Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2624(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0025/2009

Předložené texty :

B7-0025/2009

Rozpravy :

PV 16/09/2009 - 13
CRE 16/09/2009 - 13

Hlasování :

PV 17/09/2009 - 4.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0017

Přijaté texty
PDF 313kWORD 77k
Čtvrtek, 17. září 2009 - Štrasburk
ES-Tádžikistán: Dohoda o partnerství a spolupráci
P7_TA(2009)0017B7-0025/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. září 2009 o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Střední Asii, zejména na usnesení ze dne 23. října 2003 o Turkmenistánu včetně Střední Asie(1), ze dne 20. února 2008 o strategii EU pro Střední Asii(2) a ze dne 14. února 2006 o doložce o lidských právech a demokracii v dohodách EU(3),

–   s ohledem na své stanovisko ze dne 2. září 2008 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii(4),

–   s ohledem na dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem, Kyrgyzstánem a Kazachstánem, které jsou v platnosti od roku 1999,

–   s ohledem na ustanovení o lidských právech obsažená v těchto dohodách,

–   s ohledem na současný rámec vztahů mezi EU a Tádžikistánem, dohodu o obchodu a spolupráci mezi EU a bývalým Sovětským svazem, kterou nahradí dohoda o partnerství a spolupráci, jakmile ji ratifikují všechny členské státy EU a Tádžikistán a jakmile Parlament poskytne souhlas,

–   s ohledem na to, že dohodu o partnerství a spolupráci s Tádžikistánem již ratifikovalo všech 27 členských států EU a Tádžikistán,

–   s ohledem na Prozatímní dohodu o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, která byla podepsána dne 11. října 2004 a která vstoupila v platnost v květnu 2005(5),

–   s ohledem na strategii EU pro nové partnerství se Střední Asií, kterou přijala Evropská rada ve dnech 21. a 22. června 2007,

–   s ohledem na společnou zprávu o pokroku z června 2008 o uskutečňování strategie EU pro Střední Asii, kterou předložila Rada a Komise Evropské radě, a na její hodnocení, v němž se uvádí, že provádění této strategie zdařile probíhá,

–   s ohledem na akční plán Evropské rady (2007–2013) v oblasti energetické politiky pro Evropu přijatý Evropskou radou ve dnech 8. a 9. března 2007,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2007 s názvem "Směrem ke společné evropské zahraniční politice v oblasti energií"(6),

–   s ohledem na první setkání v rámci oficiálního dialogu o lidských právech mezi EU a Tádžikistánem, které se konalo v říjnu 2008, a na seznam doporučení z této schůzky, jež mají být řádně zohledněna při probíhajících právních reformách,

–   s ohledem na první seminář občanské společnosti EU-Tádžikistán o lidských právech, který se konal ve dnech 10. a 11. července 2009 v Dušanbe, a na dialog o lidských právech, který se bude konat 23. září 2009 v Dušanbe,

–   s ohledem na mezinárodní konferenci o drogách konanou v říjnu 2008 v Dušanbe, kterou podpořila EU,

–   s ohledem na výměnu názorů mezi Výborem pro zahraniční věci a prezidentem Tádžikistánu Emomaliem Rachmonem uskutečněnou dne 10. února 2009,

–   s ohledem na čtvrté meziparlamentní setkání mezi Evropským parlamentem a Mažlisem Tádžikistánu, které se konalo mezi 6. a 8. dubnem 2009 v Dušanbe,

–   s ohledem na své stanovisko ze dne 17. září 2009(7) k uzavření dohody o partnerství a spolupráci s Tádžikistánem,

   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že země Střední Asie, k nimž Tádžikistán patří, leží na klíčové křižovatce mezi Evropou a Asií a historicky a tradičně představují důležitou oblast pro setkávání a tranzit mezi těmito dvěma kontinenty,

B.   vzhledem k tomu, že EU má velký zájem na bezpečnosti a stabilitě, rozvoji a konsolidaci demokratických institucí a na dodržování lidských práv a zásad právního státu v tomto regionu, a to zejména proto, že strategický, politický a hospodářský vývoj i rostoucí trans-regionální výzvy ve Střední Asii mají přímý i nepřímý dopad rovněž na zájmy samotné EU,

C.   vzhledem k tomu, že nová strategie EU pro Střední Asii je zaměřena na zlepšení politického dialogu a posílení vztahů mezi Evropou a jejími středoasijskými partnery v souladu s hodnotami, na nichž je EU založena,

D.   vzhledem k tomu, že Tádžikistán, který má víc než 1300 km dlouhou společnou hranici s Afghánistánem, je klíčovým regionálním hráčem na "frontové linii" s Afghánistánem ve snahách EU i dalších zemí bojovat proti obchodování s drogami, extremismu a ohrožení bezpečnosti v regionu,

E.   vzhledem k tomu, že cíle politiky EU vůči Tádžikistánu jsou v prvé řadě zaměřeny na podporu snížení chudoby, řádné správy věcí veřejných a reforem a regionálně také na podporu účinnějšího boje proti obchodu s drogami a organizovanému zločinu, a vzhledem k tomu, že EU poskytuje pomoc v této oblasti zejména prostřednictvím podpory správy hranic prostřednictvím programů BOMCA/CADAP,

F.   vzhledem k tomu, že dohoda o partnerství a spolupráci s Tádžikistánem se týká i závazků a spolupráce v oblasti zpětného přijímání osob a v oblasti kontroly nedovoleného přistěhovalectví; vzhledem k tomu, že by měla být uzavřena samostatná dohoda stanovující podrobnosti této spolupráce,

G.   vzhledem k tomu, že občanská válka, která skončila v roce 1997, zničila infrastrukturu a instituce, zpustošila hospodářství v Tádžikistánu a ten se po ní stal nejchudší z bývalých sovětských republik; vzhledem k tomu, že ačkoli Tádžikistán v posledních letech zažil rozsáhlou obnovu, přibližně 60 % obyvatel doposud žije v nejhlubší chudobě a zdravotní péče a vzdělání jsou v nejchudších oblastech i nadále nedostupné; vzhledem k tomu, že Tádžikové se ve velké míře spoléhají na peníze zasílané migrujícími pracovníky, avšak tento příjem je vážně ohrožen hospodářskou krizí v regionu, a je proto mimořádně důležité pomoci Tádžikistánu vytvořit udržitelný a zdravý domácí hospodářský systém,

H.   vzhledem k tomu, že Tádžikistán má nejvyšší porodnost ve Střední Asii a téměř 40 % ze 7,3 milionu obyvatel tvoří mladí lidé pod 15 let; vzhledem k tomu, že vytvoření dobrého systému vzdělávání má pro budoucnost této země zásadní význam,

I.   vzhledem k tomu, že hlavním pohonem tádžického hospodářství je produkce bavlny a hliníku, avšak ceny za tyto komodity na světovém trhu klesají; vzhledem k tomu, že Tádžikistán nemá ropu a má velmi málo plynu a že přes své značné hydroenergetické rezervy trpí závažným nedostatkem energie,

J.   vzhledem k tomu, že institucionální, právní a finanční prostředí je pro rozvoj tádžických podniků nepříznivé a potřebuje výrazné povzbuzení,

K.   vzhledem k tomu, že Tádžikistán je závislý na zahraniční a humanitární pomoci, a vzhledem k tomu, že téměř polovina pracovních sil pracuje v zahraničí, hlavně v Rusku, a rodiny ve vlasti podporuje převody peněz,

L.   vzhledem k tomu, že rozpad Sovětského svazu znamenal přerušení tradičních hospodářských vztahů a narušení regionálních trhů, což přispělo k současnému hospodářskému poklesu; vzhledem k tomu, že EU by měla vyvinout veškeré úsilí k opětnému vybudování důvěry mezi zeměmi tohoto regionu, a umožnit tak obnovení regionální spolupráce,

M.   vzhledem k tomu, že kromě toho, že Tádžikistán dostává pomoc v rámci nástroje rozvojové spolupráce, účastní se také několika probíhajících regionálních programů,

N.   vzhledem k tomu, že přestože se prezident Rachmon zjevně těší podpoře lidu, systematicky potlačuje veškerou opozici a účinně odstranil sdílení moci, které měla zaručit mírová smlouva z roku 1997,

O.   vzhledem k tomu, že závěrečná zpráva pozorovatelské mise OBSE/ODIHR (Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE) zaznamenala při prezidentských volbách v roce 2006 nedostatek skutečného výběru a smysluplného pluralismu,

P.   vzhledem k tomu, že se obecně uznává, že zde běžně dochází ke korupci, která prostupuje všechny úrovně, a vzhledem k tomu, že velká část finančních prostředků od mezinárodních dárců, které země obdrží, nesměřuje na účely, pro něž je určena,

Q.   vzhledem k tomu, že občanská společnost je dosud ve stádiu zrodu a její skutečný rozvoj se často setkává s překážkami ze strany vlády a že bude ještě dlouho trvat, než bude moci využívat svůj potenciál pro podporu lidského rozvoje v zemi; vzhledem k tomu, že některé činnosti náboženských skupin byly omezeny požadavkem registrace u státního výboru pro náboženské záležitosti a dalšími omezujícími opatřeními podle nově přijatého zákona o svobodě svědomí a náboženských sdruženích,

1.   vítá skutečnost, že Tádžikistán dal jasně najevo, že se chce zavázat ke spolupráci s EU a chce zvýšit objem obchodování s EU a podporovat kontakty v oblasti vzdělávání a že uskuteční konkrétní opatření v klíčových oblastech, jako jsou sociální podmínky, zdraví, vzdělávání, boj proti korupci a zlepšení v oblasti lidských práv s cílem prokázat, že tyto závazky bere vážně;

2.   je si vědom vysoké míry zklamání na straně tádžické vlády nad tím, že dohoda o partnerství a spolupráci dosud nebyla uzavřena, zejména s ohledem na postoj EU v tom, že je naprosto nezbytné, aby svou politiku rozlišovala podle značně rozdílných politických, hospodářských, sociálních a jiných podmínek ve středoasijských státech; vyjadřuje tedy svůj úmysl poskytnout svůj souhlas a těší se, že dohoda o partnerství a spolupráci bude uzavřena co nejdříve;

3.   pokládá svůj souhlas s uzavřením dohody o partnerství a spolupráci za vyslání signálu o ochotě angažovat se v Tádžikistánu a za pobídku pro Tádžikistán, aby uskutečnil všechny nezbytné kroky k reformám, které jsou naprosto nezbytné; upozorňuje však Tádžikistán především na podmínky vyplývající z doložky o lidských právech a dočasném pozastavení;

4.   zastává názor, že úplná dohoda o partnerství a spolupráci a posílení bilaterálních vztahů by měly být založeny na přesném a včasném hodnocení pokroku dosaženého v klíčových otázkách, a naléhavě vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby určila jasná kritéria a podmínky;

Hospodářská situace

5.   bere na vědomí závažné hospodářské obtíže, jimž Tádžikistán čelí, a nespolehlivou dopravní a energetickou infrastrukturu a je vážně znepokojen tím, že od května 2009 bylo v důsledku hospodářské krize a nedostatkům v zemědělském sektoru 1,5 milionu osob v situaci, kdy je ohrožen jejich přístup k potravinám;

6.   naléhavě vyzývá tádžickou vládu, aby řešila příčiny tohoto problému na straně dodavatelů a aby revidovala svou politiku příliš ambiciózních projektů, které nijak neřeší základní a bezprostřední potřeby obyvatel; vyzývá ji rovněž, aby posílila regionální trhy, zlepšila místní výrobu a bezodkladně uskutečnila programy na podporu zásobování potravinami a vytváření pracovních míst;

7.   vyzývá vládu Tádžikistánu, aby naléhavě řešila katastrofální situaci v oblasti vzdělávání a zdravotnictví, kde je nebezpečí, že s příštími generacemi vznikne nová vlna sociálních problémů a ohrozí budoucnost země;

8.   konstatuje rovněž, že chronická chudoba podporuje obchod s drogami; některé zprávy uvádějí, že 30–50 % hospodářské činnosti země souvisí s obchodem s drogami;

9.   vyzývá Tádžikistán, aby racionálně a demokraticky využíval svůj obrovský potenciál pro výrobu elektřiny z vodní energie s ohledem na zájmy zemí, které leží po proudu řek a tradičně se spoléhají na jisté sezónní přítoky vody; naléhavě v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby vyvinula veškeré úsilí s cílem usnadnit rozvoj společných projektů se zapojením všech regionálních účastníků, kterých se tato problematika týká, a to v souladu se standardy EU;

10.   vyzývá Tádžikistán, aby zavedl strukturální změny s cílem zlepšit investiční prostředí pro zahraniční firmy;

11.   naléhavě vyzývá Tádžikistán, aby plně uskutečnil nezbytné hospodářské reformy, se zvláštním důrazem na potřebu uskutečnit reformy v zemědělství, jejichž cílem je umožnit zemědělcům, aby se zbavili zadluženosti a přešli od monokultury bavlny k alternativním formám zemědělství;

Politická situace

12.   uznává, že Tádžikistán je poměrně stabilní země, kde se dosud neobjevily žádné náznaky vnější hrozby ani pečlivě chystaných místních nepokojů; konstatuje však náznaky jistých trhlin v režimu (např. v roce 2008 se vyskytly případy násilí a demonstrace v autonomní horské oblasti Badachšánu a ve východním okrsku Tavil-Dara nedávno proběhla bezpečnostní operace mezi vládními jednotkami a ozbrojenými skupinami bývalé opozice a zahraničními radikály), což vyvolalo pochybnosti o pevnosti prezidentovy vlády; upozorňuje rovněž na obavy, že hluboce zakořeněná chudoba, přebujelá korupce a stále autoritativnější vláda mohou zvýšit nebezpečí budoucí politické, hospodářské a sociální nestability;

13.   připomíná Tádžikistánu rozvojové cíle tisíciletí a podporu EU v případě vážných snah dosáhnout pokroku v této oblasti;

14.   upozorňuje na složení parlamentu v Tádžikistánu, jemuž dominuje prezidentská lidově-demokratická strana; vyslovuje politování nad tím, že opoziční strany byly ochromeny a možní protivníci byli uvězněni nebo jsou v exilu; vzhledem k volbám, jejichž konání prezident přislíbil na rok 2010, vyzývá tádžickou vládu, aby splnila své závazky, pokud jde o demokratizaci, a umožnila vznik skutečně pluralitního systému a revizi volebního zákona (aby např. umožnila přístup nestranným pozorovatelům, zrušila registrační poplatky pro kandidáty a zajistila vetší transparentnost při sčítání hlasů, sestavování tabulek s výsledky a zveřejňování výsledků voleb);

15.   kritizuje omezení uvalená na nevládní organizace a neexistenci vlivné a viditelné činnosti občanské společnosti v Tádžikistánu, neboť její neexistence by mohla ohrozit budoucí demokratický rozvoj, a připomíná potřebu rozsáhlé reformy a dodržování lidských práv ve všech oblastech společnosti;

16.   konstatuje, že korupce se obecně v Tádžikistánu pokládá za hlavní problém, což je částečně způsobeno nedostatkem právní kultury a neschopností země řádně platit své státní úředníky; rád by viděl důkazy toho, že zákon o korupci, protikorupční agentura a ambiciózní protikorupční strategie na období 2008–2012, která nyní probíhá, nejsou pouze přikrášlováním skutečnosti;

17.   vyzývá Tádžikistán, aby vytvořil politiku plné transparentnosti v odvětví hospodářství, včetně veřejného účetnictví pro všechny příjmy pocházející ze státem vlastněných podniků(a to v zemi i v zahraničí), jako je Tádžická hliníková společnost Talco a energetická společnost Barqi Tojik, a aby rovněž zajistil transparentnost financování v odvětví bavlny;

Regionální otázky

18.   zdůrazňuje klíčovou geografickou polohu Tádžikistánu vzhledem k sousednímu Afghánistánu a otázkám souvisejícím s drogami, terorismem a extremismem a bere na vědomí potenciál Tádžikistánu vytvořit moderní fungující stát schopný působit jako obranná bariéra proti šíření extremismu z Afghánistánu a okolí; zdůrazňuje význam budoucí spolupráce s Tádžikistánem s cílem pomoci mu existovat jako stabilní fungující stát; poukazuje na to, že boj proti terorismu nelze používat jako záminku k potlačování nebo zastrašování opozičních sil a musí se uskutečňovat za plného dodržování lidských práv a občanských svobod;

19.   konstatuje, že otázka energie a vody je zásadní pro lidskou bezpečnost a vztahy mezi státy v rámci Střední Asie; upozorňuje zvláště na energetický spor mezi Tádžikistánem a Uzbekistánem (jak o tom svědčí mimo jiné dočasné, avšak neohlášené uzavření hranic, přerušení dodávek plynu a zdvojnásobení cen ze strany Uzbekistánu) a spory o vodu s Uzbekistánem a Kyrgyzstánem; v této souvislosti naléhavě vyzývá k zahájení konzultací v celém regionu o racionálním využívání zdrojů energie;

Lidská práva

20.   je vážně znepokojen porušováním lidských práv v Tádžikistánu, k němuž dochází naprosto beztrestně a které má různé formy včetně nátlaku na soudy a soudce, který vyvíjí vláda i kriminální sítě, nátlaku na sdělovací prostředky, rozšířeného porušování práv žen, práce dětí a využívání studentů, včetně nezletilých osob, při sklizni bavlny, pracovníků, kteří žijí v podmínkách, jež organizace Freedom House z USA popsala jako "finanční otroctví", otřesných podmínek ve vězení, včetně mučení a dalších forem špatného zacházení, a obchodování s lidmi;

21.   vítá v tomto ohledu zahájení oficiálního dialogu o lidských právech mezi EU a Tádžikistánem, který je zaměřený na výsledky; domnívá se, že pokrok v této oblasti je rozhodující pro rozvoj bilaterálních vztahů; zdůrazňuje význam formálního a podstatného zapojení nevládních organizací působících v Tádžikistánu do tohoto dialogu;

22.   vyslovuje politování nad novým zákonem o nevládních organizacích, přijatým podle ruského modelu, který zavedl obtížné podmínky registrace a opakované registrace;

23.   zdůrazňuje, že ačkoli je podle tádžických zákonů zaručena svoboda slova a tisku, úřady často jedince, kteří nesouhlasí s vládní politikou, zastrašují a odrazují je od svobodných nebo kritických projevů; kritizuje dále skutečnost, že se nezávislé sdělovací prostředky setkávají s různými formami zastrašování a kontroly, které je nutí k používání autocenzury;

24.   je znepokojen tím, že míra náboženské svobody klesá a že nový zákon o náboženství, který prezident podepsal dne 25. března 2009, zakazuje mnoho náboženských praktik a může mnoho náboženských společenství postavit mimo zákon a zatlačit je do ilegality;

25.   zdůrazňuje, že diskriminace žen a násilí vůči nim jsou i nadále běžnými problémy; vyzývá Komisi, aby vytvořila programy ad hoc s cílem rozšířit příležitosti žen, a naléhavě vyzývá tádžické orgány, aby vyvinuly veškeré úsilí k ukončení porušování práv žen a umožnily ženám přístup ke spravedlnosti;

26.   se znepokojením bere na vědomí zákon z roku 2007 o dodržování národních tradic a rituálů, který ukládá omezení v oblasti oblékání Tádžiků nebo oslav tradičních událostí;

27.   vyslovuje politování nad rozšířeným používáním mučení a poukazuje na to, že definice mučení je v tádžických právních předpisech doposud neúplná, a opětovně požaduje přijetí všech opatření potřebných k dodržení Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, zejména potrestání těch úředníků, kteří jsou zodpovědní za ponižující či špatné zacházení, a požaduje rovněž ratifikaci opčního protokolu, který umožňuje sledovat místa zadržování; požaduje dále úplné zrušení trestu smrti;

28.   konstatuje, že výbor tádžického parlamentu odpovědný za právní záležitosti a lidská práva má pravomoc vetovat právní předpisy v zájmu dodržování ustanovení o lidských právech, avšak dosud nebyl příliš úspěšný;

29.   vítá nedávné jmenování veřejného ochránce práv a vyzývá vládu, aby zaručila jeho plnou nezávislost;

Mezinárodní společenství

30.   naléhavě vyzývá mezinárodní dárce, aby uskutečnili všechny možné kroky, jež budou povzbuzovat a podporovat vznik životaschopné a dynamické občanské společnosti, a aby podporovaly nezávislé sdělovací prostředky, aby přinášely zpravodajství o státní korupci a toku mezinárodních prostředků;

31.   vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s předsednictvím Rady zajistila, že bude na všech úrovních dialogu s Tádžikistánem plně zohledněna otázka demokracie a lidských práv a že EU nabídne Tádžikistánu veškerou pomoc, kterou v těchto oblastech potřebuje;

32.   zdůrazňuje, že je nutno poskytovat vyšší finanční prostředky přímo místním úřadům a občanské společnosti za podmínky dodržení transparentnosti a ověřitelnosti;

33.   vyzývá Komisi, aby pravidelně podávala zprávy Evropskému parlamentu o vývoji v oblasti demokracie a lidských práv a aby plně informovala Výbor pro zahraniční věci o pokroku dosaženém v souvislosti s politickým dialogem; vyzývá Radu, aby se zapojila do dialogu o lidských právech s Tádžikistánem;

34.   naléhavě vyzývá Komisi, aby se co nejdříve zapojila do jednání s tádžickou vládou vedoucího ke sjednání prováděcích opatření k dohodě o partnerství a spolupráci, jako jsou např. opatření týkající se opětovného přijímání osob a kontroly nedovoleného přistěhovalectví;

35.   vzhledem k tomu, že Tádžikistán je tranzitní zemí pro pašování drog ze sousedního Afghánistánu do Ruska a západní Evropy, naléhavě vyzývá EU, aby dále prosazovala podporu opatřením proti těmto činnostem v Tádžikistánu a věnovala zvláštní pozornost financování Tádžické agentury pro kontrolu drog, aniž by se tím oslabil přeshraniční obchod, který je zásadní pro hospodářský rozvoj příhraničních oblastí;

36.   upozorňuje na to, že se v Tádžikistánu nachází nevybuchlá kazetová munice, a naléhavě žádá, aby byly navýšeny finanční prostředky na její odstranění;

o
o   o

37.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě republiky Tádžikistán.

(1) Úř. věst. C 82 E, 1.4.2004, s. 639.
(2) Úř. věst. C 184 E, 6.8.2009, s. 49.
(3) Úř. věst. C 290 E, 29.11.2006, s. 107.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2008)0375.
(5) Úř. věst. L 340, 16.11.2004, s. 2.
(6) Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s. 206.
(7) Přijaté texty, P7_TA(2009)0018.

Právní upozornění - Ochrana soukromí