Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0133(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0002/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0002/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2009 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0007

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 254kWORD 32k
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο
Συμφωνίες ΕΚ/Κίνας για τις θαλάσσιες μεταφορές *
P7_TA(2009)0007A7-0002/2009

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αφετέρου (08127/2009 – 13698/2008 – C7-0030/2009 – 2008/0133(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (CΟΜ(2008)0405),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (08127/2009),

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αφετέρου (13698/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 80, παράγραφος 2, και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη πρόταση της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0030/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55,το άρθρο 90, παράγραφος 8, και το άρθρο 46, παράγραφος 1, του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0002/2009),

1.   εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου