Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0094(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0005/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0005/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/09/2009 - 4.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0014

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 39k
Torstai 17. syyskuuta 2009 - Strasbourg
Voita ja rasvatonta maitojauhetta koskevat vuosien 2009 ja 2010 interventiojaksot *
P7_TA(2009)0014A7-0005/2009

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. syyskuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksesta (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) poikkeamisesta voita ja rasvatonta maitojauhetta koskevien vuosien 2009 ja 2010 interventiojaksojen osalta (KOM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0354),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0103/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A7-0005/2009),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)
2 a artikla
Asetuksen (EY) N:o 72/2009 muuttaminen
Poistetaan yhteisen maatalouspolitiikan muuttamisesta asetuksia (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 320/2006, (EY) N:o 1405/2006, (EY) N:o 1234/2007, (EY) N:o 3/2008 ja (EY) N:o 479/2008 muuttamalla sekä asetukset (ETY) N:o 1883/78, (ETY) N:o 1254/89, (ETY) N:o 2247/89, (ETY) N:o 2055/93, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 2596/97, (EY) N:o 1182/2005 ja (EY) N:o 315/2007 kumoamalla 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 72/20091 4 artiklan 8 alakohta.
_________
1 EUVL L 30, 31.1.2009, s. 1.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö