Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2670(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0038/2009

Pateikti tekstai :

B7-0038/2009

Debatai :

PV 16/09/2009 - 5
CRE 16/09/2009 - 5

Balsavimas :

PV 17/09/2009 - 4.3
CRE 17/09/2009 - 4.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0016

Priimti tekstai
PDF 222kWORD 59k
Ketvirtadienis, 2009 m. rugsėjo 17 d. - Strasbūras
SWIFT
P7_TA(2009)0016B7-0038/2009

2009 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl numatomo tarptautinio susitarimo, pagal kurį Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamentui būtų teikiami finansinių mokėjimų pranešimų duomenys, siekiant užkirsti kelią terorizmui ir teroristų finansavimui bei kovai su jais

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 286 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 95 ir 300 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją, ypač į jos 5, 6, 7 ir 8 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 7, 8, 47, 48 ir 49 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją Nr. 108 dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu,

–   atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(1),

–   atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo(2),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui(3) ir 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas(4),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 25 d. susitarimą dėl savitarpio teisinės pagalbos tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų, ypač į jo 4 straipsnį ("Banko informacijos nustatymas")(5),

–   atsižvelgdamas į JAV prezidento dekretu Nr. 13224(6) sukurtą JAV Terorizmo finansavimo sekimo programą (TFSP), pagal kurią, susidarius nacionalinei nepaprastajai padėčiai, JAV Iždo departamentui, priėmus administracinius nurodymus, leidžiama gauti per finansinių pranešimų tinklus (pvz., per Pasaulinės tarpbankinių finansinių telekomunikacijų organizacijos (SWIFT) tvarkomus tinklus) perduodamus finansinių pranešimų duomenis,

–   atsižvelgdamas į JAV Iždo departamento nustatytas prieigos prie SWIFT duomenų sąlygas (apibrėžtos JAV pareiškime(7)) ir informaciją apie tai, kaip JAV institucijos laikosi pirmiau minėto pareiškimo, kurią Komisijai pateikė "žymus asmuo",

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, kuriose SWIFT buvo raginama griežtai laikytis ES teisės sistemos reikalavimų, visų pirma tais atvejais, kai Europos finansiniai sandoriai vykdomi ES teritorijoje(8),

–   atsižvelgdamas į Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei skirtus derybų nurodymus ir numatomą ES ir JAV tarptautinį susitarimą dėl SWIFT duomenų perdavimo, pažymėtus "ES riboto naudojimo" žyma,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 3 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę, pažymėtą "ES riboto naudojimo" žyma,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.   kadangi 2007 m. spalio mėn. SWIFT pranešė, kad nuo 2009 m. pabaigos veiks nauja keitimosi pranešimais sistema,

B.   kadangi taip pakeitus keitimosi pranešimais sistemą, didžioji dalis finansinių duomenų, kurių iš SWIFT buvo pareikalauta perduoti pagal JAV Iždo departamento TFSP, nebebus pateikiami pagal TFSP,

C.   kadangi 2009 m. liepos 27 d. Taryba, remdamasi Europos Sąjungos sutarties 24 ir 38 straipsniais, vieningai patvirtino pirmininkaujančiai valstybei narei, kuriai padeda Komisija, derybų nurodymus derantis dėl tarptautinio susitarimo su JAV, pagal kurį SWIFT duomenys būtų toliau perduodami pagal JAV TFSP,

D.   kadangi derybų nurodymai ir Tarybos teisės tarnybos nuomonė dėl teisinio pagrindo pasirinkimo nepaskelbti viešai, nes pažymėti "ES riboto naudojimo" žyma,

E.   kadangi tarptautinis susitarimas nedelsiant laikinai taikomas nuo pasirašymo dienos iki susitarimo įsigaliojimo,

F.   kadangi ES nėra sukūrusi TFSP,

G.   kadangi prieiga prie SWIFT tvarkomų duomenų suteikia galimybę ne tik nustatyti su neteisėta veikla susijusius pervedimus, bet ir susipažinti su informacija apie susijusių asmenų ir valstybių ekonominę veiklą, taigi ja galima piktnaudžiauti stambaus masto ekonominio ir pramoninio šnipinėjimo tikslais,

H.   kadangi SWIFT su JAV Iždo departamentu sudarė susitarimo memorandumą, pagal kurį susiaurinta perduodamų ir ieškotinų duomenų, skirtų kovai su terorizmu, apimtis ir pagal kurį tokie perdavimai ir paieškos atliekami taikant nepriklausomą priežiūrą ir auditą, įskaitant stebėseną realiu laiku,

I.   kadangi bet koks ES ir JAV susitarimas turi būti sudaromas su sąlyga, kad bus toliau taikoma apsauga, numatyta susitarimo memorandume ir JAV Iždo departamento pareiškimuose, pvz., taikomuose tais atvejais, kai JAV Iždo departamentas reikalauja pateikti duomenis iš SWIFT veiklos centro JAV,

1.   primena, kad yra ryžtingai nusiteikęs kovoti su terorizmu; taip pat primena, kad yra tvirtai įsitikinęs, kad reikia tinkamai suderinti saugumo priemones ir pilietinių laisvių bei pagrindinių teisių apsaugą, užtikrinant, jog būtų kuo labiau gerbiamas privatumas ir duomenų apsauga; pakartoja, kad būtinumas ir proporcingumas yra esminiai principai, kuriais remiantis kova su terorizmu būtų veiksminga;

2.   pabrėžia, kad Europos Sąjunga grindžiama teisės viršenybės principu, o saugumo tikslais perduodant bet kokius europiečių asmens duomenis trečiosioms valstybėms turėtų būti paisoma procesinių garantijų ir gynybos teisių, taip pat turėtų būti laikomasi nacionalinio ir Europos lygio duomenų apsaugos teisės aktų(9);

3.   primena Tarybai ir Komisijai, kad 2010 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio transatlantinio ES ir JAV susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos 4 straipsnyje numatyta galimybė pateikus prašymą per nacionalines valdžios institucijas susipažinti su prašomais finansiniais duomenimis, o tai galėtų būti tvirtesnis SWIFT duomenų perdavimo teisinis pagrindas nei siūlomas laikinasis susitarimas, taigi prašo Tarybos ir Komisijos paaiškinti, kodėl reikia sudaryti laikinąjį susitarimą;

4.   pritaria 2007 m. birželio mėn. SWIFT sprendimui perkelti visus finansinių pervedimų ES teritorijoje duomenis į du Europoje veikiančius veiklos centrus; atkreipia Tarybos dėmesį į tai, kad minėtas sprendimas buvo priimtas atsižvelgus į Belgijos duomenų apsaugos tarnybos sutikimą ir į vadinamosios ES 29 straipsnio darbo grupės pateiktą prašymą bei laikantis Europos Parlamento požiūrio;

5.   pažymi, kad Taryba patvirtino derybų nurodymus tik praėjus beveik dvejiems metams po to, kai SWIFT paskelbė apie keitimosi pranešimais sistemos keitimą;

6.   yra susirūpinęs dėl to, kad išsiskyrė institucijų teisės tarnybų pateiktos nuomonės dėl pasirinkto numatomo susitarimo teisinio pagrindo, ir pažymi, kad Tarybos teisės tarnyba mano, jog susitarimas priskirtinas Bendrijos kompetencijai;

7.   mano, kad tiek, kiek tarptautinis susitarimas yra būtinas ir privalomas, juo turi būti užtikrinta bent tai, kad:

   a) duomenys perduodami ir tvarkomi tik kovos su terorizmu tikslais, kaip numatyta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu(10) 1 straipsnyje, ir kad jie susiję su asmenimis, ES pripažintais teroristais ir teroristų organizacijomis;
   b) tokių duomenų tvarkymas, kiek tai susiję su jų perdavimu (taikant tik duomenų eksportavimo sistemą), saugojimu ir naudojimu turi būti proporcingi tikslo, kurio siekiant jie buvo perduoti ir vėliau tvarkomi, atžvilgiu;
   c) prašymai perduoti duomenis turi būti grindžiami konkrečiais atrinktais atvejais, būtų nustatytas jų terminas ir gautas teisminės institucijos leidimas, o toliau turi būti tvarkomi tik duomenys, atskleidžiantys ryšį su asmenimis ar organizacijomis, kurių veikla tiriama JAV; tokie duomenys, kurie neatskleidžia tokio pobūdžio ryšio, turi būti panaikinti;
   d) ES piliečiams ir įmonėms turi būti suteiktos tokios pačios gynybos teisės, procesinės garantijos ir tokia pati teisė kreiptis į teismą, kaip ir taikomos ES, o JAV teisminėms institucijoms turi būti suteikta galimybė nagrinėti prašymų perduoti duomenis teisėtumą ir proporcingumą;
   e) tokių perduotų duomenų atžvilgiu turi būti taikomos tokios pačios teisių gynimo priemonės, kaip ir ES saugomų duomenų atžvilgiu, įskaitant teisę į kompensaciją, jei asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
   f) pagal susitarimą draudžiama JAV institucijoms naudoti SWIFT duomenis kitais nei kovos su terorizmo finansavimu tikslais, ir draudžiama perduoti tokius duomenis trečiosioms šalims, kurios nėra už kovą su terorizmo finansavimu atsakingos institucijos;
   g) būtų griežtai laikomasi abipusiškumo principo, kuriuo vadovaujantis JAV institucijos privalėtų perduoti aktualių finansinių pranešimų duomenis, jei to prašytų kompetentingos ES institucijos;
   h) būtų aiškiai numatyta, kad susitarimas sudarytas pereinamajam laikotarpiui nustačius nuostatą dėl galiojimo pabaigos, ne daugiau kaip 12 mėnesių, ir nedaro įtakos tvarkai, kurios bus laikomasi pagal Lisabonos sutartį galimai sudarant naują susitarimą šioje srityje;
   i) būtų aiškiai numatyta, kad JAV institucijoms bus nedelsiant pranešta apie Lisabonos sutarties įsigaliojimą ir kad gali būti deramasi dėl naujo susitarimo taikant naują ES teisinį pagrindą, pagal kurį visapusiškai dalyvauja Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai;

8.   prašo Tarybos ir Komisijos tiksliai paaiškinti viešosios institucijos, kuriai bus pavesta atsakomybė už JAV Iždo departamento prašymų priėmimą, vaidmenį, visų pirma, tokiai institucijai suteiktų įgaliojimų pobūdį ir kaip galima pasinaudoti šiais įgaliojimais;

9.   prašo Tarybos ir Komisijos patvirtinti, kad JAV Iždo departamentas negalės prašyti duomenų grupių ir didelių rinkinių (pvz., dėl sandorių, susijusių su bendrąja Europos mokėjimų erdve (SEPA)) ir tokios duomenų grupės ir rinkiniai negalės būti perduodami;

10.   pabrėžia, kad SWIFT yra itin svarbi infrastruktūra, užtikrinanti Europos mokėjimo sistemų ir vertybinių popierių rinkų atsparumą, taigi jos veikla neturėtų neteisingai atsidurti nepalankesnėje padėtyje, palyginti su konkuruojančiais finansinių pranešimų teikėjais;

11.   pabrėžia piliečių ir privačių organizacijų, kurių duomenų perdavimui taikoma tokia tvarka kaip siūlomas ES ir JAV susitarimas, teisinio tikrumo ir neliečiamybės svarbą;

12.   pažymi, kad Komisijai galbūt vertėtų įvertinti, ar reikia sukurti europinę TFSP;

13.   prašo Komisiją ir Tarybai pirmininkaujančią valstybę narę užtikrinti, kad Europos Parlamentui ir visiems nacionaliniams parlamentams būtų suteikta galimybė susipažinti su visais derybų dokumentais ir nurodymais;

14.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos centriniam bankui, valstybių narių ir valstybių kandidačių parlamentams ir vyriausybėms, taip pat Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei ir abiem Kongreso rūmams.

(1) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
(2) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
(3) OL L 309, 2005 11 25, p. 15.
(4) OL L 345, 2006 12 8, p. 1.
(5) OL L 181, 2003 7 19, p. 34.
(6) 2001 m. rugsėjo 23 d. prezidentas G. W. Bush paskelbė dekretą Nr. 13224, priimtą pagal Aktą dėl ekonominių galių tarptautinės nepaprastosios padėties atveju (JAV kodekso 50 dalis, 1701–1706 skyriai). Pagal šį dekretą prezidentas savo įgaliojimus delegavo Iždo sekretoriui. Remdamasis dekretu Nr. 13224 ir jo įgyvendinimo taisyklėmis, Iždo departamentas išsiuntė SWIFT nurodymą pateikti informaciją.
(7) JAV iždo departamento atliekamas iš ES gaunamų asmens duomenų tvarkymas kovos su terorizmu tikslais – "SWIFT" (OL C 166, 2007 7 20, p. 18).
(8) 2007 m. vasario 14 d. Rezoliucija dėl SWIFT, PNR susitarimo ir transatlantinio dialogo šiais klausimais (OL C 287 E, 2007 11 29, p. 349); 2006 m. liepos 6 d. Rezoliucija dėl slaptųjų Amerikos tarnybų vykdomo duomenų apie SWIFT sistemos banko pavedimus perėmimo (OL C 303 E, 2006 12 13, p. 843).
(9) Visų pirma Europos žmogaus teisių konvencija, ypač jos 5, 6, 7 ir 8 straipsniai, Pagrindinių teisių chartija, ypač jos 7, 8, 47, 48 ir 49 straipsniai, Europos Tarybos konvencija Nr. 108 dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, Direktyva 95/46/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.
(10) OL L 164, 2002 6 22, p. 3.

Teisinė informacija - Privatumo politika