Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2050(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0010/2009

Pateikti tekstai :

A7-0010/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/09/2009 - 5.7
CRE 15/09/2009 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0012

Priimti tekstai
PDF 207kWORD 39k
Antradienis, 2009 m. rugsėjo 15 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 8/2009 projektas
P7_TA(2009)0012A7-0010/2009
Rezoliucija
 Priedas

2009 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 8/2009 projekto: Europolas, Eurojustas, OLAF (12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2008 m. gruodžio 18 d.(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į 2009 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto Nr. 8/2009 projektą, kurį Komisija pateikė 2009 m. liepos 3 d. (COM(2009)0337)),

–   atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 8/2009 projektą, kurį Taryba sudarė 2009 m. rugsėjo 7 d. (12952/2009 – C7-0131/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnį ir į V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0010/2009),

A.   kadangi 2009 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 8 projekte numatyta:

   padidinti įsipareigojimų asignavimus, skirtus gyvūnų ligų likvidavimo ir stebėsenos programoms ir gyvūnų, galinčių dėl išorinių veiksmų kelti pavojų visuomenės sveikatai, fizinės būklės stebėsenai;
   įtraukti biudžeto punktą "Didelio srauto reaktoriaus (angl. HFR) veikla. Papildomos HFR programos";
   įtraukti biudžeto punktą "Europos policijos biuras. Pereinamojo laikotarpio išlaidos";
   padidinti Bendrijos subsidiją Eurojustui;
   iš dalies pakeisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (angl. OLAF) personalo planą,

B.   kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 8/2009 projektu siekiama oficialiai įtraukti šiuos biudžeto patikslinimus į 2009 m. biudžetą,

1.   patvirtina Taisomojo biudžeto Nr. 8/2009 projektą be pakeitimų, vadovaudamasis 2009 m. rugsėjo 1 d. trišalio susitikimo rezultatais(4);

2.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL L 69, 2009 3 13.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(4) Žr. priedą.


PRIEDAS

2009 M. RUGSĖJO 1 D. TRIŠALIS SUSITIKIMAS

Išvadų santrauka

Atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo (TIS) 47 punktą, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija susitarė:

   remdamiesi Komisijos finansinės programos sudarymo metu perduota informacija, Europos Parlamentas ir Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad Europolo kaip Bendrijos agentūros finansavimas gali būti užtikrintas laikantis sutartos išlaidų pagal 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos (DFP) 3a išlaidų pakategorę viršutinės ribos; metinė suma bus nustatoma kiekvienais metais sudarant biudžetą;
   remdamiesi Komisijos pateiktu preliminariu Taisomojo biudžeto projektu Nr. 8/2009, Europos Parlamentas ir Taryba pritaria 1 250 mln. EUR sudarančioms pereinamojo laikotarpio išlaidoms, kurios padengiamos perskirstant lėšas 2007–2013 m. DFP 3a išlaidų pakategorėje;
   - Europos Parlamentas ir Taryba prašo Komisijos kuo greičiau pateikti bendrųjų gairių projektą TIS 47 punktui įgyvendinti.

Teisinė informacija - Privatumo politika