Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2046(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0009/2009

Esitatud tekstid :

A7-0009/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/09/2009 - 5.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0011

Vastuvõetud tekstid
PDF 191kWORD 31k
Teisipäev, 15. september 2009 - Strasbourg
Paranduseelarve nr 7/2009 projekt
P7_TA(2009)0011A7-0009/2009

Euroopa Parlamendi 15. septembri 2009. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 7/2009 projekti kohta – torm "Klaus" Prantsusmaal (12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(1) eriti selle artikleid 37 ja 38;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 18. detsembril 2008(2);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse komisjoni poolt 22. juunil 2009 esitatud Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 7/2009 esialgset projekti (SEK(2009)0827);

–   võttes arvesse nõukogu 7. septembril 2009. aastal koostatud paranduseelarve nr 7/2009 projekti (12951/2009 – C7-0130/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 75 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0009/2009),

A.   arvestades, et 2009. aasta paranduseelarve nr 7 projekti sisuks on ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine 109,4 miljoni euro ulatuses kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena seoses Prantsusmaad 2009. aasta jaanuaris tabanud tormi tagajärgedega;

B.   arvestades, et paranduseelarve nr 7/2009 projekti eesmärk on kirjendada nimetatud eelarvekohandus ametlikult 2009. aasta eelarvesse,

1.   võtab teadmiseks paranduseelarve nr 7/2009 esialgse projekti, mis on neljas üksnes ELi Solidaarsusfondi käsitlev paranduseelarve;

2.   võtab teadmiseks, et ELi Solidaarsusfondi rahastamiseks eraldatakse vahendid Euroopa ühenduste üldeelarve tulude peatükist 1 4, mis hõlmab vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c kogurahvatulul põhinevaid omavahendeid, et rahastada 2009. aasta eelarve peatükki 13 06, mis käsitleb solidaarsusfondi;

3.   kiidab paranduseelarve nr 7/2009 projekti muutmata kujul heaks;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 69, 13.3.2009.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika