Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2046(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0009/2009

Ingivna texter :

A7-0009/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/09/2009 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0011

Antagna texter
PDF 195kWORD 31k
Tisdagen den 15 september 2009 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 7/2009
P7_TA(2009)0011A7-0009/2009

Europaparlamentets resolution av den 15 september 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2009 för budgetåret 2009 på grund av stormen Klaus i Frankrike (12951/2009 – C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, slutgiltigt antagen den 18 december 2008(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2009 för budgetåret 2009 som kommissionen lade fram den 22 juni 2009 (SEK(2009)0827),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 7/2009 som rådet fastställde den 7 september 2009 (12951/2009 – C7-0130/2009),

–   med beaktande artikel 75 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0009/2009), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 7/2009 till den allmänna budgeten 2009 täcker utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) till ett belopp på 109,4 miljoner EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden för följderna av den storm som drabbade Frankrike i januari 2009.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 7/2009 är att formellt föra in denna budgetjustering i budgeten för 2009.

1.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 7/2009, som är den fjärde ändringsbudgeten som enbart avser EUSF.

2.  Europaparlamentet konstaterar att EUSF kommer att finansieras ur kapitel 1 4 i inkomstdelen i Europeiska unionens allmänna budget, avseende egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom, för att finansiera kapitel 13 06 i 2009 års budget gällande solidaritetsfonden.

3.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 7/2009 utan ändringar.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 69, 13.3.2009.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy