Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2050(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0010/2009

Esitatud tekstid :

A7-0010/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/09/2009 - 5.7
CRE 15/09/2009 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0012

Vastuvõetud tekstid
PDF 109kWORD 37k
Teisipäev, 15. september 2009 - Strasbourg
Paranduseelarve nr 8/2009 projekt
P7_TA(2009)0012A7-0010/2009
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 15. septembri 2009. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 8/2009 projekti kohta - Europol, Eurojust, OLAF (12952/2009 - C7-0131/2009 - 2009/2050(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(1) eriti selle artikleid 37 ja 38;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 18. detsembril 2008(2);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse komisjoni poolt 3. juulil 2009. aastal esitatud Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 8/2009 esialgset projekti (KOM(2009)0337);

–   võttes arvesse nõukogu 7. septembril 2009. aastal koostatud paranduseelarve nr 8/2009 projekti (12952/2009 - C7-0131/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 75 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0010/2009),

A.   arvestades, et 2009. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 8 projekt hõlmab järgmisi punkte:

   kulukohustuste assigneeringute suurendamine loomahaiguste likvideerimis- ja seirekavade ning jälgimise jaoks, milline on loomade füüsiline seisund, mis võib välisteguri olemasolul olla ohtlik rahvatervisele;
   eelarvepunkti "Kõrgvooreaktori (HFR) käitamine ‐ kõrgvooreaktoriga seotud lisaprogrammid" loomine;
   eelarvepunkti "Euroopa Politseiamet - Üleminekukulud" loomine;
   - Eurojustile antava ühenduse toetuse suurendamine;
   - OLAFi ametikohtade loetelu muutmine;

B.   arvestades, et paranduseelarve nr 8/2009 projekti eesmärk on kirjendada nimetatud eelarvekohandused ametlikult 2009. aasta eelarvesse,

1.   kiidab paranduseelarve nr 8/2009 projekti muutmata kujul heaks, arvestades 1. septembril 2009. aastal toimunud kolmepoolse kohtumise tulemusi(4);

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 69, 13.3.2009.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(4) Vt lisa.


LISA

1.SEPTEMBRIL 2009. AASTAL TOIMUNUD KOLMEPOOLNE KOHTUMINE

Kokkuvõte lõppjäreldustest

Kooskõlas 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 47 lepivad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kokku järgnevas:

   võttes aluseks komisjoni poolt oma rahastamiskavas edastatud teabe, märgivad Euroopa Parlament ja nõukogu, et Europoli kui ühenduse ameti rahastamist saab tagada mitmeaastase finantsraamistiku (2007-2013) alamrubriigi 3 a jaoks kokku lepitud kulude ülemmäära piires; iga-aastane summa otsustatakse iga-aastase eelarvemenetluse käigus;
   võttes aluseks komisjoni poolt esitatud paranduseelarve nr 8/2009 esialgse projekti, kiidavad Euroopa Parlament ja nõukogu heaks 2009. aastaks ette nähtud üleminekukulud mahus 1,25 miljonit eurot, mis kaetakse mitmeaastase finantsraamistiku (2007-2013) alamrubriigis 3 a tehtavatest ümberpaigutustest;
   - Euroopa Parlament ja nõukogu paluvad komisjonil esitada esimesel võimalusel institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 rakendamise ühissuuniste projekt.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika