Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2663(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0047/2009

Arutelud :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Hääletused :

PV 17/09/2009 - 4.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0020

Vastuvõetud tekstid
PDF 120kWORD 45k
Neljapäev, 17. september 2009 - Strasbourg
Piimakarjakasvatuse sektori kriis
P7_TA(2009)0020RC-B7-0047/2009

Euroopa Parlamendi 17. septembri 2009. aasta resolutsioon piimakarjakasvatuse sektori kriisi kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 33;

–   võttes arvesse oma 25. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni sööda ja toiduainete hinnatõusu kohta(1);

–   võttes arvesse oma 12. märtsi 2008. aasta resolutsiooni ühise põllumajanduspoliitika "tervisekontrolli" kohta(2);

–   võttes arvesse oma 22. mai 2008. aasta resolutsiooni toiduainete hinnatõusu kohta ELis ja arengumaades(3);

–   võttes arvesse oma 19. veebruari 2008. aasta deklaratsiooni Euroopa Liidus tegutsevate suurte selvehallide jõupositsiooni kuritarvitamise uurimise ja selle vastu võitlemise kohta(4);

–   võttes arvesse oma 26. märtsi 2009. aasta resolutsiooni toiduainete hindade kohta Euroopas(5);

–   võttes arvesse nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 72/2009, milles käsitletakse ühise põllumajanduspoliitika muudatusi, muutes määrusi (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 320/2006, (EÜ) nr 1405/2006, (EÜ) nr 1234/2007, (EÜ) nr 3/2008 ja (EÜ) nr 479/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 1883/78, (EMÜ) nr 1254/89, (EMÜ) nr 2247/89, (EMÜ) nr 2055/93, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 2596/97, (EÜ) nr 1182/2005 ja (EÜ) nr 315/2007(6);

–   võttes arvesse komisjoni 22. juuli 2009. aasta teatist nõukogule olukorra kohta piimaturul aastal 2009 (KOM(2009)0385);

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega sätestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1234/2007 (ühise turukorralduse ühtne määrus) seoses 2009. ja 2010. aasta sekkumisperioodidega või ja lõssipulbri puhul (KOM(2009)0354), ning oma selleteemalist 17. septembri 2009. aasta seisukohta(7);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et viimase 12 kuu jooksul on piimaturu olukord järsult halvenenud – piima liitrihind on hoolimata sekkumisest ja eksporditoetustest langenud alla 0,21 euro – ning paljud tootjad müüvad praegu piimasaadusi alla omahinna;

B.   arvestades, et paljude ELi piimatootjate elujõulisus on praegu tõsiselt ohustatud, kusjuures paljud peavad vastu vaid tänu isiklike säästude kasutamisele, mis ei ole mingil juhul jätkusuutlik, sundides tootjaid korraldama kogu ELis ulatuslikke meeleavaldusi;

C.   arvestades, et ülemaailmse majanduskriisi tagajärjel on toimunud märkimisväärne piimatoodete nõudluse langus, samal ajal kui pakkumine on suurenenud tänu kolmandate riikide, nagu Uus-Meremaa, Austraalia, Argentina, Brasiilia ja USA suurenenud tootmismahtudele;

D.   arvestades, et 2009. aasta eelarvemenetluse käigus pidas Euroopa Parlament esmatähtsaks spetsiaalse ELi piimandusfondi loomist, mis aitaks sektoril rasked ümberkorraldused üle elada;

E.   arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt rõhutanud erinevust nende hindade, mida tarbija maksab põllumajandustoodete eest suurtes selvehallides, ja nende hindade vahel, mida makstakse tootjatele, ning on tungivalt nõudnud võimalike turu kuritarvitamise juhtude põhjalikku uurimist;

F.   arvestades, et komisjoni arvutuste põhjal tõusid ajavahemikul maist 2006 kuni maini 2009 tarbijate poolt makstavad piima- ja juustuhinnad üle 14%, samas kui tootjatele makstavad hinnad on mõnedes liikmesriikides langenud 12 kuu jooksul 40%,

1.   on seisukohal, et tulenevalt kriitilise olukorra jätkumisest piimaturul on vaja võtta nii laiaulatuslikke kui ka lühiajalisi meetmeid, ning juhib tähelepanu, et komisjoni praeguseks võetud meetmetest ei piisa kriisi lahendamiseks piimandussektoris;

2.   peab kahetsusväärseks, et komisjon ei suutnud prognoosida praeguse kriisi sügavust ega kavandanud juba varem kohaseid meetmeid;

3.   kutsub komisjoni üles töötama viivitamatult välja meetmed, mis võiksid turgu stabiliseerida, ning korraldama koos sidusrühmade ja liikmesriikidega piimandussektori tuleviku põhjaliku hindamise, et analüüsida võimalust tugevdada hinnakõikumisi vältivaid juhtimismehhanisme;

4.   võtab teadmiseks, et liikmesriikide seas on erinevaid arvamusi seoses võimalusega jätta 2010. aastal piimakvoodid suurendamata; kutsub komisjoni esitama üksikasjalikku analüüsi seoses kõikide nende asjaoludega, mis mõjutavad piimatootjatele makstavat hinda, sealhulgas kvoodi suurendamine;

5.   kutsub komisjoni üles võtma vajalikke meetmeid, mis tagaksid, et sisseveetud sööt vastab samadele standarditele, mida piimatootjad peavad ELis järgima, et ennetada olukorda, kus standarditele mittevastavate toodete sissevedu võib kahjustada ELi jõupingutusi jätkusuutliku piimatootmise edendamiseks;

6.   kinnitab oma toetust 600 miljoni euro suuruse ELi piimandusfondi loomisele, et abistada tootjate organisatsioone ja ühistuid ning toetada põllumajandusinvesteeringute tegemist, moderniseerimist, mitmekesistamist, pindalapõhiseid meetmeid, turundustegevust, väiketootjaid ja noori põllumajandustootjaid, ning tuletab meelde, et Euroopa Parlament nõudis seda juba 2009. aasta eelarvemenetluse käigus;

7.   palub komisjonil kavandada meetmeid, mis aitaksid tootjatel suurendada nende toodangu lisandväärtust, ning innustada tootjaid tootma kvaliteetseid piimapõhiseid tooteid (nt juustu) ja seda eelkõige piirkondades, kus on vähe võimalusi alternatiivseks tootmistegevuseks;

8.   kutsub komisjoni üles viivitamata võtma meetmeid piimatoodete nõudluse suurendamiseks ning on seisukohal, et hea näide võimalikust algatusest on koolipiima programmi ulatuse, tootevaliku ja rahastamise suurendamine; nõuab sellega seoses tihedamat koordineerimist komisjoni peadirektoraatide vahel;

9.   kutsub komisjoni üles edendama põllumajandusliku toidutööstuse ahelas lepingulisi suhteid ja tugevdama tootjaorganisatsioone, et tasakaalustada erinevate tööstusharus osalejate suhteid ja ennetada tururiske, täiendades sel viisil teisi sektorile vajalikke reguleerimisvahendeid;

10.   on seisukohal, et eelkõige oleks vaja soodustada nende piimatootjate tootmist, kes töötavad püsivalt ebasoodsates looduslikes ja territoriaalsetes tingimustes, näiteks mägipiirkondades, või nende, kellel on selge mahetootmise strateegia, selle keskkonna ja kultuurilise lisandväärtuse ja kvaliteedi tõttu, mis ei ole müügipõhine;

11.   kutsub komisjoni üles koostama ettepanekud ELi piimatoodete turul pakkumise ja nõudluse tasakaalu viimiseks;

12.   kutsub komisjoni üles uurima ennetähtaegse pensioni võimalusi piimatootjate jaoks, näiteks luues kvootide tagasiostmise kava, mis oleks sarnane veinituru ühise korralduse raames kasutatava väljajuurimiskavaga;

13.   nõuab piimandussektori kriisi euroopalikku mõõdet arvestades, et komisjon täidaks oma rolli ühiste lahenduste otsimises, vältides ebavõrdust liikmesriikide vahel ja turumoonutusi, mille võivad põhjustada riiklikud toetused;

14.   toetab komisjoni kavatsust uurida meetmeid, näiteks soodsaid laene ja vastastikuse tagatise skeeme, mis aitaksid vähendada hinna kõikumist põllumajandustoorme turgudel;

15.   toetab piimapulbri viivitamatut kasutuselevõttu vasikate söödana kui üht moodust piimatoodete nõudluse tõstmiseks;

16.   tuletab meelde, et piimatoodete asendajate, nagu piimavaba juustu ja muude piimavabade toodete selge märgistamine on ülioluline ning peaks sisaldama teavet kasutatud tooraine ja päritolumaa kohta; nõuab, et piimatoodete nimetust kandvad tooted oleksid tõepoolest loomapiima või loomapiimatooteid sisaldavad tooted;

17.   kutsub komisjoni üles suurendama viivitamatult põllumajandustootmissektori vähese tähtsusega riigiabi väljamaksete maksimaalset summat 7500 eurolt 15 000 eurole erandina riigiabi riiklikult sätestatud piiridele, et aidata põllumajandustootjatel, eelkõige piimandussektoris, praegusest kriisist üle saada;

18.   märgib, et sööda madalam hind aitaks piimatootjate tootmiskulusid vähendada;

19.   tervitab komisjoni ettepanekut pikendada sekkumisperioodi või ja lõssipulbri osas kuni 28. veebruarini 2010 ning on seisukohal, et sekkumishinda tuleks vähemalt lühiajaliselt tõsta; tunnistab, et sellise tõstmise puhul oleks tegemist turul valitseva ekstreemse tasakaalutuse kõrvaldamiseks võetava erakorralise meetmega ja mitte pikaajalise lahendusega;

20.   nõuab, et laiendataks juustutoodete eraladustust ja toetataks seda piisaval määral, nii et nimetatud meede oleks tulemuslik, ning suurendataks kolmandate riikide (nt USA) arvu, kuhu ELi juustutooteid eksportides võib kasutada eksporditoetusi;

21.   palub, et komisjoni uuriks, pidades silmas pikemat perspektiivi ja aega, mil eksporditoetused on kaotatud, kuidas saaks vastavad vahendid piimandussektoris säilitada;

22.   kutsub komisjoni üles lubama põllumajandussektoris kasutada ekspordikrediidikindlustust, nagu seda tehakse USAs;

23.   kutsub komisjoni üles parandama hindade läbipaistvust toiduainete tarneahelas, kuna tarbijahinnad paljudes liikmesriikides on vaatamata märkimisväärselt langenud tootjahindadele endiselt silmatorkavalt kõrged;

24.   palub, et komisjon esitaks viivitamata oma teatise toiduainete hindade kohta Euroopas; tuletab meelde, et Euroopa Parlament on juba pikemat aega palunud komisjonil uurida võimalikke turupositsiooni kuritarvitamise juhtusid toiduainete tarneahelas, eriti piimandussektoris, ning on seisukohal, et nimetatud uuring on lubamatult hilinenud;

25.   kutsub komisjoni üles võtma kasutusele kogu ELi hõlmavat tegevusjuhist, mis reguleeriks jaemüüjate ja tootjate suhteid;

26.   on seisukohal, et on vaja luua läbipaistev süsteem, mis jälgib laiatarbekaupade hindu, eriti tarbijate poolt makstavaid hindu;

27.   võtab kahetsusega teadmiseks, et 7. septembri 2009. aasta nõukogu järeldused ei sisaldanud konkreetset ettepanekut eranditult kõiki Euroopa Liidu tootjaid mõjutavast Euroopa piimatööstuse kriisist kiireks väljumiseks;

28.   kutsub komisjoni üles rangelt vastu seisma mõnede liikmesriikide algatustele ühise põllumajanduspoliitika taasnatsionaliseerimiseks;

29.   nõuab, et komisjon annaks Euroopa Parlamendile järgnevate kuude jooksul regulaarselt aru piimaturu olukorrast;

30.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT C 263 E, 16.10.2008, lk 621.
(2) ELT C 66 E, 20.3.2009, lk 9.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0229.
(4) ELT C 184 E, 6.8.2009, lk 23.
(5) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0191.
(6) ELT L 30, 31.1.2009, lk 1.
(7) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0014.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika