Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2632(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0026/2009

Debatai :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Balsavimas :

PV 17/09/2009 - 4.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0019

Priimti tekstai
PDF 203kWORD 40k
Ketvirtadienis, 2009 m. rugsėjo 17 d. - Strasbūras
Situacija Lietuvoje priėmus Nepilnamečių apsaugos įstatymą
P7_TA(2009)0019RC-B7-0026/2009

2009 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į tarptautinius ir Europos įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, įskaitant ir tuos, kurie įtraukti į JT žmogaus teisių konvencijas ir 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, ir atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 20 d. JT Vaiko teisių konvenciją,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos nuostatas dėl žmogaus teisių, ypač į ES sutarties 6 straipsnį, EB sutarties 13 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 13 straipsnio 1 dalį, kurioje teigiama: "nepažeisdama kitų šios Sutarties nuostatų ir neviršydama Bendrijai jos suteiktų įgaliojimų, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, gali vieningai imtis atitinkamų veiksmų, siekdama kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos",

–   atsižvelgdamas į Tarybos direktyvas 2000/43/EB(1) ir 2000/78/EB(2), kuriomis draudžiama tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija dėl rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, ir į 2008 m. liepos 2 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas (COM(2008)0426), bei į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnio 1 dalį, kuria "draudžiama bet kokia diskriminacija dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos",

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi ES yra bendrija, kuri laikosi žmogaus teisėmis, pagrindinėmis laisvėmis, demokratija ir teisinės valstybės principais, lygybe ir nediskriminavimu grindžiamų vertybių, ir kadangi esama direktyvų, įskaitant kovą su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos, kurios pateiktos ir patvirtintos siekiant pasiekti šiuos tikslus,

B.   kadangi seksualinė orientacija yra klausimas, priskiriamas asmens teisei į privatumą, kurią užtikrina tarptautiniai, Europos ir nacionaliniai žmogaus teisių įstatymai; valdžios institucijos turėtų skatinti lygybę ir nediskriminavimą, o spaudai, nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) ir asmenims turėtų būti užtikrinama žodžio laisvė,

C.   kadangi 2009 m. liepos 14 d. Lietuvos Seimas priėmė 2010 m. kovo 1 d. įsigaliosiantį Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo įstatymą, pagal kurį bus uždrausta "tiesiogiai skleisti nepilnamečiams" viešąją informaciją, kuria "propaguojami homoseksualūs, biseksualūs ar poligaminiai santykiai", nes ji daro "neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi",

D.   kadangi šio įstatymo, ypač jo 4 straipsnio, formuluotės yra miglotos ir teisiniu požiūriu neaiškios ir gali būti prieštaringai interpretuojamos,

E.   kadangi atmetus Lietuvos Respublikos Prezidento veto, įstatymą šiuo metu persvarsto Lietuvos nacionalinės valdžios institucijos,

F.   kadangi neaišku, kokioms informacijos priemonėms šis įstatymas būtų taikomas ir ar jo taikymo sritis apimtų knygas, meno kūrinius, spaudą, reklamą, muziką ir viešus renginius, pvz., teatro spektaklius, parodas arba demonstracijas,

G.   kadangi ES pirmininkaujanti Švedija aptarė šį pakeistą įstatymą su Lietuvos valdžios institucijomis, o naujoji Lietuvos Respublikos Prezidentė pareiškė, kad ji imsis veiksmų siekdama užtikrinti, jog įstatymas atitiktų ES ir tarptautinius reikalavimus,

1.   ragina Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūrą pateikti savo nuomonę apie šį įstatymą bei pakeitimus atsižvelgiant į ES sutartis ir ES teisę;

2.   dar kartą patvirtina, jog svarbu, kad ES kovotų su visų formų diskriminacija ir ypač diskriminacija dėl seksualinės orientacijos;

3.   dar kartą patvirtina 1959 m. lapkričio 20 d. JT Vaiko teisių deklaracijos preambulėje nurodytą principą, kad "vaikui, atsižvelgiant į jo fizinį ir psichinį nebrandumą, reikia ypatingos apsaugos ir priežiūros, taip pat atitinkamos teisinės apsaugos";

4.   teigiamai vertina naujosios Lietuvos Respublikos Prezidentės pareiškimus ir naujai Lietuvoje įsteigtą darbo grupę, kuriai patikėta įvertinti galimus įstatymo pakeitimus, ir ragina Lietuvos Respublikos Prezidentę ir valdžios institucijas užtikrinti, kad nacionaliniai įstatymai būtų suderinami su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, įtvirtintomis tarptautinėje ir Europos teisėje;

5.   pažymi, kad 2009 m. liepos 14 d. Lietuvos Seimo priimtas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo įstatymas dar neįsigaliojo ir turi būti persvarstytas dar prieš įsigaliojimą;

6.   paveda atsakingajam komitetui toliau domėtis šiuo klausimu;

7.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, Lietuvos Respublikos Prezidentei ir Seimui, Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūrai ir Europos Tarybai.

(1) OL L 180, 2000 7 19, p. 22.
(2) OL L 303, 2000 12 2, p. 16.

Teisinė informacija - Privatumo politika