Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2066(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0006/2009

Внесени текстове :

A7-0006/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/09/2009 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0009

Приети текстове
PDF 298kWORD 50k
Вторник, 15 септември 2009 г. - Страсбург
Mобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
P7_TA(2009)0009A7-0006/2009
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2009 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0371– C7-0115/2009),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006), и по-специално точка 28 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) №1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламент за ЕФПГ),

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0006/2009),

А.   като има предвид, че Европейският съюз е създал съответните законодателни и бюджетни инструменти за осигуряване на допълнителна подкрепа за работници, които страдат от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия и за подпомагане на повторното им интегриране на трудовия пазар;

Б.   като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г. и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от фонда;

В.   като има предвид, че Испания и Португалия са поискали помощ във връзка със случаи, засягащи съкращения в текстилния отрасъл, съответно в регионите Каталуня(3) и Норте-Сентро(4), и че те са изпълнили критериите за допустимост, установени с Регламента за ЕФПГ;

1.  Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от фонда;

2.  Подчертава, че Европейският съюз следва да използва всички средства, с които разполага, за да се справи с последиците от световната икономическа и финансова криза; във връзка с това отбелязва, че ЕФПГ може да изпълнява съществена роля за повторното приобщаване на съкратените работници към пазара на труда;

3.  Припомня, че мобилизирането на средства от ЕФПГ под формата на бюджетни кредити за плащания не следва да излага на опасност финансирането на Европейския социален фонд; изразява известни съмнения относно гарантирането на взаимно допълващия се характер с други съществуващи инструменти, като например социалния фонд на ЕС;

4.  Ангажира се да извърши оценка на функционирането и добавената стойност на ЕФПГ в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на бюджетния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г.;

5.  Одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

6.  Възлага на своя председател да подпише решението, наред с председателя на Съвета, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(3) EGF/2008/005 ES/Cataluña.
(4) EGF/2009/001 PT/Norte-Centro.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден, с цел да предостави допълнителна подкрепа на съкратените работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им приобщаване към пазара на труда.

(2)  Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява мобилизиране на ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 милиона евро.

(3)  На 29 декември 2008 г. Испания представи заявление за мобилизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в текстилния отрасъл, което е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Следователно Комисията предлага да се мобилизират 3 306 750 EUR.

(4)  На 23 януари 2009 г. Португалия представи заявление за мобилизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в текстилния отрасъл, което е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Следователно Комисията предлага да се мобилизират 832 800 EUR.

(5)  Следователно ЕФПГ следва да бъде мобилизиран, за да се осигури финансово участие за заявленията, представени от Испания и Португалия,

РЕШИХА, КАКТО СЛЕДВА:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за 2009 финансова година, Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизира за отпускане на сумата от 4 139 550 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и в бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност