Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0252(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0001/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0001/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2009 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0006

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 251kWORD 31k
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο
Συμφωνία ΕΚ-Μογγολίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών *
P7_TA(2009)0006A7-0001/2009

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Μογγολίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (COM(2007)0731 – C7-0001/2009 – 2007/0252(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2007)0731),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80, παράγραφος 2, και 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίοδος, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0001/2009),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 55, 90, παράγραφος 8, και 46, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0001/2009),

1.   εγκρίνει την σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Μογγολίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου