Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2050(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0010/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0010/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/09/2009 - 5.7
CRE 15/09/2009 - 5.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0012

Hyväksytyt tekstit
PDF 198kWORD 37k
Tiistai 15. syyskuuta 2009 - Strasbourg
Lisätalousarvio 8/2009
P7_TA(2009)0012A7-0010/2009
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. syyskuuta 2009 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2009 varainhoitovuodeksi 2009: Europol, Eurojust, OLAF (12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2009(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 3. heinäkuuta 2009 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2009 varainhoitovuodeksi 2009 (KOM(2009)0337),

–   ottaa huomioon neuvoston 7. syyskuuta 2009 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 8/2009 (12952/2009 – C7-0131/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0010/2009),

A.   ottaa huomioon, että alustava lisätalousarvioesitys nro 8 vuoden 2009 yleiseen talousarvioon kattaa seuraavat:

   lisätään maksusitoumusmäärärahoja eläintautien hävittämistä ja seurantaa sekä sellaisten eläinten fyysisen kunnon seurantaa koskevissa ohjelmissa, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa kansanterveydelle jonkin ulkoisen tekijän vuoksi,
   luodaan budjettikohta "Suurvuoreaktorin (HFR) käyttö – HFR-lisäohjelmat",
   luodaan budjettikohta "Euroopan poliisivirasto – siirtymäkustannukset",
   vahvistetaan yhteisön tukea Eurojustille,
   mukautetaan OLAFin henkilöstötaulukkoa,

B.   ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 8/2009 tarkoituksena on ottaa nämä mukautukset virallisesti vuoden 2009 talousarvioon,

1.   hyväksyy esityksen lisätalousarvioksi nro 8/2009 sellaisenaan 1. syyskuuta 2009 käydyn kolmikantaneuvottelun(4) tulosten mukaisesti;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 69, 13.3.2009.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Katso Liite.


LIITE

KOLMIKANTAKOKOUS, 1. SYYSKUUTA 2009

Yhteenveto päätelmistä

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat 17.5.2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen kohdan 47 mukaisesti yhteisymmärryksessä seuraavasta:

   Euroopan parlamentti ja neuvosto panevat komission rahoitussuunnittelukehyksessään toimittamien tietojen pohjalta merkille, että Europolin rahoittaminen yhteisön virastona voidaan varmistaa vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen 3a sovitun menojen enimmäismäärän puitteissa; vuosittaisesta määrästä päätetään kunkin vuosittaisen budjettimenettelyn puitteissa;
   Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät komission esittelemän alustavan lisätalousarvioesityksen N:o 8/2009 pohjalta vuodelle 2009 1,25 miljoonan euron siirtymäkustannukset, jotka katetaan osoittamalla määrärahat uudelleen vuosien 2007-2013 monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen 3 a sisällä;
   Euroopan parlamentti ja neuvosto pyytävät komissiota esittelemään mahdollisimman pian ehdotuksen yhteisiksi suuntaviivoiksi toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdan täytäntöönpanemiseksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö