Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2670(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0038/2009

Předložené texty :

B7-0038/2009

Rozpravy :

PV 16/09/2009 - 5
CRE 16/09/2009 - 5

Hlasování :

PV 17/09/2009 - 4.3
CRE 17/09/2009 - 4.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0016

Přijaté texty
PDF 229kWORD 61k
Čtvrtek, 17. září 2009 - Štrasburk
SWIFT
P7_TA(2009)0016B7-0038/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. září 2009 o připravované mezinárodní dohodě, kterou se mají ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za účelem předcházení terorismu a jeho financování a boje proti nim

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a článek 286 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na články 95 a 300 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, zejména na články 5, 6, 7 a 8 této úmluvy,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na články 7, 8, 47, 48 a 49 této úmluvy,

–   s ohledem na Úmluvu Rady Evropy č. 108 o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(1),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů(2),

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu(3) a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků(4),

–   s ohledem na Dohodu o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými ze dne 25. června 2003, zejména na článek 4 této úmluvy (zjišťování bankovních informací)(5),

–   s ohledem na "Program sledování financování terorismu" (Terrorist Finance Tracking Program, TFTP), jenž se zakládá na dekretu prezidenta USA č. 13224(6), který ve stavu národní nouze opravňuje zejména ministerstvo financí USA k tomu, aby prostřednictvím "úředních příkazů" získávalo soubory údajů o finančních transakcích, které probíhají na sítích pro přenos těchto údajů, jako jsou např. sítě, jež spravuje společnost Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci (SWIFT),

–   s ohledem na podmínky, za kterých má ministerstvo financí Spojených států přístup k údajům společnosti SWIFT (jak se uvádí ve vyjádření tohoto ministerstva(7)), a s ohledem na informace, které Komise získala prostřednictvím "významné osobnosti" ohledně souladu postupů orgánů Spojených států s výše uvedeným vyjádřením,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení, která žádala společnost SWIFT, aby přísně dodržovala právní rámec EU, obzvláště v případech, kdy se jedná o finanční transakce probíhající na území EU(8),

–   s ohledem na pokyny pro vyjednávání určené předsednictví Rady a na připravovanou mezinárodní dohodu mezi EU a USA o přístupu k údajům SWIFT, které byly klasifikovány jako "EU – vyhrazené" (EU Restricted),

–   s ohledem na stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů ze dne 3. července 2009, které bylo klasifikováno jako "EU – vyhrazené",

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že v říjnu roku 2007 společnost SWIFT oznámila, že do konce roku 2009 bude zprovozněna nová struktura zpracovávání údajů o transakcích,

B.   vzhledem k tomu, že tato změna ve struktuře zpracovávání údajů o transakcích by měla za následek, že většina údajů o finančních transakcích, které společnost SWIFT dosud na základě úředního příkazu poskytovala pro účely programu TFTP ministerstva financí Spojených států, by již pro program TFTP nebyla dostupná,

C.   vzhledem k tomu, že dne 27. července 2009 Rada jednomyslně přijala pokyny pro vyjednávání, podle nichž má předsednictví, jemuž je nápomocna Komise, jednat o mezinárodní dohodě se Spojenými státy na základě článků 24 a 38 Smlouvy o Evropské unii o pokračování v předávání údajů SWIFT programu TFTP Spojených států,

D.   vzhledem k tomu, že pokyny pro vyjednávání ani stanovisko právní služby Rady o volbě právního základu nebyly zveřejněny, neboť byly klasifikovány jako "EU – vyhrazené",

E.   vzhledem k tomu, že tato mezinárodní dohoda stanoví své prozatímní a okamžité uplatňování ode dne jejího podpisu do dne jejího vstupu v platnost,

F.   vzhledem k tomu, že EU sama program TFTP nemá,

G.   vzhledem k tomu, že přístup k údajům spravovaným společností SWIFT může způsobit, že budou odhaleny nejen transakce spojené s nedovolenou činností, ale také informace o ekonomické činnosti fyzických osob a dotčených zemí, což by mohlo vést ke zneužití těchto informací pro rozsáhlou hospodářskou a průmyslovou špionáž,

H.   vzhledem k tomu, že společnost SWIFT uzavřela s ministerstvem financí Spojených států memorandum o porozumění, které zúžilo rozsah předávaných údajů a omezilo rozsah vyhledávání údajů na konkrétní případy boje proti terorismu a podrobilo toto předávání a vyhledávání nezávislému dozoru a auditu, který zahrnuje sledování v reálném čase,

I.   vzhledem k tomu, že dohoda mezi EU a Spojenými státy musí být podmíněna zachováním ochranných opatření, která jsou stanovena již v memorandu o porozumění a ve vyjádřeních ministerstva financí Spojených států, jako jsou například opatření, jež jsou uplatňovaná v případě poskytování údajů operačním střediskem společnosti SWIFT ve Spojených státech na základě úředního příkazu vydaného ministerstvem financí USA,

1.   připomíná své odhodlání bojovat proti terorismu a své pevné přesvědčení o nutnosti dosáhnout správné rovnováhy mezi bezpečnostními opatřeními a ochranou občanských svobod a základních práv za současného zajištění důsledného dodržování ochrany soukromí a osobních údajů; znovu opakuje, že boj proti terorismu nebude nikdy účinný, pokud nebude probíhat na základě klíčových zásad nezbytnosti a proporcionality;

2.   zdůrazňuje, že Evropská unie je založena na zásadách právního státu a že u všech předávání evropských osobních údajů do třetích zemí z bezpečnostních důvodů by měly platit tytéž procesní záruky a tatáž práva obhajoby a mělo by se postupovat v souladu s právními vnitrostátními i evropskými předpisy v oblasti ochrany údajů(9);

3.   připomíná Radě a Komisi, že článek 4 transatlantického rámce dohody mezi EU a Spojenými státy o vzájemné právní pomoci, která má vstoupit v platnost dne 1. ledna 2010, stanoví, že ke konkrétním finančním údajům lze získat přístup na základě žádosti prostřednictvím vnitrostátních orgánů, a toto může představovat pevnější právní základ pro předávání údajů získaných od společnosti SWIFT, než jakým je navrhovaná prozatímní dohoda, a žádá Radu a Komisi, aby potřebu prozatímní dohody vysvětlily;

4.   vítá rozhodnutí společnosti SWIFT z června 2007 relokovat všechny údaje o finančních transakcích uvnitř EU do dvou evropských operačních středisek; upozorňuje Radu na skutečnost, že toto rozhodnutí bylo učiněno v souladu s belgickým úřadem pro ochranu údajů a na žádost pracovní skupiny EU zřízené podle článku 29 a že Evropský parlament k této záležitosti zaujímá stejné stanovisko;

5.   upozorňuje na to, že Rada přijala pokyny k vyjednávání teprve necelé dva roky poté, co společnost SWIFT oznámila změnu ve struktuře zpracovávání údajů o transakcích;

6.   je znepokojen tím, že stanoviska právních služeb jednotlivých orgánů na právní základ zvolený pro připravovanou dohodu se liší, a poukazuje na to, že právní služba Rady se domnívá, že tato záležitost je v kompetenci Společenství;

7.   zastává názor, že pokud je mezinárodní dohoda naprosto nezbytná, musí zajistit tyto minimální standardy:

   a) údaje jsou předávány a zpracovávány pouze za účelem boje proti terorismu, jak jej definuje článek 1 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu(10), a týkají se osob či teroristických organizací, které jako takové uznává také EU;
   b) zpracovávání těchto údajů, pokud jde o jejich předávání (výhradně prostřednictvím systému předávání "push"), uchovávání a využívání, není nepřiměřené cíli, o jehož dosažení se předáváním a dalším zpracováváním těchto údajů usiluje;
   c) žádosti o předání údajů se zakládají na konkrétních, cílených případech, které jsou časově omezeny a svolí k nim soudní orgán, a veškeré další zpracovávání se omezuje na údaje, které poukazují na vztahy s osobami či organizacemi, které jsou v USA vyšetřovány; údaje, které takové vztahy neodhalují, se vymažou;
   d) občanům a podnikům z EU se zaručuje stejná úroveň práv obhajoby a procesních záruk a stejné právo na přístup ke spravedlnosti jako v EU a zákonnost a přiměřenost žádostí o předání údajů podléhá soudní kontrole v USA;
   e) předávané údaje jsou předmětem stejných mechanismů soudní nápravy, jaké by se uplatnily na údaje uchovávané v EU, včetně odškodnění v případě nezákonného zpracovávání soukromých údajů;
   f) dohoda zakazuje jakékoli využívání údajů ze SWIFT ze strany úřadů USA pro účely, které nejsou spojeny s financováním terorismu a předávání těchto údajů třetím stranám se také zakazuje, s výjimkou orgánů veřejné moci pověřených bojem proti financování terorismu;
   g) je přísně uplatňován mechanismus vzájemnosti, který příslušným orgánům USA ukládá povinnost předat příslušným orgánům EU na požádání relevantní údaje o finančních transakcích;
   h) dohoda se výslovně uzavírá na přechodné období, a to prostřednictvím doložky o časovém omezení, jejíž trvání nepřekročí 12 měsíců, aniž je dotčen další postup, který může být zahájen na základě Lisabonské smlouvy s ohledem na případné uzavření nové dohody v této oblasti;
   i) prozatímní dohoda jednoznačně stanoví, že úřady USA budou neprodleně informovány o vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a že případná nová dohoda bude vyjednána na základě nového právního rámce EU, který plně zapojí Evropský parlament a národní parlamenty;

8.   žádá Radu a Komisi, aby vysvětlily, jakou přesnou úlohu bude mít "orgán veřejné moci", jenž bude pověřen přijímáním žádostí od ministerstva financí Spojených států, s ohledem na specifickou povahu pravomocí, které mu budou svěřeny, a na způsob, jakým by tyto pravomoci mohly být uplatňovány;

9.   žádá Radu a Komisi, aby potvrdily, že rozsáhlé dokumenty a složky, které se týkají například transakcí v rámci jednotného evropského platebního prostoru (SEPA), nepatří mezi údaje, které bude moci ministerstvo financí Spojených států požadovat nebo přijímat;

10.   zdůrazňuje, že společnost SWIFT je klíčovou infrastrukturou pro odolnost evropských platebních systémů a akciových trhů a neměla by být nespravedlivě znevýhodňována vůči konkurenčním poskytovatelům údajů o finančních transakcích;

11.   vyzdvihuje význam právní jistoty a imunity pro občany a soukromé organizace, které jsou předmětem předávání údajů na základě navrhované dohody mezi EU a USA a obdobných opatření;

12.   upozorňuje, že by mohlo být vhodné, aby Komise posoudila, zda není třeba zřídit evropský program TFTP;

13.   žádá Komisi a předsednictví, aby zajistily, aby byl Evropskému parlamentu a všem národním parlamentům poskytnut plný přístup k pokynům pro vyjednávání a k dokumentům s tímto vyjednáváním spojeným;

14.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské centrální bance, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, vládě Spojených států amerických a oběma komorám Kongresu.

(1) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
(2) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
(3) Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.
(4) Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s. 1.
(5) Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 34.
(6) Dekret č. 13224 byl vydán prezidentem Bushem dne 23. září 2001 na základě zákona o mezinárodních výjimečných hospodářských pravomocích, 50 U.S.C. (Sb.), odstavce 1701–1706. Prezident svěřil své pravomoci vyplývající z tohoto dekretu ministru financí. Ministerstvo financí vydalo na základě prezidentského dekretu č. 13224 a jeho prováděcích nařízení úřední příkazy společnosti SWIFT.
(7) Zpracovávání osobních údajů pocházejících z EU ministerstvem financí USA pro účely boje proti terorismu – "SWIFT" (Úř. věst. C 166, 20.7.2007, s. 18).
(8) Usnesení ze dne 14. února 2007 o SWIFT, dohodě o PNR a transatlantickém dialogu na tato témata (Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 349); usnesení ze dne 6. července 2006 o zachycování údajů o bankovních převodech ze systému SWIFT tajnými službami USA (Úř. věst. C 303 E, 13.12.2006, s. 843).
(9) Zejména s Evropskou úmluvou o lidských právech, zejména s články 5, 6, 7 a 8 této úmluvy, s Listinou základní práv, zvláště s články 7, 8, 47, 48 a 49 této úmluvy, s Úmluvou Rady Evropy č. 108 o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů , se směrnicí 95/46/ES a s nařízením (ES) č. 45/2001.
(10) Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3.

Právní upozornění - Ochrana soukromí