Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2048(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0008/2009

Předložené texty :

A7-0008/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/09/2009 - 5.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0008

Přijaté texty
PDF 354kWORD 39k
Úterý, 15. září 2009 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie
P7_TA(2009)0008A7-0008/2009
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2009 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (KOM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0308 – C7-0051/2009),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 26 uvedené dohody,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se zřizuje Fond solidarity Evropské unie(2),

–   s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o Fondu solidarity EU přijaté v rámci dohodovacího řízení dne 17. července 2008,

–   s ohledem na výsledky třístranného jednání ze dne 7. července 2009,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A7-0008/2009),

1.   schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze tohoto usnesení;

2.   pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady podepsal toto rozhodnutí a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 26 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(2),

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropská unie zřídila Fond solidarity Evropské unie (dále jen "fond"), aby prokázala svou solidaritu s obyvateli regionů postižených katastrofami.

(2)  Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu ve výši 1 miliardy EUR.

(3)  Nařízení (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovení, podle nichž mohou být prostředky z fondu uvolněny.

(4)  Francie předložila žádost o uvolnění finančních prostředků z fondu z důvodu přírodní katastrofy vyvolané bouří.

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňuje celkem 109 377 165 EUR na prostředky na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

Právní upozornění - Ochrana soukromí