Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2632(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0026/2009

Forhandlinger :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Afstemninger :

PV 17/09/2009 - 4.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0019

Vedtagne tekster
PDF 17kWORD 38k
Torsdag den 17. september 2009 - Strasbourg
Situationen i Litauen efter vedtagelsen af loven til beskyttelse af mindreårige
P7_TA(2009)0019RC-B7-0026/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 17. september 2009 om den litauiske lov om beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til internationale og europæiske forpligtelser med hensyn til menneskerettighederne, herunder de forpligtelser der fremgår af FN's konventioner om menneskerettigheder og af den europæiske konvention af 4. november 1950 til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og der henviser til FN's konvention af 20. november 1989 om barnets rettigheder,

–   der henviser til EU's bestemmelser om menneskerettigheder, navnlig EU-traktatens artikel 6, EF-traktatens artikel 13 og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 13, stk. 1, der fastsætter følgende: "Med forbehold af denne traktats øvrige bestemmelser og inden for rammerne af de beføjelser, som traktaten tillægger Fællesskabet, kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering",

–   der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF(1) og 2000/78/EF(2), der forbyder direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, til Kommissionens forslag af 2. juli 2008 til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (KOM(2008)0426) samt til artikel 21, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, ifølge hvilken enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering er forbudt,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at EU er et værdifællesskab, der bygger på menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder, demokratiet, retsstatsprincippet, lighed og ikke-forskelsbehandling, og at der er blevet foreslået og vedtaget direktiver med henblik på at nå dette mål, herunder direktiver vedrørende bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering,

B.   der henviser til, at seksuel orientering er et anliggende, der hører under individets ret til privatlivets fred, som er fastlagt ved internationale, europæiske og nationale menneskerettighedslove, at lighed og ikke-forskelsbehandling bør fremmes af offentlige myndigheder, og at mediers, ngo'ers og den enkeltes ytringsfrihed bør sikres,

C.   der henviser til, at det litauiske parlament den 14. juli 2009 godkendte ændringer til loven om beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden, der vil træde i kraft den 1. marts 2010, og ifølge hvilken det vil blive forbudt direkte at udbrede oplysninger til offentligheden, der propaganderer for homoseksuelle, biseksuelle eller polygame forhold, idet disse har skadelige virkninger på mindreåriges udvikling,

D.   der henviser til, at ordlyden af loven, med særlig henvisning til dens artikel 4, er vag og juridisk uklar og kan føre til kontroversielle fortolkninger,

E.   der henviser til, at lovforslaget, der efter veto fra præsidenten for Republikken Litauen blev underkendt, nu behandles af de litauiske nationale myndigheder,

F.   der henviser til, at det er uklart, hvilke materialer der ville falde ind under denne lov, og hvorvidt dens anvendelsesområde omfatter bøger, kunst, presse, reklame, musik og offentlige repræsentationer såsom teater, udstillinger og demonstrationer,

G.   der henviser til, at det svenske EU-formandskab har drøftet den ændrede lov med de litauiske myndigheder, og at den nye præsident for Republikken Litauen har erklæret, at hun vil sørge for at sikre, at loven er i overensstemmelse med EU's krav og internationale krav,

1.   anmoder Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder om at redegøre for sin holdning til loven og ændringerne i lyset af EU's traktater og lovgivning;

2.   bekræfter på ny, at det er vigtigt for EU at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling, og navnlig forskelsbehandling på grund af seksuel orientering;

3.   bekræfter på ny det princip, der fremgår af præamblen til FN's erklæring af 20. november 1959 om barnets rettigheder, om at "barnet som følge af sin fysiske og psykiske umodenhed, har behov for særlig beskyttelse og omsorg, herunder passende juridisk beskyttelse";

4.   glæder sig over udtalelserne fra den nye præsident for Republikken Litauen og nedsættelsen af en arbejdsgruppe i Litauen, som har til opgave at vurdere mulige ændringer af loven, og opfordrer præsidenten for Republikken Litauen og de litauiske myndigheder til at sikre, at den nationale lovgivning er i overensstemmelse med menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som international og europæisk lovgivning værner om;

5.   noterer sig, at loven om beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden, der blev vedtaget af det litauiske parlament den 14. juli 2009, endnu ikke er gældende og må revurderes, inden den træder i kraft;

6.   pålægger sit ansvarlige udvalg at følge op på spørgsmålet;

7.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, kandidatlandenes regeringer og parlamenter, Republikken Litauens præsident og parlament, Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og Europarådet.

(1) EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
(2) EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik