Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2050(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0010/2009

Indgivne tekster :

A7-0010/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/09/2009 - 5.7
CRE 15/09/2009 - 5.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0012

Vedtagne tekster
PDF 15kWORD 41k
Tirsdag den 15. september 2009 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 8/2009
P7_TA(2009)0012A7-0010/2009
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2009 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2009 for regnskabsåret 2009 (Europol, Eurojust, OLAF) (12952/2009 - C7-0131/2009 - 2009/2050(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(1), særlig artikel 37 og 38,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, endeligt vedtaget den 18. december 2008(2),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

–   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2009 for regnskabsåret 2009, forelagt af Kommissionen den 3. juli 2009 (KOM(2009)0337),

–   der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 8/2009, vedtaget af Rådet den 7. september 2009 (12952/2009 - C7-0131/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 75 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0010/2009),

A.   der henviser til, at forslaget til ændringsbudget nr. 8 til det almindelige budget for 2009 omfatter:

   en forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne til udryddelse og overvågning af dyresygdomme og overvågning af den fysiske tilstand hos dyr, som frembyder en risiko for folkesundheden, der er fremkaldt af en ekstern faktor
   oprettelse af kontoen "Drift af højfluxreaktoren (HFR) - supplerende HFR-programmer"
   oprettelse af kontoen "Den Europæiske Politienhed - overgangsudgifter"
   en forhøjelse af fællesskabstilskuddet til Eurojust
   ændringer i stillingsfortegnelsen for OLAF,

B.   der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 8/2009 er formelt at opføre disse budgetmæssige tilpasninger i 2009-budgettet,

1.   godkender forslaget til ændringsbudget nr. 8/2009 uden ændringer som følge af trepartsmødet den 1. september 2009(4);

2.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 69 af 13.3.2009.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4) Se bilag.


BILAG

TREPARTSMØDE DEN 1. SEPTEMBER 2009

Sammendrag af konklusionerne

I henhold til punkt 47 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, indgår Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen aftale om følgende:

   på grundlag af de oplysninger, som Kommissionen har fremlagt i dens finansielle programmering, bemærker Europa-Parlamentet og Rådet, at finansieringen af Europol som et fællesskabsagentur kan sikres inden for det aftalte udgiftsloft for udgiftsområde 3a i den flerårige finansielle ramme for perioden 2007-2013; det årlige beløb fastsættes inden for rammerne af de enkelte årlige budgetprocedurer;
   på grundlag af det foreløbige forslag til ændringsbudget nr. 8/2009, som forelagt af Kommissionen, godkender Europa-Parlamentet og Rådet overgangsudgifterne på 1 250 mio. EUR for 2009, der dækkes ved en omfordeling af bevillingerne inden for udgiftsområde 3a i den flerårige finansielle ramme for perioden 2007-2013;
   - Europa-Parlamentet og Rådet anmoder Kommissionen om snarest muligt at fremlægge udkast til fælles retningslinjer for gennemførelse af punkt 47 i den interinstitutionelle aftale.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik