Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2050(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0010/2009

Ingivna texter :

A7-0010/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/09/2009 - 5.7
CRE 15/09/2009 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0012

Antagna texter
PDF 217kWORD 37k
Tisdagen den 15 september 2009 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 8/2009
P7_TA(2009)0012A7-0010/2009
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 15 september 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2009 för budgetåret 2009, Europol, Eurojust, Olaf (12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, slutgiltigt antagen den 18 december 2008(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2009 för budgetåret 2009 som kommissionen lade fram den 3 juli 2009 (KOM(2009)0337),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 8/2009 som rådet fastställde den 7 september 2009 (12952/2009 – C7-0131/2009),

–   med beaktande artikel 75 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0010/2009).

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 8 till den allmänna budgeten för 2009 gäller följande:

   - Ökning av åtagandebemyndiganden för program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för övervakning av det fysiska tillståndet hos djur som kan utgöra en risk för folkhälsan och som orsakas av en yttre faktor.
   - Inrättande av budgetpunkt "Drift av högflödesreaktor (HFR) – Kompletterande HFR-program".
   - Inrättande av budgetpunkt "Europeiska polisbyrån – Övergångskostnader".
   - Ökning av gemenskapens bidrag till Eurojust.
   - Ändring av Olafs tjänsteförteckning.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 8/2009 är att formellt införa dessa budgetjusteringar i 2009 års budget.

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 8/2009 utan ändringar till följd av resultaten från trepartsmötet den 1 september 2009(4).

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 69, 13.3.2009.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Se bilaga.


BILAGA

TREPARTSMÖTET DEN 1 SEPTEMBER 2009

Sammanfattning av slutsatserna

I enlighet med punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (nedan kallat det interinstitutionella avtalet) har Europaparlamentet, rådet och kommissionen enats om följande:

   På grundval av den information som kommissionen överlämnat i sin finansiella planering noterar Europaparlamentet och rådet att finansieringen av Europol som ett gemenskapsorgan kan säkerställas inom det överenskomna utgiftstaket för underrubrik 3a i den fleråriga budgetramen för perioden 2007−2013. Det årliga beloppet kommer att fastställas inom ramen för varje årligt budgetförfarande.
   På grundval av kommissionens preliminära förslag till ändringsbudget nr 8/2009 godkänner Europaparlamentet och rådet övergångskostnader på 1,250 miljoner EUR under 2009, vilka täcks av omfördelningar inom underrubrik 3a i den fleråriga budgetramen för perioden 2007−2013.
   Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att snarast möjligt lägga fram ett utkast till gemensamma riktlinjer för genomförandet av punkt 47 i det interinstitutionella avtalet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy