Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2050(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0010/2009

Předložené texty :

A7-0010/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/09/2009 - 5.7
CRE 15/09/2009 - 5.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0012

Přijaté texty
PDF 209kWORD 39k
Úterý, 15. září 2009 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 8/2009
P7_TA(2009)0012A7-0010/2009
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2009 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2009 na rozpočtový rok 2009: Europol, Eurojust, OLAF (12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména na články 37 a 38,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2009 schválený s konečnou platností dne 18. prosince 2008(2),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

–   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2009 na rozpočtový rok 2009, který Komise předložila dne 3. července 2009 (KOM(2009)0337),

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 8/2009 sestavený Radou dne 7. září 2009 (12952/2009 – C7-0131/2009),

–   s ohledem na článek 75 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0010/2009),

A.   vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 8 k souhrnnému rozpočtu na rok 2009 zahrnuje tyto položky:

   zvýšení prostředků na závazky u programů eradikace a monitorování nákaz zvířat a sledování fyzického stavu zvířat, který může ve spojení s externími faktory znamenat riziko pro veřejné zdraví,
   vytvoření rozpočtové položky "Provoz reaktoru s vysokým tokem neutronů (HFR) – doplňkové programy HFR",
   vytvoření rozpočtové položky "Evropský policejní úřad – náklady na transformaci",
   navýšení dotace Společenství ve prospěch Eurojustu,
   změny plánu pracovních míst úřadu OLAF,

B.   vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 8/2009 je formálně zapsat tyto rozpočtové úpravy do rozpočtu na rok 2009,

1.   na základě výsledků třístranných rozhovorů ze dne 1. září 2009(4) schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 8/2009 beze změn,

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 69, 13.3.2009.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Viz příloha.


PŘÍLOHA

TŘÍSTRANNÉ ROZHOVORY ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2009

Shrnutí závěrů

V souladu s bodem 47 interinstitucionální dohody (IID) ze dne 17. května 2006 se Evropský parlament, Rada a Komise dohodly takto:

   na základě informací, které poskytla Komise ve svém finančním plánu, Evropský parlament a Rada konstatují, že financování úřadu Europol jako agentury Společenství lze zabezpečit v rámci dohodnutého stropu výdajů v podokruhu 3a víceletého finančního rámce (VFR) na období 2007–2013; o roční výši těchto prostředků se bude rozhodovat při každoročním rozpočtovém procesu;
   na základě předběžného návrhu opravného rozpočtu č. 8/2009 předloženého Komisí souhlasí Evropský parlament a Rada s náklady na přechod ve výši 1,250 milionu EUR v roce 2009, na které budou získány prostředky přesuny mezi položkami v rámci podokruhu 3a VFR na období 2007–2013;
   - Evropský parlament a Rada žádají Komisi, aby co nejrychleji předložila návrh společných prováděcích pokynů k bodu 47 IID.

Právní upozornění - Ochrana soukromí