Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0094(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0005/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0005/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2009 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0014

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 395kWORD 42k
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο
Περίοδοι παρέμβασης 2009 και 2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη *
P7_TA(2009)0014A7-0005/2009

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά τις περιόδους παρέμβασης 2009 και 2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (COM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0354),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0103/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 και το άρθρο 46, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0005/2009),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε,

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)
Άρθρο 2α
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 72/2009
Το άρθρο 4, σημείο 8, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 72/2009 του Συμβουλίου της 19 Ιανουαρίου 2009 για τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1405/2006, (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78, (ΕΟΚ) αριθ. 1254/89, (EOK) αριθ. 2247/89, (ΕΟΚ) αριθ. 2055/93, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 2596/97, (ΕΚ) αριθ. 1182/2005 και (ΕΚ) αριθ. 315/20071 διαγράφεται.
_________
1ΕΕ L 30, 31.1.2009, σ. 1.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου