Seznam 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2668(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0039/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/09/2009 - 7.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0013

Přijaté texty
PDF 247kWORD 87k
Středa, 16. září 2009 - Štrasburk
Lesní požáry v létě roku 2009
P7_TA(2009)0013RC-B7-0039/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. září 2009 o lesních požárech v létě roku 2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 2, 6 a 174 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2008 o posílení schopnosti Unie reagovat na katastrofy(1), usnesení ze dne 4. září 2007 o přírodních katastrofách(2), usnesení ze dne 7. září 2006 o lesních požárech a povodních v Evropě(3), usnesení ze dne 5. září 2002 o záplavách v Evropě(4), usnesení ze dne 14. dubna 2005 o suchu v Portugalsku(5), usnesení ze dne 12. května 2005 o suchu ve Španělsku(6), usnesení ze dne 8. září 2005 o přírodních katastrofách (požárech a povodních) v Evropě(7) a na svá usnesení ze dne 18. května 2006 o přírodních katastrofách (lesních požárech, suchu a povodních) – zemědělských hlediscích(8), aspektech regionálního rozvoje(9) a aspektech životního prostředí(10),

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/779/ES, Euratom ze dne 8. listopadu 2007 o vytvoření mechanizmu civilní ochrany Společenství(11),

–   s ohledem na návrh nařízení o zřízení Fondu solidarity Evropské unie předložený Komisí (KOM(2005)0108) a na postoj Parlamentu ze dne 18. května 2006(12),

–   s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 3/2008 "Fond solidarity Evropské unie: nakolik je rychlý, účinný a pružný?",

–   s ohledem na výroční zprávu Komise za rok 2008 o Fondu solidarity Evropské unie a na zprávu o zkušenostech získaných za šest let uplatňování tohoto nového nástroje,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik(13),

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/162/ES, Euratom ze dne 5. března 2007 o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu (2007/162/ES, Euratom)(14),

–   s ohledem na závěry ze zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci konaného ve dnech 12. a 13. června 2007, které se týkají posílení koordinační kapacity Monitorovacího a informačního střediska (MIC) v rámci mechanismu civilní ochrany Společenství,

–   s ohledem zprávu Michela Barniera ze dne 9. května 2006 nazvanou "Za evropskou jednotku civilní ochrany: Europe Aid",

–   s ohledem na bod 12 závěrů předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 15. a 16. června 2006 v Bruselu a týkalo se schopnosti Unie reagovat na mimořádné události, krize a katastrofy,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. února 2009 nazvané "Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem (KOM(2009)0082,

–   s ohledem na jednomyslně přijaté usnesení Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění o civilní ochraně a prevenci přírodních a ekologických katastrof v evropsko-středomořské oblasti,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že léto v roce 2009 bylo v celé jižní Evropě opět poznamenáno ničivými lesními požáry a záplavami, které zasáhly členské státy, nejvzdálenější regiony, kandidátské země a bezprostřední sousedy EU a zapříčinily lidské utrpení, během kterých přišlo o život minimálně 11 lidí a které způsobily rozsáhlé materiální a environmentální škody,

B.   vhledem k tomu, že podle Evropského systému informací o lesních požárech zasáhly požáry letos v létě území s vegetací a lesním porostem o celkové rozloze více než 315 000 hektarů, a vyzývaje Evropskou komisi k rychlému jednání a zajištění přísunu zdrojů EU do zasažených oblastí,

C.   vzhledem k tomu, že přetrvávající sucho a požáry urychlují proces desertifikace rozsáhlých oblastí jižní Evropy, kde během posledních deseti let každoročně zmizí 400 000 hektarů evropských lesů, což má za následek vážné škody na kvalitě života dotčeného obyvatelstva a dopad na zemědělství, chov dobytka a lesní bohatství,

D.   vzhledem k tomu, že v nadcházejících desetiletích nevyhnutelně dojde – bez ohledu na naše úsilí v celosvětovém měřítku – ke zvýšení světové teploty se zvláště nepříznivými vlivy na jižní Evropu, v jejímž případě se předpokládá, že je z hlediska změny klimatu mimořádně zranitelnou oblastí, a která již zažila požáry nevídaného rozsahu v roce 2007, jež přímo souvisely s extrémní vlnou veder v tomto roce,

E.   vzhledem k tomu, že závažnost, komplikovanost a důsledky stále četnějších přírodních a člověkem způsobených katastrof v celé Evropě během posledních let výrazně zesílily a měly za následek ztráty na lidských životech a ztráty na majetku, měly katastrofální krátkodobé i dlouhodobé dopady na hospodářství postižených oblastí, včetně ochuzení přírodního a kulturního dědictví, zničení hospodářské a sociální infrastruktury a poškození životního prostředí (v případě lesních požárů ztrátu přírodních stanovišť a biologické rozmanitosti, zhoršení mikroklimatu a zvýšení emisí skleníkových plynů),

F.   vzhledem k ničivým hospodářským a sociálním následkům přírodních katastrof pro místní a regionální ekonomiky v odvětvích, jako je cestovní ruch, i z hlediska výrobní činnosti obecně,

G.   vzhledem k tomu, že pro ochranu proti přírodním, technologickým i člověkem způsobeným katastrofám má mimořádný význam prevence,

H.   vzhledem k tomu, že lesní požáry se rovněž zhoršují v důsledku pokračujícího opouštění venkova a zániku tradičních činností, nevhodného lesního hospodaření, existence rozsáhlých úseků lesa sestávajících z monokultur, vysazování nevhodných druhů stromů a nedostatku vhodné politiky prevence a v důsledku nedostatečně tvrdých trestů v případě úmyslně založených požárů, společně s nedostačujícím uplatňováním právních předpisů zakazujících nepovolenou výstavbu a nedostatečným zajištěním opětovného zalesnění,

I.   vzhledem k tomu, že v některých členských státech dosud neexistuje úplný pozemkový katastr a řádný katastr lesních pozemků a lesní mapy, což spolu s nevhodným uplatňováním zákonů zakazujících ilegální výstavbu ve spálených oblastech vytváří vakuum, které s sebou ve svém důsledku nese změnu užití pozemků a změnu statutu lesní půdy k účelům výstavby a finančním spekulacím,

J.   vzhledem k tomu, že v posledních několika letech byl opakovaně aktivován mechanismus civilní ochrany Společenství,

K.   vzhledem k tomu, že přírodní katastrofy, jako stále častější lesní požáry v jižní Evropě, mohou mít i přeshraniční rozměr v důsledku rychlosti, jakou se mohou šířit ze svého původního zdroje, a kvůli tomu, že mohou nečekaně změnit směr, a vyžadují tedy pružné, rychlé, koordinované a mnohostranné úsilí a reakci, vzhledem k tomu, že je současně nutno zvážit rozsáhlé škody, které mohou způsobit na majetku, lidských životech, hospodářské činnosti a životním prostředí v regionu,

L.   vzhledem k tomu, že Parlament od té doby, co v květnu 2006 přijal své stanovisko, opakovaně naléhá na předsednictví Rady, aby dospělo k rozhodnutí o novém nařízení o Fondu solidarity,

M.   vzhledem k tomu, že z Fondu solidarity byla od jeho vytvoření v roce 2002 poskytnuta finanční podpora v celkové výši přesahující 1,5 miliardy EUR,

N.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr uvádí, že Fond solidarity "dosáhl svého stanoveného cíle, jímž je prokázat solidaritu s členskými státy v situaci nouze", i když nejvýznamnějším problémem je i nadále nedostatečná rychlost, s níž je možno fond aktivovat jako nástroj pro řízení krize,

O.   vzhledem k tomu, že Komise uznává potřebu zlepšit transparentnost a jednoduchost kritérií, jimiž se řídí mobilizace Fondu solidarity,

P.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament předkládá od roku 1995 usnesení, v nichž důrazně požaduje různé iniciativy Evropské unie v oblasti boje proti lesním požárům v jižní Evropě, které se buď neuskutečnily nebo zůstaly nedokončeny a neúčinné,

1.   vyjadřuje svou upřímnou soustrast a hlubokou solidaritu s příbuznými osob, jež přišly o život, jakož i s obyvateli postižených oblastí a vzdává hold hasičům, vojákům, profesionálům i dobrovolníkům, kteří neúnavně a statečně usilovali o uhašení požárů, záchranu lidských životů a omezení škod způsobených přírodními katastrofami tohoto léta;

2.   vyslovuje lítost nad tím, že nebyla vyslyšena doporučení dřívějších usnesení o přírodních katastrofách;

3.   podotýká, že škodám způsobeným lesními požáry bylo možné zabránit, pokud by některé členské státy vypracovaly a prováděly účinnější preventivní politiky a vhodné právní předpisy o ochraně a řádném využívání půdy;

4.   domnívá se, že by Komise měla předložit návrh na evropskou strategii pro boj s přírodními katastrofami, včetně povinné prevence rizik, a vyhotovit protokol pro jednotný postup pro všechny typy katastrof v celé Unii; dále se domnívá, že by tato strategie měla věnovat zvláštní pozornost ostrovům a nejodlehlejším regionům s nízkou hustotou osídlení;

5.   žádá Komisi a členské státy, aby zajistily, že se řízení povodňových rizik zaměří na prevenci; domnívá se, že takováto opatření, pokud fungují v souladu s přírodou a ne proti ní, by ochránila lidi, majetek i životní prostředí a pomohla dospět k ekologicky udržitelné správě vodních toků a dosáhnout cíle EU v oblasti biologické rozmanitosti a strategie EU pro přizpůsobení se klimatickým změnám;

6.   naléhavě žádá Komisi, aby bezodkladně a co možná nejpružněji mobilizovala stávající Fond solidarity EU s cílem pomoci obětem přírodních katastrof letošního léta;

7.   naléhavě vyzývá Komisi, aby podpořila obnovu oblastí, které utrpěly značnou škodu, obnovila přírodní stanoviště v postižených oblastech, vyvinula opětovnou snahu o vytváření pracovních míst a učinila vhodná opatření za účelem náhrady sociálních nákladů v souvislosti se ztrátou pracovních míst a jiných zdrojů příjmů;

8.   vítá nabídku spolupráce a pomoci, které se postiženým oblastem dostalo od jiných členských států v rámci mechanizmu civilní ochrany Společenství; podporuje pokračování pilotního projektu boje proti lesním požárům a vyzývá Komisi, aby urychleně podala zprávu o pilotním projektu na zintenzivnění spolupráce mezi členskými státy a o přípravných pracích ohledně schopnosti EU rychle reagovat, a vyzývá ji k předložení legislativních návrhů na vytvoření skutečné schopnosti Společenství reagovat na katastrofy, pokud jde o lesní požáry a další typy katastrof;

9.   zdůrazňuje nesmírnou naléhavost této problematiky, a proto žádá o vytvoření efektivní evropské jednotky, která by byla schopna okamžité reakce v mimořádných situacích, jak je navrženo ve výše zmíněné Barnierově zprávě; naléhavě vyzývá Komisi, aby proto předložila konkrétní návrhy, jak dosáhnout schopnosti rychlejší spolupráce na evropské úrovni v případě přírodních katastrof;

10.   domnívá se, že ze zkušeností z minulých let i nedávné doby je jasně patrná potřeba dále posílit prevenci, připravenost a schopnost reakce v oblasti civilní ochrany Společenství proti lesním a jiným požárům na jihu Evropy, a naléhavě žádá Komisi, aby za tímto účelem učinila vhodné kroky a zajistila tak zřetelné vyjádření evropské solidarity vůči zemím, které jsou ohroženy závažnými mimořádnými událostmi; podporuje činnosti zaměřené na zlepšení připravenosti civilní ochrany členských států, zejména prostřednictvím výměny odborníků a osvědčených postupů, výcviků a projektů připravenosti na katastrofy;

11.   uznává podíl, kterým přispělo Monitorovací a informační středisko k podpoře a usnadňování mobilizace a koordinace civilní ochrany a pomoci v mimořádných situacích;

12.   zdůrazňuje individuální zodpovědnost členských států za civilní ochranu a opatření v boji s katastrofami a to, že hlavní odpovědnost za prevenci a likvidaci požárů nesou jednotlivé členské státy; vyzývá Komisi, aby učinila nezbytné kroky k vytvoření nezávislých a stálých evropských jednotek reakce, které by členským státům a postiženým regionům napomáhaly při rozsáhlých lesních požárech a jiných katastrofách a poskytovaly nejlepší vybavení a odborné poradenství; v této souvislosti poznamenává, že by Evropská komise měla prozkoumat možnosti získání přístupu k doplňkovým kapacitám, které mohou být k dispozici z dalších zdrojů, včetně zdrojů soukromých, s cílem zajistit rychlou reakci na závažné mimořádné události;

13.   vyjadřuje hluboké politování nad tím, že v některých členských státech zasažených v nedávné době požáry podobného rozsahu došlo k tak četným a těžkým ztrátám; považuje proto za nezbytné, aby byla okamžitě posouzena přiměřenost opatření pro prevenci přírodních katastrof a připravenosti na ně, aby tak bylo zajištěno, že budou nabyté zkušenosti napříště náležitě využity k prevenci a omezení ničivých důsledků podobných katastrof v členských státech; v této souvislosti naléhavě vyzývá Komisi, aby si od členských států vyžádala podrobnosti o operačních programech, které vytvořily pro boj s přírodními katastrofami, za účelem výměny zkušeností a vyvození závěrů v oblasti bezprostředních opatření, koordinace správních a operačních orgánů a dostupnosti potřebných lidských zdrojů a vybavení;

14.   s politováním konstatuje, že mnoho z těchto lesních požárů zřejmě vzniklo jako akt žhářství, a je obzvláště znepokojen skutečností, že tento druh trestných činů zapříčiňuje čím dál více lesních požárů v Evropě; vyzývá proto členské státy, aby zpřísnily a ukládaly sankce za trestné činy, které poškozují životní prostředí, a zejména za ty, které způsobují lesní požáry, a je přesvědčen, že pohotové a efektivní vyšetřování, které povede k odhalení viníků a po němž bude následovat odpovídající trest, by odradilo nedbalé i záměrné jednání;

15.   je přesvědčen, že by nemělo být dovoleno jakkoli měnit způsob využívání půdy po lesních požárech, a žádá sankce ve formě vrácení finanční pomoci Společenství, pokud členský stát neprovede v plném rozsahu znovuzalesnění postižené oblasti nebo umožní změnu způsobu využívání půdy, a to pro spekulativní výstavbu nebo projekty v oblasti cestovního ruchu;

16.   odsuzuje praxi legalizace nelegálních staveb na chráněných územích a na územích, kde není povolena výstavba,

17.   upozorňuje na skutečnost, že žháře, zejména ty, kteří těží ze stavebních činností na lesní půdě nebo z jejího zničení, mohou v jejich trestné činnosti podněcovat právní předpisy, které tuto půdu jasně nedefinují či ji nechrání nebo nedostatečné uplatňování právních předpisů zakazujících nezákonnou výstavbu; naléhavě proto žádá členské státy, aby zajistily, že všechny spálené lesní plochy zůstanou lesem a budou zahrnuty do programů opětovného zalesňování;

18.   vyzývá k používání účinnějších metod pro včasné zjištění lesních požárů, požaduje lepší předávání zkušeností mezi členskými státy, pokud jde o opatření na potlačení požáru, a naléhavě žádá Komisi, aby zlepšila výměnu zkušeností mezi jednotlivými regiony a členskými státy;

19.   oceňuje solidaritu, kterou ukázala Evropské unie, jejích členských států a dalších zemí při pomoci postiženým regionům během nouzových situací způsobených lesními požáry poskytnutím letadel, protipožární techniky a odborných znalostí, jakož i významnou pomoc poskytnutou příslušným orgánům a záchranným týmům; domnívá se, že rozsah těchto událostí a jejich dopad často překračují regionální i vnitrostátní měřítko a možnosti a naléhavě vyžadují účinnou evropskou podporu;

20.   vítá pomoc, kterou přispěla letadla taktické rezervy EU pro boj s lesními požáry (EUFFTR), jež byla zřízena v létě roku 2009 pro účely pomoci členským státům při potírání velkých požárů; poznamenává, že tento pilotní projekt vznikl s podporou Parlamentu s cílem posílit spolupráci mezi členskými státy v boji proti lesním požárům a je velmi dobrým příkladem posílené schopnosti zajistit na evropské úrovni okamžitou pomoc v nouzových situacích; v této souvislosti zdůrazňuje potřebu pokračovat v rozvíjení a posilování tohoto pilotního projektu, neboť i nadále čelíme okolnostem, které způsobují nesmírné škody, a možnosti členských států společně s EUFFTR se ukázaly jako nedostatečné;

21.   vyslovuje politování nad tím, že Komise a Rada nenaplánovaly na rok 2010 žádné finanční prostředky na pokračování v přípravných pracích ohledně schopnosti EU rychle reagovat, které byly zahájeny v roce 2008 a 2009;

22.   domnívá se, že nové nařízení o Fondu solidarity Evropské unie je nezbytným nástrojem při řešení problémů vzniklých v důsledku přírodních katastrof pružnějším a účinnějším způsobem; kritizuje skutečnost, že Rada blokovala pokrok v tomto ohledu a v rozporu se zákonem zdržovala revizi, ačkoli Parlament přijal své stanovisko naprostou většinou hlasů při prvním čtení v květnu 2006;

23.   zdůrazňuje skutečnost, že obnovení této iniciativy by mohlo významně přispět k fungování uvedeného fondu v praxi tím, že by se rozšířil jeho rozsah, zrušila by se aktivace fondu ve výjimečných případech regionálních katastrof, bylo by umožněno více regionům získat pomoc zavedením nižší prahové hodnoty škod pro aktivaci fondu a v neposlední řadě by bylo možno rychleji reagovat v případě katastrofy díky rychlejšímu provádění plateb;

24.   naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby se co nejzodpovědněji a bez prodlení pokusily najít kompromisní řešení s cílem obnovit proces přezkumu nařízení o Fondu solidarity, aby tak byl vytvořen silnější a pohotovější nástroj, který bude schopen reagovat na nové výzvy v oblasti globalizace a změn klimatu; vyzývá úřadující švédské předsednictví i ministry financí, životního prostředí, zemědělství a regionálního rozvoje v EU, aby bezodkladně přijali rychlá a přísná opatření;

25.   vyjadřuje znepokojení nad rostoucím počtem přírodních katastrof, které lze podle odborníků z velké části přisuzovat změně klimatu, a vyzývá Komisi a Radu, aby učinily vše, co je v jejich silách pro dosažení ambiciózní mezinárodní dohody na nadcházející páté konferenci smluvních stran Kjótského protokolu, jež se má konat ve dnech 7. až 18. prosince 2009 v dánské Kodani;

26.   zdůrazňuje potřebu zvýšených preventivních opatření pro boj se všemi typy přírodních katastrof vytvořením společných strategických pokynů pro zajištění lepší koordinace mezi členskými státy i větší operability a koordinace mezi různými nástroji Společenství (strukturální fondy, Fond solidarity, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), LIFE+ a mechanismus rychlé reakce a nástroj připravenosti pro závažné mimořádné události), přičemž nelze opomenout potřebu zapojení ostatních existujících nástrojů, jako je státní pomoc pro regionální účely a půjčky Evropské investiční banky, s cílem napravit škody způsobené přírodními katastrofami; vyzývá Komisi, aby mu podala zprávu o tom, jaké finanční prostředky Společenství byly poskytnuty na ochranu proti lesním požárům a zda byly použity náležitým způsobem;

27.   žádá o zavedení regionálních mechanismů koordinace v rámci programů rozvoje venkova a posílit tak účinnost preventivních opatření;

28.   zdůrazňuje, že je třeba urychlit postup pro přístup k fondům EU za účelem revitalizace zemědělské půdy po povodních a požárech a za účelem poskytnutí větší finanční podpory pro rozvoj protipožárních pruhů a ochranných protipovodňových hrází; zdůrazňuje zkázonosné dopady lesních požárů a povodní na volně žijící a hospodářská zvířata;

29.   považuje za zásadní, aby byla zohledněna strukturální problematika venkovského prostředí (demografický pokles, opouštění pozemků, odlesňování a nadměrná roztříštěnost vlastnictví lesních pozemků);

30.   je toho názoru, že je nutné posílit existující vazby mezi civilní ochranou a politikami v oblasti životního prostředí, aby byla co nejlépe využita preventivní opatření zahrnutá v legislativě na ochranu životního prostředí a aby se zajistil koordinovaný přístup EU k prevenci a zmírňování následků katastrof; zdůrazňuje však, že neexistuje žádný záměr nahradit či oslabit stávající vnitrostátní pravomoci v oblasti civilní ochrany a předcházení katastrofám na základě pokynů ze strany EU;

31.   domnívá se, že je třeba přezkoumat postupy pro čerpání prostředků z Fondu solidarity, aby se urychlilo vyplácení finanční pomoci; je zejména toho názoru, že za tímto účelem by mohl být vytvořen systém zálohových plateb založený na počátečních odhadech přímé škody, přičemž by další platby závisely na přesných výpočtech celkové přímé škody a důkazech preventivních opatření, která byla učiněna následně po katastrofě;

32.   vyzývá Komisi, aby pokročila v navrhování informační a vzdělávací kampaně o preventivních opatřeních dohodnutých s členskými státy s cílem snížit nebezpečí a důsledky přírodních katastrof, zejména v oblastech nejvyššího rizika tím, že zvýší povědomí veřejnosti o nutnosti péče o životní prostředí a ochrany přírodních zdrojů; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření, včetně opatření ke zvýšení informovanosti veřejnosti, na podporu udržitelnějšího využívání vody, půdy a biologických zdrojů a lepšího zacházení s odpady – špatná situace v tomto směru je často příčinou požárů;

33.   podtrhuje skutečnost, že s odhlédnutím od závažných environmentálních a hospodářských důsledků je stávající četnost požárů v jižní Evropě – téměř 95 % oblastí zničených požáry v EU se nachází ve Středomoří – úzce propojena se zhoršujícími se dopady změny klimatu v těchto oblastech (eroze a úbytek půdy, desertifikace a nárůst emisí skleníkových plynů včetně CO2);

34.   vyzývá proto k vytvoření integrované strategie EU pro zachování jihoevropských lesních ekosystémů, která zaručí dostatečné financování preventivních opatření, opatření proti nepříznivým důsledkům rozsáhlých hospodářských a environmentálních škod a opatření pro plnou obnovu ekosystémů, i finanční prostředky na přizpůsobení jihoevropských lesních ekosystémů změně klimatu a na zmírnění jejího dopadu;

35.   zdůrazňuje, že by mělo být plně zohledněno závažné vystavení lesních ekosystémů středomořských regionů změně klimatu; vyzývá Komisi, aby zavedla kromě zemědělských a environmentálních opatření podle společné zemědělské politiky konkrétní zásahy s cílem předcházet lesním požárům a jejich šíření a do hloubky uvážila zavedení společné lesní politiky s cílem lépe zvládat změnu klimatu a přírodní katastrofy; naléhavě vyzývá Komisi, aby ve svých návrzích na akční plán EU pro přizpůsobení se změně klimatu udělila prioritu prevenci a boji proti suchu a lesním požárům v jižní Evropě;

36.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a regionálním orgánům oblastí postižených požáry a povodněmi.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0304.
(2) Úř. věst. C 187 E, 24.7.2008, s. 55.
(3) Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 240.
(4) Úř. věst. C 272 E, 13.11.2003, s. 471.
(5) Úř. věst. C 33 E, 9.2.2006, s. 599.
(6) Úř. věst. C 92 E, 20.4.2006, s. 414.
(7) Úř. věst. C 193 E, 17.8.2006, s. 322.
(8) Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 363.
(9) Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 369.
(10) Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 375.
(11) Úř. věst. L 314, 1.12.2007, s. 9.
(12) Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 331.
(13) Úř. věst. L 288, 6.11.2007, s. 27.
(14) Úř. věst. L 71, 10.3.2007, s. 9.

Právní upozornění - Ochrana soukromí