Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2670(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0038/2009

Внесени текстове :

B7-0038/2009

Разисквания :

PV 16/09/2009 - 5
CRE 16/09/2009 - 5

Гласувания :

PV 17/09/2009 - 4.3
CRE 17/09/2009 - 4.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0016

Приети текстове
PDF 302kWORD 66k
Четвъртък, 17 септември 2009 г. - Страсбург
СУИФТ
P7_TA(2009)0016B7-0038/2009

Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно проекта за международно споразумение за предоставяне на достъп на Министерство на финансите на САЩ до данни за съобщения за финансови плащания с цел предотвратяване и борба с тероризма и финансирането на терористи

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 6, параграф 2 от Договора за ЕС и член 286 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид членове 95 и 300 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, и по-специално членове 5, 6, 7 и 8 от нея,

–   като взе предвид Хартата за основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 7, 8, 47, 48 и 49 от нея,

–   като взе предвид Конвенция 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни,

–   като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни(2),

–   като взе предвид Директива 2005/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм(3) и Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи(4),

–   като взе предвид Споразумението за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати от 25 юни 2003 г., и по-специално член 4 от него (относно идентифицирането на банкова информация)(5),

–   като взе предвид Програмата на САЩ за проследяване на финансирането на тероризма (TFTP), основаваща се на президентски декрет № 13224(6), който при извънредни обстоятелства от национален мащаб дава право по-специално на Министерство на финансите на САЩ посредством "административни призовки" да получи достъп до данни за съобщения за финансови плащания, прехвърляни по системи за съобщения за финансови плащания, като например системите, управлявани от Обществото за световна междубанкова финансова телекомуникация (СУИФТ),

–   като взе предвид условията, определени от Министерство на финансите на САЩ за достъп до данните на СУИФТ (както е определено в декларирани намерения на САЩ(7)), и като взе предвид информацията, получена от Комисията чрез "видна личност" по въпроса за спазването от страна на органите на САЩ на горепосочените декларирани намерения,

–   като взе предвид предишните резолюции на ЕП, с които СУИФТ се приканва стриктно да спазва правната уредба на ЕС, по-специално при извършването на европейски финансови транзакции на територията на ЕС(8),

–   като взе предвид насоките за водене на преговори, дадени на Председателството на Съвета, и проекта на международно споразумение между ЕС и САЩ относно трансфера на данни от системата СУИФТ, които са класифицирани "за ограничено ползване от ЕС",

–   като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 3 юли 2009 г., което е класифицирано "за ограничено ползване от ЕС",

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.   като има предвид, че СУИФТ обяви през октомври 2007 г. нова структура за обмен на съобщения, която да започне да функционира до края на 2009 г.;

Б.   като има предвид, че тази промяна в структурата за обмен на съобщения би довела до това голяма част от финансовите данни, които досега СУИФТ е била призована да предава на Министерство на финансите на САЩ по Програмата за проследяване на финансирането на тероризма, вече няма да бъдат предоставяни на тази програма,

В.   като има предвид, че на 27 юли 2009 г. Съветът единодушно прие насоките за водене на преговори за Председателството , което с помощта на Комисията да договори международно споразумение със САЩ, на основание членове 24 и 38 от Договора за ЕС, което да предвижда продължаването на трансфера на данни от СУИФТ за Програмата за проследяване на финансирането на тероризма;

Г.   като има предвид, че насоките за водене на преговори, заедно с правното становище на правната служба на Съвета по въпроса за избора на правно основание, не са публично достояние, тъй като са класифицирани "за ограничено ползване от ЕС";

Д.   като има предвид, че международното споразумение ще предвижда временно и незабавно прилагане от момента на подписването до влизането в сила на споразумението;

Е.   като има предвид, че самият ЕС не разполага със своя Програма за проследяване на финансирането на тероризма;

Ж.   като има предвид, че достъпът до данни, управлявани от СУИФТ, дава потенциална възможност за откриването не само на трансфери, свързани с незаконни дейности, но също така и на информация относно икономическите дейности на съответните лица и държави, като по този начин може да се използва за злоупотреба чрез шиирокомащабни форми на икономически и промишлен шпионаж;

З.   като има предвид, че СУИФТ сключи меморандум с Министерство на финансите на САЩ, който стеснява обхвата на предаваните данни, както и ограничава обхвата на търсенето на данни до конкретни случаи на борба с тероризма, и подложи такова предаване и търсене на данни на независим контрол и одит, включително мониторинг в реално време;

И.   като има предвид, че едно споразумение между ЕС и САЩ трябва да предвижда условия за запазване на защитата, която съществува в меморандума за разбирателство и "декларираните намерения" на Министерство на финансите на САЩ като тези, които се прилагат за данните, изискани с призовки от Министерство на финансите на САЩ от американския оперативен център на СУИФТ;

1.  Припомня решимостта си да се бори срещу тероризма и твърдото си убеждение относно необходимостта за постигане на правилен баланс между мерките за сигурност и защитата на гражданските свободи и основните права, като същевременно се гарантира пълно зачитане на неприкосновеността та личния живот и защита на данните; отново потвърждава, че необходимостта и пропорционалността са основни принципи, без които борбата срещу тероризма никога няма да бъде ефективна;

2.  Подчертава, че Европейският съюз се основава на принципа за правова държава и че всеки трансфер на европейски лични данни към трети държави за целите на сигурността следва да е съобразен с процесуалните гаранции и правата на защита и да е в съответствие със законодателството за защита на данните на национално и европейско равнище(9);

3.  Припомня на Съвета и Комисията, че в трансатлантическата рамка на споразумението между ЕС и САЩ относно правната помощ, което ще влезе в сила на 1 януари 2010 г., член 4 предвижда предоставяне на достъп до определени финансови данни при поискване чрез националните държавни органи и че това би могло да представлява по-солидна правно основание за трансфер на данни от СУИФТ от предложеното временно споразумение и призовава Съвета и Комисията да обяснят необходимостта от временно споразумение;

4.  Приветства решението на СУИФТ от юни 2007 г. за преместване на всички данни за финансови трансфери, извършвани в рамките на ЕС, в два европейски оперативни центъра; привлича вниманието на Съвета върху факта, че това решение беше взето в съответствие с белгийския орган за защита на данните и с искането на Работната група по член 29 на ЕС и в съответствие със становището, изразено от Европейския парламент;

5.  Отбелязва, че Съветът прие насоките за водене на преговорите почти две години, след като СУИФТ обяви промяната в структурата за обмен на съобщения;

6.  Изразява загриженост за това, че правните служби на институциите имат различни становища относно правното основание, избрано за това споразумение, като отбелязва, че правната служба на Съвета счита, че това е от компетентността на Общността;

7.  Счита, че доколкото едно международно споразумение е абсолютно необходимо, то трябва да гарантира на-малко следното:

   а) че данните се предават и обработват единствено с цел борба срещу тероризма, така както е определено в член 1 на Рамково решение на Съвета 2002/475/ПВР от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма(10), както и че те се отнасят до във връзка с индивиди или терористични организации, признати като такива и от ЕС;
   б) че обработката на такива данни във връзка с трансфера им (единствено чрез системата "push"), съхраняването и ползването им са пропорционални на целта за трансфера и последващата обработка на тези данни;
   в) че исканията за трансфер се основават на конкретни, точно определени случаи, ограничени по време и след получаване на съдебно разрешение, както и че всяка последваща обработка се ограничава до данни, при които се посочва връзка с разследвани от САЩ лица или организации; че данните, при които не се посочва такава връзка, се заличават;
   г) че на гражданите и предприятията от ЕС се гарантира еднакво равнище на правата на защита и процесуални гаранции и еднакво право на достъп до правосъдие, така както съществува в ЕС, както и че законността и пропорционалността на исканията за трансфер подлежат на съдебен контрол в САЩ;
   д) че предадените данни са обект на същите механизми за правна защита, както ако се прилагат за данни, съхранявани в ЕС, включително и изплащане на обезщетение в случай на неправомерно обработване на лични данни;
   е) че споразумението забранява всякакво използване на данни на СУИФТ от страна на органи на САЩ за цели, различни от целите, свързани с финансирането на тероризма; че трансферът на такива данни на трети страни, различни от публичните органи, отговорни за борбата срещу финансирането на тероризма, също е забранено;
   ж) че се съблюдава строго механизъм за реципрочност, като компетентните органи на САЩ се задължават да предават съответни данни за финансови съобщения на компетентните органи на ЕС, при поискване;
   з) че споразумението изрично се изготвя за междинен период чрез клауза за прекратяване на действието, за срок до 12 месеца и без да се засяга процедурата, която трябва да се следва съгласно Договора от Лисабон за евентуално сключване на ново споразумение в тази област;
   и) че временното споразумение ясно предвижда, че органите на САЩ следва незабавно да бъдат уведомени след влизането в сила на Договора от Лисабон и че по новото споразумение ще се водят преговори съгласно новата правна рамка на ЕС, която изцяло включва Европейския парламент и националните парламенти;

8.  Изисква Съветът и Комисията да изяснят конкретната роля на "публичния орган", който да бъде натоварен с отговорността да приема запитвания на Министерство на финансите на САЩ, като взема предвид по-специално естеството на правомощията, с които трябва да разполага такъв "орган", както и начините за прилагане на тези правомощия;

9.  Изисква от Съвета и Комисията да потвърдят, че цели партиди и големи файлове, като тези, отнасящи се до транзакциите в Единната зона за разплащания в евро (SEPA), попадат извън обхвата на данните, които са обект на искане или трансфер от страна на Министерство на финансите на САЩ;

10.  Подчертава, че СУИФТ е ключова инфраструктура за устойчивостта на платежните системи в Европа и за пазарите на ценни книжа и не следва да бъде поставяна в неблагоприятно положение в сравнение с конкурентните доставчици на съобщения за финансови плащания;

11.  Подчертава значението на правната сигурност и имунитета на гражданите и на частните организации при трансфера на данни съгласно такива споразумения, като предложеното споразумение между ЕС и САЩ;

12.  Отбелязва, че може да бъде целесъобразно Комисията да прецени необходимостта от създаване на Европейска програма за проследяване на финансирането на тероризма;

13.  Изисква от Комисията и Председателството да гарантират, че Европейският парламент и всички национални парламенти ще получат пълен достъп до всички съществуващи документи и насоки за преговори;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската централна банка, правителствата и парламентите на държавите-членки и страните кандидатки, както и на правителството на САЩ и двете камари на Конгреса.

(1) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(2) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
(3) ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.
(4) ОВ L 345, 8.12.2006 г., стр. 1.
(5) ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 34.
(6) Президентският декрет 13224 е издаден от президента Буш на 23 септември 2001 г. съгласно Закона за извънредни международни икономически пълномощия (International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)), 50 USC., раздели 1701-1706. Съгласно този декрет президентът делегира своите правомощия на министъра на финансите. Министерство на финансите издава "призовките" до СУИФТ по силата на Декрет 13224 и разпоредбите за неговото прилагане.
(7) Обработка от Министерство на финансите на Съединените американски щати на лични данни,произхождащи от ЕС, за целите на борбата с тероризма ‐ "SWIFT" (OВ C 166, 20.7.2007 г., стр. 18).
(8) Резолюция от 14 февруари 2007 г. относно СУИФТ, Споразумението за регистрация на пътници (СРП) и трансатлантическия диалог по тези въпроси; (OВ C 287 E, 29.11.2007 г., стр. 349), Резолюция от 6 юли 2006 г. относно прихващането от американските тайни служби на данни за банкови преводи от системата СУИФТ (OВ C 303 E, 13.12.2006 г., стр. 843).
(9) По-конкретно Европейската конвенция за правата на човека, и по-специално членове 5, 6, 7 и 8 от нея, Хартата на основните права, и по-специално членове 7, 8, 47, 48 и 49 от нея, Конвенция № 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни,, Директива 95/46/EО и Регламент (EО) № 45/2001.
(10) OВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3.

Правна информация - Политика за поверителност