Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2624(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0025/2009

Внесени текстове :

B7-0025/2009

Разисквания :

PV 16/09/2009 - 13
CRE 16/09/2009 - 13

Гласувания :

PV 17/09/2009 - 4.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0017

Приети текстове
PDF 377kWORD 84k
Четвъртък, 17 септември 2009 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Таджикистан
P7_TA(2009)0017B7-0025/2009

Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции за Централна Азия, и по-специално резолюциите от 23 октомври 2003 г. относно Туркменистан, включително Централна Азия(1), от 20 февруари 2008 г. относно стратегия на ЕС за Централна Азия(2), и от 14 февруари 2006 г. относно клаузата за правата на човека и демокрацията в споразуменията на ЕС(3),

–   като взе предвид своята позиция от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Таджикистан от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз(4),

–   като взе предвид споразуменията за партньорство и сътрудничество (СПС), сключени между ЕС и Узбекистан, Киргизстан и Казахстан, които са в сила от 1999 г.,

–   като взе предвид клаузите, свързани с правата на човека, в горепосочените споразумения,

–   като взе предвид настоящата рамка на отношенията между ЕС и Таджикистан, а именно Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и бившия Съветски съюз, което ще бъде заменено от СПС, след като последното е ратифицирано от всички държави-членки на ЕС и от Таджикистан и след като получи одобрението на Европейския парламент,

–   като взе предвид ратификацията на СПС с Таджикистан от всички 27 държави-членки на ЕС и от Таджикистан,

–   като взе предвид Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна, подписано на 11 октомври 2004 г. и в сила от май 2005 г.(5),

–   като взе предвид приетата на 21-22 юни 2007 г. от Европейския съвет Стратегия на ЕС за ново партньорство с Централна Азия,

–   като взе предвид Съвместния доклад на Съвета и на Комисията от юни 2008 г. до Европейския съвет относно напредъка при прилагането на Стратегията на ЕС за Централна Азия и съдържащата се в него оценка, че прилагането на стратегията е доста напреднало,

–   като взе предвид Плана за действие на Европейския съвет (2007-2013 г.) относно енергийна политика за Европа, приет от Европейския съвет на 8и 9 март 2007 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2007 г., озаглавена "Към обща европейска външна политика в областта на енергетиката"(6),

–   като взе предвид първото заседание на официалния диалог по въпросите на правата на човека между ЕС и Таджикистан, проведен през октомври 2008 г., както и списъка от препоръки от заседанието, които се очаква да бъдат надлежно взети предвид при текущите законодателни реформи,

–   като взе предвид първия семинар на гражданското общество между ЕС и Таджикистан относно правата на човека, проведен в Душанбе на 10 и 11 юли 2009 г., както и диалога по въпросите на правата на човека, който предстои да се проведе в Душанбе на 23 септември 2009 г.,

–   като взе предвид организираната с подкрепата на ЕС международна конференция за наркотиците, проведена в Душанбе през октомври 2008 г.,

–   като взе предвид размяната на мнения между Комисията по външни работи и президента на Таджикистан Емомали Рахмон на 10 февруари 2009 г.,

–   като взе предвид Четвъртата междупарламентарна среща на Европейския парламент и Маджлиси на Таджикистан, проведена в Душанбе между 6 и 8 април 2009 г.,

–   като взе предвид своята позиция от 17 септември 2009 г. (7) относно сключването на СПС с Таджикистан,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.   като има предвид, че страните от Централна Азия, към които се числи Таджикистан, са разположени на ключов кръстопът между Европа и Азия, и че исторически и традиционно те представляват важна пресечна и транзитна точка между двата континента;

Б.   като има предвид, че ЕС проявява силен интерес към сигурността и стабилността, изграждането и консолидирането на демократични институции, както и към зачитането на правата на човека и на принципа на правовата държава в региона, по-специално тъй като стратегическите, политическите и икономическите промени и нарастващите трансрегионални предизвикателства в Централна Азия също оказват както пряко, така и косвено въздействие върху интересите на самия ЕС;

В.   като има предвид, че новата стратегия на ЕС за Централна Азия цели подобряване на политическия диалог и засилване на връзките между Европа и нейните партньори от Централна Азия, в съзвучие с ценностите, върху които е основан ЕС;

Г.   като има предвид, че Таджикистан, който има обща граница с Афганистан над 1300 километра, е ключов регионален фактор на предната линия с Афганистан при действията на ЕС и при други международни действия за борба с трафика на наркотици, екстремизма и заплахите за регионалната сигурност;

Д.   като има предвид, че целите на политиката на ЕС спрямо Таджикистан са предимно насочени към подкрепа за намаляване на бедността, добро управление и реформи, а в регионален план – за по-ефективна борба срещу трафика на наркотици и организираната престъпност; като има предвид също така, че ЕС осигурява подпомагане за това, по-специално посредством подкрепа за управлението на границите чрез програмите за управление на границите и за действие срещу наркотиците в Централна Азия (BOMCA/CADAP);

Е.   като има предвид, че СПС с Таджикистан предвижда ангажименти и сътрудничество в областта на реадмисията и контрола върху незаконната имиграция; като има предвид, че следва да бъде сключено отделно споразумение, което определя подробните параметри за това сътрудничество;

Ж.   като има предвид, че завършилата през 1997 г. гражданска война доведе до разрушаване на инфраструктурни обекти и институции и опустошаване на икономиката на Таджикистан, като остави държавата в положението на най-бедната от бившите съветски републики; като има предвид, че въпреки че през последните години Таджикистан отбеляза период на значително възстановяване, все още около 60 % от населението живее в голяма бедност, като здравеопазването и образованието в по-бедните райони продължават да бъдат недостъпни; като има предвид, че таджиките разчитат в голяма степен на парични преводи от работниците мигранти, като обаче този доход е силно застрашен от икономическата криза в региона и следователно е от първостепенно значение да се помогне на Таджикистан да развие устойчива и стабилна вътрешна икономика;

З.   като има предвид, че Таджикистан има най-висока раждаемост в Централна Азия, като почти 40 % от неговото 7,3-милионно население се състои от младежи под 15-годишна възраст; като има предвид, че развиването на добра образователна система е от решаващо значение за бъдещето на страната;

И.   като има предвид, че водещите отрасли в таджикската икономика са производството на памук и алуминий, като обаче цените на тези стоки на световния пазар спадат; като има предвид, че Таджикистан не разполага с петрол, няма много газ и въпреки значителните си водноелектрически запаси страда от тежък недостиг на енергия;

Й.   като има предвид че институционалната, правна и финансова среда не благоприятства развитието на таджикски предприятия и се нуждае от съществено подобряване;

К.   като има предвид, че Таджикистан е зависим от чуждестранни помощи и хуманитарна подкрепа, както и че почти половината от работната му сила работи в чужбина, най-вече в Русия, и издържа семействата си у дома чрез парични преводи;

Л.   като има предвид, че разпадането на Съветския съюз доведе до нарушаване на традиционните икономически отношения и на регионалните пазари, което допринася за настоящия спад на икономиката; като има предвид, че ЕС следва да положи всички усилия за възстановяване на доверието между страните в региона и по този начин да улесни подновяването на регионалното сътрудничество;

М.   като има предвид, че в допълнение на помощта, която получава чрез Инструмента за сътрудничество за развитие, Таджикистан участва и в няколко текущи регионални програми;

Н.   като има предвид, че макар явно да се радва на народна подкрепа, президентът Рахмон систематично потиска всякаква опозиция и на практика е преустановил споделянето на властта, което трябваше по замисъл да бъде гарантирано от мирното споразумение от 1997 г.;

О.   като има предвид, че в окончателния доклад на ОССЕ/СДИПЧ (Служба на ОССЕ за демократични институции и права на човека) относно наблюдението на изборите се отбелязва липсата на истински избор и действителен плурализъм в президентските избори от 2006 г.;

П.   като има предвид, че е широко признато, че корупцията е повсеместна и е проникнала на всички равнища, както и че голяма част от получените международни донорски средства не отиват по правилното си предназначение;

Р.   като има предвид, че гражданското общество все още е в зародиш, реалното му развитие често се възпрепятства от правителството и то ще се нуждае от много време, преди да бъде в състояние да осъществи своя потенциал за насърчаване на човешкото развитие в Таджикистан; като има предвид, че някои дейности на религиозни групи са ограничени вследствие на изискването за регистрация в Държавния комитет по религиозни въпроси и на други ограничителни мерки съгласно новоприет Закон за свободата на съвестта и религиозните сдружения;

1.  Приветства факта, че Таджикистан заявява ясно, че се ангажира да сътрудничи с ЕС, че желае да повиши равнището на търговията си с ЕС и да насърчава образователните връзки, както и че ще предприеме конкретни мерки в ключови области като социалното осигуряване, здравеопазването, образованието, борбата с корупцията и подобряването на положението в областта на правата на човека, с цел да покаже, че приема сериозно тези ангажименти;

2.  Осъзнава силното разочарование от страна на правителството на Таджикистан, че Споразумението за партньорство и сътрудничество все още не е сключено, особено с оглед на позицията на ЕС, според която, предвид големите различия в политическите, икономическите, социалните и други условия в различните централноазиатски държави, за ЕС е абсолютно наложително да разграничава своите политики по съответен начин; следователно изразява намерението си да даде своето одобрение и очаква сключването на СПС във възможно най-кратък срок;

3.  Разглежда своето одобрение на сключването на СПС като изпращане на послание за готовност да работи с Таджикистан и като насърчение Таджикистан да предприеме всички необходими стъпки за провеждане на крайно необходимите реформи; при все това насочва вниманието на Таджикистан най-вече към обвързаността с условия, която се предполага от клаузата за права на човека/прекратяване;

4.  Застъпва становището, че пълното разгръщане на СПС и укрепването на двустранните отношения следва да се основават на точна и навременна оценка на осъществения в ключовите области напредък, и настоятелно призовава Комисията във връзка с това да определи ясен набор от референтни критерии и условия;

Икономическо положение

5.  Отбелязва тежките икономически затруднения, пред които е изправен Таджикистан, уязвимата му транспортна и енергийна инфраструктура и изразява сериозна загриженост, че по данни от май 2009 г., поради въздействието на икономическата криза и несъвършенствата в селското стопанство, 1,5 милиона души са в положение на несигурност за своята прехрана;

6.  Настоятелно призовава правителството на Таджикистан да се съсредоточи върху основата на проблема, която е свързана с продоволствието, и да преразгледа политиката си на свръхамбициозни проекти, недопринасящи по никакъв начин за задоволяване на основните и непосредствени потребности на хората; същевременно го призовава да укрепва регионалните пазари и да подобрява местното производство, както и неотложно да приложи програми за подпомагане на прехраната и създаване на работни места;

7.  Призовава правителството на Таджикистан незабавно да предприеме мерки във връзка с катастрофалното състояние на секторите на образованието и здравеопазването, което заплашва да породи нова вълна социални проблеми за идните поколения и да повлияе неблагоприятно на бъдещето на държавата;

8.  Отбелязва също, че хроничната бедност подхранва търговията с наркотици, като в някои доклади се посочва, че 30-50 % от стопанската дейност в страната е свързана с трафик на наркотици;

9.  Настоятелно призовава Таджикистан да оползотвори своя огромен потенциал за производство на електрическа енергия от ВЕЦ по рационален и демократичен начин с оглед на тревогите на държавите надолу по течението, които по традиция разчитат на сигурни сезонни водни притоци; във връзка с това, призовава Комисията да направи всичко по възможностите си, за да улесни подготовката на съвместни проекти, които включват всички потенциално засегнати участници от региона и които са в съответствие със стандартите на ЕС;

10.  Настоятелно призовава Таджикистан да въведе структурни промени за подобряване на инвестиционния климат за чуждестранни дружества;

11.  Настоятелно призовава Таджикистан да осъществи изцяло необходимите икономически реформи, отделяйки особено внимание на необходимостта от провеждане на селскостопански реформи, които да позволят освобождаването на земеделските производители от задлъжнялост и преминаването от отглеждането на памук като монокултура към алтернативни форми на земеделие;

Политическо положение

12.  Признава, че Таджикистан е относително стабилна държава, без изгледи за външна заплаха или за добре организирано местно неподчинение; същевременно отбелязва признаците на пробойни в режима (например през 2008 г., когато имаше случаи на насилие и демонстрации в автономния планински район Бадахшан, както и неотдавнашната операция за сигурност в източния район Тавилдара, в която едни срещу други бяха изправени силите на правителството и бивши опозиционни въоръжени групи и чуждестранни бойци), които пораждат съмнения относно контрола, упражняван от президента; също така обръща внимание на опасенията, че хроничната бедност, ширещата се корупция и все по-авторитарното управление могат в бъдеще да засилят риска от политическа, икономическа и социална нестабилност;

13.  Напомня на Таджикистан за Целите на хилядолетието за развитие и подкрепата на ЕС за всички сериозни усилия за постигане на напредък в тази област;

14.  Акцентира върху структурата на парламента в Таджикистан, която е доминирана от пропрезидентската Народна демократична партия (НДП); осъжда факта, че опозиционните партии са изолирани, а потенциалните съперници – хвърлени в затвора или изпратени в изгнание; с оглед на обещаните от президента избори през 2010 г., призовава правителството на Таджикистан да изпълни своите ангажименти за демократизиране, като позволи създаването на истинска многопартийна политическа система и преразглеждането на избирателния закон (напр. осигуряване на безпристрастни наблюдатели, отменяне на таксата за регистрация на кандидатите и по-голяма прозрачност при преброяването на гласовете, при определянето и публикуването на резултатите от изборите);

15.  Отправя критика по повод наложените на НПО ограничения и отсъствието на убедителна и видима дейност на гражданското общество в Таджикистан, тъй като това отсъствие би могло да урони бъдещото демократично развитие; отново изтъква необходимостта от значителна реформа и зачитане на правата на човека във всички сектори на обществото;

16.  Отбелязва, че е широко признато, че корупцията е основен проблем в Таджикистан, отчасти поради липсата на правна култура и неспособността на държавата да осигури съответстващо заплащане за труда на своите държавни служители; изразява надеждата да получи доказателства, че Законът за борба с корупцията, Агенцията за борба с корупцията и амбициозната действаща антикорупционна стратегия за 2008–2012 г. наистина функционират;

17.  Призовава Таджикистан да въведе политика на пълна прозрачност в стопанския сектор, включително публична отчетност за всички приходи от държавни предприятия (както от местни, така и от офшорни дейности), като например Таджикската компания за производство на алуминий "Талко" и енергийното дружество "Барки Таджик", а също така и прозрачност при финансирането на памукопроизводството;

Регионални въпроси

18.  Подчертава географската роля на Таджикистан като съсед на Афганистан и свързаните с това въпроси като наркотици, тероризъм и екстремизъм, и отбелязва потенциала на Таджикистан за създаване на модерна функционираща държава, способна да действа като преграда за разпространяването на екстремизъм от Афганистан и региона; подчертава необходимостта от по-нататъшно сътрудничество с Таджикистан, на който да бъде оказана подкрепа, за да функционира като стабилна работеща държава; посочва, че борбата срещу тероризма не може да се използва като претекст за репресиране или сплашване на опозиционните сили и трябва да се провежда при пълно зачитане на правата на човека и гражданските свободи;

19.  Отбелязва, че енергетиката и водните ресурси са ключови въпроси за човешката сигурност и междудържавните отношения в Централна Азия; обръща специално внимание на енергийния спор между Таджикистан и Узбекистан (който се потвърди, наред с другото, и от временното, но непредизвестено затваряне на общата граница от страна на Узбекистан, прекъсването на газовите доставки от тази страна и двойното увеличаване на цените), както и на споровете за водните ресурси с Узбекистан и Киргизстан; призовава в този контекст за неотложни регионални консултации относно рационалното използване на енергийните ресурси;

Права на човека

20.  Изразява сериозна загриженост за случаите на практически безнаказано нарушаване на правата на човека в Таджикистан, в различни форми, включително оказване на натиск върху съдилищата и съдиите както от страна на правителството, така и на престъпните мрежи, натиск върху медиите, ширещо се нарушаване на правата на жените, детски труд и експлоатиране на учащи, включително непълнолетни, за бране на памук, държането на работниците в положение, описвано от установената в САЩ организация "Фрийдъм хаус" като "финансово робство", ужасяващи условия на задържане, включително изтезания и други форми на малтретиране, и трафик на хора;

21.  Във връзка с това приветства започването на официален диалог между ЕС и Таджикистан по въпросите на правата на човека, насочен към постигането на резултати; счита, че напредъкът в тази област е от ключово значение за развитието на двустранните отношения; подчертава, че е важно неправителствените организации, работещи в Таджикистан, да бъдат официално и действително включени в този диалог;

22.  Осъжда новия Закон за НПО, съставен по образец на руски закон, който въвежда обременяващи изисквания за регистрация и пререгистрация;

23.  Подчертава, че въпреки факта, че свободата на словото и печата са гарантирани от таджикското законодателство, властите често подлагат лицата, които не са съгласни с правителствените политики, на сплашване, с което потискат изказването на свободното или критично мнение; в допълнение критикува факта, че независимите медии са подложени на различни форми на сплашване и контрол, които ги принуждават да се самоцензурират;

24.  Изразява загриженост и за влошаването на състоянието на религиозните свободи, както и за новия Закон за вероизповеданията, подписан от президента на 25 март 2009 г., който забранява много религиозни практики и може да постави много религиозни общности извън закона, принуждавайки ги да минат в нелегалност;

25.  Подчертава, че проблемът с дискриминацията и насилието спрямо жените остава широко разпространен; призовава Комисията да създаде специални програми с цел предоставянето на по-добри възможности на жените и настоятелно призовава органите на Таджикистан да положат всички възможни усилия да се постави край на нарушаването на правата на жените и да се подобри достъпа на жените до правосъдие;

26.  Отбелязва със загриженост Закона за спазване на националните традиции и ритуали от 2007 г., който налага ограничения върху начина на обличане на таджиките и на отбелязване на традиционни събития;

27.  Осъжда широко разпространеното използване на изтезания, посочва, че определението за изтезание в таджикското законодателство все още е непълно, и приканва още веднъж да се вземат всички необходими мерки, за да се гарантира спазване на Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, по-конкретно като се изправят на съд длъжностните лица, отговорни за случаите на унизително отнасяне или малтретиране; призовава също така за ратифицирането на Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията (ФПКПИ), който предвижда наблюдение върху центровете за задържане; в допълнение призовава за пълното премахване на смъртното наказание;

28.  Отбелязва, че комисията на таджикския парламент, отговаряща за правните въпроси и правата на човека, има за задача да следи за съответствието на законовите актове с разпоредбите за правата на човека, но до този момент дейността на тази комисия не се отличава с особена ефективност;

29.  Приветства неотдавнашното назначаване на омбудсман и призовава правителството да гарантира неговата пълна независимост;

Международна общност

30.  Призовава международните донори да предприемат всички възможни мерки за насърчаване и подкрепа за създаването на жизнеспособно и динамично гражданско общество, и да стимулират независимите медии да отразяват темата за корупцията в държавата и потока от международни средства;

31.  Призовава Комисията, в сътрудничество с председателството на Съвета, да гарантира, че демокрацията и правата на човека са напълно отчетени на всички равнища на диалога с Таджикистан, както и че ЕС предлага на Таджикистан цялата необходима помощ в тези области;

32.  Подчертава необходимостта от по-голям дял финансиране, насочено директно към местните органи и гражданското общество, и обвързано с условие за прозрачност и възможност за контрол;

33.  Приканва Комисията редовно да докладва на Европейския парламент за хода на събитията в областта на демокрацията и правата на човека, и да държи Комисията по външни работи изцяло в течение на напредъка, постигнат в контекста на политическия диалог; призовава Съвета да включи Парламента в диалога с Таджикистан относно правата на човека;

34.  Настоятелно призовава Комисията да започне възможно най-скоро преговори с таджикското правителство за сключването на споразумения за прилагане на СПС, например по отношение на реадмисията и контрола върху незаконната имиграция;

35.  Предвид ролята на Таджикистан като транзитна страна за трафика на наркотици от съседен Афганистан към Русия и Западна Европа, настоятелно призовава ЕС да продължава да увеличава подкрепата си за мерки за борба с тези дейности в Таджикистан, с особен акцент върху финансирането на таджикската Агенция за контрол на наркотиците, без това да препятства презграничната търговия, която е от жизнена важност за икономическото развитие на граничните райони;

36.  Обръща внимание на въпроса за неексплодиралите касетъчни бомби в Таджикистан и настоятелно призовава за увеличаване на финансирането за тяхното обезвреждане;

o
o   o

37.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, и на правителството на Република Таджикистан.

(1) ОВ C 82 E, 1.4.2004 г., стр. 639.
(2) ОВ С 184 Е, 6.8.2009 г., стр. 49.
(3) ОВ C 290 E, 29.11.2006 г., стр. 107.
(4) Приети текстове, P6_TA(2008)0375.
(5) ОВ L340, 16.11.2004 г., стр. 2.
(6) ОВ C 219 E, 28.8.2008 г., стр. 206.
(7) Приети текстове, P7_TA(2009)0018.

Правна информация - Политика за поверителност