Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0094(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0005/2009

Esitatud tekstid :

A7-0005/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/09/2009 - 4.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0014

Vastuvõetud tekstid
PDF 250kWORD 37k
Neljapäev, 17. september 2009 - Strasbourg
2009. ja 2010. aasta sekkumisperioodid või ja lõssipulbri puhul *
P7_TA(2009)0014A7-0005/2009

Euroopa Parlamendi 17. septembri 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega sätestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1234/2007 (ühise turukorralduse ühtne määrus) seoses 2009. ja 2010. aasta sekkumisperioodidega või ja lõssipulbri puhul (KOM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0354);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0103/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 2;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7-0005/2009),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)
Artikkel 2 a
Määruse (EÜ) nr 72/2009 muudatusettepanek
Nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 72/2009 (milles käsitletakse ühise põllumajanduspoliitika muudatusi ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 320/2006, (EÜ) nr 1405/2006, (EÜ) nr 1234/2007, (EÜ) nr 3/2008 ja (EÜ) nr 479/2008, ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 1883/78, (EMÜ) nr 1254/89, (EMÜ) nr 2247/89, (EMÜ) nr 2055/93, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 2596/97, (EÜ) nr 1182/2005 ja (EÜ) nr 315/20071) artikli 4 punkt 8 jäetakse välja.
_________
1 ELT L 30, 31.1.2009, lk 1.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika