Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 7. toukokuuta 2009 - Strasbourg
 Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n ulkosuhteissa sekä rauhanrakentamisessa ja valtiorakenteiden kehittämisessä
 Parlamentin uusi rooli ja vastuu Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa
 Lissabonin sopimuksen rahoituskysymykset
 Euroopan pakolaisrahaston perustaminen vuosiksi 2008–2013 ***I
 Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevat vähimmäisvaatimukset (uudelleenlaatiminen) ***I
 Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus (uudelleenlaatiminen) ***I
 Eurodac-järjestelmän perustaminen sormenjälkien vertailua varten (uudelleenlaatiminen) ***I
 Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustaminen ***I
 Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tehtävät kahdenväliset sopimukset, jotka koskevat sopimusvelvoitteisiin ja sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavaa lakia ***I
 Kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettava audiovisuaalialan MEDIA Mundus -yhteistyöohjelma ***I
 Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevat yhteiset säännöt ***I
 Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tehtävät kahdenväliset sopimukset, jotka koskevat tuomioita ja oikeuden päätöksiä avioliittoa, vanhempainvastuuta ja elatusvelvollisuutta koskevissa asioissa *
 Moldovan tasavallan tilanne
 Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2008 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka
 EU:n rikosoikeudellisen alueen kehittäminen
 Euroopan unionin institutionaalinen tasapaino
 Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden kehitys Lissabonin sopimuksen tultua voimaan
 Kansalaisaloitetta koskevien määräysten täytäntöönpano
 Luonnos komission asetukseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (REACH) koskevan asetuksen liitteen XVII muuttamisesta
 Iran: Roxana Saberin tapaus
 Madagaskar
 Venezuela: Manuel Rosalesin tapaus
Tekstit (901 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö