Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2663(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0047/2009

Разисквания :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Гласувания :

PV 17/09/2009 - 4.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0020

Приети текстове
PDF 285kWORD 60k
Четвъртък, 17 септември 2009 г. - Страсбург
Криза в сектора за производство на мляко и млечни продукти
P7_TA(2009)0020RC-B7-0047/2009

Резолюция на Европейския парламент от17 септември 2009 г. относно кризата в сектора за производство на мляко и млечни продукти

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 33 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2007 г. относно повишаване на цените на фуражите и храните(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 март 2008 г. относно равносметката за състоянието на Общата селскостопанска политика(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 22 май 2008 г. относно повишаването на цените на хранителните продукти в ЕС и в развиващите се страни(3),

–   като взе предвид своята декларация от 19 февруари 2008 г. за разследване и премахване на злоупотребата с покупателна способност от страна на големите супермаркети, осъществяващи дейността си в Европейския съюз(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 26 март 2009 г. относно цените на хранителните стоки в Европа (доклад Batzeli)(5),

–   като взе предвид Регламент на (ЕО) № 72/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. относно промени в Общата селскостопанска политика, за изменение на регламенти (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 320/2006, (ЕО) № 1405/2006, (ЕО) № 1234/2007, (ЕО) № 3/2008 и (ЕО) № 479/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1883/78, (ЕИО) № 1254/89, (ЕИО) № 2247/89, (ЕИО) № 2055/93, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 2596/97, (ЕО) № 1182/2005 и (ЕО) № 315/2007(6),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета от 22 юли 2009 г. относно състоянието на пазара на млечни продукти през 2009 г. (COM(2009)0385);

–   като взе предвид предложението за регламент на Съвета за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 ("Общ регламент за ООП") по отношение на интервенционните периоди 2009 и 2010 за масло и обезмаслено мляко на прах (COM(2009)0354) и позицията си от 17 септември 2009 г. по този въпрос(7),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че през последните 12 месеца се наблюдава драматично влошаване на положението на пазара на мляко и млечни продукти, като цените на млякото паднаха под 0,21 евро за литър, въпреки интервенционните действия и субсидиите за износ, като много земеделски стопани в момента продават млечни продукти под производствените им разходи;

Б.   като има предвид, че оцеляването на голям брой млекопроизводители в ЕС в момента е изложено на сериозна опасност, като много от тях оцеляват единствено, като използват личните си спестявания, което очевидно не може да продължи дълго и което кара земеделските производители да организират мащабни обществени демонстрации в целия ЕС;

В.   като има предвид, че вследствие на световната икономическа криза настъпи сериозен спад в търсенето на млечни продукти точно по времето, когато предлагането се увеличи заради трети държави като Нова Зеландия, Австралия, Аржентина, Бразилия и САЩ, които произвеждат по-големи количества;

Г.   като има предвид, че в рамките на бюджетната процедура на ЕС за 2009 г. Парламентът определи като приоритет създаването на специален Млечен фонд на ЕС, който да помогне на сектора по време на трудните реформи;

Д.   като има предвид, че Парламентът няколкократно изтъкна разликата в цените, заплащани от потребителите за селскостопански продукти в супермаркетите, и цените, получавани от производителите, и призова за задълбочено разследване на евентуални пазарни злоупотреби;

Е.   като има предвид, че според изчисленията на Комисията за периода от май 2006 г. до май 2009 г. цените, заплащани от потребителите за мляко и сирене, са се повишили с над 14 %, докато цените, получени от производителите в някои държави-членки, са се понижили с 40  % за 12 месеца;

1.  Счита, че продължаващото критичното положение на пазара на мляко и млечни продукти налага както дългосрочни, така и краткосрочни мерки, и подчертава, че мерките, предприети досега от Комисията, не са достатъчни за преодоляване на кризата в сектора;

2.  Изразява съжаление, че Комисията не е успяла да прогнозира тежестта на настоящата криза и не е предложила по-рано подходящи мерки;

3.  Призовава Комисията спешно да установи кои мерки биха могли да доведат до стабилизиране на пазара и с участието на заинтересованите страни и държавите-членки да извърши задълбочена оценка на бъдещето на сектора на млякото и млечните продукти, за да анализира възможността за укрепване на механизмите за управление, чрез които да се избегне нестабилността на цените;

4.  Oтбелязва, че между държавите-членки съществуват различни мнения относно възможността квотите за млечни продукти да не се увеличават през 2010 г.; призовава Комисията да представи подробен анализ на всички фактори, които оказват въздействие върху цените, получавани от производителите на млечни продукти, включително увеличаването на квотите;

5.  Призовава Комисията да приложи необходимите мерки, за да гарантира, че вносните фуражи спазват същите стандарти, които трябва да спазват млекопроизводителите в ЕС, за да се избегне внос на неотговарящи на стандартите продукти, който би могъл да подкопае усилията на ЕС да насърчава устойчивото производство на мляко;

6.  Отново потвърждава ангажимента си за създаването на Млечен фонд на ЕС в размер на 600 милиона евро, който да оказва помощ на организациите на производителите и кооперациите и да подпомага инвестициите в стопанствата, модернизацията, диверсификацията, мерките според площта, пазарните дейности, малките производители и младите земеделски стопани, и припомня, че Парламентът вече направи същото искане в рамките на бюджетната процедура за 2009 г.;

7.  Призовава Комисията да предложи мерки, за да помогне на производителите да увеличат добавената стойност на своите продукти и да ги насърчи да произвеждат висококачествени продукти на млечна основа (като сирене), особено в районите, в които съществуват ограничени възможности за други производства;

8.  Призовава Комисията да въведе незабавни мерки за стимулиране на търсенето на млечни продукти и счита, че разширяването на обхвата, асортимента от продукти и финансирането на програмата за мляко в училищата, ще бъде добър пример за осъществими инициативи; призовава за по-тясна координация между генералните дирекции на Комисията в това отношение;

9.  Призовава Комисията да насърчава договорните отношения по веригата на хранително-вкусовата промишленост и да укрепва организациите на производители, така че да се уравновесят отношенията между отделните участници в пълния цикъл и да се избегнат пазарните рискове, в допълнение към останалите инструменти за регулиране, необходими на този сектор;

10.  Счита за необходимо специално да се насърчава производството на млекопроизводители, работещи при условия на постоянни природни и географски трудности, като например планински райони, или при ясна биологична стратегия, поради техните непазарно ориентирани добавена стойност и качество, свързани с околната среда и с културата;

11.  Призовава Комисията да изготви предложения за постигане на баланс между търсенето и предлагането на пазара на мляко и млечни продукти в ЕС;

12.  Призовава Комисията да проучи възможностите за режим на ранно пенсиониране при млекопроизводителите, например чрез определяне на схема за обратно изкупуване на квоти, подобна на схемите за изкореняване в ООП на виното;

13.  Предвид европейското измерение на кризата в сектора на млякото и млечните продукти, настоява Комисията да изпълнява ролята си в търсенето на общи решения, като избягва неравнопоставеността между държавите-членки и на изкривяването на пазара, което може да бъде породено от държавните помощи;

14.  Подкрепя намерението на Европейската комисия да разгледа мерки като например благоприятни заеми и взаимни схеми за гарантиране, допринасящи за намаляване на непостоянството на пазарите за селскостопански стоки;

15.  Подкрепя незабавната употреба на мляко на прах за хранене на телета като начин за увеличаване на търсенето на млечни продукти;

16.  Припомня, че ясното етикетиране на заместителите на млечни продукти като сирене и други продукти, които не са от млечна суровина, е от жизнено значение и следва да включва уточняване на суровините и страната на произход, и настоява, че продуктите с търговско наименование "млечни" трябва да бъдат млечни продукти;

17.  За да се помогне на селските стопани да преодолеят настоящата криза, и по-конкретно в сектора на млечните продукти, призовава Комисията да увеличи незабавно максималната сума на de minimis държавна помощ за всички производствени селскостопански сектори от 7 500 на 15 000 евро, като изключение от определения национален лимит за държавни помощи;

18.  Признава, че една по-ниска цена на фуражите би спомогнала да се облекчат производствените разходи на млекопроизводителите;

19.  Приветства предложението на Комисията за продължаване на интервенционния период за масло и обезмаслено мляко на прах до 28 февруари 2010 г. и счита, че интервенционната цена следва да се повиши поне в краткосрочен план; признава, че това повишение е спешна мярка за противодействие на неравновесията и не представлява решение в дългосрочен план;

20.  Призовава за разширяване на частните запаси от сирена и за определяне на подходяща подкрепа с оглед тази мярка да стане ефективна, както и за увеличаване в броя на третите държави, като например САЩ, за които сирената от ЕС могат да се изнасят с възстановяване при износ;

21.  Призовава Комисията да проучи в дългосрочен план и след прекратяване на възстановяването при износ, как съответните средства могат да бъдат запазени за сектора на млякото и млечните продукти;

22.  Призовава Комисията да разреши застраховането на земеделски износ, както това се практикува в САЩ;

23.  Призовава Комисията да подобри ценовата прозрачност в рамките на веригата на хранителни доставки, тъй като цените за потребители в много държави-членки остават очевидно високи въпреки рязкото спадане на производствените цени;

24.  Призовава Комисията да представи незабавно съобщението си относно цените на хранителните продукти в Европа; припомня, че Парламентът още отдавна поиска от Комисията да проучи възможните злоупотреби с пазарна позиция по веригата на хранителни доставки, най-вече в сектора на млякото и млечните продукти, и счита, че това проучване отдавна е трябвало да бъде извършено;

25.  Призовава Комисията да прилага кодекс за поведение за отношенията между производители на дребно и производители в целия ЕС;

26.  Счита, че е налице необходимост от установяване на прозрачна система, която да наблюдава цените на стоките при пълна прозрачност, и по-специално цените, заплащани от потребителите;

27.  Със съжаление отбелязва, че заключенията на Съвета от 7 септември 2009 г. не предлагат конкретно решение за бързо излизане от кризата на европейския сектор на млякото и млечните продукти, който засяга всички производители в Съюза без изключение;

28.  Призовава Комисията да се възпротиви силно на инициативите на някои държави-членки да се ренационализира Общата селскостопанска политика;

29.  Настоява Комисията редовно да докладва на Парламента относно положението на пазара на мляко и млечни продукти през следващите месеци;

30.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ С 263 Е, 16.10.2008 г., стр. 621.
(2) ОВ С 66 Е, 20.3.2009 г., стр. 9.
(3) Приети текстове, P6_TA(2008)0229.
(4) ОВ С 184 Е, 6.8.2009 г., стр. 23.
(5) Приети текстове,P6_TA(2009)0191.
(6) ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 1.
(7) Приети текстове, P7_TA(2009)0014.

Правна информация - Политика за поверителност