Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2632(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0026/2009

Keskustelut :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Äänestykset :

PV 17/09/2009 - 4.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0019

Hyväksytyt tekstit
PDF 107kWORD 37k
Torstai 17. syyskuuta 2009 - Strasbourg
Liettuan tilanne lain alaikäisten suojelemisesta antamisen jälkeen
P7_TA(2009)0019RC-B7-0026/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2009 Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon kansainväliset ja eurooppalaiset ihmisoikeusvelvoitteet, kuten ihmisoikeuksia koskeviin YK:n yleissopimuksiin ja 4. marraskuuta 1950 tehtyyn Euroopan ihmisoikeussopimukseen (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sisältyvät velvoitteet, sekä 20. marraskuuta 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevat Euroopan unionin määräykset, erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan, EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan 1 kohdan, jossa määrätään, että "neuvosto voi tässä sopimuksessa yhteisölle uskotun toimivallan rajoissa yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen muiden määräysten soveltamista",

–   ottaa huomioon neuvoston direktiivit 2000/43/EY(1) ja 2000/78/EY(2), joissa kielletään rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva välitön tai välillinen syrjintä, sekä 2. heinäkuuta 2008 päivätyn ehdotuksen neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (KOM(2008)0426) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan 1 kohdan, jolla kielletään etenkin sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva kaikenlainen syrjintä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että EU on ihmisoikeuksiin, perusvapauksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen, tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen perustuvien arvojen yhteisö ja että tämän tavoitteen saavuttamiseksi on annettu ja ehdotettu direktiivejä, myös sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumista koskevia direktiivejä,

B.   ottaa huomioon, että sukupuolinen suuntautuminen kuuluu yksityiselämän suojelun piiriin ja että tämä taataan kansainvälisessä, eurooppalaisessa ja kansallisessa ihmisoikeuslainsäädännössä, että viranomaisten olisi edistettävä tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä ja että tiedotusvälineiden, kansalaisjärjestöjen ja yksityishenkilöiden ilmaisunvapaus olisi turvattava,

C.   ottaa huomioon, että Liettuan parlamentti hyväksyi 14. heinäkuuta 2009 muutoksia alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta annettavaan lakiin, jonka on määrä tulla voimaan 1. maaliskuuta 2010, ja että muutosten mukaan "suoraan alaikäisille tapahtuva julkinen tiedottaminen", jossa "kannustetaan homoseksuaalisiin, biseksuaalisiin tai moniavioisiin suhteisiin", on kiellettyä, koska se "vaikuttaa haitallisesti alaikäisten kehitykseen",

D.   toteaa, että lain ja erityisesti sen 4 artiklan sanamuoto on epämääräinen ja oikeudellisesti epäselvä ja että se saattaa johtaa kiistanalaisiin tulkintoihin,

E.   ottaa huomioon, että Liettuan viranomaiset tarkastelevat nyt lakia uudelleen sen jälkeen, kun Liettuan tasavallan presidentin veto-oikeus jätettiin huomiotta,

F.   katsoo, että on epäselvää, minkä tyyppinen aineisto kuuluu tämän lain piiriin ja ulottuuko sen soveltamisala kirjoihin, taiteeseen, lehdistöön, mainontaan, musiikkiin ja julkisiin esityksiin, kuten teatteriin, näyttelyihin tai mielenosoituksiin,

G.   ottaa huomioon, että EU:n puheenjohtajavaltio Ruotsi on keskustellut muutetusta laista Liettuan viranomaisten kanssa ja että Liettuan tasavallan uusi presidentti on ilmoittanut huolehtivansa siitä, että laki on EU:n ja kansainvälisten vaatimusten mukainen,

1.   pyytää Euroopan unionin perusoikeusvirastoa antamaan lausunnon laista ja siihen tehdyistä muutoksista EU:n perussopimusten ja EU:n oikeuden perusteella;

2.   vahvistaa, että on tärkeää, että EU torjuu syrjintää sen kaikissa muodoissa ja erityisesti sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää;

3.   toistaa 20. marraskuuta 1959 annetun lapsen oikeuksien julistuksen johdanto-osassa vahvistetun periaatteen, jonka mukaan "lapsi ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä tähden tarvitsee sekä ennen syntymäänsä että syntymänsä jälkeen erityistä turvaa ja huolenpitoa, siihen kuuluva lakisääteinen suojelu mukaan luettuna";

4.   suhtautuu myönteisesti Liettuan tasavallan uuden presidentin lausuntoihin ja siihen, että Liettuaan on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on arvioida lakiin mahdollisesti tehtäviä muutoksia, ja kehottaa Liettuan presidenttiä ja viranomaisia varmistamaan, että sen kansalliset lait ovat sopusoinnussa kansainvälisessä ja eurooppalaisessa lainsäädännössä vahvistettujen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kanssa;

5.   huomauttaa, että Liettuan parlamentin 14. heinäkuuta 2009 hyväksymä laki alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta ei ole vielä voimassa ja että sitä on tarkasteltava uudelleen ennen sen voimaantuloa;

6.   kehottaa parlamentin toimivaltaista valiokuntaa seuraamaan tilannetta;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Liettuan tasavallan presidentille ja parlamentille, perusoikeusvirastolle ja Euroopan neuvostolle.

(1) EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
(2) EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö