Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2048(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0008/2009

Внесени текстове :

A7-0008/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/09/2009 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0008

Приети текстове
PDF 288kWORD 42k
Вторник, 15 септември 2009 г. - Страсбург
Mобилизиране на средства от фонд "Солидарност" на Европейския съюз
P7_TA(2009)0008A7-0008/2009
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2009 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд "Солидарност" на Европейския съюз в съответствие с точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0308 – C7-0051/2009),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 26 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002  г. за създаване на фонд "Солидарност" на Европейския съюз(2),

–   като взе предвид Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г. относно фонд "Солидарност",

–   като взе предвид резултатите от заседанието в рамките на тристранния диалог, проведен на 7 юли 2009 г.,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становището на Комисията по регионално развитие (A7-0008/2009),

1.  Одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

2.  Възлага на своя председател да подпише решението, наред с председателя на Съвета, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизиране на фонд "Солидарност" на Европейския съюз в съответствие с точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 26 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд "Солидарност" на Европейския съюз(2),

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският съюз създаде фонд "Солидарност" на Европейския съюз ("Фонда") в израз на солидарност с населението от регионите, засегнати от бедствия.

(2)  Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява мобилизиране на средства от Фонда в рамките на годишна горна граница от 1 млрд. евро.

(3)  Регламент (ЕО) № 2012/2002 съдържа разпоредбите, съгласно които се мобилизират средствата от Фонда.

(4)  Франция внесе заявление за мобилизиране на средства от фонда във връзка с бедствие, причинено от буря,

РЕШИХА, КАКТО СЛЕДВА:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за 2009 финансова година фонд "Солидарност" на Европейския съюз се мобилизира за осигуряване на сумата от 109 377 165 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

Правна информация - Политика за поверителност