Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0094(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0005/2009

Внесени текстове :

A7-0005/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/09/2009 - 4.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0014

Приети текстове
PDF 406kWORD 41k
Четвъртък, 17 септември 2009 г. - Страсбург
Интервенционни периоди за 2009 г. и 2010 г. за масло и обезмаслено мляко на прах *
P7_TA(2009)0014A7-0005/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 ("Общ регламент за ООП") по отношение на интервенционните периоди 2009 и 2010 за масло и обезмаслено мляко на прах (COM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0354),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0103/2009),

–   като взе предвид член 55 и член 46, параграф 2, от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0005/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно член 250, параграф 2, от Договора за ЕО;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Член 2 а (нов)
Член 2а
Изменение към Регламент (ЕО) № 72/2009
Член 4, точка 8 от Регламент на Съвета (ЕО) № 72/2009 от 19 януари 2009 г. относно промени в Общата селскостопанска политика, за изменение на регламенти (EО) № 247/2006, (EО) № 320/2006, (EО) № 1405/2006, (EО) № 1234/2007, (EО) № 3/2008 и (EО) № 479/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1883/78, (ЕИО) № 1254/89, (ЕИО) № 2247/89, (ЕИО) № 2055/93, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 2596/97, (ЕО) № 1182/2005 и (ЕО) № 315/2007 се заличава.1
_________
1OВ L 30, 31.1.2009 г., стp. 1.
Правна информация - Политика за поверителност