odpovídajícímu zvládnutí rizik pro bezpečnost sítí a služeb. S ohledem na současné technické možnosti tato opatření zajistí takovou úroveň bezpečnosti, která odpovídá míře existujícího rizika. Zejména se přijmou opatření s cílem předejít dopadu bezpečnostních událostí na uživatele a na vzájemně propojené sítě nebo tento dopad minimalizovat.

2.  Členské státy zajistí, aby podniky zajišťující veřejné komunikační sítě podnikly všechny vhodné kroky k zajištění integrity svých sítí, a tím zajistily kontinuitu dodávek služeb, jež se prostřednictvím těchto sítí poskytují.

3.  Členské státy zajistí, aby podniky zajišťující veřejné komunikační sítě nebo poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací oznámily příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu jakékoliv narušení bezpečnosti nebo ztrátu integrity s významným dopadem na provoz sítí nebo služeb.

V případě potřeby dotyčný vnitrostátní regulační orgán informuje vnitrostátní regulační orgány v jiných členských státech a Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) ▌. Dotyčný vnitrostátní regulační orgán může informovat veřejnost nebo vyžadovat, aby tak podniky učinily, rozhodne-li, že zveřejnění narušení bezpečnosti je ve veřejném zájmu.

Jednou za rok dotyčný vnitrostátní regulační orgán předloží Komisi a ENISA souhrnnou zprávu o oznámeních obdržených a opatřeních přijatých v souladu s tímto odstavcem.

4.  Komise může při nejvyšším možném zohlednění stanoviska ENISA přijmout vhodná technická prováděcí opatření za účelem harmonizace opatření uvedených v odstavcích 1, 2 a 3, včetně opatření vymezujících okolnosti, formát a postupy týkající se požadavků na oznámení. Tato technická prováděcí opatření vycházejí v nejvyšším možném rozsahu z evropských a mezinárodních norem a nebrání členským státům v přijímání dalších požadavků s cílem plnit cíle stanovené v odstavcích 1 a 2.

Tato prováděcí opatření, jejichž účelem je doplnit tuto směrnici o jiné než podstatné prvky, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

Článek 13b

Provádění a prosazování

1.  Za účelem provedení článku 13a členské státy zajistí, aby příslušné vnitrostátní regulační orgány měly pravomoc vydat pro podniky zajišťující veřejné komunikační sítě nebo poskytující veřejně přístupné služby elektronických komunikací závazné pokyny, včetně pokynů týkajících se lhůt pro provádění║.

2.  Členské státy zajistí, aby příslušné vnitrostátní regulační orgány měly pravomoc vyžadovat od podniků zajišťujících veřejné komunikační sítě nebo poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací, aby:

   a) poskytly informace potřebné k posouzení bezpečnosti nebo integrity jejich služeb a sítí, včetně podkladů k bezpečnostní politice; a
   b) předložily bezpečnostní audit provedený kvalifikovaným nezávislým orgánem nebo příslušným vnitrostátním orgánem a jeho výsledky poskytly vnitrostátnímu regulačnímu orgánu. Náklady na audit uhradí příslušný podnik.

3.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány měly všechny pravomoci nezbytné k vyšetření případů nedodržení pokynů spolu s jejich dopady na bezpečnost a integritu sítí.

4.  Těmito ustanoveními nejsou dotčena ustanovení článku 3 této směrnice.

"

16)  V článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"

3.  Pokud podnik disponuje významnou tržní silou na určitém trhu (první trh), lze jej rovněž označit za podnik s významnou tržní silou na trhu úzce souvisejícím (druhý trh), pokud jsou vazby mezi oběma trhy takové, že umožňují přenesení tržní síly z prvního trhu na druhý trh, čímž se posiluje tržní síla daného podniku. Na tomto druhém trhu proto mohou být uplatněna nápravná opatření, jejichž cílem je v souladu s články 9, 10, 11 a 13 směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice) těmto přesunům předcházet, a pokud se tato nápravná opatření ukáží jako nedostatečná, mohou být uložena nápravná opatření podle článku 17 směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě).

"

17)  Článek 15 se mění takto:

   a) nadpis se nahrazuje tímto:"
Postup pro určení a vymezení trhů"
   b) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:"
1.  Po veřejné konzultaci zahrnující i vnitrostátní regulační orgány a při nejvyšším možném zohlednění stanoviska BEREC, přijme Komise poradním postupem podle čl. 22 odst. 2 doporučení o relevantních trzích produktů a služeb (dále jen "doporučení"). Doporučení určí ty trhy produktů a služeb v rámci odvětví elektronických komunikací, jejichž vlastnosti mohou odůvodňovat uložení regulačních povinností stanovených zvláštními směrnicemi, aniž jsou dotčeny trhy, které lze vymezit v určitých případech podle práva hospodářské soutěže. Komise vymezí trhy v souladu se zásadami práva hospodářské soutěže."
   c) odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Vnitrostátní regulační orgány vymezí relevantní trhy podle situace v konkrétním členském státě, zejména relevantní zeměpisné trhy na svém území, v souladu se zásadami práva hospodářské soutěže, přičemž v nejvyšší míře zohlední doporučení a pokyny. Před vymezením trhů, které se liší od trhů, jež jsou označeny v doporučení, použijí vnitrostátní regulační orgány postupy uvedené v článcích 6 a 7."
   d) odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Po konzultaci, včetně konzultace s vnitrostátními regulačními orgány, může Komise při nejvyšším možném zohlednění stanoviska BERECporadním postupem podle čl. 22 odst. 3 přijmout rozhodnutí, kterým určí nadnárodní trhy."

18)  Článek 16 se mění takto:

   a) odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:"
1.  Vnitrostátní regulační orgány provedou analýzu relevantních trhů uvedených v doporučení, přičemž vezmou v úvahu trhy určené v doporučení a v nejvyšší možné míře zohlední pokyny. Členské státy zajistí, aby tato analýza byla případně provedena ve spolupráci s vnitrostátními orgány na ochranu hospodářské soutěže.
2.  Pokud je podle odstavce 3 nebo 4 tohoto článku, článku 17 směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě) nebo článku 8 směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice) od vnitrostátního regulačního orgánu požadováno rozhodnutí, zda uložit, ponechat v platnosti, změnit nebo zrušit povinnosti pro podniky, rozhodne dotyčný vnitrostátní regulační orgán na základě vlastní analýzy trhu podle odstavce 1 tohoto článku, zda je relevantní trh účinně konkurenční."
   b) odstavce 4, 5 a 6 se nahrazují těmito:"
4.  Pokud vnitrostátní regulační orgán zjistí, že relevantní trh není účinně konkurenční, určí podle článku 14 podniky, které mají samostatně nebo ve spojení s jinými podniky významnou tržní sílu na daném trhu a těmto podnikům uloží vhodné zvláštní regulační povinnosti uvedené v odstavci 2 tohoto článku, nebo pokud tyto povinnosti již existují, ponechá je v platnosti nebo je změní.
5.  V případě nadnárodních trhů, které jsou určeny v rozhodnutí uvedeném v čl. 15 odst. 4, provedou dotyčné vnitrostátní regulační orgány společně analýzu trhu, přičemž v nejvyšší míře zohlední pokyny a rozhodnou společným postupem o uložení, ponechání v platnosti, změně nebo zrušení regulačních povinností uvedených v odstavci 2 tohoto článku.
6.  Opatření přijatá podle ustanovení odstavců 3 a 4 podléhají postupům uvedeným v článcích 6 a 7. Vnitrostátní regulační orgány provedou analýzu relevantního trhu a informují o příslušném návrhu opatření v souladu s článkem 7:
   a) do tří let od přijetí předchozího opatření vztahujícího se k dotyčnému trhu. Tuto lhůtu je však možno výjimečně prodloužit nejvýše o další tři roky, oznámí-li vnitrostátní regulační orgán Komisi prodloužení této lhůty s odůvodněním a Komise do jednoho měsíce od oznámení tohoto prodloužení proti němu nevznese námitky;
   b) do dvou let od přijetí revidovaného doporučení o relevantních trzích v případě trhů, jež dosud nebyly oznámeny Komisi, nebo
   c) do dvou let od přistoupení v případě členských států, které nově přistoupily k Evropské unii.
"
   c) doplňuje se nový odstavec, který zní:"
7.  Pokud vnitrostátní regulační orgán neprovede svou analýzu relevantního trhu určeného v doporučení ve lhůtě stanovené v čl. 16 odst. 6, poskytne BEREC na žádost o pomoc dotčenému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu pomoc při dokončení analýzy konkrétního trhu a konkrétních povinností, které je třeba uložit. S touto pomocí oznámí dotčený vnitrostátní regulační orgán návrhu opatření Komisi v souladu s článkem 7 do šesti měsíců."

19)  Článek 17 se mění takto:

   a) v odst. 1 první větě se slovo "norem" nahrazuje slovy "nezávazných norem":
   b) v odstavci 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:"
Pokud takové normy nebo specifikace neexistují, podpoří členské státy uplatňování mezinárodních norem nebo doporučení přijatých Mezinárodní telekomunikační unií (ITU), Evropskou konferencí správ pošt a telekomunikací (CEPT), Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) nebo Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC).;"
   c) odstavce 4 a 5 se nahrazují tímto:"
4.  Pokud má Komise v úmyslu učinit uplatňování určitých norem nebo specifikací povinným, zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie a vyzve všechny dotčené strany k předložení připomínek. Komise přijme vhodná prováděcí opatření a učiní uplatňování určitých norem nebo specifikací povinným tím, že je uvede jako závazné normy v seznamu norem nebo specifikací zveřejňovaném v Úředním věstníku Evropské unie.
5.  Pokud se Komise domnívá, že normy nebo specifikace podle odstavce 1 již nepřispívají k poskytování harmonizovaných služeb elektronických komunikací nebo již neodpovídají potřebám spotřebitelů nebo brání technologickému rozvoji, vyjme je v souladu s poradním postupem podle čl. 22 odst. 2 ze seznamu norem nebo specifikací podle odstavce 1."
   d) v odstavci 6 se slova "vyjme je v souladu s postupem uvedeným v čl. 22 odst. 3 ze seznamu norem a/nebo specifikací podle odstavce 1" nahrazují slovy "přijme vhodná prováděcí opatření a vyjme tyto normy nebo specifikace ze seznamu norem nebo specifikací uvedených v odstavci 1";
   e) doplňuje se nový odstavec , který zní:"
6a.  Prováděcí opatření, jež mají za účel změnit tuto směrnici jejím doplněním o jiné než podstatné prvky, která jsou uvedena v odstavcích 4 a 6, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3."

20)  Článek 18 se mění takto:

   a) v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:"
   c) poskytovatelé digitálních televizních služeb a zařízení spolupracovali při poskytování interoperabilních televizních služeb koncovým uživatelům se zdravotním postižením.
"
   b) odstavec 3 se zrušuje.

21)  Článek 19 se nahrazuje tímto:"

Článek 19

Harmonizační postupy

1.  Aniž je dotčen článek 9 této směrnice a články 6 a 8 směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice) a zjistí-li Komise, že rozdílné provádění regulačních úkolů uvedených v této směrnici a ve zvláštních směrnicích vnitrostátními regulačními orgány může vytvářet překážku pro vnitřní trh, může Komise vydat doporučení nebo rozhodnutí o harmonizovaném uplatňování ustanovení této směrnice a zvláštních směrnic ve snaze podpořit dosažení cílů uvedených v článku 8, přičemž v nejvyšší míře zohlední ▌stanovisko BEREC.

2.  V případech, kdy Komise vydá doporučení podle odstavce 1, jedná poradním postupem podle čl. 22 odst. 2.

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány při plnění svých úkolů tato doporučení v nejvyšší míře zohlednily. Pokud se vnitrostátní regulační orgán rozhodne neřídit se doporučením, informuje o tom Komisi spolu s odůvodněním svého stanoviska.

3.  Rozhodnutí přijatá podle odstavce 1 mohou zahrnovat určení harmonizovaného nebo koordinovaného přístupu k řešení těchto záležitostí:

   a) nekonzistentní uplatňování obecných regulačních přístupů vnitrostátními regulačními orgány při regulaci trhů elektronických komunikací a při uplatňování článků 15 a 16, jehož výsledkem jsou překážky bránící vnitřnímu trhu. Tato rozhodnutí se nevztahují na konkrétní oznámení vydaná vnitrostátními regulačními orgány na základě článku 7a;

V takovém případě může Komise předložit návrh rozhodnutí :

   nejdříve dva roky po přijetí doporučení Komise, které se týká stejné problematiky, a;
   pouze s maximálním ohledem na stanovisko BEREC k důvodům pro přijetí takového rozhodnutí, které by BEREC měl poskytnout do tří měsíců od žádosti formulované Komisí;
   b) otázky přidělování čísel, včetně skupin čísel, přenositelnosti čísel a identifikátorů, systémů převodu čísel a adres a přístupu k tísňovým službám 112.

4.  Rozhodnutí uvedené v odstavci 1, jež má za účel doplnit tuto směrnici o jiné než podstatné prvky, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

5.  BEREC může z vlastního podnětu poskytnout Komisi poradenství týkající se toho, zda by mělo být přijato opatření podle odstavce 1.

"

22)  V článku 20 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

1.  V případě sporu, který vznikl v souvislosti se stávajícími povinnostmi podle této směrnice nebo zvláštních směrnic mezi podniky, které zajišťují sítě nebo poskytují služby elektronických komunikací v členském státě, nebo mezi těmito podniky a jinými podniky v členském státě, v jejichž prospěch existuje povinnost přístupu nebo propojení podle této směrnice nebo zvláštních směrnic, vydá dotyčný vnitrostátní regulační orgán na žádost kterékoli strany, a aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 2, závazné rozhodnutí řešící spor v nejkratším možném termínu, nejpozději však do čtyř měsíců, s výjimkou mimořádných okolností. Dotčený členský stát požaduje po všech stranách, aby plně spolupracovaly s vnitrostátním regulačním orgánem.

"

23)   článek 21 se nahrazuje tímto:"

Článek 21

Řešení přeshraničních sporů

1.  V případě přeshraničního sporu v oblasti působnosti této směrnice nebo zvláštních směrnic a který je v působnosti vnitrostátních regulačních orgánů z více než jednoho členského státu, se použijí odstavce 2, 3 a 4.

2.  Každá strana může předložit spor příslušným vnitrostátním regulačním orgánům. Příslušné vnitrostátní regulační orgány koordinují své úsilí a mají právo konzultovat BEREC tak, aby byl spor uceleně vyřešen v souladu s cíli uvedenými v článku 8.

Veškeré povinnosti, které podnikům stanoví vnitrostátní regulační orgány v rámci řešení sporu, musí být v souladu s ustanoveními této směrnice a s ustanoveními zvláštních směrnic.

Každý vnitrostátní regulační orgán, v jehož pravomoci je spor řešit, může požádat BEREC o vydání stanoviska týkajícího se opatření, která by měla být učiněna pro vyřešení sporu v souladu s ustanoveními rámcové směrnice nebo zvláštních směrnic.

Pokud byla tato žádost podána BEREC, každý vnitrostátní regulační orgán, v jehož pravomoci je zabývat se jakýmkoliv aspektem daného sporu před tím, než podnikne kroky k vyřešení sporu, vyčká stanoviska BEREC. To nebrání vnitrostátním regulačním orgánům v přijetí naléhavých opatření v nezbytných případech.

Všechny povinnosti, které vnitrostátní regulační orgán v rámci řešení sporu podniku uloží, se řídí ustanoveními této směrnice či zvláštních směrnic a v nejvyšší míře zohledňují stanovisko vydané BEREC.

3.  Členské státy mohou stanovit, aby příslušné vnitrostátní regulační orgány společně odmítly řešení sporu v případě, že existují jiné mechanismy, včetně mediace, které by lépe přispěly ke včasnému vyřešení sporu v souladu s článkem 8.

Neprodleně o tom strany informují. Nevyřeší-li se spor do čtyř měsíců, pokud nebyl předán soudu tou stranou, která usiluje o nápravu, a pokud o to jedna ze stran požádá, koordinují vnitrostátní regulační orgány své úsilí tak, aby byl spor vyřešen v souladu s článkem 8 a v nejvyšší možné míře zohlední stanovisko BEREC.

4.  Postup uvedený v odstavci 2 nebrání žádné straně zahájit v dané věci soudní řízení.

"

24)  Vkládá se nový článek, který zní:"

Článek 21a

Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních ustanovení přijatých v souladu s touto směrnicí nebo zvláštními směrnicemi a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být vhodné, účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy uvědomí o těchto ustanoveních Komisi nejpozději do …(20) a neprodleně ji informují o všech dalších změnách, jež se těchto ustanovení týkají.

"

25)  Článek 22 se mění takto:

   a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí."
   b) odstavec 4 se zrušuje.

26)  Článek 27 se zrušuje.

27)  Příloha I se zrušuje.

28)  Příloha II se nahrazuje tímto:"

PŘÍLOHA II

Kritéria, která mají používat vnitrostátní regulační orgány při hodnocení společného dominantního postavení v souladu s čl. 14 odst. 2 druhým pododstavcem.

Ve smyslu článku 14 je možno považovat dva nebo více podniků za podniky ve společném dominantním postavení, jestliže i při neexistenci strukturálních nebo jiných vazeb mezi nimi působí na trhu, jenž je charakterizován nedostatkem účinné hospodářské soutěže a na němž nemá žádný podnik sám o sobě významnou tržní sílu. V souladu s příslušnými právními předpisy Společenství a s judikaturou Soudního dvora Evropských společenství o společném dominantním postavení ▌může jít o případ, kdy je trh koncentrovaný a vykazuje řadu příslušných charakteristik, z nichž mohou být následující charakteristiky ve vztahu k elektronickým komunikacím nejvýznamnější:

   nízká elasticita poptávky,
   podobné podíly na trhu,
   velké právní či hospodářské překážky pro vstup na trh,
   vertikální integrace s kolektivním odmítáním dodávek,
   nedostatek protiváhy kupní síly,
   nedostatek potenciální konkurence.

Výše uvedený seznam je orientační a není vyčerpávající, ani se nejedná o kumulativní kritéria. Účelem seznamu je spíše uvést příklady zjištění, které by mohly být využity k podpoře tvrzení týkajících se existence společného dominantního postavení. ▌

"

Článek 2

Změny směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice)

Směrnice 2002/19/ES se mění takto:

1)  Článek 2 se mění takto:

   a) písmeno a) se nahrazuje tímto:"
   a) "přístupem" se rozumí zpřístupnění zařízení nebo služeb jinému podniku na základě stanovených podmínek, výlučně nebo nevýlučně, za účelem poskytování služeb elektronických komunikací, včetně případů, kdy jsou použity k předávání služeb informační společnosti nebo služeb obsahu vysílání. Vztahuje se mimo jiné na: přístup k síťovým prvkům a přiřazeným zařízením, což může zahrnovat připojení zařízení pevnými nebo jinými než pevnými prostředky (zejména to zahrnuje přístup k účastnickému vedení a k zařízením a službám nezbytným k poskytování služeb prostřednictvím účastnického vedení); přístup k fyzické infrastruktuře včetně budov, kabelovodů a stožárů; přístup k příslušným softwarovým systémům včetně systémů podpory provozu; přístup k informačním systémům nebo databázím pro předběžné objednávání, zajišťování, objednávání, žádosti o údržbu a opravy a fakturaci; přístup k převodu čísel nebo k systémům nabízejícím funkci na stejné úrovni; přístup k pevným a mobilním sítím, zejména pro roaming; přístup k systémům podmíněného přístupu pro digitální televizní služby a přístup ke službám virtuálních sítí.
"
   b) písmeno e) nahrazuje tímto:"
   e) "účastnickým vedením" se rozumí fyzické spojení koncového bodu sítě s hlavním rozvaděčem nebo obdobným zařízením v pevné veřejné síti elektronických komunikací.
"

2)  V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

1.  Operátoři veřejných komunikačních sítí mají právo, a jsou-li požádáni jiným podnikem, který je k tomu oprávněn v souladu s článkem 4 směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice), i povinnost sjednat vzájemné propojení za účelem poskytování veřejně přístupných služeb elektronických komunikací, aby bylo zajištěno poskytování a interoperabilita služeb v celém Společenství. Operátoři nabídnou přístup a propojení jiným podnikům za smluvních podmínek slučitelných s povinnostmi uloženými vnitrostátním regulačním orgánem podle článků 5 až 8.

"

3)  Článek 5 se mění takto:

a)   odstavec 1 se mění takto:

   i) první pododstavec se nahrazuje tímto:"
1.  Při uskutečňování cílů stanovených v článku 8 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) vnitrostátní regulační orgány podporují a v případě potřeby zajišťují v souladu s ustanoveními této směrnice odpovídající přístup a propojení, jakož i interoperabilitu služeb a plní své úkoly způsobem, který podporuje efektivitu, udržitelnou hospodářskou soutěž, efektivní investice a inovace a koncovým uživatelům přináší co nejvyšší výhody."
   ii) doplňuje se písmeno ab), které zní:"
ab) v oprávněných případech a v nezbytné míře, povinnosti podnikům, které kontrolují přístup ke koncovým uživatelům, s cílem učinit jejich služby interoperabilní."
   b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Povinnosti a podmínky uložené v souladu s odstavcem 1 musí být objektivní, transparentní, přiměřené a nediskriminační a uplatňují se v souladu s postupy podle článků 6, 7 a 7a směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)."
   c) odstavec 3 se zrušuje;
   d) odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
3.  Pokud jde o přístup a propojení podle odstavce 1, zajistí členské státy, aby byl vnitrostátní regulační orgán zmocněn k provedení zásahu z vlastního podnětu, je-li to odůvodněné pro zajištění politických cílů podle článku 8 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), v souladu s ustanoveními této směrnice a s postupy podle článků 6 a 7, 20 a 21 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)."

4)  V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  S ohledem na vývoj technologií a trhu může Komise přijmout prováděcí opatření, kterými se mění příloha I. Tato opatření, jejichž účelem je doplnit tuto směrnici o jiné než podstatné prvky, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

"

5)  Článek 7 se zrušuje.

6)  Článek 8 se mění takto:"

   a) v odstavci 1 se slova "v článcích 9 až 13" nahrazují slovy "v článcích 9 až 13a";
  b) odstavec 3 se mění takto:
  i) první pododstavec se mění takto:

_____________________
* Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 1.
** Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.";
   v první odrážce se slova "čl. 5 odst. 1, čl. 5 odst. 2 a článek 6" nahrazují slovy "čl. 5 odst. 1 a článek 6",
   v druhé odrážce se slova "směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/66/ES ze dne 15. prosince 1997 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví telekomunikací*" nahrazují slovy "směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích**)
"

   ii) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:"
Za výjimečných okolností, kdy vnitrostátní regulační orgán hodlá uložit operátorům s významnou tržní silou jiné povinnosti týkající se přístupu nebo propojení než ty, které jsou stanoveny v článcích 9 až 13 této směrnice, předloží takový požadavek Komisi. Komise v nejvyšší míře zohlední stanovisko Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)*. Komise přijme v souladu s čl. 14 odst. 2 rozhodnutí, kterým zmocní vnitrostátní regulační orgán k přijetí takových opatření nebo v přijetí takových opatření vnitrostátnímu regulačnímu orgánu zabrání.
______________________________
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 ze dne ... [o zřízení Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Kanceláře]"

7)  Článek 9 se mění takto:

   a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Vnitrostátní regulační orgány mohou v souladu s ustanoveními článku 8 uložit v souvislosti s propojením a/nebo přístupem povinnosti týkající se průhlednosti, vyžadující, aby operátoři zveřejnili určité informace, jako jsou účetní informace, technické specifikace, charakteristiky sítě, smluvní podmínky pro její zajišťování a využívání, včetně veškerých podmínek omezujících přístup ke službám a aplikacím nebo jejich využívání, pokud jsou tyto podmínky členskými státy povoleny v souladu s právem Společenství, a cen."
   b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Pokud má operátor povinnosti podle článku 12 ohledně zpřístupnění velkoobchodní infrastruktury sítí, ▌zajistí vnitrostátní regulační orgány bez ohledu na odstavec 3 zveřejnění referenční nabídky, která obsahuje alespoň prvky stanovené v příloze II."
   c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Komise může přijmout nezbytné změny přílohy II, aby ji přizpůsobila rozvoji technologií a trhu. Tato opatření, jež mají tuto směrnici doplnit o jiné než podstatné prvky, se přijmou v souladu s regulativním postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 14 odst. 3. Při provádění ustanovení tohoto odstavce může být Komisi nápomocen BEREC."

8)  Článek 12 se mění takto:

   a) v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:"
   a) poskytování přístupu třetím stranám k určitým síťovým prvkům nebo zařízením, včetně zpřístupnění neaktivních prvků nebo zpřístupnění účastnického vedení, s cílem mimo jiné umožnit volbu nebo předvolbu operátora a nabídku dalšího prodeje účastnických linek;
"
   b) v odstavci 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:"
   f) poskytování společného umístění nebo jiné formy sdílení přiřazených zařízení ▌;
"
   c) v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:"
   j) poskytování přístupu k doplňkovým službám, například ke službám určení totožnosti, místa nebo přítomnosti.
"
   d) v odstavci 2 se úvodní věta a písmeno a) nahrazují tímto:"
2.  Vnitrostátní orgány během zvažování povinností určených v odstavci 1, a zejména během hodnocení, v jaké míře by byly tyto uložené povinnosti úměrné cílům stanoveným v článku 8 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), zváží zejména tyto faktory:
   a) technickou a ekonomickou životaschopnost využití nebo instalace konkurenčních zařízení s ohledem na tempo vývoje trhu s přihlédnutím k povaze a druhu dotyčného propojení nebo přístupu, včetně životaschopnosti dalších přístupových produktů poskytovaných na vyšší úrovni distribučního řetězce jako například přístup ke kabelovodům;
"
   e) v odstavci 2 se písmena c) a d) nahrazují tímto:"
   c) počáteční investice majitele zařízení s přihlédnutím ke všem veřejným investicím a rizikům této investice;
   d) potřebu dlouhodobé ochrany hospodářské soutěže se zvláštním zaměřením na ekonomicky účinné hospodářské soutěže v oblasti infrastruktury;
"
   f) vkládá se nový odstavec, který zní:"
3.  Pokud se operátorovi ukládá v souladu s ustanovením tohoto článku povinnost poskytovat přístup, mohou vnitrostátní regulační orgány stanovit technické a provozní podmínky, které musí poskytovatel přístupu nebo příjemci takového přístupu splnit tam, kde je to nezbytné pro zajištění běžného provozu sítě. Povinnosti splňovat určité normy nebo specifikace musí být v souladu s normami a specifikacemi stanovenými v souladu s čl. 17 odst. 1 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)."

9)  V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. V případech, kdy z analýzy trhu vyplývá, že v důsledku nedostatku účinné hospodářské soutěže by mohl dotyčný operátor udržovat ceny na neúměrně vysoké úrovni nebo stlačovat ceny v neprospěch koncových uživatelů, může vnitrostátní regulační orgán v souladu s článkem 8 uložit povinnosti týkající se úhrady nákladů a regulace cen, včetně nákladové orientace cen a povinnosti týkající se systémů nákladového účetnictví, za poskytování určitých druhů propojení nebo přístupu. V zájmu podpoření investic operátora, a to i do sítí nové generace, přihlédnou vnitrostátní regulační orgány k investicím provedeným operátorem, a umožní mu přiměřenou návratnost odpovídajícího použitého kapitálu s přihlédnutím ke všem rizikům specificky spojenými s investičním projektem nových sítí.";

10)  Vkládají se nové články, které znějí:"

Článek 13a

Funkční oddělení

1.  Dojde-li vnitrostátní regulační orgán k závěru, že odpovídajícími povinnostmi uloženými podle článků 9 až 13 nebylo dosaženo účinné hospodářské soutěže a že existují významné a přetrvávající problémy či tržní selhání v souvislosti s velkoobchodním poskýtováním některých přístupových produktů na trh, může jakožto mimořádné opatření v souladu s čl. 8 odst. 3 druhým pododstavcem uložit vertikálně integrovaným podnikům povinnost svěřit činnosti spojené s velkoobchodním poskytováním přístupových produktů nezávisle provozované hospodářské jednotce.

Tato hospodářská jednotka dodává přístupové produkty a služby všem podnikům, včetně dalších hospodářských jednotek v rámci mateřského podniku, ve stejných lhůtách a za stejných smluvních podmínek, včetně podmínek týkajících se úrovně cen a služeb, a prostřednictvím stejných systémů a procesů.

2.  V případech, kdy má vnitrostátní regulační orgán v úmyslu uložit povinnost funkčního oddělení, předloží Komisi žádost, která obsahuje:

   a) zjištění potvrzující závěry vnitrostátního regulačního orgánu podle odstavce 1;
   b) odůvodněné posouzení, z kterého vyplývá, že je jen malá nebo žádná vyhlídka, že bude v přiměřené době nastolena účinná a udržitelná hospodářská soutěž v oblasti infrastruktury;
   c) analýzu očekávaného dopadu na regulační orgán, podnik, obzvláště na zaměstnance odděleného podniku, na celkové odvětví elektronických komunikací a na motivaci investovat do odvětví celkově, zejména pokud jde o potřebu zajistit sociální a územní soudržnost, a dopadu na další zúčastněné subjekty, zejména očekávaného dopadu na hospodářskou soutěž a možných nevyhnutelných dopadů na spotřebitele;
   d) analýzu důvodů prokazujících, že tato povinnost by byla nejúčinnějším prostředkem posilujícím nápravná opatření pro řešení vyskytujících se problémů hospodářské soutěže / selhávání trhů.

3.  Návrh opatření musí obsahovat následující prvky:

   a) přesnou povahu a úroveň oddělení, uvádějící zejména právní postavení oddělené obchodní jednotky;
   b) údaje o aktivech oddělené hospodářské jednotky a o produktech nebo službách, které bude tato jednotka poskytovat;
   c) ujednání o řízení, která zajišťují nezávislost zaměstnanců oddělené obchodní jednotky, a odpovídající motivační strukturu;
   d) pravidla pro zajištění dodržování povinností;
   e) pravidla pro zajištění průhlednosti provozních postupů, zejména ve vztahu k dalším zúčastněným stranám;
   f) program sledování pro zajištění dodržování povinností, včetně zveřejnění výroční zprávy.

4.  Poté, co Komise vydá své rozhodnutí o návrhu opatření v souladu s čl. 8 odst. 3, vnitrostátní regulační orgán provede koordinovanou analýzu různých trhů, které se vztahují k přístupové síti, v souladu s postupem stanoveným článkem 16 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). Na základě svého posouzení vnitrostátní regulační orgán uloží, zachová, změní nebo zruší povinnosti v souladu s články 6 a 7 směrnice 2002/21/ES (rámcová smlouva).

5.  Podnik, jemuž bylo uloženo funkční oddělení, může podléhat kterékoliv z povinností uvedených v článcích 9 až 13 na jakémkoliv konkrétním trhu, na němž je označen za podnik s významnou tržní silou v souladu s článkem 16 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), nebo jakýmkoliv jiným povinnostem, jejichž uložení Komise schválila v souladu s čl. 8 odst. 3.

Článek 13b

Dobrovolné oddělení vertikálně integrovaného podniku

1.  Pokud mají podniky označené za podniky s významnou tržní silou na jednom nebo více relevantních trzích v souladu s článkem 16 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) v úmyslu převést svá aktiva tvořící místní přístupovou síť nebo jeho podstatnou část na jinou právnickou osobu s odlišnou vlastnickou strukturou, nebo založit oddělenou hospodářskou jednotku, která bude poskytovat všem maloobchodním poskytovatelům i svým vlastním maloobchodním divizím rovnocenné přístupové produkty, informuje o tom vnitrostátní regulační orgán předem a včasným způsobem, tak aby umožnily vnitrostátnímu regulačnímu orgánu posoudit výsledek zamýšleného převedení.

Podniky také informují vnitrostátní regulační orgány o každé změně tohoto záměru, jakož i o konečném výsledku procesu oddělení.

2.  Vnitrostátní regulační orgán posoudí dopad zamýšlené transakce na stávající regulační povinnosti podle směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

Za tímto účelem vnitrostátní regulační orgán provede koordinovanou analýzu různých trhů, které se vztahují k přístupové síti, v souladu s postupem stanoveným článkem 16 směrnice 2002/21/EC (rámcová směrnice).

Na základě svého posouzení vnitrostátní regulační orgán uloží, zachová, změní nebo zruší povinnosti v souladu s články 6 a 7 směrnice 2002/21/ES (rámcová smlouva).

3.  Právně nebo provozně oddělený obchodní subjekt může podléhat kterékoliv z povinností uvedených v článcích 9 až13 na jakémkoliv konkrétním trhu, na němž je označen za podnik s významnou tržní silou v souladu s článkem 16 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), nebo jakýmkoliv jiným povinnostem, jejichž uložení Komise schválila v souladu s čl. 8 odst. 3.

"

11)  Článek 14 se mění takto:

   a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí."
   b) odstavec 4 se zrušuje.

12)  Příloha II se mění takto:

   a) nadpis se nahrazuje tímto:"
Minimální seznam položek, které musí být obsaženy v referenční nabídce pro velkoobchodní zpřístupnění infrastruktury sítí, včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení na pevném místě, kterou zveřejní operátoři s významnou tržní silou;"
   b) definice v písmenu a) se nahrazuje tímto:"
   a) "úsekem účastnického vedení" část účastnického vedení, která spojuje koncový bod sítě se soustřeďovacím bodem nebo s určeným mezilehlým přístupovým bodem v pevné veřejné elektronické komunikační síti;
"
   c) definice v písmenu c) se nahrazuje tímto:"
   c) "plným zpřístupněním účastnického vedení" poskytování přístupu k účastnickému vedení nebo k úseku účastnického vedení operátora s významnou tržní silou, které umožňuje úplné využití kapacity infrastruktury sítě;
"
   d) definice v písmenu d) se nahrazuje tímto:"
   d) "sdíleným přístupem k účastnickému vedení" poskytování přístupu k účastnickému vedení nebo k úseku účastnického vedení operátora s významnou tržní silou, které umožňuje využití určené části kapacity infrastruktury sítě, jako je část frekvence nebo její ekvivalent;
"
   e) v příloze II části A se body 1, 2 a 3 nahrazují tímto:"
1.  Síťové prvky, k nimž se nabízí přístup, zahrnují zejména tyto prvky spolu s příslušnými přiřazenými zařízeními:
   a) přístup k účastnickým vedením (plný a sdílený);
   b) přístup k účastnickým vedením a úsekům účastnického vedení (plný a sdílený), případně včetně přístupu k neaktivním síťovým prvkům za účelem rozvoje sítí páteřního propojení (backhaul);
   c) případně přístup ke kabelovodům umožňující vybudování přístupové sítě.

2.  Informace týkající se lokalit pro fyzický přístup včetně rozvodných skříní a rozvodů, dostupnosti účastnických vedení a úseků účastnického vedení, kabelovodů a zařízení páteřních sítí v konkrétních částech přístupové sítě, případně informace týkající se umístění kabelovodů a dostupnosti v rámci kabelovodů;
3.  Technické podmínky vztahující se k přístupu k účastnickým vedením, úsekům účastnického vedení a kabelovodům, včetně technických vlastností párů metalických vodičů, optických kabelů, kabelových rozvaděčů, kabelovodů a přiřazených zařízení a případně technické podmínky spojené s přístupem ke kabelovodům;"
   f) V části B se bod 1 nahrazuje tímto:"
1.  Informace o stávajících příslušných prostorách operátora s významnou tržní silou nebo umístění zařízení a jeho plánované aktualizaci*.
________________________________
* Dostupnost těchto informací může být omezena pouze na zainteresované strany, aby se zamezilo obavám o veřejnou bezpečnost"

Článek 3

Změny směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice)

Směrnice 2002/20/ES se mění takto:

1)  V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

2.  Použije se rovněž tato definice:

"obecným oprávněním" se rozumí právní rámec zřízený členským státem v souladu s touto směrnicí, který zaručuje práva na zajišťování sítí nebo poskytování služeb elektronických komunikací a který stanoví zvláštní povinnosti pro tuto oblast, které se mohou vztahovat na všechny nebo na určité druhy sítí a služeb elektronických komunikací.

"

2)  V čl. 3 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

Podniky poskytující přeshraniční služby elektronických komunikací podnikům ve více členských státech nejsou povinny předkládat více než jedno oznámení za každý dotčený členský stát.

"

3)  Článek 5 se nahrazuje tímto:"

Článek 5

Práva na užívání rádiových frekvencí a čísel

1.  Členské státy usnadní využívání rádiových frekvencí v rámci obecných oprávnění. V případě potřeby mohou členské státy udělit individuální práva na užívání s cílem:

   zabránit škodlivé interferenci;
   zajistit technickou kvalitu služby;
   zabezpečit efektivní využívání spektra nebo
   plnit další cíle obecného zájmu stanovené členskými státy v souladu s právem Společenství.

2.  Pokud je nezbytné udělit individuální práva na užívání rádiových frekvencí a čísel, členské státy na požádání udělí taková práva každému podniku za účelem poskytování sítí nebo služeb v rámci obecného oprávnění uvedeného v odstavci 3, s výhradou článků 6, 7 a čl. 11 odst. 1 písm. c) této směrnice a jakýchkoli jiných pravidel, která zajišťují účinné využití těchto zdrojů v souladu se směrnicí 2002/21/ES (rámcová směrnice).

Aniž jsou dotčena zvláštní kritéria předem stanovená členskými státy pro udělování práv na užívání rádiových frekvencí poskytovatelům služeb obsahu rozhlasového a televizního vysílání s ohledem na plnění cílů obecného zájmu v souladu s právními předpisy Společenství, práva na užívání rádiových frekvencí a čísel se udělují prostřednictvím otevřených, objektivních, transparentních, nediskriminačních a přiměřených postupů a v případě rádiových frekvencí v souladu s ustanoveními článku 9 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). Výjimku z požadavku na otevřené postupy je možné použít v případech, kdy je udělení individuálních práv na užívání rádiových frekvencí poskytovatelům služeb obsahu rádiového nebo televizního vysílání nezbytné k plnění cíle obecného zájmu stanoveného členskými státy v souladu s právem Společenství.

Při udělování práv na užívání stanoví členské státy, zda a za jakých podmínek může tato práva jejich držitel převádět. V případě rádiových frekvencí jsou tato ustanovení v souladu s články 9 a 9b směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

Pokud členské státy udělí práva na užívání na omezenou dobu, délka této doby je přiměřená dotyčné službě z hlediska sledovaného cíle, přičemž se řádně zohlední potřeba poskytnout přiměřenou dobu na amortizaci investice.

Je-li individuální právo na užívání rádiových frekvencí ▌uděleno na dobu deseti nebo více let a podniky si je nemohou mezi sebou převádět ani pronajmout, jak to povoluje článek 9b směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), příslušný vnitrostátní orgán zajistí, aby byla po dobu platnosti licence nadále dodržována a uplatňována kritéria pro udělování individuálních práv na užívání, zvláště na odůvodněnou žádost držitele práva. Pokud se již neuplatní tato kritéria, individuální právo na užívání se po předchozím oznámení a po uplynutí přiměřené lhůty změní na obecné oprávnění k užívání rádiových frekvencí, nebo se umožní jeho převod nebo pronájem mezi podniky v souladu s článkem 9b směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

3.  Rozhodnutí o udělení práv na užívání se přijímají, sdělují a zveřejňují co nejdříve po obdržení úplné žádosti vnitrostátním regulačním orgánem, a sice do tří týdnů u čísel, která byla přidělena pro zvláštní účely v rámci národního číslovacího plánu, a do šesti týdnů u rádiových frekvencí, které byly přiděleny službám elektronických komunikací pro využití v rámci národního plánu přidělení kmitočtových pásem. Touto druhou lhůtou nejsou dotčeny žádné platné mezinárodní dohody týkající se užívání rádiových frekvencí nebo orbitálních poloh.

4.  Pokud bylo po konzultaci se zainteresovanými stranami podle článku 6 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) rozhodnuto, že se mají práva na užívání čísel mimořádné ekonomické hodnoty udělovat cestou konkurenčních nebo srovnávacích výběrových řízení, mohou členské státy prodloužit maximální lhůtu tří týdnů až o další tři týdny.

Pro konkurenční nebo srovnávací výběrová řízení na rádiové frekvence se použije článek 7.

5.  Členské státy neomezí počet práv na užívání, která mají být udělena, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro zajištění účinného využití rádiových frekvencí v souladu s článkem 7.

6.  Příslušné vnitrostátní orgány zajistí, aby rádiové frekvence byly v souladu s čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 2 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) využívány efektivně a účelně. Zajistí, aby následkem převodu nebo akumulace práv na užívání rádiových frekvencí nedošlo k narušení hospodářské soutěže. K těmto účelům mohou členské státy přijmout vhodná opatření, například nařízení povinného prodeje nebo pronájmu práv na užívání rádiových frekvencí.

"

4)  Článek 6 se mění takto:

   a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Obecné oprávnění pro zajišťování sítí nebo poskytování služeb elektronických komunikací a práva na užívání rádiových frekvencí a práva na užívání čísel mohou podléhat pouze podmínkám uvedeným v příloze I. Tyto podmínky musí být nediskriminační, přiměřené a transparentní a v případě práv na užívání rádiových frekvencí musí být v souladu s článkem 9 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)."
   b) v odstavci 2 se slova "článků 16, 17, 18 a 19 směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě)" nahrazují slovy "článku 17 směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě)";
   c) v odstavci 3 se slovo "přílohy" nahrazuje slovy "přílohy I".

5)  Článek 7 se mění takto:

  a) odstavec 1 se mění takto:
   i) úvodní věta se nahrazuje tímto:"
1.  Pokud členský stát zvažuje omezení počtu práv na užívání, která mají být udělena pro rádiové frekvence, nebo prodloužení platnosti stávajících práv jinak než v souladu s podmínkami stanovenými pro tato práva, musí mimo jiné:"
   ii) písmeno c) se nahrazuje tímto:"
   c) zveřejnit každé rozhodnutí omezit udělování práv na užívání nebo obnovování práv na užívání s uvedením důvodů;
"
   b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Pokud je třeba omezit udělování práv na užívání rádiových frekvencí, udělují členské státy tato práva na základě výběrových kritérií, která musí být objektivní, transparentní, nediskriminační a přiměřená. Tato výběrová kritéria musí brát náležitě v úvahu splnění cílů článku 8 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) a požadavků článku 9 uvedené směrnice."
   c) v odstavci 5 se slova "článku 9" nahrazuje slovy "článku 9b".

6)  Článek 10 se mění takto:

   a) odstavce 1, 2 a 3 se nahrazují tímto:"
1.  Vnitrostátní regulační orgány sledují v souladu s článkem 11 plnění podmínek obecného oprávnění nebo práv na užívání a zvláštních povinností uvedených v článku 6 odst. 2 a na toto dodržování dohlížejí.
Vnitrostátní regulační orgány mají pravomoc požadovat od podniků, které zajišťují sítě nebo poskytují služby elektronických komunikací v rámci obecného oprávnění nebo které mají práva na užívání rádiových frekvencí nebo čísel, aby v souladu s článkem 11 poskytly informace nutné pro ověření plnění podmínek obecného oprávnění, podmínek práv na užívání nebo zvláštních povinností uvedených v čl. 6 odst. 2.
2.  Pokud vnitrostátní regulační orgán zjistí, že podnik jednu nebo více podmínek obecného oprávnění nebo práv na užívání nebo zvláštní povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 2 neplní, oznámí tato zjištění danému podniku a poskytne mu možnost vyjádřit se v přiměřené lhůtě.
3.  Příslušný orgán musí mít pravomoc vyžadovat, aby podnik porušování podmínek uvedené v odstavci 2 buď okamžitě, nebo v rámci přiměřené časové lhůty ukončil, a přijme vhodná a přiměřená opatření, aby plnění stanovených podmínek zajistil.
   a) ve vhodných případechodrazující finanční sankce, které mohou zahrnovat periodické sankce se zpětným účinkem; a
   b) příkazy k ukončení nebo odložení poskytování služby nebo balíčku služeb, který by vedl k značnému narušení hospodářské soutěže, do dosažení souladu s přístupovými povinnostmi uloženými na základě analýzy trhu podle článku 16 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

Opatření a důvody, z nichž tato opatření vycházejí, musí být dotyčnému podniku neprodleně sděleny a musí v nich být stanovena přiměřená lhůta, v níž má podnik opatření splnit."
   b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Bez ohledu na odstavce 2 a 3 členské státy zmocní příslušný orgán k tomu, aby ve vhodných případech ukládal podnikům finanční sankce za neposkytnutí informací v souladu s povinnostmi uloženými podle čl. 11 odst. 1 písm. a) nebo b) této směrnice nebo článku 9 směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice) v přiměřené lhůtě, kterou stanovil vnitrostátní regulační orgán."
   c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  V případech závažných nebo opakovaných porušení podmínek obecného oprávnění, práv na užívání nebo zvláštních povinností uvedených v čl. 6 odst. 2, ve kterých opatření přijatá za účelem dosažení jejich plnění, jak jsou uvedena v odstavci 3 tohoto článku, nejsou úspěšná, mohou vnitrostátní regulační orgány zabránit podniku v dalším zajišťování sítí nebo poskytování služeb elektronických komunikací nebo pozastavit či odejmout práva na užívání. Za dobu, po kterou porušení podmínek trvalo, lze uložit účinné, přiměřené a odrazující sankce a pokuty i v případě, že toto porušení bylo následně napraveno."
   d) odstavec 6 se nahrazuje tímto:"
6.  Bez ohledu na odstavce 2, 3 a 5, má-li příslušný orgán důkaz o porušení podmínek obecného oprávnění, podmínek práv na užívání nebo zvláštních povinností uvedených v čl. 6 odst. 2, které představuje bezprostřední a vážné ohrožení veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany zdraví nebo způsobí vážné hospodářské nebo provozní problémy ostatním poskytovatelům nebo uživatelům sítí nebo služeb elektronických komunikací nebo dalším uživatelům rádiového spektra, může přijmout naléhavá předběžná opatření k nápravě situace do přijetí konečného rozhodnutí. Dotyčnému podniku musí být poté poskytnuta přiměřená možnost vyjádřit se a navrhnout nápravu. Příslušný orgán může předběžná opatření, jež budou platná po dobu nejdéle tří měsíců, případně potvrdit, pokud však nebyly ukončeny postupy pro vymáhání plnění podmínek, mohou být prodloužena až o další tři měsíce."

7)  V článku 11 se odstavec 1 mění takto:

   a) písmeno a) se nahrazuje tímto:"
   a) systematicky nebo případ od případu prováděné ověřování plnění podmínek 1 a 2 části A, podmínek 2 a 6 části B a podmínek 2 a 7 části C přílohy I a plnění povinností uvedených v čl. 6 odst. 2;
"
   b) v písmenu b) se slovo "příloha" nahrazuje slovy "příloha I";
   c) doplňují se nová písmena, která znějí:"
   g) zabezpečení efektivního využívání rádiových frekvencí a jejich účelnou správu;
   h) posuzování budoucího rozvoje sítí a služeb, jenž by mohl mít dopad na velkoobchodní služby poskytované konkurenci.
"
   d) Druhý pododstavec se nahrazuje tímto:"
Informace uvedené v prvním pododstavci v písmenech a), b), d), e), f) g) a h) nesmějí být požadovány před vstupem na trh, ani nesmějí být požadovány jako podmínka pro vstup na trh."

8)  Článek 14 se nahrazuje tímto:"

Článek 14

Změna práv a povinností

1.  Členské státy zajistí, aby se mohla práva, podmínky a postupy týkající se obecných oprávnění, práv na užívání nebo práv na instalování zařízení měnit pouze v objektivně odůvodněných případech a přiměřeným způsobem s tím, že se případně zohlední zvláštní podmínky týkající se převoditelných práv na užívání rádiových frekvencí. Kromě případů, kdy jsou navrhovány pouze drobné změny, s nimiž držitel práv nebo obecného oprávnění souhlasil, se oznámení o záměru učinit takové změny podává odpovídajícím způsobem a zainteresovaným stranám, včetně uživatelů a spotřebitelů, musí být poskytnuta dostatečná lhůta k vyjádření názorů na navrhované změny, a to nejméně čtyři týdny, s výjimkou mimořádných okolností.

2.  Členské státy neomezí ani neodejmou práva na instalování zařízení ani práva na užívání rádiových frekvencí před uplynutím doby, na kterou byla udělena, s výjimkou odůvodněných případů a popřípadě v souladu s přílohou I a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy týkajícími se náhrady za odejmutí práv.

"

9)  V článku 15 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

1.  Členské státy zajistí, aby byly veškeré příslušné informace o právech, podmínkách, postupech, poplatcích a rozhodnutích týkajících se obecných oprávnění, práv na užívání a práv na instalování zařízení zveřejňovány a aktualizovány vhodným způsobem tak, aby všem zúčastěným stranám byl poskytnut snadný přístup k takovým informacím.

"

10)  V článku 17 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:"

1.  Aniž je dotčen článek 9a směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), uvedou členské státy obecná oprávnění a individuální práva na užívání, která ke dni 31. prosince 2009 již existují, do souladu s články 5, 6 a 7 a přílohou I této směrnice, a to nejpozději do dvou let ode dne vstupu této směrnice v platnost.

2.  V případě, že uplatňování odstavce 1 povede k omezení práv nebo rozšíření obecných oprávnění a individuálních práv na užívání, mohou členské státy prodloužit platnost takových práv a povinností nejdéle do 30. září 2012 za předpokladu, že tím nebudou dotčena práva ostatních podniků podle právních předpisů Společenství. Členské státy oznámí taková prodloužení platnosti Komisi s uvedením důvodů.

"

11)  Příloha se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 4

Zrušení

Nařízení (ES) č. 2887/2000 se zrušuje.

Článek 5

Provedení do vnitrostátních právních předpisů

1.  Členské státy do...(21) přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od....(22)* .

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V ║ dne ...

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA

Příloha směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice) se mění takto:

1.  První odstavec se nahrazuje tímto nadpisem:"

Podmínky uvedené v této příloze představují maximální seznam podmínek, které mohou být spojeny s obecnými oprávněními (Část A), s právy na užívání rádiových frekvencí (Část B) a s právy na užívání čísel (Část C), jak jsou uvedeny v čl. 6 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 písm. a) a v mezích povolených články 5, 6, 7, 8 a 9 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

"

2.  Část A se mění takto:

   a) Bod 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Dostupnost čísel z národního číslovacího plánu, čísel z evropského telefonního číslovacího prostoru, univerzálních mezinárodních bezplatných telefonních čísel a, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné, z číslovacích plánů ostatních členských států pro koncové uživatele a podmínky v souladu se směrnicí 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě)."
   b) Bod 7 se nahrazuje tímto:"
7.  Ochrana osobních údajů a soukromí specifická pro odvětví elektronických komunikací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (směrnice soukromí a elektronických komunikacích)*.
______________________
* Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37"
   c) Bod 8 se nahrazuje tímto:"
8.  Pravidla ochrany spotřebitelů specifická pro odvětví elektronických komunikací, včetně podmínek v souladu se směrnicí 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě), a podmínky přístupnosti pro uživatele se zdravotním postižením v souladu s článkem 7 uvedené směrnice."
   d) V bodě 11 se slova "směrnicí 97/66/ES" nahrazují slovy "směrnicí 2002/58/ES".
   e) Přidává se nový bod, který zní:"
11a.  Podmínky používání komunikace veřejných orgánů s obyvatelstvem za účelem varování veřejnosti před bezprostředním nebezpečím nebo zmírnění následků velkých katastrof."
   f) Bod 12 se nahrazuje tímto:"
12.  Podmínky používání během velkých katastrof nebo mimořádných vnitrostátních situací za účelem zajištění komunikace mezi tísňovými službami a úřady."
   g) Bod 16 se nahrazuje tímto:"
16.  Zabezpečení veřejných sítí proti neoprávněnému přístupu podle směrnice 2002/58/ES (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)."
   h) Doplňuje se nový bod, který zní:"
19.  Povinnost transparentnosti vztahující se na poskytovatele veřejných komunikačních sítí poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací k zajištění spojení koncových bodů ("end-to-end connectivity") v souladu s cíli a zásadami stanovenými v článku 8 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), zveřejnění informací týkajících se všech podmínek omezení přístupu k nebo použití služeb a aplikací, pokud takové podmínky členské státy povolují v souladu s právem Společenství, a v nezbytných a přiměřených případech i přístup vnitrostátních regulačních orgánů k těmto informacím nezbytný pro ověření jejich přesnosti."

3.  Část B se mění takto:

   a) Bod 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Povinnost poskytovat službu nebo používat druh technologie, pro které byla práva na užívání frekvence udělena, případně včetně požadavků na pokrytí a kvalitu."
   b) Bod 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Účelné a účinné užívání frekvencí v souladu se směrnicí 2002/21/ES (rámcová směrnice)."
   c) Doplňuje se nový bod, který zní:"
9.  Zvláštní povinnosti pro experimentální využívání rádiových frekvencí."

4.  V části C se bod 1 nahrazuje tímto:"

1.  Označení služby, pro kterou bude číslo užíváno, včetně všech požadavků spojených s poskytováním dané služby, a aby se předešlo pochybnostem, zásady stanovování sazeb a maximálních cen, které je možno použít pro určitou skupinu čísel s cílem zajistit ochranu spotřebitelů v souladu s čl. 8 odst. 4 písm. b) směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

"

(1) Texty přijaté dne 24. 9. 2008, P6_TA(2008)0449.
(2) Úř. věst. C 224, 30.8.2008, s. 50.
(3) Úř. věst. C 257, 9.10.2008, s. 51.
(4) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 16. února 2009 (Úř.věst. C 103 E, 5.5.2009, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009.
(5) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.
(6) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7.
(7) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21.
(8) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51.
(9) Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.
(10)+ Pro Úř. věst.: vložte prosím číslo a datum přijetí a odkaz na vyhlášení tohoto nařízení.
(11) Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10.
(12) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.
(13) Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49.
(14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1).
(15) Doporučení Komise ze dne 11. února 2003 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, pro které přichází v úvahu regulace ex ante podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s. 45).
(16) Úř. věst. L 336, 30.12.2000, s. 4.
(17) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(18)* Den provedení této směrnice.
(19)* Den provedení této směrnice.
(20)* Den provedení této směrnice.
(21)* 18 měsíců od data přijetí pozměňujícího aktu.
(22)** den následující po dni uvedeném v prvním pododstavci.


Zřízení Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací a Kanceláře (BEREC)***II
PDF 277kWORD 47k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení skupiny evropských regulačních orgánů v oblasti telekomunikací (GERT) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))
P6_TA(2009)0362A6-0271/2009

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (16498/1/2008 – C6-0067/2009),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0699),

–   s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2008)0720),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0271/2009),

1.   schvaluje pozměněný společný postoj;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 6. května 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o zřízení Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Kanceláře

P6_TC2-COD(2007)0249


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v druhém čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č.1211/2009.)

(1) Texty přijaté dne 24.9.2008, P6_TA(2008)0450.


Frekvenční pásma vyhrazená pro mobilní komunikace ***I
PDF 278kWORD 35k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství (KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))
P6_TA(2009)0363A6-0276/2009

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0762),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6–0452/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0276/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. května 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES, kterou se mění směrnice Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství

P6_TC1-COD(2008)0214


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2009/114/ES.)


Rovné zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné ***I
PDF 459kWORD 114k
Usnesení
Úplné znění
Legislativní usnesení Evropského parlamentu 6. května 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS (KOM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))
P6_TA(2009)0364A6-0258/2009

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0636),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 141 odst. 3 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0341/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro právní záležitosti (A6-0258/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. května 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS

P6_TC1-COD(2008)0192


(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 141 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise║,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství(4) zajišťuje v členských státech uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné nebo přispívající k výkonu takové činnosti. Pokud jde o samostatně výdělečně činné osoby a vypomáhající manžele nebo manželky, směrnice 86/613/EHS nebyla příliš účinná a její oblast působnosti by měla být znovu zvážena, protože k diskriminaci na základě pohlaví a obtěžování dochází také mimo oblasti práce odměňované platem. V zájmu srozumitelnosti by měla být směrnice 86/613/EHS nahrazena touto směrnicí.

(2)  Ve svém sdělení ze dne 1. března 2006 s názvem "Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006-2010"(5) Komise oznámila, že pro zlepšení řízení v oblasti rovného postavení žen a mužů přezkoumá stávající právní předpisy EU v oblasti rovného postavení žen a mužů, které nebyly v roce 2005 přepracovány, s cílem tyto předpisy případně aktualizovat, modernizovat a přepracovat. Směrnice 86/613/EHS nebyla přepracována.

(3)  Ve svých závěrech ze dne 5. a 6. prosince 2007s názvem "Vyvážené úlohy žen a mužů v oblasti zaměstnanosti, růstu a sociální soudržnosti"(6) Rada vyzvala Komisi, aby vzala v úvahu případnou potřebu revidovat směrnici ║ 86/613/EHS, aby byla zajištěna práva spojená s mateřstvím a otcovstvím samostatně výdělečně činných osob a jejich vypomáhajících manželů či manželek.

(4)  Evropský parlament pravidelně vyzýval Komisi, aby přezkoumala směrnici 86/613/EHS, zejména pro posílení ochrany mateřství samostatně výdělečně činných žen a zlepšení situace vypomáhajících manželů nebo manželek v zemědělství, řemeslné výrobě, obchodu, malých či středních podnicích a svobodných povoláních.

(5)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 21. února 1997 o situaci manželů a manželek vypomáhajících osobám samostatně výdělečně činným(7) navrhl povinnou registraci vypomáhajících manželů a manželek, aby již nadále nebyli neviditelnými pracovníky, a povinnost členským státům umožnit vypomáhajícím manželům a manželkám účast v systémech zdravotního pojištění osob samostatně výdělečně činných pokrývajících nemoc, invaliditu a stáří.

(6)  Ve svém sdělení s názvem "Obnovená sociální agenda: Příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století"(8) Komise potvrdila potřebu učinit opatření s cílem řešit rozdíl mezi počtem žen a mužů v podnikání a zlepšit sladění soukromého a profesního života.

(7)  Existuje již řada právních nástrojů pro provádění zásady rovného zacházení, které zahrnují samostatné výdělečné činnosti, zejména směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení(9) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění)(10). Tato směrnice by se tedy neměla vztahovat na oblasti, které jsou již zahrnuty v jiných směrnicích.

(8)  Tato směrnice by se měla vztahovat na samostatně výdělečně činné osoby a vypomáhající manžele nebo manželky, protože se obě tyto kategorie podílejí na podnikatelské činnosti.

(9)  Vypomáhajícím manželům a manželkám je třeba zajistit jasně stanovené profesní postavení a stanovit jejich práva.

(10)  Tato směrnice by se neměla vztahovat na záležitosti upravené jinými směrnicemi, kterými se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami, zejména směrnicí Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování(11). Zejména článek 5 směrnice 2004/113/ES týkající se pojištění a souvisejících finančních služeb zůstává použitelný.

(11)  Aby se zamezilo diskriminaci na základě pohlaví, měla by se tato směrnice vztahovat na přímou i nepřímou diskriminaci. Obtěžování a sexuální obtěžování by mělo být považováno za diskriminaci, a proto by mělo být zakázáno.

(12)  Členské státy mohou podle čl. 141 odst. 4 Smlouvy zachovat nebo zavést opatření poskytující zvláštní výhody pro usnadnění samostatné výdělečné činnosti méně zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení či vyrovnávání nevýhod v profesní kariéře. V zásadě by tato opatření v podobě pozitivních akcí, zaměřená na dosažení rovnosti v praxi, neměla být považována za porušení právní zásady rovného zacházení pro ženy a muže.

(13)  V oblasti samostatné výdělečné činnosti uplatňování zásady rovného zacházení znamená, že nesmí docházet k žádné diskriminaci ve vztahu k založení, řízení, vybavení nebo rozšíření podniku či jakékoli jiné formy samostatné výdělečné činnosti.

(14)  Je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k žádné diskriminaci na základě manželského nebo rodinného stavu, pokud jde o podmínky pro založení společnosti mezi manželem a manželkou nebo meziregistrovanými partnery, jsou-li uznáni podle vnitrostátních právních předpisů. Pro účely této směrnice by výrazy "manželský stav" a "rodinný podnik" měly být vykládány s ohledem na uznávání registrovaného partnerství v příslušných rozsudcích Soudního dvora Evropských společenství.

(15)  Z hlediska jejich přínosu k rodinnému podniku by měli mít vypomáhající manželé nebo manželky ▌nárok na alespoň rovnocennou úroveň ochrany, jakou mají samostatně výdělečně činné osoby, a to za stejných podmínek, jaké se vztahují na samostatně výdělečně činné osoby ▌. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření pro umožnění této volby. V každém případě by úroveň ochrany ▌vypomáhajícího manžela nebo manželky měla být úměrná míře jejich účasti na činnostech samostatně výdělečně činné osoby v rodinném podniku.

(16)  Hospodářská a fyzická zranitelnost těhotných samostatně výdělečně činných žen a vypomáhajících manželek vyžaduje, aby jim bylo přiznáno právo na mateřskou dovolenou, přičemž část z ní by měla být považována za povinnou. Členským státům je ponechána pravomoc stanovit úroveň příspěvků a všechna ujednání týkající se dávek a plateb za předpokladu, že budou dodrženy minimální požadavky této směrnice. Aby byla zohledněna specifická situace samostatně výdělečně činných žen a vypomáhajících manželek, měly by mít možnost se rozhodnout, zda mateřskou dovolenou budou nebo nebudou čerpat.

(17)  Pro zohlednění specifičnosti samostatných výdělečných činností by měly mít samostatně výdělečně činné ženy a vypomáhající manželky možnost volby, pokud je to možné, mezi peněžitou dávkou a dočasnou náhradou v průběhu mateřské dovolené.

(18)  Zvýšení účinnosti a efektivity systémů sociálního zabezpečení, zejména prostřednictvím lepších stimulů, lepší správy a hodnocení a určování priorit výdajových programů, se stalo zásadním pro zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti evropských sociálních modelů. ▌

(19)  Osoby, které byly vystaveny diskriminaci na základě pohlaví, by měly mít odpovídající prostředky právní ochrany. Pro zajištění účinnější ochrany by sdružení, organizace a jiné právnické osoby měly být zmocněny účastnit se, za podmínek stanovených členskými státy, řízení jménem oběti nebo na její podporu, aniž jsou dotčeny vnitrostátní procesní předpisy týkající se zastupování a obhajoby před soudy.

(20)  Ochrana osob samostatně výdělečně činných a vypomáhajících manželů a manželek před diskriminací na základě pohlaví by měla být posílena existencí jednoho subjektu v každém členském státě, jež by byl příslušný pro analýzu souvisejících problémů, prozkoumání možných řešení a pro poskytování praktické pomoci obětem. ▌

(21)  Jelikož cíle této směrnice, totiž zajištění společné vysoké úrovně ochrany před diskriminací ve všech členských státech, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států a proto může jej být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice ║ rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Tato směrnice stanoví rámec, na jehož základě má být v členských státech provedena zásada rovného zacházení pro muže a ženy, kteří jsou samostatně výdělečně činní nebo kteří přispívají k výkonu této činnosti, z hledisek, která nejsou zahrnuta do směrnic 2006/54/ES a 79/7/EHS.

2.  Tato směrnice se vztahuje na samostatně výdělečně činné osoby a vypomáhající manžele nebo manželky.

3.  Na provádění zásady rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování se i nadále vztahuje směrnice 2004/113/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

   a) "samostatně výdělečně činnými osobami"║ všechny osoby, které vykonávají výdělečnou činnost na vlastní účet za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy, včetně soukromých zemědělců, ▌osob vykonávajících svobodná povolání, řemeslníků, obchodníků, a v rámci malých a středních podniků;
   b) "vypomáhajícími manželi nebo manželkami"║ manželé nebo manželky nebo registrovaní partneři samostatně výdělečně činných osob, pokud jsou uznáni podle vnitrostátních právních předpisů, kteří nejsou zaměstnanci ani obchodními partnery a kteří se za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy obvykle podílejí na činnosti samostatně výdělečně činné osoby a vykonávají stejné nebo pomocné úkoly;
   c) "přímou diskriminací"║ situace, v níž se s jednou osobou zachází z důvodů jejího pohlaví méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci;
   d) "nepřímou diskriminací"║ situace, v níž zdánlivě neutrální ustanovení, kritérium nebo zvyklost znevýhodňuje osoby jednoho pohlaví v porovnání s osobami druhého pohlaví, ledaže takové ustanovení, kritérium nebo zvyklost jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné;
   e) "obtěžováním"║ situace, v níž dochází k nežádoucímu chování souvisejícímu s pohlavím osoby, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry;
   f) "sexuální obtěžováním"║ situace, v níž dochází k jakékoli formě nežádoucího chování sexuální povahy, vyjádřeného verbální, neverbální nebo fyzickou formou, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby, a zejména vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.

Článek 3

Rodinné podniky

Členské státy zajistí, aby nedocházelo k žádné diskriminaci na základě manželského nebo rodinného stavu, pokud jde o podmínky pro založení společnosti mezi manželi a mezi registrovanými partnery, pokud jsou uznáni vnitrostátními právními předpisy. Každá společnost, kterou společně zřídili manželé nebo registrovaní partneři uznáni podle vnitrostátních právních předpisů, je považována za "rodinný podnik". Registrovaná partnerství se uznávají na základě příslušných rozsudků Soudního dvora Evropských společenství.

Článek 4

Zásada rovného zacházení

1.  Zásadou rovného zacházení se rozumí, že nedochází k žádné diskriminaci na základě pohlaví, buď přímo nebo nepřímo, zejména s ohledem na manželský nebo rodinný stav, zejména pokud jde o založení, řízení, vybavení nebo rozšíření podniku nebo zahájení nebo rozšíření jakékoli jiné formy samostatné výdělečné činnosti.

2.  Obtěžování a sexuální obtěžování se považuje za diskriminaci na základě pohlaví, a proto je zakázáno. Odmítnutí takového chování dotyčnou osobou nebo podvolení se mu není možno použít jako základ pro rozhodnutí dotýkající se uvedené osoby.

3.  Navádění k diskriminaci osob na základě pohlaví se považuje za diskriminaci.

Článek 5

Pozitivní opatření

Pro zajištění plné rovnosti mužů a žen v praxi nebrání zásada rovného zacházení žádnému členskému státu zachovávat nebo přijímat zvláštní opatření pro předcházení znevýhodněním souvisejícím s pohlavím nebo pro jejich vyrovnání, například s cílem podporovat podnikatelskou činnost žen.

Článek 6

Založení společnosti

Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky pro přístup k některým činnostem, které se vztahují stejným způsobem na obě pohlaví, přijmou členské státy nezbytná opatření pro zajištění toho, aby podmínky pro založení společnosti mezi manželi nebo meziregistrovanými partnery, pokud jsou uznáni podle vnitrostátních právních předpisů, nebyly více omezující než podmínky pro založení společnosti s jinými osobami.

Článek 7

Sociální ochrana pro vypomáhající manžele nebo manželky a registrované partnery nebo partnerky

Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby vypomáhající manželé nebo manželky a registrovaní partneři nebo partnerky měli alespoň rovnocennou úroveň ochrany, jakou mají samostatně výdělečně činné osoby, a to za stejných podmínek, které se vztahují na samostatně výdělečně činné osoby. Není-li toto rozšíření sociálních výhod povinně stanoveno právními předpisy daného členského státu, bude provedeno na žádost vypomáhajícího manžela či manželky nebo registrovaného partnera či partnerky.

Tato opatření zaručují vypomáhajícím manželům a manželkám nezávislé začlenění do stávajících systémů sociálního zabezpečení pro osoby samostatně výdělečně činné, pokrývajících nemoc, invaliditu a stáří, pokud do těchto systémů přispívají stejně jako osoby samostatně výdělečně činné, i kdyby se jejich příspěvky měly vypočítávat paušálně.

Sociální příspěvky vypomáhajících manželů a manželek by měly být odečitatelné z daní jakožto provozní náklady, stejně jako odměna reálně vyplacená manželovi nebo manželce, s dvojí podmínkou: služby byly řádně poskytnuty a jde o běžnou odměnu za takové služby.

Článek 8

Mateřská dovolená

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby samostatně výdělečně činné ženy a vypomáhající manželky měly nárok na dobu mateřské dovolené odpovídající jejich specifickým potřebám. Měly by mít možnost si délku mateřské dovolené zvolit, její celková délka ovšem nesmí přesáhnout délku stanovenou ve směrnici Rady 92/85/EHS(12).

2.  Aby osoby uvedené v odstavci 1 mohly vykonávat svá práva, jak jsou uznána v tomto článku, přijmou členské státy opatření pro zajištění toho, aby tyto osoby obdržely v průběhu své mateřské dovolené přiměřenou peněžitou dávku.

3.  Peněžitá dávka uvedená v odstavci 2 se považuje za přiměřenou, pokud zaručuje příjem alespoň rovnocenný tomu, který by dotčená osoba dostávala v případě přerušení jejích činností z důvodů souvisejících s jejím zdravotním stavem nebo, pokud toto není použitelné, jakékoliv rovnocenné peněžité dávce stanovené vnitrostátními právními předpisy, podléhající případnému stropu stanovenému vnitrostátními právními předpisy, pokud tento strop nevede k diskriminaci.

4.  Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby samostatně výdělečně činné ženy a vypomáhající manželky měly kromě peněžité dávky uvedené v odstavci 2 přístup ke službám poskytujícím dočasnou náhradu nebo k jakýmkoli stávajícím vnitrostátním sociálním službám ▌.

Článek 9

Uznávání práce vypomáhajících manželů a manželek

Členské státy se zavazují ověřit, za jakých podmínek je možné podporovat uznávání práce vykonávané vypomáhajícími manželi a manželkami, a na základě tohoto výzkumu ověřit veškeré vhodné iniciativy na podporu tohoto uznávání.

Článek 10

Ochrana práv

1.  Členské státy zajistí, aby byla účinná soudní nebo správní řízení, včetně, považují-li to členské státy za vhodné, dohodovacích řízení, určená k vymáhání plnění povinností podle této směrnice, dostupná všem osobám, které se domnívají, že utrpěly ztrátu nebo škodu nedodržováním zásady rovného zacházení, a to i pokud vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již skončily.

2.  Členské státy zajistí, aby se sdružení, organizace a jiné právnické osoby, které mají v souladu s kritérii stanovenými jejich vnitrostátními právními předpisy oprávněný zájem na zajištění dodržování této směrnice, mohly se souhlasem žalobce jeho jménem nebo na jeho podporu jednat v jakéhokoli soudním nebo správním řízení určeném pro vymáhání plnění povinností podle této směrnice.

3.  Odstavci 1 a 2 nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy týkající se lhůt pro podávání žalob v případě zásady rovného zacházení.

Článek 11

Náhrada nebo vyrovnání

Členské státy zavedou do svého právního řádu nezbytná opatření pro zajištění skutečné a účinné náhrady nebo vyrovnání ztráty nebo škody, jak stanoví členské státy, kterou utrpěla osoba v důsledku diskriminace ve smyslu této směrnice, přičemž tato náhrada nebo vyrovnání musí být odrazující a přiměřené utrpěné ztrátě nebo škodě. Taková náhrada nebo vyrovnání nesmí být omezeny předem stanovenou horní hranicí.

Článek 12

Subjekty pro rovné zacházení

1.  Členské státy určí ║subjekt pověřený podporou, rozborem, sledováním a prosazováním rovného zacházení se všemi osobami bez diskriminace na základě pohlaví a přijmou nezbytná opatření. Tento subjekt může být součástí orgánů odpovědných za ochranu lidských práv nebo ochranu práv osob na vnitrostátní úrovni nebo provádění zásady rovného zacházení.

2.  Členské státy zajistí, aby subjekt uvedený v odstavci 1 měl za úkol:

   a) poskytování nezávislé pomoci obětem diskriminace při podávání stížností na diskriminaci, aniž jsou dotčena práva obětí a sdružení, organizací a jiných právnických osob uvedených v čl. 10 odst. 2;
   b) provádění nezávislých studií týkajících se diskriminace;
   c) zveřejňování nezávislých zpráv a vydávání doporučení k jakékoli otázce související s touto diskriminací;
   d) vyměňovat si na příslušné úrovni dostupné informace s partnerskými evropskými subjekty, jako je Evropský institut pro rovnost žen a mužů.

Článek 13

Začleňování problematiky rovnosti žen a mužů do různých politik

Členské státy berou aktivně v úvahu cíl rovnosti žen a mužů při vypracovávání a provádění právních a správních předpisů, politik a činností v oblastech uvedených v této směrnici.

Článek 14

Šíření informací

Členské státy zajistí, aby o ustanoveních přijatých podle této směrnice spolu s příslušnými ustanoveními, která jsou již platná, byly informovány dotčené osoby všemi vhodnými prostředky, včetně internetu, a na celém území.

Článek 15

Úroveň ochrany

Provádění této směrnice nesmí za žádných okolností představovat důvod pro snížení úrovně ochrany před diskriminací již poskytované členskými státy v oblastech, na které se vztahuje tato směrnice.

Článek 16

Zprávy

1.  Členské státy sdělí Komisi veškeré dostupné informace týkající se uplatňování této směrnice do...(13).

Komise vypracuje souhrnnou zprávu pro předložení Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do ...(14)+. Bude-li to vhodné, budou ke zprávě připojeny návrhy na změnu této směrnice.

2.  Zpráva Komise přihlédne k názorům zúčastněných stran.

Článek 17

Přezkum

Do...(15)++ Komise přezkoumá uplatňování této směrnice a případně navrhne změny, které uzná za nutné.

Článek 18

Provedení

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do ...(16). Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Pokud to specifické obtíže odůvodňují, může být lhůta pro splnění požadavkůtéto směrnice uvedena v odst. 1 prodloužena o ...(17)+.

3.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 19

Minimální požadavky

Členské státy mohou zavést či zachovat ustanovení, která jsou příznivější z hlediska ochrany zásady rovného zacházení oproti ustanovením této směrnice.

Článek 20

Zrušení

S účinkem od ...+ se zrušuje směrnice 86/613/EHS.

Článek 21

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 22

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V ║ dne

Za Evropský parlament Za Radu

předsedanebo předsedkyně předsedanebo předsedkyně

(1) Stanovisko ze dne 24. března 2009 (doposud nezveřejněné v Úř. věst.).
(2) Úř. věst. C, s. .
(3) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009.
(4) Úř. věst. L 359, 19.12.1986, s. 56.
(5) KOM(2006)0092.
(6) Dokument SOC 385.
(7) Úř. věst. C 85, 17.3.1997, s. 186.
(8) KOM(2008)0412.
(9) Úř. věst. L 6, 10.1.1979, s. 24.
(10) Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
(11) Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37.
(12) OJ L 348, 28.11.1992, p. 1.
(13)+ čtyři rokypo přijetí této směrnice.
(14)++ pětlet po přijetí této směrnice.
(15)+++ šest let po přijetí této směrnice.
(16)+ dva roky po přijetí této směrnice.
(17)++ tři roky po přijetí této směrnice.


Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci ***I
PDF 279kWORD 36k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))
P6_TA(2009)0365A6-0242/2009

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0867),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 159 odst. 3 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0518/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro regionální rozvoj (A6-0242/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. května 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

P6_TC1-COD(2008)0267


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. 546/2009.)


Program na podporu hospodářského oživení : projekty v oblasti energetiky ***I
PDF 294kWORD 76k
Usnesení
Text
Příloha
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky (KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))
P6_TA(2009)0366A6-0261/2009

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0035),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 156 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0049/2009),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro regionální rozvoj (A6-0261/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   bere na vědomí prohlášení Komise přiložené k tomuto usnesení;

3.   domnívá se, že referenční částka uvedená v legislativním návrhu je v souladu s víceletým finančním rámcem tak, jak byl tento rámec revidován;

4.   připomíná, že nesmí dojít k žádnému přerozdělení prostředků, které by mělo negativní dopad na jiné politiky EU, tj. snížily by se finanční prostředky pro tyto politiky;

5.   připomíná, že o roční částce bude rozhodnuto v rámci ročního rozpočtového procesu v souladu s ustanoveními bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1),

6.   připomíná, že vzhledem k tomu, že financování programu bylo dohodnuto nyní, lze legislativní proces dokončit;

7.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

8.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. května 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky

P6_TC1-COD(2009)0010


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. 663/2009.)

Dodatek

PROHLÁŠENÍ KOMISE

"Komise zdůrazňuje, že energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie jsou hlavními prioritami energetické politiky EU, a to jak z důvodu ochrany životního prostředí, tak z důvodu zabezpečení dodávek energie. Poskytnutím značné podpory projektům zaměřeným na větrnou energii na moři nařízení z tohoto hlediska přispěje k těmto prioritám.

Komise v této souvislosti připomíná řadu dalších nových iniciativ na podporu energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, které navrhla zejména v rámci plánu evropské hospodářské obnovy schváleném Evropskou radou v prosinci roku 2008. Mezi tyto iniciativy patří:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci iniciativy nazvané Evropské energeticky účinné budovy, jejímž cílem je podpora ekologicky šetrných technologií a vývoj energeticky účinných systémů a materiálů v nových a rekonstruovaných budovách. Odhadovaný finanční rámec pro toto opatření je 1 miliarda EUR: 500 milionů EUR ze stávajícího rozpočtu sedmého rámcového programu Evropského společenství v letech 2010 až 2013 a 500 milionů EUR z prostředků poskytnutých průmyslovým odvětvím.

Iniciativa Evropského společenství a Evropské investiční banky s názvem Iniciativa EU pro financování udržitelné energetiky. Jejím cílem je umožnit investice do projektů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie v městském prostředí. Komise financuje technický nástroj na podporu této iniciativy z programu Inteligentní energie – Evropa (roční příděl ve výši 15 milionů EUR na rok 2009). Tento nástroj, spravovaný EIB, umožní přístup k půjčkám EIB se značným pákovým efektem.

Vytvoření tržně orientovaného akciového fondu s názvem Marguerite: Evropský fond 2020 pro energii, změnu klimatu a infrastrukturu, na němž se budou podílet institucionální investoři ze zemí EU v čele s EIB. Tento fond by investoval v oblasti energetiky a změny klimatu (TEN-E, udržitelná výroba energie, obnovitelné zdroje energie, nové technologie, investice do energetické účinnosti, zabezpečení dodávek, jakož i environmentální infrastruktura). Komise tuto iniciativu podporuje.

Komise rovněž do konce listopadu roku 2009 předloží revizi akčního plánu pro energetickou účinnost, jak byla vyzvána Radou (závěry Evropské rady z března roku 2009) a Parlamentem (usnesení EP P6_TA(2009)0064).

Odborníci se shodují na tom, že energetická účinnost představuje nejlevnější možný způsob, jak snížit emise skleníkových plynů. Do listopadu roku 2009 Komise vypracuje podrobný rozbor překážek bránících větším investicím v oblasti energetické účinnosti. Zejména posoudí otázku, zda jsou zapotřebí větší finanční pobídky v podobě nízkoúročených půjček či grantů a jak by k tomuto účelu bylo možné využít evropského rozpočtu, přičemž do nového nástroje EU pro energetickou bezpečnost a infrastrukturu, jenž má být předložen v roce 2010, Komise případně zahrne i další prostředky na financování energetické účinnosti.

Při revizi akčního plánu pro energetickou účinnost bude Komise věnovat zvláštní pozornost energetické účinnosti z hlediska vztahů se sousedními zeměmi. Provede rozbor toho, jakým způsobem lze sousedním zemím poskytnout finanční a regulační pobídky ke zvýšení jejich investic do energetické účinnosti.

Pokud Komise ve své zprávě z roku 2010 o provádění tohoto nařízení podle jeho článku 28 zjistí, že do konce roku 2010 nebude možné přidělit část finančních prostředků plánovaných pro projekty uvedené v příloze nařízení, navrhne případně a z geografického hlediska vyváženým způsobem změnu nařízení, která spolu s výše uvedenými iniciativami umožní financování projektů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, a rovněž příslušná kritéria způsobilosti téhož druhu jako kritéria způsobilosti uplatňovaná u projektů uvedených v příloze tohoto nařízení.".

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


Směrnice o kapitálových požadavcích ***I
PDF 276kWORD 64k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení (KOM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))
P6_TA(2009)0367A6-0139/2009

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0602),

–   s ohledem na návrh směrnice Komise, kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o ustanovení technické povahy týkající se řízení rizik a usnesení Parlamentu ze dne 16. prosince 2008(1) k tomuto návrhu,

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0339/2008),

–   s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. dubna 2009 zavázal schválit pozměněný návrh v souladu s čl. 251 odst. 2 druhým pododstavcem první odrážkou Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0139/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. května 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení

P6_TC1-COD(2008)0191


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2009/111/ES.)

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0607.


Program Společenství pro finanční služby, účetní výkaznictví a audity ***I
PDF 305kWORD 71k
Usnesení
Text
Příloha
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Společenství na podporu zvláštních činností v oblasti finančních služeb, účetního výkaznictví a auditů (KOM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))
P6_TA(2009)0368A6-0246/2009

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0014),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0031/2009),

–   s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 6. května 2009 zavázal schválit pozměněný návrh v souladu s čl. 251 odst. 2 druhým pododstavcem první odrážkou Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro právní záležitosti a Rozpočtového výboru (A6-0246/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   domnívá se, že finanční referenční částka stanovená v legislativním návrhu musí být v souladu se stropem okruhu 1a víceletého finančního rámce na období let 2007 až 2013, a zdůrazňuje, že roční částka bude stanovena v průběhu ročního rozpočtového procesu v souladu s bodem 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1);

3.   domnívá se, že bod 47 výše uvedené interinstitucionální dohody platí v případě, že se evropské subjekty spolufinancované programem na podporu zvláštních činností v oblasti finančních služeb, účetního výkaznictví a auditů stanou agenturami;

4.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

5.   schvaluje své prohlášení připojené k tomuto usnesení;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. května 2009 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2009/ES, kterým se zavádí program Společenství na podporu zvláštních činností v oblasti finančních služeb, účetního výkaznictví a auditů

P6_TC1-COD(2009)0001


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 716/2009/ES.)

PŘÍLOHA

Prohlášení Evropského parlamentu

Prohlubující se finanční krize zdůraznila potřebu urychleně posílit sbližování dohledu a spolupráci na úrovni EU. Dvěma způsoby, jak tohoto cíle dosáhnout, je vytváření společných nástrojů informačních technologií a společné kultury dohledu ze strany všech tří výborů orgánů dohledu, CESR, CEBS a CEOIPS.

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že dosud nevstoupil v platnost program Společenství na období 2010–2013, vyzývají Evropský parlament a Rada Komisi, aby pokročila s návrhem na zajištění prozatímního financování všech tří výborů orgánů dohledu EU v roce 2009 prostřednictvím rozhodnutí Komise s následujícími podmínkami:

·  Prozatímní financování ze strany Komise na rok 2009 bude stanoveno jako součást rámce pro provádění a vytváření vnitřního trhu na rok 2009 v rámci rozpočtové položky 12.0201. Tyto prozatímní finanční prostředky budou tedy pocházet ze stávajícího rozpočtu Komise, a sice z částek, které rozpočtové orgány již přidělily GŘ pro vnitřní trh a služby na rok 2009. Samotné rozhodnutí o financování tak bude mít podobu rozhodnutí Komise.

·  Komise udělí všem třem výborům orgánů dohledu EU omezené granty na akce za účelem financování i) odvětvových a meziodvětvových vzdělávacích projektů vytvořených každým ze tří výborů orgánů dohledu EU a ii) v případě CESR zvláštního projektu v oblasti IT v rámci mechanismu pro výměnu informací o transakcích (TREM) podle směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID)(2), a sice rozšíření mechanismu TREM na všechny mimoburzovní deriváty. Jedná se o strategické projekty, které všechny tři výbory orgánů dohledu EU označily za priority.

·  Celková výše finančních prostředků, které Komise uvolní na prozatímní financování na rok 2009, nepřesáhne 500 000 EUR a měla by pokrývat část nákladů na určené projekty a vzdělávací akce, které na rok 2009 předložily výbory orgánů dohledu EU.

Rozhodnutí Komise o prozatímním financování na rok 2009 odůvodňují mimořádné okolnosti probíhající finanční krize a skutečnost, že zamýšlený program Společenství vstoupí v platnost až v roce 2010. Toto rozhodnutí by tedy nemělo vytvářet precedens.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).


Ochrana zvířat při usmrcování *
PDF 691kWORD 363k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování (KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))
P6_TA(2009)0369A6-0185/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0553),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0451/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0185/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Nadpis
Návrh nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování
Návrh nařízení Rady o ochraně zvířat při porážení a usmrcování
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal dvě stanoviska k aspektům řádného zacházení se zvířaty u hlavních systémů omračování a usmrcování některých druhů zvířat, a sice Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (Hlavní systémy omračování a usmrcování hlavních komerčních druhů zvířat z hlediska řádného zacházení se zvířaty)(1) v roce 2004 a Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (Hlavní systémy omračování a usmrcování jelenů, koz, králíků, pštrosů, kachen, hus a křepelek chovaných pro komerční účely z hlediska řádného zacházení se zvířaty)(2) v roce 2006. Právní předpisy Společenství v této oblasti by měly být aktualizovány, aby se k těmto vědeckým stanoviskům přihlédlo. Do návrhu nebyla zapracována doporučení postupně zrušit používání oxidu uhličitého u prasat a drůbeže a vodní lázně pro omračování drůbeže, jelikož z posouzení dopadů vyplynulo, že to v současné době není v EU z ekonomického hlediska přijatelné. Do tohoto nařízení by rovněž neměla být začleněna některá další doporučení, neboť se týkají technických parametrů, jež by měly být součástí prováděcích opatření nebo kodexů osvědčených postupů. Do návrhu nebyla zapracována doporučení týkající se chovaných ryb, protože v této oblasti byla zapotřebí další vědecká stanoviska a ekonomické hodnocení.
(6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal dvě stanoviska k aspektům řádného zacházení se zvířaty u hlavních systémů omračování a usmrcování některých druhů zvířat, a sice Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (Hlavní systémy omračování a usmrcování hlavních komerčních druhů zvířat z hlediska řádného zacházení se zvířaty) v roce 2004 a Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (Hlavní systémy omračování a usmrcování jelenů, koz, králíků, pštrosů, kachen, hus a křepelek chovaných pro komerční účely z hlediska řádného zacházení se zvířaty) v roce 2006. Vědecký výbor pro otázky zdraví zvířat a řádného zacházení se zvířaty (SCAHAW) přijal v roce 2001 zprávu o řádném zacházení se zvířaty chovanými pro kožešinu, která obsahovala analýzu metod usmrcování používaných na kožešinových farmách. Právní předpisy Společenství v této oblasti by měly být aktualizovány, aby se k těmto vědeckým stanoviskům přihlédlo. Do návrhu nebyla zapracována doporučení postupně zrušit používání oxidu uhličitého u prasat a drůbeže, jelikož z posouzení dopadů vyplynulo, že to v současné době není v EU z ekonomického hlediska přijatelné. Do tohoto nařízení by rovněž neměla být začleněna některá další doporučení, neboť se týkají technických parametrů, jež by měly být součástí prováděcích opatření nebo kodexů osvědčených postupů. Do návrhu nebyla zapracována doporučení týkající se chovaných ryb, protože v této oblasti byla zapotřebí další vědecká stanoviska a ekonomické hodnocení.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Protokol o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat rovněž zdůrazňuje potřebu dodržovat při stanovování a provádění politik Společenství mimo jiné v zemědělství a v oblasti vnitřního trhu právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím. Proto je vhodné vyjmout z oblasti působnosti tohoto nařízení kulturní akce, pokud by dodržování požadavků na řádné zacházení se zvířaty mělo negativní vliv na samotný charakter dotčené akce.
(15)  Protokol o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat rovněž zdůrazňuje potřebu dodržovat při stanovování a provádění politik Společenství mimo jiné v zemědělství a v oblasti vnitřního trhu právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi nebo tradicemi náboženského původu a regionálním dědictvím. Proto je vhodné vyjmout z oblasti působnosti tohoto nařízení kulturní, náboženské a tradiční akce, pokud by dodržování požadavků na řádné zacházení se zvířaty mělo negativní vliv na samotný charakter dotčené akce.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Kulturní tradice navíc souvisejí se zděděným, ustáleným nebo navyklým způsobem myšlení, jednání či chování, který zahrnuje koncept něčeho předaného nebo získaného od předků. Přispívají k upevňování dlouhodobých sociálních vazeb mezi generacemi. Pokud takové činnosti nemají vliv na trh s živočišnými produkty a nejsou motivovány produkcí, je vhodné vyjmout usmrcování zvířat při těchto akcích z oblasti působnosti tohoto nařízení.
(16)  Kulturní tradice nebo tradice náboženského původu navíc souvisejí se zděděným, ustáleným nebo navyklým způsobem myšlení, jednání či chování, který zahrnuje koncept něčeho předaného nebo získaného od předků. Přispívají k upevňování dlouhodobých sociálních vazeb mezi generacemi. Pokud takové činnosti nemají vliv na trh s živočišnými produkty, je vhodné vyjmout porážení zvířat při těchto akcích z oblasti působnosti tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)
(22a)  Nové výše uvedené výzvy budou mít nevyhnutelně podstatné finanční důsledky pro provozovatele v Unii. Za účelem dosahování souladu s pravidly uvedenými v tomto nařízení se musí zpřístupnit odpovídající finanční prostředky EU, které poskytnou potřebnou finanční podporu k zajištění vedoucí úlohy  Unie v  oblasti  řádného zacházení se zvířaty na mezinárodní úrovni.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  Některé metody omračování mohou v závislosti na jejich používání při porážení nebo usmrcování vést ke smrti zvířat, aniž by jim působily bolest, a minimalizují jejich úzkost nebo utrpení. Z toho důvodu není nutné rozlišovat mezi vratnými a nevratnými metodami omračování.
(24)  Některé metody omračování mohou v závislosti na jejich používání při porážení nebo usmrcování vést ke smrti zvířat, aniž by jim působily bolest, a minimalizují jejich úzkost nebo utrpení.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
(32)  Nařízením (ES) č. 854/2004 se stanoví seznam zařízení, ze kterých je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu do Společenství. Pro účely uvedeného seznamu by měly být zohledněny obecné a doplňkové požadavky na jatky stanovené v tomto nařízení.
(32)  Nařízením (ES) č. 854/2004 se stanoví seznam zařízení, ze kterých je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu do Společenství. Pro účely uvedeného seznamu by měly být zohledněny obecné a doplňkové požadavky na jatky stanovené v tomto nařízení. Komise by měla zajistit, aby dovoz masa a masných výrobků ze třetích zemí určených pro vnitřní trh splňoval obecná pravidla stanovená v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
(33)  Jatky a vybavení používané na jatkách jsou koncipovány pro určité kategorie zvířat a kapacity. Dojde-li k překročení těchto kapacit, nebo pokud je příslušné vybavení používáno k účelům, pro něž není koncipováno, má to nepříznivý dopad na zacházení se zvířaty. Informace o těchto aspektech by proto měly být sděleny příslušným orgánům a měly by být součástí schvalovacího postupu jatek.
(33)  Jatky a vybavení používané na jatkách jsou koncipovány pro určité kategorie zvířat a kapacity. Dojde-li k překročení těchto kapacit, nebo pokud je příslušné vybavení používáno k účelům, pro něž není koncipováno, má to nepříznivý dopad na zacházení se zvířaty. Informace o těchto aspektech by proto měly být sděleny příslušným orgánům a měly by být součástí schvalovacího postupu jatek. Malé, pravidelně kontrolované jatky s kapacitou porážky v maximální výši 50 velkých zvířat týdně nebo 150 000 kusů drůbeže ročně, které většinou prodávají potraviny přímo konečnému spotřebiteli, nevyžadují drahý schvalovací postup s cílem dosáhnout souladu se zásadami tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)
(34a)  Mělo by se předejít tomu, aby zvířata před porážkou trpěla strachem a stresem. Proto je vhodné koncipovat konstrukci jatek, plánovat úkony porážky a organizaci přepravy způsobem, který znemožňuje, aby zvířata trpěla stresem, strachem a bolestí v době mezi vykládkou a porážkou.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35
(35)  V oblasti konstrukce, uspořádání a vybavení jatek dochází k neustálému vědeckému a technickému pokroku. Proto je důležité, aby Společenství zmocnilo Komisi ke změně požadavků týkajících se konstrukce, uspořádání a vybavení jatek při současném zachování jednotné a vysoké úrovně ochrany zvířat.
(35)  V oblasti konstrukce, uspořádání a vybavení jatek dochází k neustálému vědeckému a technickému pokroku. Proto je důležité, aby Společenství zmocnilo Komisi ke změně požadavků týkajících se konstrukce, uspořádání a vybavení jatek při současném zachování jednotné a vysoké úrovně ochrany zvířat. Neustále by mělo pokračovat úsilí o vývoj nových postupů omračování. Měl by se urychlit i pokrok ve věci alternativ k porážení nadpočetných kuřat.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
(37)  Usmrcení bez omráčení vyžaduje přesné proříznutí hrdla k minimalizaci utrpení. Kromě toho u zvířat, která po provedení řezu nejsou mechanicky znehybněna, bývá zpomalen proces vykrvení, čímž dochází ke zbytečnému prodloužení jejich utrpení. Zvířata porážená bez omráčení by proto měla být jednotlivě znehybněna.
(37)  Porážení bez omráčení vyžaduje přesné proříznutí hrdla k minimalizaci utrpení. Kromě toho u zvířat, která po provedení řezu nejsou mechanicky znehybněna, bývá zpomalen proces vykrvení, čímž dochází ke zbytečnému prodloužení jejich utrpení. Zvířata porážená bez omráčení by proto měla být jednotlivě znehybněna a účinně omráčena ihned po proříznutí hrdla.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
(38)  V oblasti manipulace se zvířaty a jejich znehybňování na jatkách je zaznamenáván neustálý vědecký a technický pokrok. Proto je důležité, aby Společenství zmocnilo Komisi ke změně požadavků týkajících se manipulace se zvířaty a jejich znehybňování před porážkou při současném zachování jednotné a vysoké úrovně ochrany zvířat.
(38)  V oblasti manipulace se zvířaty a jejich znehybňování na jatkách a kožešinových farmách je zaznamenáván neustálý vědecký a technický pokrok. Proto je důležité, aby Společenství zmocnilo Komisi ke změně požadavků týkajících se manipulace se zvířaty a jejich znehybňování před usmrcením při současném zachování jednotné a vysoké úrovně ochrany zvířat.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – podbod i
i) při vědecko-technických pokusech uskutečněných pod dohledem příslušného orgánu;
i) v rámci činností, které spadají do obsahu působnosti směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely1,
__________
1Úř. věst. L 358, 18.12.1986, s. 1.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – podbod ii
ii) při lovu;
ii) při lovu a rekreačním rybolovu;
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – podbod iv a (nový)
iva) v rámci obětí, které jsou určené na individuální potřebu vyplývající z tradic významných náboženských svátků, jako jsou Velikonoce a Vánoce, a pouze v průběhu deseti dnů před datem svátků.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nový)
ba) na polodomestikované jeleny usmrcené v terénu a zpracované v zařízeních pro chov divokých zvířat.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b
(b) "souvisejícími úkony" se rozumí úkony prováděné v kontextu a v místě, kde mají být zvířata usmrcena, jako je například manipulace se zvířaty, jejich ustájení, znehybnění, omráčení a vykrvení;
(b) "souvisejícími úkony": se rozumí úkony prováděné v kontextu a v místě, kde mají být zvířata poražena, jako je například manipulace se zvířaty, jejich vykládka, ustájení, znehybnění, omráčení a vykrvení;
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b a (nové)
ba) "příslušným orgánem": se rozumí ústřední orgán členského státu odpovědný za to, že zajistí dodržování požadavků tohoto nařízení, nebo jakýkoli jiný orgán, na který tento ústřední orgán pravomoc přenesl;
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. d a (nové)
da) "bezvědomím": se rozumí ztráta vědomí s dočasným nebo trvalým porušením fungování mozku, po kterém je zvíře neschopné reagovat na běžné podněty včetně bolesti;
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. f
f) "omráčením" se rozumí každý záměrný postup, který bez bolesti způsobí ztrátu vědomí a citlivosti, včetně každého procesu, který způsobí bezprostřední smrt;
f) "omráčením" se rozumí každý záměrný postup, který způsobí ztrátu vědomí a citlivosti, včetně každého procesu, který způsobí bezprostřední smrt;
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. g
g) "náboženským obřadem" se rozumí řada úkonů souvisejících s porážkou zvířat a stanovených některým náboženstvím, jako například islámem nebo judaismem;
g) "náboženským obřadem": se rozumí řada úkonů souvisejících s porážkou zvířat a stanovených některým náboženstvím nebo spojených s některými náboženskými svátky;
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. k
k) "jatkami" se rozumí každý provoz určený k porážce suchozemských zvířat;
k) "jatkami": se rozumí provoz určený k porážce a opracování zvířat, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu;
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. m
m) "kožešinovými zvířaty" se rozumí savci chovaní primárně k produkci kožešin, jako jsou norci, tchoři, lišky, mývalové, nutrie a činčily;
m) "kožešinovými zvířaty": se rozumí savci chovaní primárně k produkci kožešin, jako jsou norci, tchoři, lišky, mývalové, psíci mývalovití, nutrie, králíci a činčily;
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a
a) fyzické pohodlí a ochrana, zejména aby byla zvířata čistá, v teple a aby nemohla upadnout či uklouznout;
a) fyzické pohodlí a ochrana, zejména aby byla zvířata v teple a aby nemohla upadnout či uklouznout;
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d
d) aby zvířata nevykazovala známky bolesti, strachu, agrese či jiného neobvyklého chování;
d) aby zvířata nevykazovala známky bolesti, agrese či jiného neobvyklého chování;
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f
f) aby se předcházelo agresivním interakcím mezi zvířaty.
vypouští se
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)
3a.  Usmrcování nadbytečných jednodenních kuřat, a to jakýmkoli způsobem, nebude již nadále povoleno, jakmile budou k dispozici vhodná alternativní řešení k usmrcování těchto zvířat.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Odchylně od odstavce 1 mohou být zvířata usmrcena bez předchozího omráčení v případech, kdy jsou takové metody stanoveny náboženskými obřady, pokud k takovému usmrcení dojde na jatkách.
2.  V rámci náboženských obřadů mohou být zvířata poražena bez předchozího omráčení, pokud k takové porážce dojde na jatkách.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2
Členské státy se však mohou rozhodnout tuto odchylku neuplatnit.
vypouští se
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
1.  Omráčení se provádí v souladu s metodami stanovenými v příloze I.
1.  Omráčení se provádí v souladu s metodami stanovenými v příloze I. Komise může schválit nové metody omračování na základě hodnocení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a podle postupu uvedeného v čl. 22 odst. 2 při zohlednění vědeckého a technologického pokroku.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Zaměstnanci odpovědní za omráčení provádějí pravidelné kontroly k zajištění toho, že zvířata v době mezi ukončením procesu omráčení a potvrzením smrti nevykazují žádné známky vědomí či citlivosti.
2.  Zaměstnanci odpovědní za omráčení provádějí pravidelné kontroly k zajištění toho, že zvířata v době mezi ukončením procesu omráčení a smrtí nevykazují žádné známky vědomí či citlivosti.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
2a.  Vykrvení by mělo začít co možná nejdříve po omráčení.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2
Tyto změny však musí zajistit takovou úroveň zacházení se zvířaty, která je alespoň rovnocenná stávajícím metodám, což musí být doloženo vědeckými poznatky zveřejněnými ve vhodných mezinárodně uznávaných lektorovaných časopisech.
Tyto změny však musí zajistit takovou úroveň zacházení se zvířaty, která je alespoň rovnocenná stávajícím metodám, což musí být doloženo odpovídajícími vědeckými poznatky.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4
4.  Postupem podle čl. 22 odst. 2 mohou být přijaty kodexy osvědčených postupů Společenství týkající se metod stanovených v příloze I.
4.  Postupem podle čl. 22 odst. 2 mohou být přijaty pokyny pro stanovení postupů a uplatňování pravidel Společenství týkající se metod stanovených v příloze I.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Provozovatelé vytvářejí a provádějí takové standardní operační postupy tak, aby se zajistilo, že usmrcování zvířat a související úkony jsou prováděny v souladu s čl. 3 odst. 1.
2.  Provozovatelé vytvářejí a provádějí takové standardní operační postupy tak, aby se zajistilo, že porážení zvířat a související úkony jsou prováděny v souladu s čl. 3 odst. 1. K tomu se mohou pro jatky uplatnit postupy uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 852/2004.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
3.  Standardní operační postupy jsou na požádání poskytnuty příslušným orgánům.
3.  Standardní operační postupy jsou na požádání poskytnuty příslušným orgánům. Úřední veterinární lékař je informován písemně, vždy když se změnily standardní operační postupy.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)
3a.  Příslušný orgán může změnit standardní operační postupy, pokud zjevně neodpovídají všeobecným pravidlům a požadavkům stanoveným v tomto nařízení.
Pozměňovací návrhy 120
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 b (nový)
3b.  Odstavce 1–3 se nevztahují na usmrcování zvířat na jatkách, kde je poráženo nejvýše 50 velkých dobytčích jednotek týdně.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a
a) manipulace se zvířaty a péče o ně před jejich znehybněním;
a) manipulace se zvířaty pro účely jejich znehybnění, omráčení nebo porážení;
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f
f) vykrvení živých zvířat.
f) vykrvení živých zvířat nebo metoda porážení uvedená v čl. 4 odst. 2 .
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f a (nové)
fa) usmrcení kožešinových zvířat.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3
3.  Nad usmrcováním kožešinových zvířat dohlíží osoba, která má osvědčení o způsobilosti podle článku 18, jež se vztahuje na veškeré úkony prováděné pod jejím dohledem.
vypouští se
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 8 – písm. a
a) kategorie nebo váha zvířat, pro které jsou zařízení či přístroje určeny;
a) druhy nebo váha zvířat, pro které jsou zařízení či přístroje určeny;
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 8 – písm. c a (nové)
ca) údržba a metody kalibrace uvedených zařízení a přístrojů.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.  Při provádění úkonů spojených s porážkou musí být na místě bezprostředně k dispozici náhradní omračovací přístroje, které budou použity v případě selhání původně použitých omračovacích přístrojů.
2.  Při provádění úkonů spojených s porážkou musí být na místě bezprostředně k dispozici náhradní omračovací metoda, která bude použita v případě selhání původně použitých omračovacích přístrojů. V případech, kdy tato náhradní metoda omračování vyžaduje velkou instalaci, jsou vhodná mobilní zařízení.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)
2a.  Zvíře nesmí být znehybněno, pokud není osoba odpovídající za jeho omráčení či jeho porážku připravena tento úkon provést.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Článek 10
Na ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 854/2004 se vztahují požadavky uvedené v kapitolách II a III tohoto nařízení.
Při kontrole jatek nebo zařízení, které byly nebo budou schváleny ve třetích zemích, aby vyvážela do Evropské unie v souladu s právními předpisy EU, znalci Komise zajistí, aby živá zvířata uvedená v článku 5 byla porážena za podmínek, které jsou z hlediska dobrých životních podmínek zvířat alespoň rovnocenné podmínkám stanoveným v tomto nařízení.
Zdravotní osvědčení doprovázející maso dovezené ze třetí země musí být doplněné osvědčením, které potvrzuje, že uvedený požadavek byl splněn.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)
Článek 10 a
Opatření pro dovozy ze třetích zemí
Komise zajistí, aby maso a masné výrobky ze třetích zemí, které jsou určené ke spotřebě na vnitřním trhu, splňovaly ustanovení tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – návětí
2.  Pro účely tohoto nařízení schvaluje příslušný orgán uvedený v článku 4 nařízení (ES) č. 853/2004 pro každé jatky:
2.  Pro účely tohoto nařízení schvaluje příslušný orgán uvedený v článku 4 nařízení (ES) č. 853/2004 pro každé jatky s kapacitou porážky více než 50 velkých dobytčích jednotek týdně nebo více než 150 000 kusů drůbeže ročně:
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. a
a) maximální kapacitu pro každou porážecí linku;
vypouští se
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c
c) maximální kapacitu pro každé místo ustájení určené pro koňovité, skot, ovce, kozy, prasata, drůbež a zajícovité.
c) maximální kapacitu pro každé místo ustájení určené pro koňovité, skot, ovce, kozy, prasata, drůbež, ptáky nadřádu běžci a zajícovité.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
2.  Provozovatelé zajistí, aby zvířata usmrcovaná bez omráčení byla mechanicky znehybněna.
2.  Provozovatelé zajistí podle potřeby a v případě porážky na základě určitých náboženských rituálů, kdy jsou zvířata porážená bez omráčení, aby byla zvířata mechanicky znehybněna.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. e
e) použití elektrického proudu, který za kontrolovaných podmínek zvířata neomráčí ani nezabije, zejména v případě elektrických zařízení, která nesevřou mozek.
vypouští se
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2
Písmena a) a b) se však nevztahují na zavěšovací háčky pro drůbež.
Písmena a) a b) se však nevztahují na zavěšovací háčky pro drůbež a zajícovité.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
1.  Provozovatelé zavádějí a provádějí vhodné kontrolní postupy k ověření a potvrzení toho, že jatečná zvířata jsou v období od konce procesu omráčení do potvrzení smrti účinně omráčena.
1.  Provozovatelé zavádějí a provádějí vhodné kontrolní postupy k ověření a potvrzení toho, že jatečná zvířata jsou v období od konce procesu omráčení do potvrzení smrti účinně omráčena. Zvířata musí být mrtvá dříve, než je započato s jakýmkoli dalším potenciálně bolestivým zpracovávacím úkonem nebo úpravou jatečního těla.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)
4a.  Provozovatelé kožešinových farem uvědomí příslušný orgán předem, kdy budou zvířata usmrcena, aby měl úřední veterinární lékař možnost zkontrolovat, zda budou dodrženy požadavky stanovené v tomto nařízení a standardy operačních postupů.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5
5.  Postupem podle čl. 22 odst. 2 mohou být přijaty kodexy osvědčených postupů Společenství týkající se kontrolních postupů na jatkách.
5.  Postupem podle čl. 22 odst. 2 mohou být přijaty pokyny pro stanovení postupů a uplatňování pravidel Společenství týkající se kontrolních postupů na jatkách.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)
5a.  Úřední veterinární lékař pravidelně osvědčuje výše uvedené kontrolní postupy a soulad se standardními operačními postupy.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. -1 (nový)
-  1. Provozovatelé nesou odpovědnost za zajištění souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
1.  Provozovatelé jmenují na každých jatkách pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty, který bude na daných jatkách zajišťovat dodržování pravidel stanovených v tomto nařízení. Pracovník informuje provozovatele přímo o záležitostech týkajících se problematiky zacházení se zvířaty.
1.  Provozovatelé jmenují na každých jatkách pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty, který bude na daných jatkách dohlížet na dodržování pravidel stanovených v tomto nařízení. Pracovník informuje provozovatele přímo o záležitostech týkajících se problematiky zacházení se zvířaty.
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5
5.  Odstavce 1 a 4 se nepoužijí pro jatky o kapacitě porážky do 1 000 velkých dobytčích jednotek pro savce nebo 150 000 kusů drůbeže ročně.
5.  Jatky o kapacitě porážky do 1 000 velkých dobytčích jednotek pro savce nebo 150 000 kusů drůbeže ročně může provozovat pracovník odpovědný za řádné zacházení se zvířaty, přičemž postupy nutné k získání osvědčení o způsobilosti budou zjednodušeny v souladu se specifikacemi stanovenými příslušným orgánem.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1
1.  Příslušný orgán a provozovatelé účastnící se úkonů spojených s depopulací stanoví před zahájením daných úkonů akční plán k zajištění dodržení pravidel stanovených v tomto nařízení.
vypouští se
Konkrétně budou do pohotovostních plánů, které jsou vyžadovány podle právních předpisů Společenství o zdraví zvířat, začleněny plánované metody usmrcování a odpovídající standardní operační postupy k zajištění dodržení pravidel stanovených v tomto nařízení, a to na základě hypotézy ohledně velikosti a místa ohnisek, na něž existuje podezření, uvedené v pohotovostním plánu.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3
3.  Pro účely tohoto článku a za mimořádných okolností může příslušný orgán stanovit odchylky od jednoho nebo více ustanovení tohoto nařízení, pokud se domnívá, že dodržení daných ustanovení může mít nepříznivý dopad na lidské zdraví nebo výrazně zpomalit proces eradikace určité nákazy.
3.  Pro účely tohoto článku a v případech vyšší moci může příslušný orgán stanovit odchylky od jednoho nebo více ustanovení tohoto nařízení, pokud se domnívá, že dodržení daných ustanovení může mít nepříznivý dopad na lidské zdraví, výrazně zpomalit proces eradikace určité nákazy nebo dále narušit dobré životní podmínky zvířat.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4
4.  Do jednoho roku od ukončení úkonů spojených s depopulací předá příslušný orgán uvedený v odstavci 1 Komisi hodnotící zprávu o výsledcích depopulace a zveřejní ji, zejména pomocí internetu.
vypouští se
Tato zpráva musí zejména obsahovat:
a) odůvodnění depopulace;
b) počet a druhy usmrcovaných zvířat;
c) použité metody omračování a usmrcování;
d) popis zjištěných problémů a případně nalezená řešení ke zmírnění nebo minimalizaci utrpení dotčených zvířat;
e) případné odchylky stanovené v souladu s odstavcem 3.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Článek 16
V případě nutné porážky učiní osoba odpovědná za dotčená zvířata veškerá nezbytná opatření, aby byla dotčená zvířata usmrcena co nejdříve.
V případě nutné porážky učiní osoba odpovědná za dotčená zvířata veškerá nezbytná opatření, aby byla dotčená zvířata poražena co nejdříve, aniž jsou dotčeny podmínky uvedené v části I kapitoly VI přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 týkající se porážky mimo jatka při vzniku mimořádné situace.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Článek 17
Článek 17
vypouští se
Referenční centra
1.  Každý členský stát určí národní referenční centrum (dále jen "referenční centrum") k provádění následujících úkolů:
a) zajišťování vědeckého a technického odborného zázemí v souvislosti se schvalováním jatek;
b) posuzování nových metod omračování;
c) aktivní podpora pro provozovatele a jiné zainteresované strany při vypracovávání kodexů osvědčených postupů pro provádění tohoto nařízení a zveřejňování a šíření takových kodexů a sledování jejich uplatňování;
d) vypracovávání pokynů pro příslušný orgán pro účely tohoto nařízení;
e) akreditace subjektů a organizací pro vydávání osvědčení o způsobilosti uvedeného v článku 18;
f) korespondence a spolupráce s Komisí a ostatními referenčními centry pro účely sdílení technických a vědeckých informací a osvědčených postupů, pokud jde o provádění tohoto nařízení.
2.  Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží členské státy Komisi a ostatním členským státům údaje o svém referenčním centru a zveřejní tyto informace na internetu.
3.  Referenční centra mohou být zřízena jako síť tvořená samostatnými organizacemi, pokud budou pro veškeré příslušné činnosti prováděné v dotčených členských státech přiděleny veškeré úkoly uvedené v odstavci 1.
Členské státy mohou k provádění jednoho nebo více z těchto úkolů určit organizaci se sídlem mimo jejich vlastní území.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b
b) udělování osvědčení o způsobilosti, které dokládá složení nezávislé závěrečné zkoušky; předměty této zkoušky se týkají dotčené kategorie zvířat a odpovídají úkonům uvedeným v čl. 7 odst. 2 a předmětům uvedeným v příloze IV;
b) zajištění toho, aby každá osoba, která je odpovědná za rozvoj a udržování standardních operačních postupů stanovených v článku 6 tohoto nařízení, absolvovala příslušnou odbornou přípravu;
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c
c) schvalování programů odborné přípravy pro kurzy uvedené v písmenu a) a obsahu a podmínek zkoušky uvedené v písmenu b).
vypouští se
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
2.   Příslušný orgán může pověřit organizací kurzů, závěrečné zkoušky a vydáváním osvědčení o způsobilosti zvláštní subjekt nebo organizaci, které:
2.   Podnik vypracovává programy odborné přípravy a případně je také sám provozuje, nebo je provozuje subjekt, který byl pověřený příslušným orgánem
a) mají k těmto úkolům náležitou způsobilost, personální obsazení a vybavení;
Podnik nebo organizace vydá osvědčení o způsobilosti v dané oblasti.
b) jsou nezávislé a prosté případného střetu zájmů, pokud jde o vydávání osvědčení o způsobilosti;
V případě, že to považuje za nezbytné, může příslušný orgán vytvářet a realizovat programy odborné přípravy a vydávat osvědčení o způsobilosti.
c) jsou akreditované referenčním centrem.
Údaje o takových subjektech a organizacích jsou veřejně přístupné, zejména prostřednictvím internetu.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1
3.   V osvědčení o způsobilosti se uvádí, na které kategorie zvířat a na které z úkonů uvedených v čl. 7 odst. 2 nebo 3 se osvědčení vztahuje.
3.   Členské státy určí příslušný orgán odpovědný za schvalování obsahu programů odborné přípravy uvedených v odstavci 2.
Pozměňovací návrhy 69 a 70
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 2
Osvědčení o způsobilosti je platné po dobu nejvýše pěti let.
Osvědčení o způsobilosti je platné po neomezenou dobu. Držitelé osvědčení o způsobilosti mají povinnost pravidelně absolvovat programy odborné přípravy.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2
2.  Do 31. prosince 2014 mohou členské státy stanovit vydávání osvědčení o způsobilosti uvedeného v článku 18 bez zkoušky osobám, které doloží relevantní souvislou odbornou praxi v délce nejméně [deseti] let.
2.  Do 31. prosince 2014 mohou členské státy stanovit vydávání osvědčení o způsobilosti uvedeného v článku 18 bez zkoušky osobám, které doloží odpovídající odbornou přípravu a relevantní odbornou praxi v délce nejméně dvanácti měsíců před vstupem tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 a (nový)
2a.  Komise předloží nejpozději do 1. ledna 2013 Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh na zavedení podmínek a pravidel pro využívání mobilních jatek v rámci Unie, přičemž zajistí, aby v těchto mobilních jednotkách byla přijata veškerá nezbytná opatření, která zabrání porušení řádného zacházení se zvířaty.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Příloha I – kapitola I – tabulka I – řádek č.° 2 – kategorie zvířat
Přežvýkavci do 10 kg, drůbež a zajícovití.
Přežvýkavci, drůbež a zajícovití.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Příloha I – kapitola I – tabulka I – řádek č.° 2 – klíčové parametry – pododstavec 2
Vhodná rychlost a průměr projektilu podle velikosti a druhu zvířete.
Vhodná rychlost a průměr projektilu (otisková metoda) podle velikosti a druhu zvířete.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Příloha I – kapitola I – tabulka 2 – řádek č.° 2 – název
Usmrcení elektrickým proudem provedené od hlavy k zádům
Omráčení nebo poražení elektrickým proudem provedené od hlavy k srdci nebo od hlavy k zádům
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Příloha I – kapitola I – tabulka 2 – řádek č.° 2 – kategorie zvířat
Všechny druhy kromě jehňat nebo selat o živé váze do 5 kg a skotu.
Všechny druhy.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Příloha I – kapitola I – tabulka 3 – řádek č° 2 – kategorie zvířat
Prasata a drůbež.
Prasata, drůbež a kožešinová zvířata.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Příloha I – kapitola II – bod 7 – pododstavec 1 a (nový)
K omračování a porážení drůbeže na jatkách se nesmí používat oxid uhličitý o koncentraci vyšší než 30 %. Tuto koncentraci lze používat pouze k usmrcování nadpočetných kuřat nebo pro účely zdolávání nákaz.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Příloha II – bod 2.3
2.3.  Mezi kotci pro ustájení a průchodem vedoucím k místu omráčení musí být čekací kotec s rovnou podlahou a pevnými bočními stěnami, aby byl zajištěn rovnoměrný přísun zvířat k omračování a usmrcování a aby osoby manipulující se zvířaty nemusely zvířata přehánět z kotců pro ustájení. Čekací kotec musí být koncipován tak, aby se zabránilo uvíznutí nebo pošlapání zvířat.
2.3.  Mezi kotci pro ustájení a průchodem vedoucím k místu omráčení musí být čekací kotec, aby byl zajištěn rovnoměrný přísun zvířat k omračování a porážení a aby osoby manipulující se zvířaty nemusely zvířata přehánět z kotců pro ustájení. Čekací kotec musí být koncipován tak, aby se zabránilo uvíznutí nebo pošlapání zvířat.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.2
3.2.  Pokud je použit přístroj s upoutaným projektilem, musí být boxy pro znehybnění opatřeny zařízením, které omezí pohyb hlavy zvířete ze strany na stranu a nahoru a dolů.
vypouští se
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.3
3.3.  Nepoužívají se systémy, které znehybňují skot převrácením zvířete nebo jinou nepřirozenou polohou.
vypouští se
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Příloha II – bod 4.1 a (nový)
4.1a.  Elektrické omračovací přístroje:
a) jsou opatřeny zvukovým nebo vizuálním zařízením ukazujícím délku jeho použití u jednoho zvířete;
b) jsou napojeny na zařízení ukazující napětí a intenzitu proudu, které musí být umístěno tak, aby na ně obsluha jasně viděla.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Příloha II – bod 4.2
4.2.  Elektrický přístroj dodává konstantní proud.
vypouští se
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Příloha II – bod 7.2
7.2. Zařízení pro drůbež je koncipováno a vybudováno tak, aby zvířata byla do prostoru s plynnými směsmi dopravována pouze v přepravkách, aniž by byla vyložena.
7.2.   Živá drůbež by měla být dopravována do prostoru s plynnými směsmi v přepravkách nebo na dopravních pásech.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1.2
1.2.  Zvířata musí být co nejrychleji po příjezdu vyložena a následně bez zbytečného odkladu poražena.
vypouští se
V případě drůbeže nebo zajícovitých nesmí součet celkové doby přepravy a doby mezi vykládkou a porážkou přesáhnout 12 hodin.
V případě savců s výjimkou zajícovitých nesmí součet celkové doby přepravy a doby mezi vykládkou a porážkou přesáhnout:
a) u neodstavených zvířat 19 hodin;
b) u koňovitých a prasat 24 hodin;
c) u přežvýkavců 29 hodin.
Po uplynutí těchto lhůt musí být zvířata ustájena, nakrmena a následně jim musí být ve vhodných intervalech podáváno malé množství krmiva. V takových případech musí být zvířatům poskytnuto náležité množství podestýlky nebo rovnocenného materiálu, které zvířatům zajistí pohodlí s ohledem na druh a počet dotčených zvířat. Tento materiál musí umožnit odpovídající absorpci moči a výkalů.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1.5
Nejdříve musí být poražena neodstavená zvířata, laktující zvířata chovaná na mléko, samice, které porodily během přepravy, nebo zvířata dodaná v kontejnerech. Pokud to není možné, je nutné učinit opatření ke zmírnění jejich utrpení, a to zejména tímto způsobem:
vypouští se
a) dojení zvířat chovaných na mléko v intervalu nejvýše 12 hodin;
b) v případě samice, která porodila, zajištění vhodných podmínek pro kojení a řádného zacházení s nově narozeným zvířetem;
c) v případě zvířat dodaných v kontejnerech napájení zvířat.
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1.7 – písm. c
c) zvedat nebo vléct zvířata za hlavu, uši, rohy, končetiny, ocas či srst nebo s nimi manipulovat takovým způsobem, aby jim byla způsobena bolest nebo utrpení, které nejsou nevyhnutelné;
c) zvedat nebo vléct zvířata za hlavu, uši, rohy, končetiny (s výjimkou noh drůbeže a zajícovitých), ocas či srst nebo s nimi manipulovat takovým způsobem, aby jim byla způsobena bolest nebo utrpení, které nejsou nevyhnutelné;
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1.8 a (nový)
1.8a.  Je zakázáno používat elektrické omračovací přístroje jako prostředku ke krocení a znehybňování zvířat či jako zařízení k jejich pohánění.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1.8 b (nový)
1.8b Zvířata, která nejsou schopna chodit, se nesmějí na místo porážky vléct, nýbrž musejí být zabita tam, kde se nacházejí.
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2.1
2.1.  Každé zvíře musí mít dostatek prostoru, aby mohlo stát, ležet a aby se mohlo otočit.
2.1.  S výjimkou případů velkého skotu drženého v samostatných kotcích po dobu, která nepřesahuje přiměřenou mez, musí mít každé zvíře dostatek prostoru, aby mohlo stát, ležet a aby se mohlo otočit.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2 a (nový)
2a.  Omračování pomocí perkusní pistole
2a.1.  Perkusní pistole musí být umístěna tak, aby projektil pronikl do kůry mozkové. Zejména je zakázáno porážet skot ranou do týla. U ovcí a koz je tato metoda povolena v případě, když rohy znemožňují čelní pozici. V takových případech musí být rána vedena bezprostředně za bází rohů a namířena do ústní dutiny. Vykrvení musí začít do 15 vteřin po úderu.
2a.  V případě použití nástroje s pevným projektilem si musí manipulant ověřit, zda se skutečně projektil vrací po každém výstřelu do výchozí polohy. Pokud tomu tak není, smí se přístroj znovu použít až po opravě.
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2 b (nový)
2b.  Znehybňování zvířat
Zvíře nesmí být zavedeno do boxu, kde bude omráčeno, a jeho hlavu nelze umístit do zařízení určeného k jeho znehybnění, dokud není osoba, která provádí znehybnění, připravena tento úkon provést, jakmile bude zvíře umístěno do boxu určeného k omráčení, případně jakmile bude hlava zvířete upevněna.
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3.1
3.1.  Pokud za omráčení, zavěšení, vyzdvihnutí a vykrvení zvířat odpovídá jedna osoba, musí tento pracovník provést sled všech těchto úkonů u jednoho zvířete předtím, než některý z těchto úkonů začne provádět u dalšího zvířete.
3.1.  Pokud za omráčení, zavěšení, vyzdvihnutí a vykrvení zvířat odpovídá jedna osoba, musí tento pracovník provést sled všech těchto úkonů u jednoho zvířete předtím, než některý z těchto úkonů začne provádět u dalšího zvířete. Tento požadavek se nevztahuje na případy použití skupinového omráčení.
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3.1 a (nový)
3.1a Vykrvení musí začít bezprostředně po omráčení a musí by provedeno tak, aby se dosáhlo rychlého a mohutného krvácení a úplného vykrvení.
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3.2 a (nový)
3.2a.  Po naříznutí krevních cév se na zvířeti nesmí provádět žádné zpracovávací úkony ani elektrická stimulace před ukončením vykrvení a v žádném případě před uplynutím následující doby:
a) v případě krocanů a hus před uplynutím alespoň 120 vteřin;
b) v případě všech dalších ptáků před uplynutím alespoň 90 vteřin;  
c) v případě omráčeného skotu před uplynutím alespoň 30 vteřin;
d) v případě neomráčeného skotu před uplynutím alespoň 120 vteřin;
e) v případě ovcí, koz, prasat a jelenů před uplynutím alespoň 20 vteřin.
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3.2 b (nový)
3.2b.  Při porážce březích zvířat platí, že:
a) pokud je děloha intaktní, musí být plod ponechán do svého úmrtí uvnitř;
b) v případě pochybností či pokud se po porážce zvířete v jeho děloze najde plod při vědomí, musí být okamžitě vyjmut, omráčen pomocí penetrační pistole a usmrcen vykrvením.
Jatky musejí mít k dispozici vhodné zařízení, které bude v případě nutnosti použito k okamžitému provedení tohoto úkonu.
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3.3
3.3.  Ptáci se smí porážet automatickým naříznutím krku, pouze pokud lze konstatovat, zda automatickým naříznutím krku skutečně došlo k naříznutí krevních cév. Pokud uříznutí krku nebylo účinné, musí být pták okamžitě usmrcen.
3.3.  Ptáci se smí porážet automatickým naříznutím krku, pouze pokud lze konstatovat, zda automatickým naříznutím krku skutečně došlo k naříznutí krevních cév. Pokud uříznutí krku nebylo účinné, musí být pták okamžitě poražen.
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Příloha IV – bod f a (nový)
fa) usmrcení kožešinových zvířat.
Praktické aspekty manipulace se zvířaty a jejich znehybňování.
Praktické aspekty metod omračování.
Náhradní metody omračování nebo porážení.
Údržba omračovacích přístrojů nebo zařízení k porážení.
Kontrola účinnosti omráčení.

(1) The EFSA Journal (2004) 45, s. 1.
(2) The EFSA Journal (2006) 326, s. 1.


Obnovená sociální agenda
PDF 422kWORD 158k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o obnovené sociální agendě (2008/2330(INI))
P6_TA(2009)0370A6-0241/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2008 o obnovené sociální agendě: Příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století (KOM(2008)0412)(sdělení o obnovené sociální agendě),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 18. listopadu 2008 obsahující doporučení Komisi o uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 22. října 2008 o problematice kolektivních smluv v EU(2),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2008 nazvané "Obnovený závazek pro sociální Evropu: posílení otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění" (KOM(2008)0418),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2009 o nediskriminaci na základě pohlaví a mezigenerační solidaritě(3),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2008 nazvané "Nediskriminace a rovné příležitosti: Obnovený závazek" (KOM(2008)0420),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. listopadu 2008 o plánu evropské hospodářské obnovy (KOM(2008)0800),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. října 2008 nazvané "Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem: silnější podpora pro sladění profesního, soukromého a rodinného života" (KOM(2008)0635),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. října 2006 nazvané "Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí v EU" (KOM(2006)0574) a na usnesení Parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o budoucnosti systémů sociálního zabezpečení a důchodů: jejich financování a tendence k individualizaci(4),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. října 2007 nazvané "Modernizace sociální ochrany pro větší sociální spravedlnost a hospodářskou soudržnost: další pokrok v aktivním začleňování lidí nejvíce vzdálených trhu práce" (KOM(2007)0620) a na usnesení Parlamentu ze dne 9. října 2008 o podpoře sociálního začlenění a boji proti chudobě v EU, včetně dětské chudoby(5),

–   s ohledem na doporučení Rady 92/441/EHS ze dne 24. června 1992 o společných kritériích, pokud jde o dostatečné prostředky a sociální pomoc v systémech sociální ochrany(6),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. června 2007 nazvané "K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty" (KOM(2007)0359) a na usnesení Parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 k obecným zásadám flexikurity(7),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. června 2008 nazvané "Zelenou malým a středním podnikům." "Small Business Act" pro Evropu KOM(2008)0394,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. února 2007 nazvané "Vyhodnocení sociální reality – Průběžná zpráva pro zasedání Evropské rady na jaře roku 2007 (KOM(2007)0063) a na usnesení Parlamentu ze dne 15. listopadu 2007 o vyhodnocení sociální reality(8),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. května 2006 nazvané "Podpora slušné práce pro všechny – Příspěvek Unie k provádění agendy slušné práce ve světě (KOM(2006)0249) a na usnesení Parlamentu ze dne 23. května 2007 o podpoře slušné práce pro všechny(9),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 13. října 2005 o ženách a chudobě v Evropské unii(10) a na definici chudoby, kterou toto usnesení obsahuje,

–   s ohledem na svůj postoj ze dne 17. června 2008 k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)(11),

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie a zejména na její ustanovení týkající se sociálních práv a na článek 136 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 22. listopadu 2006 nazvanou "Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století" (KOM(2006)0708),

–   s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 18. července 2001 nazvanou "Podpora evropského rámce sociální odpovědnosti podniků" (KOM(2001)0366), na sdělení Komise ze dne 22. března 2006 nazvané" Provádění partnerství pro růst a zaměstnanost: učinit z Evropy centrum excelence v oblasti sociální odpovědnosti podniků" (KOM(2006)0136) a na usnesení Parlamentu ze dne 13. března 2007 o sociální odpovědnosti podniků: nové partnerství(12),

–   s ohledem na své prohlášení ze dne 22. dubna 2008 o zamezení bezdomovectví na ulicích(13),

–   s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966,

–   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0241/2009),

A.   vzhledem k tomu, že pro EU bude hlavním negativním dopadem stávající finanční a hospodářské krize výrazné zvýšení nezaměstnanosti, které vážněji ovlivní nejzranitelnější sociální skupiny; vzhledem k tomu, že vyšší míra nezaměstnanosti je spojená s nárůstem chudoby a nerovností v oblasti zdraví, s vyloučením, kriminalitou, nejistotou a nedostatkem důvěry,

B.   vzhledem k tomu, že EU již bez ohledu na stávající krizi čelila potížím v důsledku slabého hospodářského růstu, napjaté demografické situace a těžkostí souvisejících s životem ve stále globalizovanější světové ekonomice,

C.   vzhledem k tomu, že v roce 2007 činil podíl unijních občanů ve věku 18 až 24 let, kteří předčasně zanechali studia 15,2 %,

D.   vzhledem k tomu, že zaměstnání stále ještě pro mnoho lidí v EU nezaručuje cestu z chudoby, přičemž v roce 2006 bylo chudobou ohroženo 8 % pracujících,

E.   vzhledem k tomu, že v roce 2006 bylo 16 % evropských občanů ohroženo chudobou; vzhledem k tomu, že obzvláště zranitelnými skupinami jsou děti, velké rodiny, rodiče samoživitelé, nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením, mladí lidé, starší lidé, etnické menšiny a migranti,

F.   vzhledem k tomu, že ženy jsou chudobou stále ohroženy více než muži kvůli své ekonomické závislosti, rozdílům v odměňování mužů a žen na trhu práce a jejich vyššímu zastoupení v hůře placených zaměstnáních; vzhledem k tomu, že tato situace zvyšuje riziko, že chudoba bude přetrvávat i v dalších generacích;

G.   vzhledem k tomu, že růst cen má v posledních letech velký vliv na rozpočty domácností a neúměrně postihl zranitelné sociální skupiny,

H.   vzhledem k tomu, že různé studie (jako průzkum týkající se budoucnosti práce "Future of Work Research", který uskutečnila nadace Russell Sage) ukázaly, že každý čtvrtý pracovník v nejrozvinutějších ekonomikách by mohl brzy pobírat nízký plat a mohl by čelit vyššímu riziku chudoby; vzhledem k tomu, že hůře placená zaměstnání vykazují, jak se zdá, velkou jednotnost, neboť mají často podobu nestandardního pracovního poměru, v němž jsou nejvíce ohroženi pracovníci s nízkou kvalifikací, pracovníci na částečný úvazek, ženy, přistěhovalci a mladí pracovníci; vzhledem k tomu, že existuje tendence přenášet práci za nízkou mzdu z generace na generaci, a vzhledem k tomu, že hůře placená zaměstnání omezují přístup k dobrému vzdělání, kvalitní zdravotní péči a dalším základním životním podmínkám,

I.   vzhledem k tomu, že článek 2 Smlouvy o ES stanoví, že rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot Evropské unie,

J.   vzhledem k tomu, že EU se potýká s demografickými změnami, jejichž hlavními rysy jsou prodlužování délky života a snižování míry plodnosti, ačkoli některé země vykazují známky obratu trendu snižování míry plodnosti,

K.   vzhledem k předpokladu, že demografické změny povedou k tomu, že poměr závislých seniorů se do roku 2050 zdvojnásobí, což se promítne především na fyzickém a duševním zdraví obyvatelstva,

L.   vítá zprávu Komise nazvanou "Demografická zpráva 2008: plnění sociálních potřeb ve stárnoucí společnosti" (SEK(2008)2911), která uznává stěžejní roli, již mají ve společnosti neformální pečovatelé; vyzývá Komisi, aby zvážila silné sociální argumenty pro zapojení pečovatelů do vytváření budoucí politiky,

M.   vzhledem k tomu, že důsledky finanční krize pro reálnou ekonomiku nejsou zcela známy, ale že bude nemožné dosáhnout cíle, jímž je vytvořit v EU v letech 2008 až 2009 5 milionů pracovních míst; vzhledem k tomu, že hospodářská recese vede k vyšší nezaměstnanosti a zcela jistě k větší chudobě a bude představovat problémy evropskému sociálnímu modelu,

N.   vzhledem k tomu, že finanční a hospodářská krize je příčinou růstu nezaměstnanosti a nejistoty, a sociální soudržnost v EU je tak pod výrazným tlakem a v mnoha členských státech se vyznačuje sociálními poruchami a napětím,

O.   vzhledem k tomu, že EU se zavázala k dosažení rozvoje, který bude trvale udržitelný ze sociálního a ekologického hlediska, a vzhledem k tomu, že příležitosti k vytvoření pracovních míst, které mohou vyplývat z tohoto závazku, by měly být plně využity,

P.   vzhledem k tomu, že sociální dialog může při řešení krize důvěry, kterou prohlubuje hospodářská krize, sehrát významnou úlohu, neboť mnoho lidí v naší společnosti se obává budoucnosti; vzhledem k tomu, že stejná priorita musí být rovněž přiznána lidem, kteří jsou již vyloučeni a jejichž situace se ve stávající krizi zhoršuje,

Q.   vzhledem k tomu, že institucionální opatření EU, která mají výraznější intervenční charakter a která se vyznačují určitým stupněm přerozdělování příjmů a společným chápáním pojmu "evropský sociální model", mají pozitivní dopad na kvalitu pracovního života milionů mužů a žen ve více znevýhodněných odvětvích našich pracovních trhů,

R.   vzhledem k tomu, že respektování vnitrostátních právních a smluvních rámců, které se vyznačují vyvažováním pracovního práva a kolektivních dohod, jež tyto modely upravují, jsou základním předpokladem harmonizace hodnot v rozmanitých systémech,

S.   vzhledem k tomu, že v případě nestandardních pracovních poměrů se neuplatňují pravidla a postupy stanovené partnery v rámci kolektivního vyjednávání,

T.   vzhledem k tomu, že obnovená sociální agenda by se měla zakládat na zásadě, podle níž účelnost a efektivnost sociálních politik přispívá k hospodářskému růstu a prosperitě, a vzhledem k tomu, že tato skutečnost může rovněž pomoci obnovit klesající podporu EU ze strany občanů,

U.   vzhledem k tomu, že je politováníhodné, že se obnovená sociální agenda nezabývá otázkou právní jistoty sociálních služeb obecného zájmu,

V.   vzhledem k tomu, že byly vyjádřeny vážné obavy nad úlohou a viditelností obnovené sociální agendy, včetně nedostatečné jasnosti jejího účelu, nebo otázky, jak na ni bude navázáno, včetně snížení významu, který je přisuzován sociální otevřené metodě koordinace (OMC),

W.   vzhledem k tomu, že evropské sociální modely představují v rozmanitosti systémů jednotné hodnoty a obecně spadají do pravomoci členských států, vzhledem k tomu, že cíle sociální Evropy jsou zakotvené ve Smlouvě o ES, v Listině základních práv a v Lisabonské smlouvě zdůrazněny jako zastřešující cíl EU, má-li EU naplnit očekávání a vyslyšet obavy svých občanů; vzhledem k tomu, že Evropská rada na svých po sobě jdoucích jarních zasedáních opakovaně zdůraznila cíl vymýtit chudobu a sociální vyloučení a potřebu posílit sociální rozměr v Lisabonské strategii; vzhledem k tomu, že nezdar a úspěch vnitrostátních sociálních politik a politik zaměstnanosti mají vliv i na další členské státy, a proto musí být diskuse o reformě evropského sociálního modelu v samotném jádru této interakce mezi EU a členskými státy,

X.   vzhledem k tomu, že nezdar Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost, pokud jde o snižování chudoby, jíž je v současnosti postiženo 78 milionů obyvatel, a rostoucí nerovnost musí stát v centru pozornosti; vzhledem k tomu, že EU musí dosáhnout pokroku v souvislosti s rozvojem a prováděním vnitrostátních cílů a cílů EU v oblasti snižování chudoby a sociálního vyloučení, jakož i v klíčových oblastech, pro které v současnosti existují ukazatele, pokud mají občané věřit tomu, že EU slouží v první řadě lidem a teprve potom podnikům a bankám,

Y.   vzhledem k tomu, že v několika řízeních u Soudního dvora Evropských společenství byl použit výraz "ustanovení, jež mají zásadní význam pro ochranu politického, sociálního a ekonomického pořádku", aniž by bylo vyjasněno, kdo může v tomto ohledu rozhodnout, jaká ustanovení mají zásadní význam pro ochranu obecných ustanovení veřejného pořádku v členském státě,

Z.   vzhledem k tomu, že Soudní dvůr rozhodl, že není v pravomoci členských států, aby jednostranně vymezovaly pojem veřejného pořádku nebo aby jednostranně vyžadovaly uplatňování veškerých závazných ustanovení svého pracovního práva od poskytovatelů služeb majících sídlo v jiném členském státě, a vzhledem k tomu, že není jasné, kdo má tuto pravomoc, pokud ji nemají členské státy,

AA.   vzhledem k tomu, že neexistuje jasné rozlišení mezi využíváním subdodavatelské pracovní síly a pochybným obchodováním a poskytováním služeb založeným na zákonných smlouvách se skutečně samostatně výdělečně činnými osobami; vzhledem k tomu, že by měl být řešen rozdíl mezi podvodnými praktikami a opravdovými občanskoprávními a obchodněprávními vztahy,

Prioritní opatření
Evropské sociální modely

1.   vyzývá Radu a Komisi, aby vzhledem k hospodářské recesi opětovně potvrdily význam silné sociální Evropy, jež v sobě zahrnuje udržitelnou, účelnou a efektivní sociální politiku a politiku zaměstnanosti; vyzývá Komisi, aby vytvořila ambiciózní agendu sociální politiky pro období 2010–2015;

2.   naléhá na Komisi, aby předložila koherentní politický plán pro důstojnou práci v souladu s Listinou základních práv Evropské unie;

3.   zdůrazňuje, že je důležité, aby vytváření a podpora pracovních míst byly v této těžké době na prvním místě sociální agendy; domnívá se, že větší flexibilita na pracovišti je nyní důležitější než tomu bylo dříve;

4.   vybízí Komisi k propojení obnovené sociální agendy s dalšími iniciativami, jako je Evropský pakt pro rovnost žen a mužů, Evropský pakt mládeže a Evropská aliance pro rodiny, aby se zlepšil přístup sociálně znevýhodněných skupin k sociálním dávkám;

5.   je znepokojen skutečností, že opatření navržená ve sdělení Komise o obnovené sociální agendě nejsou dostatečně konzistentní a nemají tudíž vliv na současnou míru chudoby a vyloučení v EU a neřeší současné problémy sociální soudržnosti;

6.   lituje zejména, že ve sdělení Komise o obnovené sociální agendě chybějí návrhy k níže uvedeným otázkám, jež jsou klíčové pro dosažení rovnováhy mezi ekonomickými svobodami a sociálními právy:

   směrnice zabezpečující základní pracovní práva všem pracovníkům bez ohledu na jejich zaměstnanecký status, která má poskytnout ochranu stále se zvyšujícímu množství netypických pracovníků;
   přezkum směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání(14)spolu se systémem hodnocení práce, který je neutrální z hlediska pohlaví, s cílem snížit rozdíly v příjmech mezi muži a ženami v rámci hospodářských odvětví i mezi těmito odvětvími jako takovými;
   směrnice o přeshraničním kolektivním vyjednávání v souladu s realitou přeshraničních obchodních operací;

7.   zdůrazňuje, že je nezbytné dále rozvinout minimální standardy v oblasti zaměstnaneckých práv; je si vědom toho, že před základními sociálními právy nemají přednost ani ekonomické svobody ani pravidla hospodářské soutěže;

8.   poukazuje na to, že sociální politika by měla zahrnovat taková klíčová opatření, jako jsou lepší rovnováha mezi silnějšími sociálními právy a svobodami, boj proti diskriminaci a podporu rovnosti, jakož i modernizaci a reformu evropských sociálních modelů a zároveň i posilování jejich hodnot;

9.   připomíná, že vymezení toho, co pro členský stát představují "ustanovení, jež mají zásadní význam pro ochranu politického, sociálního a ekonomického pořádku" je politickou záležitostí a mělo by být provedeno demokraticky legitimním postupem; proto vyzývá Komisi, aby zahájila otevřenou diskusi ve snaze vyjasnit, co tato obecná ustanovení veřejného pořádku představují, a případně navrhnout právní předpisy;

10.   domnívá se, že v současné době by se neměly snižovat sociální výdaje, ale měly by se spíše posilovat strukturální reformy; dodává, že EU by měla podpořit infrastrukturu sociálních modelů členských států, včetně sociálních služeb obecného zájmu, tím, že opětovně zdůrazní, jaký má všeobecný přístup k nim a jejich kvalita a udržitelnost význam;

11.   s politováním konstatuje, že ačkoli finanční krize ukázala, že státní intervence je pro zachování hospodářské činnosti a posílení sociální soudržnosti důležitá, Komise nezabezpečila budoucnost a klíčovou úlohu veřejných služeb v Evropské unii a nepředložila návrh rámcové směrnice o službách obecného zájmu;

12.   vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh, jehož cílem bude zabezpečit právní jistotu sociálních služeb obecného zájmu;

13.   zdůrazňuje, že je nezbytné najít způsoby, jak modernizovat a reformovat systémy sociálního zabezpečení jednotlivých států s cílem vymýtit chudobu v dlouhodobém horizontu, zejména pokud jde o přiměřený minimální příjem, důchodové zabezpečení a zdravotní péči; zdůrazňuje, že je možné posílit finanční udržitelnost minimální mzdy a důchodových systémů i kvalitu a efektivnost zdravotnictví zlepšením jejich organizační struktury a přístupu k těmto službám, posílením spolupráce mezi veřejným a soukromým odvětvím, dodržováním zásady subsidiarity a podporou zvýšeného úsilí o vytvoření systémů progresivního zdanění za účelem omezení nerovnosti;

14.   konstatuje, že některé členské státy již zavedly pojem minimální mzdy; domnívá se, že by z jejich zkušeností mohly čerpat ostatní členské státy; vyzývá členské státy, aby zajistily podmínky pro zapojení všech občanů do společnosti a hospodářského života a zejména aby vytvořily předpisy upravující záležitosti, jako je minimální mzda, nebo v závislosti na vnitrostátních tradicích jinou zákonnou a obecně závaznou úpravu či kolektivní smlouvy, které pracovníkům na plný úvazek umožňují vést ze svých příjmů důstojný život;

15.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, aby všichni občané měli přístup k základním bankovním službám;

16.   je toho názoru, že sport a kulturní aktivity představují základní nástroje sociálního začlenění, které přispívají k osobnímu rozvoji, podporují společenskou prospěšnost a rozvíjejí talenty;

17.   žádá Komisi, že zajistí, aby otázky životního prostředí a péče o zdraví byly rychle začleněny do všech politik Unie s cílem zajistit vysoký stupeň ochrany zdraví a životního prostředí v souladu s ustanoveními Smlouvy o ES;

18.   podporuje záměr Komise rozšířit sociální agendu na nové oblasti; vyjadřuje politování nad tím, že otázka ochrany životního prostředí je příliš často zohledňována pouze v souvislosti se změnami klimatu; vítá obnovená prohlášení Komise na podporu udržitelné nízkouhlíkové ekonomiky, lituje však, že návrh Komise neobsahuje žádná konkrétní opatření, která by zohledňovala sociální a zdravotní dopady ekologické a klimatické krize;

19.   zdůrazňuje, že extrémní chudobu a sociální vyloučení, jež z ní vyplývá, nelze posuzovat pouze z ekonomického hlediska na základě čísel, ale že musí být chápány také z hlediska lidských a občanských práv; uznává, že zásada volného pohybu kapitálu a zboží sama o sobě nemůže vymýtit chudobu a zvláště chronickou chudobu (zejména pokud je trvalého rázu) a že lidé, jichž se extrémní chudoba dotýká, ztrácejí příležitosti, nemohou se plně účastnit života ve společnosti a stávají se lhostejnými vůči svému okolí;

Sociální politika a politika zaměstnanosti

20.   vítá návrhy Komise obsažené v balíčku, který se zabývá otázkou slaďování soukromého a pracovního života a který je uplatňován od konce roku 2008; vyzývá Komisi, aby vydala doporučení pro členské státy, které viditelně zaostávají za cíli barcelonského zasedání Evropské rady z roku 2002, pokud jde o zajišťování péče o děti pro rok 2010; žádá Komisi, aby nadále prosazovala otevřenost zaměstnavatele vůči flexibilním pracovním opatřením, lepší využívání informačních a komunikačních technologií a znalostí v tomto oboru, jakož i optimalizaci nových způsobů organizace práce, a podpořila tak pružnější režim práce a jeho soulad s podnikáním, správou a dobou vyučování;

21.   vyzývá Komisi, aby podala návrh zabývající se otázkou lepšího slaďování soukromého, rodinného a pracovního života, kterého by bylo možné dosáhnout lepším využíváním informačních a komunikačních technologií a rozvíjením znalostí v tomto oboru a optimalizací nových způsobů organizace práce, přičemž by současně zohlednila potřeby a kvalitu života dětí a současně podpořila účinnější ochranu zaměstnanosti, který potvrdí právo rodičů a pečovatelů na flexibilní pracovní modely, jež by odpovídaly jejich potřebám, a aby věnovala zvláštní pozornost přístupu osob s nízkými příjmy a s nejistým nebo málo kvalitním zaměstnáním;

22.   vyjadřuje politování nad nedostatečnou schopností politik EU a členských států řešit rostoucí chudobu, zejména u dětí;

23.   vyzývá členské státy, aby v zájmu sociálního začlenění zavedly systém minimální mzdy založený na zásadě subsidiarity a proporcionality;

24.   navrhuje, že nové demografické problémy by bylo možné řešit nápravou situace žen, které žijí v chudobě, které mají nerovný a nedostatečný přístup k potravinám, bydlení, vzdělávání a odměňování a které se potýkají s problémem, jak sladit práci se svým rodinným a soukromým životem;

25.   vyzývá k přijetí účinnějších opatření, jež by předcházela předčasnému zanechání studia a pomáhala bojovat proti tomuto jevu, přičemž navrhuje uplatnit motto "studium se vyplatí"; žádá účinnější organizaci vzdělávacích systémů a školních osnov, které budou lépe odpovídat budoucímu pracovnímu trhu, jakož i potřebám společnosti a technologickému vývoji; vyzývá k další podpoře koncepce náhradního školního vzdělávání, jakož i neformálního a neoficiálního vzdělávání, jež prokazatelně vede k vyšší účasti mladých lidí a dospělých, než je tomu u tradičního školního prostředí, což by přispělo ke snížení míry zanechání studia v Evropské unii; za tímto účelem vyzývá k dlouho očekávanému odstranění veškerých nerovností v příležitostech ve vzdělávacích systémech EU, zejména k odstranění nízké úrovně vzdělávání a odděleného vzdělávání, jež mají nevratné negativní dopady na marginalizované skupiny, zejména na Romy;

26.   trvá na tom, že je zapotřebí přijmout účinnější opatření v oblasti celoživotního vzdělávání a odborné přípravy s cílem lépe poskytnout zejména méně kvalifikovaným občanům potřebnou kvalifikaci pro hladký a nediskriminační (opětovný) vstup na pracovní trh a přispět k sociální inovaci; navrhuje, aby byl kladen důraz na podnikatelské dovednosti, zejména na podnikání žen a mladých lidí, znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, finanční gramotnost a jazykové znalosti;

27.   zdůrazňuje potřebu zlepšit vzdělávání v EU urychlením procesu kompatibility a komparability vzdělávacích systémů členských států, a usnadnit tak vzájemné uznávání odborných kvalifikací a standardů;

28.   domnívá se, že politiky aktivního sociálního začlenění musí mít rozhodující vliv na vymýcení chudoby a sociálního vyloučení, a to jak pokud jde o placené zaměstnance ("chudí pracující"), tak pokud jde o osoby, které nemají placené zaměstnání;

29.   zdůrazňuje, že je nezbytné podporovat spolupráci mezi vysokými školami a podniky, neboť je třeba zajistit, aby tito partneři vzájemně spolupracovali a aby se navzájem podporovali ku prospěchu svých vlastních organizací, zaměstnanců a studentů; domnívá se, že je třeba vytvořit vazbu mezi vysokoškolskými studijními programy a podnikatelským světem a že podniky by měly mít mimo jiné možnost doplňovat studijní programy, nabízet stáže, pořádat pro studenty dny otevřených dveří atd.;

30.   upozorňuje, že k začlenění mladých a starších lidí, žen, dlouhodobě nezaměstnaných osob a znevýhodněných skupin do pracovního trhu je nezbytné najít vyváženější vztah mezi pracovní flexibilitou, sociálním zabezpečením a potřebou zajistit důstojnou mzdu; navrhuje, aby členské státy při provádění vnitrostátních strategií flexikurity zohlednily usnesení Parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 k obecným zásadám flexikurity;

31.   domnívá se, že zejména v době finanční a hospodářské krize, jež často vede k propouštění a restrukturalizaci, je nanejvýš důležitá účast pracovníků na rozhodovacím procesu v podnicích, které ovlivňují jejich pracovní místa a životní podmínky; vítá nedávnou revizi(15) směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství(16); znovu opakuje svou výzvu k dalšímu posilování činnosti evropských rad zaměstnanců, jak je uvedeno v jeho usnesení ze dne 4. září 2001 o uplatňování zde směrnice 94/45/ES(17);

32.   zdůrazňuje, že sociální politika a politika zaměstnanosti by měly podporovat vytváření pracovních míst a měly by být okamžitě aktivovány, aby tak reagovaly na stávající hospodářskou krizi a zajistily pracovní příležitosti a příležitosti ke vzdělání a aby zmírňovaly ztrátu příjmů; domnívá se, že by tyto politiky měly aktivně motivovat občany k hledání pracovních příležitostí či k zahájení vlastní podnikatelské činnosti; domnívá se, že by členské státy měly za tímto účelem zvážit dostupné nástroje financování, jako jsou úvěrové záruky, snížení úrokových sazeb či poskytování jednorázových dávek v nezaměstnanosti, jež vedle zmírňování ztráty příjmů poskytují také příležitosti ke vzdělávání, které nezaměstnaným osobám pomohou nalézt nové zaměstnání; připomíná ucelený přístup Komise k aktivnímu začlenění, jenž zahrnuje přiměřenou podporu příjmu, přístup na trhy práce pro všechny a kvalitní sociální služby;

33.   vyzývá Komisi, aby se ujala iniciativ, které povedou k jednoznačnému rozlišení mezi zaměstnavateli, skutečně samostatně výdělečně činnými osobami a malými podnikateli na straně jedné a zaměstnanci na straně druhé;

34.   zdůrazňuje naléhavou potřebu podporovat matky prostřednictvím rodinných přídavků na děti po dobu dětství a vytvořením vhodného rámce pro jejich návrat na pracovní trh, a zároveň věnovat zvláštní pozornost matkám samoživitelkám vzhledem k jejich zranitelnosti;

35.   zdůrazňuje, že sociální ekonomika jakožto další forma podnikání zásadním způsobem přispívá k trvale udržitelnému evropskému hospodářství tím, že spojuje ziskovost a solidaritu; dodává, že sociální podniky potřebují jistý právní rámec; zdůrazňuje, že pro sociální oblast je velmi přínosná dobrovolná práce, zejména v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení a v poskytování pomoci znevýhodněným skupinám ve společnosti;

36.   zdůrazňuje, že ne všichni lidé jsou schopni pracovat a že v současné době ani nejsou pracovní místa pro všechny, a znova potvrzuje, že je důležité provést doporučení 92/441/EHS, které bylo potvrzeno na zasedání Rady 11 a 12 prosince 2008, o poskytování dostatečných prostředků a sociální pomoci, aby člověk mohl žít způsobem slučitelným s lidskou důstojností, a to zavedením systémů minimálního příjmu ve všech členských státech a zvýšením úrovní pro zajištění přístupu a přiměřenosti;

37.   věří, že rozvoj mikroúvěrů může významně přispět k zahájení samostatné výdělečné činnosti (dlouhodobě) nezaměstnaných; zdůrazňuje, že mikroúvěry již nezaměstnaným osobám pomohly v mnoha těchto situacích k jejich opětovnému zařazení se do pracovního života a že jejich poskytování je v souladu s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost; vyzývá Komisi, aby zlepšila shromažďování a přístupnost informací o možnostech a dostupnosti mikroúvěrů a aby se aktivně zaměřila na ty společenské skupiny, které by měly z nabídky mikroúvěrů největší užitek a které je potřebují nejvíce;

38.   vyzývá k podpoře větší provázanosti mezi uplatňováním flexikurity a posilováním sociálního dialogu, přičemž by měly být dodržovány národní zvyklosti a postupy;

39.   trvá na odstranění administrativních překážek pro malé a střední podniky; vyzývá k dalšímu provádění zásad navrhovaných ve sdělení Komise o iniciativě Small Business Act pro Evropu;

40.   ačkoli plně uznává příslušnost členských států v oblasti mzdové politiky, navrhuje, aby sociální partneři na vnitrostátní úrovni projednali nové metody mzdových politik, které by mohly zvrátit stávající pokles poměru mezi mzdami a zisky a zahrnovat vyšší finanční podíl zaměstnanců na zisku společností, a to uplatňováním systémů zmírňujících dopad inflace; domnívá se, že takovéto systémy by mohly umožnit převádění mimořádných příjmů zaměstnanců do zvláštních kapitálových fondů vytvořených podniky; vyzývá k diskusi o tom, jakým způsobem pobízet podniky k uplatňování těchto metod, a dále vyzývá k diskusi o právním rámci, který upraví přístup zaměstnanců k těmto prostředkům tak, aby je využívali postupně; připomíná sociálním partnerům význam obnoveného závazku ke mzdám umožňujícím důstojný život, které zaručují minimální mzdu výrazně nad úrovní přiměřené příjmové hladiny, aby lidé získali možnost vymanit se z chudoby a mít prospěch z práce;

41.   trvá na tom, že pokrok v oblasti nediskriminace a rovných příležitostí spočívá jak ve zdravém legislativním základu, tak v řadě politických nástrojů, a že nediskriminace i rovné příležitosti musí být zahrnuty do všech aspektů obnovené sociální agendy;

42.   žádá Komisi, aby vypracovala studie o střednědobém a dlouhodobém dopadu mobility znalostí ve snaze využít výsledků jako silné základny pro opatření ke zmírnění negativních dopadů;

Přistěhovalectví

43.   upozorňuje na skutečnost, že přistěhovalectví může mít v zemích původu negativní vliv na jejich rozvoj (případný odliv mozků), včetně vlivu na rodinné struktury, zdravotnictví, vzdělávání a výzkum; na druhé straně připomíná důsledky ekonomické krize, pokud jde o nerovnováhu pracovních trhů hostitelských zemí;

44.   zdůrazňuje význam etického náboru ze třetích zemí, zejména pokud jde o zdravotnické odborníky, a vyzývá členské státy, které tak dosud neučinily, aby vypracovaly kodex chování pro mezinárodní nábory;

45.   zdůrazňuje, že dlouhodobý vliv přistěhovalectví na demografické změny je těžce odhadnutelný, neboť závisí na proměnlivosti migračních toků, slučování rodin a míře plodnosti;

46.   domnívá se, že jsou-li přistěhovalci legálně zaměstnáni, mohou přispívat k udržitelnému rozvoji systému sociálního zabezpečení a rovněž mohou získat nárok na důchod a sociální práva;

47.   zdůrazňuje, že k tomu, aby byla přistěhovalecká politika založená na lidských právech úspěšná, musí podporovat ucelenou a účinnou strategii začlenění migrantů na základě rovných příležitostí a měla by zabezpečit jejich základní práva a rovnováhu mezi právy a povinnostmi;

48.   vítá návrh Komise na postih zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají státní příslušníky třetích zemí s nelegálním pobytem; zdůrazňuje význam boje proti vykořisťování těchto státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem a respektování práv těch, kteří se nacházejí ve zranitelné situaci; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby podporovala příležitosti k zákonnému zaměstnávání příslušníků třetích zemí s legálním pobytem;

49.   vítá návrh směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (KOM(2008)0414); upozorňuje však na skutečnost, že směrnice nesmí vést k větší diskriminaci občanů Unie na základě jejich ekonomického postavení;

50.   domnívá se, že aktivnější provádění a prosazování stávajících pracovněprávních předpisů podle vnitrostátního práva, práva Společenství a úmluv Mezinárodní organizace práce musí být pro orgány EU a členské státy prioritou;

51.   zdůrazňuje, že je nutné, aby EU dále posílila antidiskriminační zákony; vyzývá Komisi, aby podnítila výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy s ohledem na podporu dalšího úspěšného začlenění migrantů; připomíná, že zejména v období těžké hospodářské situace je neúměrně postižena nejzranitelnější část obyvatel, mezi něž často patří migranti;

EU na externí úrovni

52.   věří, že EU by ve svých vnějších vztazích mohla plnit proaktivnější úlohu, pokud jde o prosazování základních sociálních a environmentálních standardů; je přesvědčen o tom, že je nezbytné vyvíjet další úsilí, pokud jde o mechanismy v oblasti prevence, dohledu a sankcí za porušování těchto standardů;

53.   domnívá se, že EU by mohla učinit více pro ovlivnění mezinárodního programu týkajícího se programu pro důstojnou práci a aktivně prosazovat dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce, lidských práv a základních svobod a že její snaha může přispět k zajištění světového míru a také ochrany zájmů a hodnot EU;

54.   zdůrazňuje skutečnost, že rozvoj právního rámce Společenství, ať už prostřednictvím primárních či sekundárních právních předpisů, by v žádném případě neměl být v rozporu s mezinárodními závazky v rámci úmluv MOP;

55.   poukazuje na to, že EU by měla usilovat o proces globalizace vyznačující se větší mírou sociálního začlenění a větší hospodářskou a environmentální udržitelností; podotýká, že způsob, jakým společnosti podnikají, nemá pouze velké hospodářské dopady, ale také významné dopady sociální, a to jak v rámci EU, tak i v třetích zemích, zejména v zemích rozvojových; naléhá proto na Komisi, aby aktivně prosazovala koncepci sociální odpovědnosti podniků, buď prostřednictvím podpory nezávazných pravidel, nebo případně prostřednictvím legislativních návrhů;

Strukturální fondy

56.   navrhuje zvýšit potenciál strukturálních fondů zjednodušením a zlepšením postupů a jejich pružnosti a potenciál rozměru sociální integrace, s cílem pomoci členským státům optimalizovat výsledky sociální politiky a politiky zaměstnanosti; vyzývá členské státy a regiony, aby plně zapojily partnery podle článku 16 obecného nařízení o strukturálních fondech(18); důrazně doporučuje zpřístupnit partnerům Evropský sociální fond (ESF) na budování kapacit;

57.   zdůrazňuje, že obnovená sociální agenda musí přijmout jasný závazek, že strukturální fondy a fondy soudržnosti EU pomohou k dosažení cílů sociální agendy; žádá proto členské státy, aby Evropský sociální fond a veškeré další strukturální fondy využívaly ve snaze zlepšit nejen zaměstnatelnost lidí, ale také sociální infrastrukturu;

58.   uznává, že strukturální fondy z velké části zůstávají hlavním nástrojem financování plnění sociálních cílů; žádá Komisi a členské státy, aby prosazovaly provázanost s jinými programy a podporovaly soudržnost víceletých rámcových programů, jako je Daphne, Progress, program veřejného zdraví a program "Evropa pro občany";

59.   žádá, aby zvláštní pozornost byla věnována oblastem, na které měla globalizace největší dopad, a také oblastem v nových členských státech, které procházejí procesem sociálního sbližování;

60.   domnívá se, že program Progress by mohl přispět k lepšímu posouzení modernizace evropských sociálních modelů vyhodnocením pilotních projektů;

61.   domnívá se, že v důsledku volného pohybu osob na vnitřním trhu se v některých částech EU, a zejména ve větších městech, objevují nové problémy v souvislosti se zajišťováním sociální ochrany v situaci nouze pro osoby, které nejsou schopny se uživit, což vytváří velký tlak na (charitativní) soukromé a veřejné služby poskytující pomoc v nouzi, například bezdomovcům nebo marginalizovaným skupinám obyvatel v naší společnosti;

Opatření přispívající k dosažení cílů
Sociální a občanský dialog

62.   zdůrazňuje, že flexibilita občanů a jejich vůle přijmout změnu může být větší díky vzájemnější důvěře, kterou lze získat na základě účinnějšího a transparentnějšího sociálního dialogu, a díky účinnější participativní demokracii uplatňované při navrhování a provádění politik;

63.   domnívá se, že pro sociální dialog je zvlášť důležité podporovat politiky v oblasti zdraví a bezpečnosti práce a obecně podporovat zlepšení kvality života na pracovišti; vyzývá Komisi, aby zahájila diskusi o tom, jak do sociálního dialogu zapojit ty, kteří nejsou zaměstnáni na plný úvazek (jako dočasné pracovníky, pracovníky na částečný úvazek, pracovníky na dobu určitou);

64.   vzhledem k tomu, že výsledky jednání evropských sociálních partnerů nejsou příliš známy a zveřejňovány, vyzývá k prosazování informovanosti o výsledcích sociálního dialogu, což pomůže posílit jeho vliv a podpoří jeho rozvoj;

65.   je přesvědčen o tom, že kultura spolupráce, která na trhu práce nahrazuje kulturu konfliktu, by měla být nadále podporována prosazováním sociálního dialogu;

66.   je přesvědčen o tom, že organizace občanské společnosti a chudí a sociálně vyloučené osoby musí být bezprostředněji a rovnocenně zapojeni do diskusí o hospodářském a sociálním modelu;

67.   poukazuje na to, že sociální partneři by se měli za účelem dosažení dlouhodobé udržitelné strategie snažit pracovat s víceletými plány opírajícími se o specifické harmonogramy a lhůty;

68.   vyzývá k široké diskusi o sociální agendě na období po roce 2010, která by probíhala mezi evropskými zúčastněnými stranami, vnitrostátními správními orgány, zaměstnavateli a zaměstnanci a občanskou společností;

69.   poukazuje na to, že by členské státy měly podporovat nové změřitelné a kvantitativní sociální cíle v Lisabonské strategii na období po roce 2010, včetně závazků k práci na vymýcení chudoby a sociálního vyloučení a vytvoření nového paktu sociálního pokroku, který by stanovil cíle a architekturu pro novou sociálně udržitelnou a globálně spravedlivou EU, jež by měla vybudovat a posilovat sociální OMC jako klíčový pilíř;

70.   poukazuje na to, že podniky hrají v EU významnou úlohu jak v oblasti hospodářské, tak v oblasti sociální; nabádá proto k prosazování sociální odpovědnosti podniků a upozorňuje na potřebu rychlého pokroku, pokud jde o kvalitní práci, včetně mezd umožňujících důstojný život, aby byl podpořen sociální model a aby se zabránilo sociálnímu dumpingu;

71.   upřednostňuje účinný dialog mezi Parlamentem a organizacemi občanské společnosti, navrhuje, že takový dialog je ovšem nezbytné vést také na ústřední, regionální a místní úrovni členských států;

72.   podotýká, že Evropský rok dobrovolnické práce by byl ideální příležitostí ke kontaktu EU s organizacemi občanské společnosti; vyzývá Komisi, aby připravila podmínky pro to, aby byl rok 2011 vyhlášen Evropským rokem dobrovolnické práce, a aby co nejdříve předložila příslušný legislativní návrh;

73.   domnívá se, že organizace občanské společnost by měla být zapojována již od samotného zahájení rozhodovacích procesů, že informace by měly být veřejně přístupné, že by měla být uplatňována oboustranná zpětná vazba a že rozsah změny je třeba účastníkům jednoznačně objasnit;

74.   zdůrazňuje význam a hodnotu procesu konzultace jakožto účinného nástroje pro umožnění přímého zapojení občanů do politického procesu na úrovni EU; vyzývá Komisi, aby přijala další kroky pro zvýšení informovanosti o budoucích konzultacích EU prostřednictvím médií a dalších vhodných fór na vnitrostátní, regionální a místní úrovni;

75.   navrhuje, že je naléhavě nutné, aby evropské orgány, sociální partneři na národní úrovni a organizace občanské společnosti přijaly "sociální pakt", jehož náplní by bylo přijímat sociální opatření s realistickými a závaznými cíli a ukazateli;

76.   podotýká, že občanská angažovanost má své počátky již v dětství a vyzývá k podpoře struktur a iniciativ s účastí dětí a mládeže na místní, regionální a vnitrostátní úrovni;

Právo EU

77.   zdůrazňuje, že je třeba, aby se pokročilo v otázce nařízení týkajícího se koordinace systémů sociálního zabezpečení, směrnice o přenositelnosti práv na důchodové zabezpečení a návrhu směrnice o provádění zásady rovného zacházení bez ohledu na náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci a aby práce na těchto právních předpisech byla dokončena;

78.   vyzývá ke zlepšení legislativního procesu na úrovni EU, a to tak, aby bylo zřejmé, proč je přijetí opatření na úrovni EU nezbytné, k zajištění kvality obsahu a provádění přísného a nezávislého posouzení dopadů zahrnujícího sociální, environmentální a hospodářské dopady; vyzývá zejména k účinnému provedení interinstitucionální dohody z roku 2003 o zdokonalení tvorby právních předpisů(19);

79.   zdůrazňuje, že by prioritou měla být účinná spolupráce mezi členskými státy a účinné sledování provádění práva EU;

80.   domnívá se, že má-li být legislativní proces na úrovni EU lepší, měl by aktivně usilovat o zapojení organizací občanské společnosti a odpovídat potřebám občanů, protože tímto způsobem je možné EU občanům přiblížit;

Otevřená metoda koordinace (OMC)

81.   domnívá se, že hospodářské a sociální politiky by měly být na úrovni EU lépe provázány, přičemž by měly být potvrzeny původní cíle Lisabonské agendy a potřeba zajistit, aby hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti aktivně přispívaly k vymýcení chudoby a sociálního vyloučení;

82.   zdůrazňuje potřebu přijmout právně závaznou chartu základních sociálních práv;

83.   připomíná, že podle Lisabonské smlouvy by při stanovování a provádění politik EU měly být zohledňovány nejpodstatnější prvky sociální politiky;

84.   domnívá se, že Lisabonská strategie na období po roce 2010 by měla obsahovat posílenou OMC a žádá Komisi, aby dále vybízela členské státy ke stanovení vnitrostátních kvantifikovaných cílů, zejména pokud jde o snižování chudoby a posílení sociálního začlenění, podporovaných zejména novými měřitelnými a kvantitativními ukazateli;

85.   vyzývá Radu a Komisi, aby vytvořily příležitosti pro skutečné zapojení Parlamentu do tvorby Lisabonské strategie na období po roce 2010;

o
o   o

86.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0544.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0513.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2009)0039.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2008)0556.
(5) Přijaté texty, P6_TA(2008)0467.
(6) Úř. věst. L 245, 26.8.1992, p. 46
(7) Úř. věst. C 297E, 20.11.2008, s. 174.
(8) Úř. věst. C 282E, 6.11.2008, s. 463.
(9) Úř. věst. C 102E, 24.4.2008, s. 321.
(10) Úř. věst. C 233E, 28.9.2006, s. 130
(11) Přijaté texty, P6_TA(2008)0286.
(12) Úř. věst. C 301E, 13.12.2007, s. 45.
(13) Přijaté texty, P6_TA(2008)0163.
(14) Úř. věst. L 303, 2.12.2000, p. 16.
(15) Směrnice 2009/38/EC (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).
(16) Úř. věst. L 254, 30.9.1994, s. 64.
(17) Úř. věst. C 72E, 21.3.2002, s. 68.
(18) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, p. 25).
(19) Úř. věst. C 321, 31.12.2003, p. 1.


Aktivní začleňování osob vyloučených z trhu práce
PDF 262kWORD 111k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o aktivním začleňování osob vyloučených z trhu práce (2008/2335(INI))
P6_TA(2009)0371A6-0263/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. října 2008 o doporučení Komise o aktivním začleňování lidí vyloučených z trhu práce (KOM(2008)0639),

–   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na články 99, 137 a 141 této smlouvy,

–   s ohledem na doporučení Komise 2008/867/ES ze dne 3. října 2008 o aktivním začleňování osob vyloučených z trhu práce(1),

–   s ohledem na doporučení Rady 92/441/EHS ze dne 24. června 1992 o společných kritériích, pokud jde o dostatečné prostředky a sociální pomoc v systémech sociální ochrany(2),

–   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu konaného ve dnech 11. a 12. prosince 2008,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. února 2009 nazvané "Návrh společné zprávy o sociální ochraně a sociálním začlenění 2009 (KOM(2009)0058)" a pracovní dokument útvarů Komise ze dne 24. února 2009 nazvaný " Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začlenění 2008; profily zemí" (SEK(2009)0255),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 30. listopadu 2006 o postavení zdravotně postižených osob v rozšířené Evropské unii: Evropský akční plán 2006-2007(3),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2006 o zlepšení duševního zdraví obyvatelstva. Na cestě ke strategii duševního zdraví pro Evropskou unii(4),

–   s ohledem na pokrok dosažený v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU ohledně provedení směrnic 2000/43/ES a 2000/78/ES,

–   s ohledem na Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků,

–   s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi,

–   s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením,

–   s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání(5),

–   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Barceloně konaného ve dnech 15. a 16. března 2002,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. října 2007 nazvané "Modernizace sociální ochrany pro větší sociální spravedlnost a hospodářskou soudržnost: další pokrok v aktivním začleňování lidí nejvíce vzdálených trhu práce" (KOM(2007)0620) a na usnesení Parlamentu ze dne 9. října 2008 o podpoře sociálního začlenění a boji proti chudobě v EU, včetně dětské chudoby(6),

–   s ohledem na doporučení evropských sociálních partnerů ve zprávě ze dne 18. října 2007 nazvané "Klíčové výzvy, kterým čelí evropské trhy práce: společná analýza evropských sociálních partnerů",

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. února 2007 nazvané "Vyhodnocení sociální reality – Průběžná zpráva určená zasedání Evropské rady na jaře v roce 2007" (KOM(2007)0063) a usnesení Parlamentu ze dne 15. listopadu 2007 o této otázce(7),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2008 nazvané "Obnovená sociální agenda: Příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století" (KOM(2008)0412) a usnesení Parlamentu ze dne 6. května 2009 k této otázce(8),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. října 2006 nazvané "Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí v EU" (KOM(2006)0574) a usnesení Parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o budoucnosti systémů sociálního zabezpečení a důchodů: jejich financování a tendence k individualizaci(9),

–   s ohledem na své prohlášení ze dne 22. dubna 2008 o zamezení bezdomovectví na ulicích(10),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2007 o podpoře slušné práce pro všechny(11),

–   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1098/2008/ES ze dne 22. října 2008 o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)(12),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2009 o sociální ekonomice(13),

–   s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/962/ES ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení(14),

–   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního vzdělávání(15),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2008 o vzdělávání dospělých: Na vzdělávání není nikdy pozdě(16),

–   s ohledem na Protokol o službách obecného zájmu(17) připojený k Lisabonské smlouvě,

–   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0263/2009),

A.   vzhledem k tomu, že aktivní začleňování nesmí nahradit sociální začleňování, protože zranitelné skupiny, které nejsou schopny účasti na trhu práce, mají právo na důstojný život a plnohodnotnou účast ve společnosti, a proto musí mít k dispozici minimální příjem a přístupné a cenově dostupné sociální služby vysoké kvality, bez ohledu na schopnost účasti jednotlivce na trhu práce,

B.   vzhledem k tomu, že aktivní začleňování se nevztahuje pouze na schopnost jednotlivce, ale také na způsob, jakým je uspořádána společnost; a že je proto nutné se zabývat také strukturálními příčinami vyloučení, včetně diskriminace a nedostatečného poskytování služeb,

C.   vzhledem k tomu, že zřejmé vyloučení z trhu práce může být důsledkem nedostatku vhodných a důstojných pracovních možností, nikoli důsledkem nedostatku osobního úsilí,

D.   vzhledem k tomu, že integrace na trhu práce nesmí být předpokladem pro získání nároku na minimální příjem a přístupu k sociálním službám vysoké kvality; vzhledem k tomu, že minimální příjem a přístup k sociálním službám vysoké kvality jsou nezbytným předpokladem pro integraci na trhu práce,

E.   vzhledem k tomu, že osobami nejvíce vzdálenými trhu práce bývají často lidé s četnými a komplexními potřebami, potížemi nebo znevýhodněním, jako je dlouhodobá závislost na nízkém nebo nepřiměřeném příjmu, dlouhodobá nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání a negramotnost, vyrůstání ve zranitelné rodině, zdravotní postižení, špatný zdravotní stav, život v oblastech s vícenásobným znevýhodněním, nejisté podmínky bydlení, bezdomovectví, rasismus a diskriminace, a proto je nutné, aby strategie pro začlenění odrážely odlišnosti mezi vyloučenými osobami,

F.   vzhledem k tomu, že sociální vyloučení a vyloučení z trhu práce má závažný dopad na duševní zdraví dotčených lidí, a vzhledem k tomu, že dlouhodobě nezaměstnaní lidé jsou více ohroženi depresí a jinými poruchami duševního zdraví,

G.   vzhledem k tomu, že osoby, které jsou vzdáleny od trhu práce, velmi potřebují odborné vzdělání, buď z důvodu, že jejich školní vzdělání bylo nepřiměřené, nebo proto, že strávily příliš mnoho času mimo trh práce, a nejsou proto již schopny své vzdělání efektivně uplatnit,

H.   vzhledem k tomu, že nejzranitelnější osoby bývají často postiženy podmíněností aktivačních politik, a vzhledem k tomu, že je nutné tyto účinky monitorovat a usilovat o zamezení nepříznivých dopadů na zranitelné skupiny,

I.   vzhledem k tomu, že opatření v rámci aktivního začleňování musí být rovněž v souladu s rozvojem EU a vnitrostátními cíli v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení,

J.   vzhledem k tomu, že většina domácností je vedena ženami, většina rodičů samoživitelů jsou ženy a většina pečovatelů jsou také ženy; vzhledem k tomu, že politiky aktivního začleňování vyžadují komplexní soubor opatření, který by umožnil ženám nejvíce vzdáleným trhu práce využívat v praxi strategie aktivního začleňování; vzhledem k tomu, že situace žen na trhu práce přímo souvisí s chudobou spojenou s věkem, která postihuje zejména ženy,

K.   vzhledem k tomu, že v dobách hospodářského poklesu a rostoucí nezaměstnanosti existuje riziko, že velký počet dalších osob bez práce rozšíří řady obyvatel, kteří již trpí chudobou, a dále riziko vyloučení z trhu práce, zejména pro nejzranitelnější sociální skupiny, jako jsou ženy, starší osoby nebo osoby se zdravotním postižením; vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby politika sociálního začleňování a související politika trhu práce byly uskutečňovány v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy za použití integrovaného a soudržného přístupu; vzhledem k tomu, že část veřejných finančních prostředků by měla být použita k udržování a zlepšování investic v sociální oblasti, ve zdravotnictví, školství a v oblasti dalších základních sociálních služeb a služeb obecného zájmu,

L.   vzhledem k tomu, že názor, že nejlepším východiskem z vyloučení je mít práci, může být skutečně platný pouze tehdy, je-li uvedená práce udržitelná, kvalitní a náležitě odměňována; vzhledem k tomu, že zásada "za stejnou práci stejný plat" je i nadále nedostatečně uplatňována,

M.   vzhledem k tomu, že osoby pečující o rodinu poskytují nezbytné pečovatelské služby, vzdělání a podporu mimo systém zaměstnanosti, bez příjmu či sociálních práv, a že postrádají právo na opětovný vstup na trh práce a na získání uznání dovedností nabytých nebo rozvinutých v průběhu období péče o rodinu,

1.   vítá skutečnost, že Komise opírá své doporučení 2008/867/ES o doporučení 92/441/EHS, v němž je uznáno základní právo jednotlivce na dostatečné prostředky a pomoc při zajištění důstojného života a v němž jsou definovány společné zásady provádění tohoto práva; podporuje společné zásady a praktické pokyny uvedené v doporučení 2008/867/ES o strategii aktivního začleňování založené na třech pilířích, totiž na podpoře přiměřeného příjmu, trzích práce přístupných všem a přístupu ke kvalitním službám; zejména upozorňuje, že každá strategie aktivního začleňování musí být založena na těchto zásadách: na právech jednotlivce, úctě k lidské důstojnosti a zásadách nediskriminace, rovnosti příležitostí a rovného postavení žen a mužů; na podpoře integrace na trhu práce spojené s plnou účastí ve společnosti; a na uskutečňování zásad kvality, přiměřenosti a dostupnosti v rámci všech tří pilířů;

2.   souhlasí s Radou, že je nutné zlepšit provádění doporučení 92/441/EHS v otázce minimálního příjmu a sociálních transferů; že sociální pomoc by měla zajistit přiměřený minimální příjem pro důstojný život, a to alespoň na úrovni převyšující úroveň "ohrožení chudobou" a dostatečné, aby se lidé zbavili chudoby, a že by se měla zlepšit situace v oblasti pobírání dávek;

3.   vítá rozsudek Soudního dvora Evropských společenství ze dne 17. července 2008 ve věci C-303/06 týkající se pečovatelů trpících diskriminací z důvodu vztahu s jinou osobou; vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly přiměřená opatření pro zajištění ochrany pečovatelů před touto diskriminací v přístupu na trh práce, a vyzývá Komisi, aby vybídla členské státy k přijetí opatření nezbytných pro zajištění souladu s rozsudkem Soudního dvora;

4.   vyzývá členské státy, aby v rámci boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení prováděly podporu přiměřeného příjmu; upozorňuje na potřebu stanovení přiměřené minimální hranice příjmu na základě doporučení 92/441/EHS a 2008/867/ES, která musí být přiměřená, transparentní, dostupná pro všechny a dlouhodobě udržitelná;

5.   považuje za zásadní, aby Komise a členské státy účinně provedly směrnici 2000/78/ES, jež vytváří právní rámec pro rovné zacházení v zaměstnání s cílem účinně bojovat proti diskriminaci v zaměstnání na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;

6.   zdůrazňuje svou žádost Radě, aby vyhlásila cíl EU v oblasti systémů minimálního příjmu a příspěvkových systémů náhrady příjmů zajišťující příjmovou podporu ve výši nejméně 60 % průměrného národního vyrovnaného příjmu, a určila časový termín, ve kterém všechny členské státy mají tohoto cíle dosáhnout;

7.   uznává, že vzájemná součinnost sociální pomoci a účasti na trhu práce je složitá, zejména tehdy, je-li dostupná práce krátkodobá, sezónní, nejistá nebo na částečný úvazek a mají-li podmínky pro přiznání nároku a systémy sociální ochrany nebo mezní daňové sazby demotivující účinek pro nástup do placeného zaměstnání a systém sociální pomoci je příliš těžkopádný, aby pružně zareagoval; naléhavě proto vyzývá k vytvoření systémů, které by jednotlivce v období přechodu účinně podporovaly, nikoli penalizovaly či odrazovaly, a nepřipravovaly je o pomoc příliš brzy po nástupu do práce;

8.   poukazuje na význam poskytování dávek sociálního zabezpečení pro zranitelné osoby schopné práce; zdůrazňuje však, že tyto dávky jsou vzhledem k zásadě subsidiarity věcí členských států;

9.   zdůrazňuje, že příjemci podpory přiměřeného příjmu a jejich rodiny budou mít možnost zabránit riziku chudoby a stát se aktivními občany, kteří přispívají k sociálnímu a hospodářskému životu a k mezigenerační solidaritě;

10.   navrhuje, aby členské státy aktivně uvažovaly o vytvoření politiky minimální mzdy za účelem řešení problému s rostoucím počtem "pracujících chudých" a poskytly reálnou vyhlídku osobám, které jsou vzdáleny trhu práce;

11.   domnívá se, že aktivní začleňování vyžaduje snížení nerovností mezi regiony a oblastmi v rámci Společenství prostřednictvím urychlené rehabilitace oblastí postižených hospodářskou krizí a prostřednictvím rozvoje venkovských oblastí;

12.   vyzývá členské státy, aby přijaly opatření pro boj proti nelegálnímu nebo "submerznímu" zaměstnávání, které postižené osoby vylučuje z využívání některých sociálních nástrojů a služeb;

13.   požaduje, aby politiky aktivního začleňování:

   byly v souladu s celoživotním přístupem ke vzdělávání, celoživotnímu učení, sociální politice a politice zaměstnanosti;
   byly "šity na míru", cílené a orientované na potřeby;
   byly založeny na integrovaném přístupu a měly participativní charakter; a
   respektovaly předpoklady, které jsou nezbytné k umožnění účasti bez vytváření podmínek, jež ohrožují minimální příjem nutný k životu;

14.   vyzývá Komisi, aby uvažovala o vyúčtování celkových nákladů v oblasti aktivního a sociálního začleňování, jelikož zkušenosti ukázaly, že včasné investice a preventivní opatření mohou z dlouhodobého hlediska snížit celkové náklady pro společnost; vítá skutečnost, že doporučení 2008/867/ES proto navrhuje zvýšit investice do sociálního začleňování;

15.   domnívá se, že členské státy by měly zajistit cílené dodatečné dávky pro znevýhodněné skupiny (jako jsou například osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, rodiče samoživitelé nebo domácnosti s mnoha dětmi), které by pokryly mimořádné náklady mimo jiné na osobní asistenci, používání zvláštních zařízení a zdravotní a sociální péči; dále by měly pro sociálně slabší skupiny obyvatelstva stanovit maximální ceny léků odpovídající jejich finančním možnostem; zdůrazňuje potřebu zajistit důstojnou úroveň invalidního a starobního důchodu;

16.   souhlasí, zejména vzhledem k často komplexním potřebám osob, že je nutné navrhovat a provádět v rámci aktivního začleňování opatření šitá na míru, která spojují minimální příjem, začlenění na trhu práce a sociální služby, že je nutné se zaměřit na včasnou identifikaci a preventivní opatření a že přednostní pozornost by měla být věnována nejzranitelnějším osobám;

17.   domnívá se, že při navrhování a provádění uvedených opatření by měly být brány v úvahu názory osob, na které jsou tato opatření zaměřena; vyzývá členské státy, aby posílily nevládní organizace v sociální oblasti s cílem usnadnit jejich účast na formulování a provádění politiky začleňování;

18.   vyzývá členské státy, aby vypracovaly konstruktivnější přístup k drogové politice s důrazem na prevenci, vzdělávání a péči, pokud jde o závislost, spíše než na trestní sankce;

19.   vyzývá k destigmatizaci osob s problémy v oblasti duševního zdraví a osob s poruchami učení, k podpoře duševního zdraví a kvality života, prevenci duševních poruch a k navýšení finančních prostředků pro léčbu a péči;

20.   domnívá se, že jsou nezbytná preventivní opatření zaměřená na identifikaci nejvíce ohrožených dětí a mládeže již od raného věku, tedy ještě v dostatečném předstihu před opuštěním výchovného nebo vzdělávacího zařízení, protože problémy spojené s vyloučením se v mnoha případech projevují již od nejranějšího dětství; poznamenává, že mladí lidé vyloučení ze školy mají větší sklony k asociálnímu a zločinnému chování, což umocňuje problémy se vstupem na trh práce v pozdější době; domnívá se, že široký dialog všech zúčastněných stran a podpora preventivních opatření a sociálních služeb s cílem zlepšit příležitosti pro zranitelné skupiny dětí a mládeže jsou pro úspěch politik začleňování rozhodující; zdůrazňuje rovněž význam problému vyloučení, které postihuje starší osoby, jež ztratí práci a nemohou se vrátit na trh práce;

21.   domnívá se, že by měly být náležitě zohledněny potřeby mladých lidí hledajících první pracovní místo a že by měly být na vnitrostátní úrovni přijaty politiky a opatření pro podporu přechodu z oblasti vzdělávání na trh práce; domnívá se dále, že by při práci orgánů EU a členských států s organizacemi mládeže měl být průběžně využíván strukturovaný dialog;

22.   vyzývá členské státy, aby více usilovaly o řešení problémů, jimž čelí pečovatelé, včetně práva svobodně si vybrat, zda chtějí být pečovateli a v jakém rozsahu chtějí péči poskytovat, nebo případně péči spojit s placenou prací a zaměstnáním, a včetně přístupu k systémům sociálního a důchodového zabezpečení, s cílem zabránit chudobě v důsledku poskytování péče;

23.   vítá uznání požadavku na zajištění univerzálního přístupu k cenově dostupným a vysoce kvalitním sociálním službám jakožto základního práva a podstatného prvku evropského sociálního modelu, jakož i zajištění podpory udržení osob v zaměstnání a dodržování zásad stanovených v doporučení 2008/867/ES; domnívá se, že uvedené sociální služby zahrnují zajištění stálého, finančně dostupného bydlení, dostupné veřejné dopravy, základního odborného vzdělání a zdravotních služeb, stejně jako přístupu k cenově dostupné energii a dalším síťovým službám; připomíná, že pokrok musí být založen na zaručení povinnosti univerzální služby v oblasti služeb obecného zájmu; domnívá se, že je třeba vytvořit akční plán pro vypracování rámcové směrnice EU zajišťující služby obecného zájmu, aby byly tyto požadavky zaručeny; poznamenává, že při dosahování barcelonských cílů v oblasti finančně dostupné kvalitní péče o dítě, které by měly být rozšířeny na všechny děti ze základních škol, nebylo dosaženo dostatečného pokroku; poznamenává také, že požadavky v oblasti péče o další závislé osoby nejsou také dostatečně plněny a měly by podléhat podobnému postupu;

24.   domnívá se, že boj proti diskriminaci, jíž čelí osoby v souvislosti s přístupem ke statkům, službám a zařízením je zásadní pro dosažení začlenění, a proto vítá návrh na komplexní směrnici pro potírání diskriminace mimo zaměstnání na základě věku, zdravotního postižení, sexuální orientace a náboženského vyznání nebo víry;

25.   vybízí členské státy, aby zvážily sociální zvýhodnění poplatků pro zranitelné skupiny, například v oblasti energetiky a veřejné dopravy, a také nástroje pro získávání mikroúvěrů s cílem podporovat aktivní začleňování, jakož i bezplatnou zdravotní péči a vzdělání pro osoby s problémy hmotné povahy;

26.   vyzývá členské státy, aby zvýšily profil úvěrových družstev a pomohly tak nabídnout jednotlivcům bezpečné a regulované prostředí pro ukládání a půjčování peněz a aby čelily stále problematičtějšímu zadlužování osob; vyzývá členské státy, aby zajistily právo jednotlivců na otevření finančně dostupného bankovního účtu, který je zásadním prostředkem pro účast na hospodářské činnosti i ve společnosti;

27.   vyzývá členské státy, aby osobám se zdravotním postižením poskytovaly dodatečnou podporu nezbytnou pro přístup na trh práce i při výkonu práce; vyzývá členské státy, jež tak dosud neučinily, aby podepsaly a ratifikovaly Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a její opční protokol; konstatuje, že členské státy by měly zřídit vhodné postupy a struktury pro účinné provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením na svém území;

28.   domnívá se, že mladí lidé čelí specifickým překážkám aktivního začlenění, k nimž patří neodůvodněná diskriminace související s věkem a problémy týkající se přístupu k finančně dostupným systémům odborné přípravy;

29.   vítá deinstitucionalizaci v případě zdravotně postižených osob, upozorňuje však, že tento proces vyžaduje dostatečnou úroveň kvalitních služeb na úrovni jednotlivých komunit, které podporují samostatné bydlení, právo na osobní asistenci, právo na ekonomickou nezávislost a plné zapojení do společnosti v rámci členských států;

30.   vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly dostatečné zdroje pro usnadnění přístupu k programům celoživotního vzdělávání, které umožní omezit vyloučení starších lidí mimo jiné z výdělečné činnosti a podpoří jejich stálé zapojení do sociálního, kulturního a občanského života;

31.   domnívá se, že by mělo být vykonáno více pro boj proti domácímu násilí a zneužívání dětí a starších osob;

32.   vyzývá Komisi a členské státy k zajištění úplného, náležitého a účinného uplatňování stávajících právních předpisů Společenství v oblasti rovnosti žen a mužů, rovnosti obecně a nediskriminace; vyzývá k jejímu rozšíření a prosazování s cílem odstranit strukturální překážky bránící zaměstnávání, profesnímu vzdělávání a odborné přípravě;

33.   věří, že vysoce kvalitní vzdělávání je zásadním předpokladem pro úspěšné budoucí zaměstnání a integraci; vyzývá členské státy, aby rozšířily legislativu v oblasti veřejného vzdělávání s cílem vyloučit jakékoli překážky vzdělávání a zajistily integrované vzdělávání a přístup k němu pro všechny; domnívá se, že osoby, které byly z trhu práce vyloučeny po delší dobu, musí mít větší nárok na financování celoživotního učení, zejména pokud jde o "klíčové schopnosti";

34.   vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci celé strategie aktivního začleňování uplatňovaly zásadu rovnoprávnosti žen a mužů;

35.   domnívá se, že nabízené vzdělávání by mělo být vhodně zvoleno a mělo by odpovídat potřebám dotyčných osob; vyzývá k cíleným, nikoli standardizovaným opatřením v oblasti vzdělávání a integrace, která často neberou zřetel na potřeby osob se zdravotním postižením, osob s pečovatelskými povinnostmi nebo osob se zdravotními problémy; poukazuje na osvědčené postupy z Evropského sociálního fondu (ESF) a iniciativy EQUAL pokud jde o cílené přístupy ke vzdělávání osob nejvíce vzdálených trhu práce, které vycházejí z potřeb a uznávají nedoložené dovednosti a dovednosti získané v rámci neformálního vzdělávání;

36.   doporučuje zlepšit kvalitu vzdělávání a integrovat systémy vzdělávání s trhem práce a kritérii sociální účasti, jakož i snížit nerovnosti v přístupu ke všem formám vzdělávání a v nabízené kvalitě vzdělávání;

37.   domnívá se, že vzdělávání by mělo také zajišťovat povědomí osob o jejich právech a povinnostech v práci, včetně účinné přípravy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti a práv na členství v odborových svazech, jakož i práv na informace a poradenství a na celoživotní učení a odbornou přípravu;

38.   poznamenává, že existuje riziko, že nápaditější přístupy k přípravě osob nejvíce vzdálených trhu práce pro možný přístup na tento trh budou zbaveny financování ve prospěch užšího přístupu založeného na snadno měřitelných výsledcích; vyzývá proto Komisi, aby v rámci strukturálních fondů a především ESF zlepšila financování přístupů "zdola nahoru" a rozvoje ukazatelů pro měření pokroku v oblasti sociálního a aktivního začleňování a zaměřila se tak na iniciativy na místní úrovni s cílem podpořit aktivní začleňování, které je součástí cílů sociálního začleňování, zdůrazňovaných jako významná součást strukturálních fondů vyčleněných v rámci Lisabonské strategie, a dále prostřednictvím navrhovaného financování sociální inovace a dalších zdrojů;

39.   připomíná, že se vzhledem ke změně demografické situace odhaduje, že do roku 2030 bude poměr aktivního a neaktivního obyvatelstva 2:1; vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily politiky aktivního začleňování s cílem zajistit, aby pečovatelé, z nichž mnozí budou nuceni odejít z trhu práce v důsledku svých pečovatelských závazků, nebyli v pozdějších letech negativně dotčeni;

40.   poukazuje na nezbytnost vytvoření trhu práce přístupného pro všechny jako hlavní součásti jakékoli strategie aktivního začleňování, trhu práce s důstojnými pracovními podmínkami a rozmanitou nabídkou pracovních míst pro všechny pracovníky, zohledňujících odlišné potřeby jednotlivých pracovišť, individuální požadavky pracovníků, odlišný pracovní rytmus a časový model, odlišné úrovně dovedností a různé potřeby, pokud jde o sladění rodinného, soukromého a profesního života; připomíná, že vysoce kvalitní zaměstnání je zásadní pro podporu zachování pracovního místa;

41.   vyzývá členské státy, aby podporovaly konkurenceschopný trh práce vstřícný vůči rozvoji veřejných i soukromých systémů sociální ochrany za přiměřené nálady, které umožní dotčeným osobám, včetně příslušníků národnostních menšin, snížit riziko vyloučení z trhu práce;

42.   vyzývá členské státy, aby použily nástroje a prostředky k motivaci všech aktivních účastníků a vytvořily trhy práce přístupné pro všechny a zlepšily účast osob, které jsou trhu práce nejvíce vzdáleny; poukazuje na nástroje související s místním sociálním dialogem, finančními pobídkami, daňovými úlevami a rozvojem sociální ekonomiky; vítá doporučení Komise poskytovat podporu pro sociální ekonomiku, jež představuje zásadní příležitost pro vstup znevýhodněných osob do pracovního procesu;

43.   zdůrazňuje, že místní a regionální orgány hrají při podpoře aktivního začleňování trojí roli: zaměstnavatelů, podporovatelů hospodářského rozvoje a zaměstnanosti a poskytovatelů veřejných služeb, včetně služeb pro nejzranitelnější skupiny; vyzývá členské státy, aby vytvořily sítě na národní a vnitrostátní úrovni, které by občanům poskytovaly informace o tom, kde mohou v závislosti na své konkrétní situaci získat pomoc v přístupu na trh práce a specifické sociální služby (tj. systémy sociálního zabezpečení, služby fyzického a duševního zdraví a sociální služby a odborná příprava);

44.   je pevně přesvědčen, že by mělo být vynaloženo větší úsilí na boj s překážkami začleňování, jimž čelí žadatelé o azyl; vyzývá členské státy, aby usilovaly o ukončení závislosti žadatelů o azyl na dávkách tím, že jim umožní pracovat, a aby zvážily vytvoření více legálních cest pro přistěhovalectví;

45.   naléhavě žádá všechny členské státy, aby zabezpečily azylové politiky založené na lidských právech v souladu s Úmluvou o právním postavením uprchlíků a jinými relevantními předpisy v oblasti lidských práv;

46.   uznává, že obchodování s lidmi je výsledkem obrovského utrpení a sociálního vyloučení a vyzývá členské státy, aby vynaložily větší úsilí v oblasti prosazování právních předpisů proti obchodování s lidmi a diskriminaci, aby opětovně začlenily oběti obchodování do společnosti, a zejména aby podepsaly, ratifikovaly a uplatňovaly Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi;

47.   naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby odmítly zavádějící směšování hospodářské migrace s hledáním azylu, a obou těchto kategorií s nelegálním přistěhovalectvím;

48.   domnívá se, že věznění lidí bez přiměřené rehabilitace a vzdělávání vytváří překážky pro začleňování a často vede pouze k dalšímu sociálnímu vyloučení, nezaměstnanosti a trestné činnosti;

49.   je pevně přesvědčen, že zachovávání věku povinného odchodu do důchodu je překážkou pro aktivní začlenění a nutí mnoho lidí, kteří by chtěli pokračovat v práci, zbytečně odejít z trhu práce;

50.   vyzývá Komisi k úzké koordinaci politických postupů v oblasti aktivního začleňování, především pokud jde o sociální služby vysoké kvality, s probíhajícím vývojem dobrovolného rámce pro kvalitní sociální služby obecného zájmu, a k neprodlenému přezkoumání veškerých možných prostředků pro vyjasnění právního prostředí, ve kterém jsou sociální služby obecného zájmu poskytovány, a pro jejich poskytování v právním rámci jakožto referenčním bodě, zejména prostřednictvím přijetí legislativních nástrojů, včetně rámcové směrnice;

51.   zdůrazňuje svou nedávnou žádost vůči Komisi a Radě, aby stanovily cíle pro snížení chudoby (chudoby obecně, dětské chudoby, chudoby při práci a přetrvávající dlouhodobé chudoby), pro zajištění minimální úrovně příjmu prostřednictvím dávek a pro přístup ke zdravotní péči a pro její kvalitu (snižování dětské úmrtnosti, zlepšování zdravotního stavu a prodlužování délky života atd.); znovu připomíná svou žádost o stanovení cíle EU pro snížení dětské chudoby o 50 % do roku 2012 a pro ukončení pouličního bezdomovectví dětí, mladistvích a dospělých do roku 2015;

52.   požaduje vypracování konkrétního plánu strategií provádění aktivního začleňování, založeného na účasti občanské společnosti a dalších zainteresovaných stran, včetně osob žijících v chudobě; domnívá se, že tento plán by měl přesně stanovit časové horizonty a realistické kvalitativní i kvantitativní cíle stanovené na základě konkrétních ukazatelů a podrobného dialogu mezi zúčastněnými stranami; domnívá se také, že by tento plán měl stanovit způsoby provádění a monitorování aktivního začleňování pomocí otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění, především na místní, regionální a vnitrostátní úrovni; vítá proto iniciativu Komise zapojit místní orgány do sledování a provádění strategií aktivního začleňování prostřednictvím financování sítě monitorovacích středisek místních orgánů zaměřených na aktivní začleňování v rámci programu Progress; žádá Komisi a členské státy, aby těmto střediskům připsaly významnou úlohu v budoucí politice a zapojily programy aktivního začleňování prostřednictvím vnitrostátních reformních programů v rámci revidované Lisabonské strategie, a zejména Evropské strategie zaměstnanosti;

53.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských zemí.

(1) Úř. věst. L 307, 18.11.2008, s. 11.
(2) Úř. věst. L 245, 26. 8. 1992, s. 46.
(3) Úř. věst. C 316 E, 22.12.2006, s. 370.
(4) Úř. věst. C 305 E, 14. 12. 2006, s. 148.
(5) Úř. věst. L 303, 2. 12. 2000, s. 16.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2008)0467.
(7) Úř. věst. C 282 E, 6. 11. 2008, s. 463.
(8) Přijaté texty, P6_TA(2009)0370.
(9) Přijaté texty, P6_TA(2008)0556.
(10) Přijaté texty, P6_TA(2008)0163.
(11) Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
(12) Úř. věst. L 298, 7. 11. 2008, s. 20.
(13) Přijaté texty, P6_TA(2009)0062.
(14) Úř. věst. L 394, 30. 12. 2006, s. 10.
(15) Úř. věst. L 327, 24. 11. 2006, s. 45.
(16) Úř. věst. C 41E, 19. 2. 2009, s. 46.
(17) Úř. věst. C 306, 17.12.2007, s. 158.

Právní upozornění - Ochrana soukromí