Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2632(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0026/2009

Debatter :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 4.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0019

Antagna texter
PDF 169kWORD 35k
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg
Litauiska lagen om skydd av minderåriga
P7_TA(2009)0019RC-B7-0026/2009

Europaparlamentets resolution av den 17 september 2009 om den litauiska lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av internationella och europeiska skyldigheter på människorättsområdet, inbegripet enligt FN-konventionerna om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna av den 4 november 1950 samt av FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989,

–   med beaktande av EU:s bestämmelser om mänskliga rättigheter, i synnerhet artikel 6 i EU-fördraget och artikel 13 i EG-fördraget samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–   med beaktande av artikel 13.1 i EG-fördraget, i vilken det föreskrivs att "utan att det påverkar tillämpningen av de övriga bestämmelserna i detta fördrag och inom ramen för de befogenheter som fördraget ger gemenskapen, kan rådet genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning",

   med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG(1) och rådets direktiv 2000/78/EG(2) om förbud mot direkt eller indirekt diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning samt av kommissionens förslag av den 2 juli 2008 till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (KOM(2008)0426), samt artikel 21.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, där det fastslås att "all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden",

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen och av följande skäl:

A.  EU är en värdegemenskap som bygger på mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, demokrati och rättsstatsprincipen, jämlikhet och icke-diskriminering. Direktiv, inbegripet dem vilka kampen mot diskriminering på grund av sexuell läggning ingår, har föreslagits och godkänts för att detta mål ska uppnås.

B.  Den sexuella läggningen är något som ingår i individens rätt till personlig integritet vilken garanteras i internationell, europeisk och nationell människorättslagstiftning. Jämlikhet och icke-diskriminering bör främjas av offentliga myndigheter, och yttrandefriheten för medier, frivilligorganisationer och privatpersoner bör garanteras.

C.  Den 14 juli 2009 godkände det litauiska parlamentet ändringar i lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information, som kommer att träda i kraft den 1 mars 2010, och enligt vilken det kommer att vara förbjudet att till minderåriga direkt sprida offentlig information som främjar homosexuella, bisexuella eller polygama förhållanden, eftersom detta har skadlig påverkan på de minderårigas utveckling.

D.  Formuleringen av lagen är vag och rättsligt osäker, särskilt artikel 4, vilket kan leda till kontroversiella tolkningar.

E.  Till följd av att det veto som lämnats av Republiken Litauens president har upphävts håller nu de litauiska nationella myndigheterna på att se över lagen.

F.  Det är oklart vilket slags material lagen skulle omfatta och om dess tillämpningsområde skulle inbegripa böcker, konst, tidningar, reklam, musik och offentliga förevisningar såsom teater, utställningar eller demonstrationer.

G.  Det svenska ordförandeskapet i EU har diskuterat den ändrade lagen med de litauiska myndigheterna, och Republiken Litauens nya president har uutalat att hon kommer att agera för att lagen ska ändras i enlighet med EU:s krav och internationella krav.

1.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter att lämna ett yttrande om lagen och ändringar av den med utgångspunkt i EU:s fördrag och lagstiftning.

2.  Europaparlamentet framhåller vikten av att EU bekämpar alla former av diskriminering, och framför allt diskriminering på grund av sexuell läggning.

3.  Europaparlamentet hävdar den princip som anges i ingressen till FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1959, nämligen att "barnet på grund av sin fysiska och psykiska omognad behöver särskilt skydd och särskild omvårdnad innefattande lämpligt rättsligt skydd".

4.  Europaparlamentet välkomnar uttalandena från Republiken Litauens nya president och inrättandet av en arbetsgrupp i Litauen med ansvar för utvärdering av eventuella ändringar i lagen. Parlamentet uppmanar Republiken Litauens president och myndigheter att se till att nationell lagstiftning är förenlig med de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna enligt folkrätten och EU:s lagstiftning.

5.  Europaparlamentet konstaterar att lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information, som antogs av Litauens parlament den 14 juli 2009, ännu inte trätt i kraft och att den bör ses över innan den träder i kraft.

6.  Europaparlamentet ger sitt behöriga utskott i uppdrag att följa upp frågan.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, Republiken Litauens president och parlament, byrån för grundläggande rättigheter och Europarådet.

(1) EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.
(2) EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy