Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2048(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0008/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0008/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2009 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0008

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 350kWORD 44k
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ
P7_TA(2009)0008A7-0008/2009
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0308 – C7-0051/2009),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το σημείο 26,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου της 7ης Ιουλίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0008/2009),

1.   εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) EE L 311, 14.11.2002, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδιαίτερα το σημείο 26,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδρύσει Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το "Ταμείο") με σκοπό να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό περιοχών που έχουν πληγεί από καταστροφές.

(2)  Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου εντός ετήσιου ανωτάτου ορίου 1 δισεκατομμυρίου EUR.

(3)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 περιέχει τις διατάξεις που διέπουν την κινητοποίηση του Ταμείου.

(4)  Η Γαλλία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, για την αντιμετώπιση της καταστροφής που προκλήθηκε από καταιγίδα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιείται στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, με σκοπό να παράσχει το ποσό των 109 377 165 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) EE L 311, 14.11.2002, σ. 3.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου