Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2050(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0010/2009

Внесени текстове :

A7-0010/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/09/2009 - 5.7
CRE 15/09/2009 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0012

Приети текстове
PDF 344kWORD 41k
Вторник, 15 септември 2009 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 8/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година: Европол, Евроюст, OLAF
P7_TA(2009)0012A7-0010/2009
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2009 г. относно проект на коригиращ бюджет № 8/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година: Европол, Евроюст, OLAF (12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, окончателно приет на 18 декември 2008 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 8/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, представен от Комисията на 3 юли 2009 г. (COM(2009)0337),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 8/2009, утвърден от Съвета на 7 септември 2009 г. (12952/2009 – C7-0131/2009),

–   като взе предвид член 75 от своя правилник и приложение V към него,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A7-0010/2009),

А.   като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 8 на общия бюджет за 2009 г. включва следното:

   увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за програми за премахване и наблюдение на болестите по животните, както и наблюдение на физическото състояние на животните, което може да създаде риск за общественото здраве, свързан с външен фактор,
   създаване на бюджетна позиция "Експлоатация на реактора с висока плътност на потока (HFR) ‐ Допълнителни програми за HFR",
   създаване на бюджетна позиция за Европейската полицейска служба - разходи, свързани с прехода,
   засилване на субсидията на Общността за Евроюст,
   промени в щатното разписание на OLAF;

Б.   като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 8/2009 е официално внасяне на тези бюджетни корекции в бюджета за 2009 г.;

1.  Одобрява без изменения проекта на коригиращ бюджет № 8/2009 вследствие резултатите от триалога от 1 септември 2009 г.(4);

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 69, 13.3.2009 г.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) Вж. приложението.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТРИАЛОГ ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2009 г.

Обобщение на заключенията

В съответствие с точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., Европейският парламент, Съветът и Комисията постигат съгласие по следното:

   въз основа на информацията, предадена от Комисията във финансовото ѝ програмиране, Европейският парламент и Съветът отбелязват, че финансирането на Европол като агенция на Общността може да бъде осигурено в рамките на договорения таван на разходите от подфункция 3а от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2007‐2013 г.; годишният размер ще бъде определен в рамките на всяка годишна бюджетна процедура;
   въз основа на представения от Комисията предварителен проект за коригиращ бюджет № 8/2009, Европейският парламент и Съветът одобряват разходите, свързани с прехода, в размер на 1,250 милиона евро за 2009 г., покрити от прехвърляния по подфункция 3а от многогодишната финансова рамка за периода 2007‐2013 г.;
   Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да представи възможно най-скоро проект за общи насоки за прилагане на точка 47 от МИС.

Правна информация - Политика за поверителност