Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2663(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0047/2009

Rozpravy :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Hlasování :

PV 17/09/2009 - 4.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0020

Přijaté texty
PDF 215kWORD 56k
Čtvrtek, 17. září 2009 - Štrasburk
Krize v odvětví mlékárenské výroby
P7_TA(2009)0020RC-B7-0047/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. září 2009 o krizi v odvětví mlékárenské výroby

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 33 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2007 o rostoucích cenách krmiv a potravin(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2008 o kontrole stavu SZP(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2008 o rostoucích cenách potravin v EU a v rozvojových zemích(3),

–   s ohledem na své prohlášení ze dne 19. února 2008 o šetření a nápravě zneužívání síly, kterého se dopouštějí velké supermarkety působící v Evropské unii(4),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 26. března 2009 o cenách potravin v Evropě(5),

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 72/2009 ze dne 19. ledna 2009 o úpravách společné zemědělské politiky změnou nařízení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nařízení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007(6),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. července 2009 "Situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky v roce 2009" (KOM(2009)0385),

–   s ohledem na návrh na nařízení Rady, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1234/2007 ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů"), pokud jde o období intervence 2009 a 2010 u másla a sušeného odstředěného mléka (KOM(2009)0354), a na postoj ze dne 17. září 2009 o tomto návrhu(7),

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že došlo k dramatickému zhoršení situace na trhu s mlékem za posledních dvanáct měsíců a přes intervence a exportní dotace ceny mléka klesly pod 0,21 EUR za litr, přičemž mnoho zemědělců nyní prodává mléčné výrobky za ceny, které jsou nižší než výrobní náklady,

B.   vzhledem k tomu, že v současné době je šance na přežití mnoha výrobců mléka vážně ohrožena a mnozí přežívají pouze díky využití svých osobních úspor, což je jednoznačně neudržitelná situace, která přinutila zemědělce k pořádání velkých veřejných demonstrací v celé EU,

C.   vzhledem k tomu, že důsledkem celosvětové hospodářské krize byl značný pokles poptávky po mléčných výrobcích, a to přesně ve stejné době, kdy vzrostly dodávky, protože třetí země, jako Nový Zéland, Austrálie, Brazílie a USA vyrábí větší množství,

D.   vzhledem k tomu, že v rozpočtovém procesu EU na rok 2009 Parlament stanovil jako prioritu vytvoření zvláštního "mléčného fondu EU" na pomoc tomuto odvětví během obtížného období přizpůsobení se situaci,

E.   vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně upozorňoval na rozdíly mezi cenami, které platí spotřebitelé za zemědělské výrobky v supermarketech, a cenami, které obdrží výrobci, a naléhavě požadoval důkladné vyšetření případného zneužívání trhu,

F.   vzhledem k tomu, ze Komise vypočítala, že v období od května 2006 do května 2009 se ceny zaplacené spotřebiteli za mléko a sýry zvýšily o více než 14 %, zatímco ceny, které obdrželi výrobci v některých členských státech, klesly o 40 % za dvanáct měsíců,

1.   domnívá se, že kvůli přetrvávající kritické situaci na trhu s mlékem jsou nezbytná krátkodobá i dlouhodobá opatření, a poukazuje na to, že opatření, která Komise dosud přijala, jsou pro vyřešení krize v tomto odvětví nedostatečná;

2.   vyjadřuje politování nad tím, že Komise nedokázala předvídat závažnost stávající krize a nenavrhla odpovídající opatření již dříve;

3.   vyzývá Komisi, aby urychleně stanovila, jaká opatření by mohla přinést stabilizaci trhu, a aby ve spolupráci se zúčastněnými stranami a členskými státy provedla důkladné vyhodnocení budoucnosti odvětví výroby mléka s cílem analyzovat možnost posílení řídících mechanismů, které zabrání kolísání cen;

4.   bere na vědomí, že v členských státech existuje řada názorů, pokud jde o možnost nezvýšit v  roce 2010 mléčné kvóty; vyzývá Komisi, aby předložila podrobnou analýzu týkající se všech faktorů, které mají vliv na cenu, kterou dostávají producenti mléka, včetně zvýšení kvót;

5.   vyzývá Komisi, aby uplatňovala nezbytná opatření, která zajistí, že dovážená krmiva budou splňovat stejné normy, jaké musejí splňovat výrobci mléka v EU, čímž se zabrání tomu, aby dovoz takových výrobků, jež tyto normy nesplňují, narušoval úsilí EU podporovat trvale udržitelnou výrobu mléka;

6.   znovu potvrzuje svou podporu vytvoření "mléčného fondu EU" ve výši 600 milionů EUR na pomoc organizacím a družstvům výrobců a na podporu investic do farem, modernizace, diverzifikace, opatření zaměřených na danou oblast, tržních činností, drobných výrobců a mladých zemědělců a připomíná, že Parlament tento požadavek vznesl již během rozpočtového procesu na rok 2009;

7.   vyzývá Komisi, aby navrhla opatření, která pomohou výrobcům zvýšit přidanou hodnotu jejich výrobků a motivovat je k výrobě vysoce kvalitních mléčných výrobků (např. sýra), zejména v oblastech, kde je málo jiných možností výroby;

8.   vyzývá Komisi, aby zavedla bezodkladná opatření na stimulaci poptávky po mléčných výrobcích, a pokládá rozšíření rozsahu, škály výrobků a financování programu mléka ve školách za dobrý příklad proveditelné iniciativy; požaduje v tomto ohledu užší spolupráci mezi generálními ředitelstvími Komise;

9.   vyzývá Komisi, aby podporovala smluvní vztahy v zemědělsko-potravinářském řetězci a posilovala organizace výrobců s cílem dosáhnout rovnováhy ve vztazích mezi různými činiteli tohoto řetězce a předcházet tržním rizikům a doplnit tak ostatní regulační nástroje nutné pro toto odvětví;

10.   domnívá se, že je zapotřebí zvláštním způsobem podporovat výrobu výrobců mléka, kteří musí v horských regionech pracovat v trvale znevýhodněných podmínkách, a to z hlediska přírodního i územního, nebo jasnou organickou strategii vzhledem k jejich netržně orientované, environmentální a kulturní přidané hodnotě a kvalitě;

11.   vyzývá Komisi, aby formulovala návrhy, jež povedou k uvedení nabídky a poptávky na trhu s mlékem v EU do rovnováhy;

12.   vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnosti systému předčasného odchodu do důchodu pro výrobce mléka, např. tím, že zřídí režim zpětného odkupu kvót, podobný jako systém klučení ve společné organizaci trhů s vínem;

13.   s ohledem na evropský rozměr krize v mlékárenském průmyslu žádá Komisi, aby se zapojila do hledání společných řešení, jejichž cílem je vyhnout se nerovnostem mezi členskými státy a narušení trhu v důsledku poskytování státní podpory;

14.   podporuje Komisi v jejím záměru prověřit opatření, jako jsou výhodné úvěry a vzájemné záruční společnosti, s cílem snížit kolísání cen na trhu se zemědělskými komoditami;

15.   podporuje okamžité využití sušeného mléka ke krmení telat jako způsob zvýšení poptávky po mléčných výrobcích;

16.   připomíná, že jasné označování náhražek mléčných výrobků, jako jsou sýry a jiné výrobky neobsahující mléko, má mimořádný význam a mělo by obsahovat specifikaci surovin a země původu; trvá na tom, že výrobky označované jako mléčné výrobky musí obsahovat živočišné mléko nebo výrobky z živočišného mléka;

17.  Aby bylo možno pomoci zemědělcům překonat stávající krizi, zejména v mlékárenském odvětví, vyzývá Komisi k okamžitému zvýšení maximální částky státní podpory de minimis vyplácené všem výrobním zemědělským odvětvím ze 7500 EUR na 15000 EUR, a to povolením výjimky ze stanoveného vnitrostátního limitu pro státní podporu;

18.   uznává, že nižší ceny krmiv a pohonných hmot by pomohly snížit výrobní náklady producentů mléka;

19.   vítá návrh Komise na prodloužení období intervence u másla a sušeného odstředěného mléka do 28. února 2010 a domnívá se, že by se alespoň krátkodobě měla zvýšit intervenční cena; uznává, že toto zvýšení by bylo nouzovým opatřením na potlačení mimořádné nerovnováhy na trhu, a nikoli dlouhodobým řešením;

20.   požaduje rozšíření soukromého skladování sýrů a stanovení odpovídající úrovně podpory s cílem zajistit, aby toto opatření bylo účinné, a rovněž zvýšení počtu třetích zemí jako např. USA, do nichž je možno vyvážet sýrové výrobky z EU s vývozními náhradami;

21.   vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jak lze z dlouhodobého hlediska zachovat odpovídající finanční prostředky v odvětví mléka po ukončení vývozních podpor;

22.   vyzývá Komisi, aby povolila pojištění zemědělských vývozních úvěrů, což je běžné v USA;

23.   vyzývá Komisi, aby zvýšila transparentnost cen v rámci dodavatelského potravinářského řetězce, protože spotřebitelské ceny v mnoha členských státech zůstávají přes dramatický pokles cen výrobků podezřele vysoké;

24.   vyzývá Komisi, aby bezodkladně předložila své sdělení o cenách potravin v Evropě; připomíná, že Parlament již dávno Komisi žádá, aby prošetřila případné zneužívání postavení na trhu v dodavatelském potravinářském řetězci, zejména pokud jde o mlékárenské odvětví, a domnívá se, že toto šetření se mělo uskutečnit již dávno;

25.   vyzývá Komisi, aby v celé EU zavedla kodex chování pro vztahy mezi maloobchodníky a výrobci;

26.   domnívá se, že je potřeba zřídit transparentní systém, který sleduje ceny komodit, zejména ceny, zejména ceny, které platí spotřebitelé;

27.   bere s politováním na vědomí, že závěry Rady ministrů zemědělství ze dne 7. září 2009 nenavrhly konkrétní řešení pro urychlené východisko z krize evropského odvětví mlékárenské výroby, která postihla všechny výrobce v Unii bez rozdílu;

28.   vyzývá Komisi, aby se rozhodně postavila proti iniciativám některých členských států opětovně znárodnit společnou zemědělskou politiku;

29.   trvá na tom, aby Komise pravidelně informovala Parlament v nadcházejících měsících o situaci na trzích s mlékem;

30.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 263E, 16.10.2008, s. 621.
(2) Úř. věst. C 66E, 20.3.2009, s. 9.
(3) Přijaté texty: P6_TA(2008)0229.
(4) Úř. věst. C 184 E, 6.8.2009, s. 23.
(5) Přijaté texty: P6_TA(2009)0191.
(6) Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 1.
(7) Přijaté texty: P7_TA(2009)0014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí