Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2632(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0026/2009

Разисквания :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Гласувания :

PV 17/09/2009 - 4.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0019

Приети текстове
PDF 272kWORD 43k
Четвъртък, 17 септември 2009 г. - Страсбург
Положението в Литва след приемането на Закона за защита на непълнолетни лица
P7_TA(2009)0019RC-B7-0026/2009

Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно литовския Закон за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на публична информация

Европейският парламент,

–   като взе предвид международните и европейски задължения по отношение на правата на човека, включително задълженията, съдържащи се в конвенциите на ООН за правата на човека и в Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа от 4 ноември 1950 г., както и Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г.,

–   като взе предвид разпоредбите на Европейския съюз по отношение на правата на човека, и по-специално член 6 от Договора за Европейския съюз, член 13 от Договора за създаване на Европейската общност и Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 13, параграф 1 от Договора за ЕО, който предвижда: "Без да се накърняват другите разпоредби на настоящия договор и в рамките на правомощията,които той предоставя на Общността, Съветът може с единодушие, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, да приема необходимите мерки за борба с дискриминацията, основана на различията в пола, расата или етническия произход, религията или убежденията,наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация",

–   като взе предвид Директиви 2000/43/EО(1) и 2000/78/EО(2) на Съвета, които забраняват пряката и косвената дискриминация, основана на раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, както и предложението от 2 юли 2008 г. за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008) 0426) и член 21, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който забранява "всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация",

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че ЕС е общност на ценности, основаващи се на правата на човека, основните свободи, демокрацията и принципите на правовата държава, равенството и недискриминацията, и че за постигането на тази цел са одобрени и предложени директиви, включително тези относно борбата срещу дискриминацията, основаваща се на сексуална ориентация;

Б.   като има предвид, че сексуалната ориентация е въпрос, който попада в сферата на индивидуалното право на личен живот, гарантирано от международни, европейски и национални законодателство в областта на правата на човека, а равенството и недискриминацията следва да бъдат насърчавани от държавните органи, като същевременно на медиите, неправителствените организации (НПО) и частните лица следва да бъде гарантирана свободата на изразяване на мнение;

В.   като има предвид, че на 14 юли 2009 г. литовският парламент одобри измененията на Закона за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация, които ще влязат в сила на 1 март 2010 г. и съгласно които ще се забрани "да се разпространява пряко сред непълнолетните […] публична информация, чрез която се поощряват хомосексуалните, бисексуалните или полигамните отношения", тъй като тя има "неблагоприятно въздействие върху развитието на непълнолетните лица";

Г.   като има предвид, че формулировката в закона, и по-специално в член 4 от него, е неопределена и неясна от правна гледна точка и може да доведе до спорни тълкувания;

Д.   като има предвид, че след отхвърлянето на ветото на президента на Република Литва законът се преразглежда понастоящем от литовските национални органи;

Е.   като има предвид, че не е ясно какъв вид материали ще попаднат в приложното поле на този закон и дали в неговия обхват влизат и книги, изкуство, периодичния печат, реклами, музика и публични изяви като театър, изложби или демонстрации;

Ж.   като има предвид, че шведското председателство на ЕС обсъди изменения закон с литовските органи, като същевременно новият президент на Република Литва заяви, че ще предприеме необходимите действия, за да се гарантира, че законът е в съответствие с изискванията на ЕС и с международните изисквания,

1.  Призовава Агенцията на ЕС за основните права да даде становище относно закона и измененията в светлината на Договорите и правото на ЕС;

2.  Потвърждава значението на борбата на ЕС срещу всяка форма на дискриминация, и по-специално срещу дискриминацията, основана на сексуална ориентация;

3.  Потвърждава принципа, установен в преамбюла на Декларацията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1959 г., че "детето, поради физическата и умствената си незрялост, се нуждае от специални гаранции и грижи, включително подходяща правна защита";

4.  Приветства изказванията на новия президент на Република Литва и създаването в Литва на работна група, чиято задача е да извърши оценка на възможни изменения на закона, и приканва президента и органите на Република Литва да гарантират, че националните закони са съвместими с правата на човека и основните свободи, залегнали в международното и европейското право;

5.  Отбелязва, че Законът за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на публична информация, одобрен от литовския парламент на 14 юли 2009 г., все още не е влязъл в сила и е необходимо да бъде преразгледан преди влизането му в сила;

6.  Възлага на своята водеща комисия да продължава да следи този въпрос;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на страните-кандидатки, на президента и парламента на Република Литва, Агенцията на ЕС за основните права и на Съвета на Европа.

(1) ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
(2) ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.

Правна информация - Политика за поверителност