Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2663(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0047/2009

Keskustelut :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Äänestykset :

PV 17/09/2009 - 4.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0020

Hyväksytyt tekstit
PDF 118kWORD 47k
Torstai 17. syyskuuta 2009 - Strasbourg
Maidontuotannon kriisi
P7_TA(2009)0020RC-B7-0047/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2009 maitoalan kriisistä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 33 artiklan,

–   ottaa huomioon 25. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman rehujen ja elintarvikkeiden hintojen noususta(1),

–   ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2008 antamansa päätöslauselman YMP:n "terveystarkastuksesta"(2),

–   ottaa huomioon 22. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman elintarvikkeiden hintojen noususta Euroopan unionissa ja kehitysmaissa(3),

–   ottaa huomioon 19. helmikuuta 2008 antamansa kirjallisen kannanoton Euroopan unionissa toimivien suurten supermarkettien vallan väärinkäytön tutkimiseen ja siihen puuttumiseen(4),

–   ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman elintarvikkeiden hinnoista Euroopassa(5),

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 72/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan muuttamisesta asetuksia (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 320/2006, (EY) N:o 1405/2006, (EY) N:o 1234/2007, (EY) N:o 3/2008 ja (EY) N:o 479/2008 muuttamalla sekä asetukset (ETY) N:o 1883/78, (ETY) N:o 1254/89, (ETY) N:o 2247/89, (ETY) N:o 2055/93, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 2596/97, (EY) N:o 1182/2005 ja (EY) N:o 315/2007 kumoamalla(6),

–   ottaa huomioon 22. heinäkuuta 2009 päivätyn komission tiedonannon maitoalan markkinatilanteesta vuonna 2009 (KOM(2009)0385 lopullinen),

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi asetuksesta (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) poikkeamiseksi vuosina 2009 ja 2010 voin ja maitojauheen interventiokausien osalta (KOM(2009)0354 lopullinen), ja ottaa huomioon sitä koskevan 17. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman(7),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana maitoalan tilanne on heikentynyt dramaattisesti, koska tukiostoista ja vientituesta huolimatta maidon tuottajahinta on laskenut vähempään kuin 0,21 euroon litralta, ja että tällä hetkellä monet maidontuottajat joutuvat myymään maitotuotteita hinnalla, joka ei vastaa tuotantokustannuksia,

B.   ottaa huomioon, että monen EU:n maidontuottajan kestokyky on vakavasti uhattuna, koska monet joutuvat turvautumaan omiin säästöihinsä, mikä selvästi ei ole kestävää ja mikä on saanut tuottajat järjestämään mittavia julkisia mielenosoituksia ympäri EU:ta,

C.   ottaa huomioon, että maailmanlaajuisen talouskriisin seurauksena maitotuotteiden kysyntä on laskenut huomattavasti juuri samaan aikaan, kun maidon tarjonta on kasvanut merkittävästi Uuden Seelannin, Australian, Argentiinan, Brasilian ja Yhdysvaltojen kaltaisten maiden tuotantomäärien nousun vuoksi,

D.   ottaa huomioon, että vuoden 2009 talousarviomenettelyn yhteydessä parlamentti asetti ensisijaiseksi tavoitteeksi erityisen EU:n maitorahaston perustamista tarkoituksena auttaa maitoalaa selviytymään vaikeasta mukautumiskaudesta,

E.   ottaa huomioon, että parlamentti on toistuvasti korostanut eroa kuluttajien maataloustuotteista supermarketeissa maksamien hintojen ja tuottajahintojen välillä ja vaatinut perusteellista tutkimusta mahdollisista markkinoiden väärinkäytöstä,

F.   ottaa huomioon, että komission laskelmien mukaan maidon ja juuston kuluttajahinnat nousivat yli 14 prosenttia toukokuusta 2006 toukokuuhun 2009, ja että samaan aikaan joissakin jäsenvaltioissa tuottajien saamat korvaukset ovat laskeneet 40 prosenttia 12 kuukauden aikana,

1.   katsoo, että maitoalan jatkuvasti kriittisen tilanteen vuoksi sekä pitkän aikavälin että lyhyen aikavälin toimet ovat välttämättömiä, ja huomauttaa, että maitoalan kriisiä ei ole pystytty ratkaisemaan komission tähän saakka toteuttamilla toimilla;

2.   pitää valitettavana, että komissio ei kyennyt ennustamaan nykyisen kriisin vakavuutta ja että se ei ehdottanut asianmukaisia toimenpiteitä aikaisemmin;

3.   kehottaa komissiota päättämään nopeasti, millä toimilla markkinat voitaisiin vakauttaa, sekä laatimaan yhdessä maitoalan toimijoiden ja jäsenvaltioiden kanssa perusteellisen arvioinnin maitoalan tulevaisuudesta, jotta voidaan arvioida sellaisten vahvistavien hallintomekanismien mahdollisuutta, joiden avulla voidaan päästä eroon hintojen epävakaudesta;

4.   panee merkille jäsenvaltioiden erimielisyyden siitä, voidaanko maitokiintiöiden korottamisesta luopua vuonna 2010; kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisen arvioinnin kaikista maidon tuottajahintaan vaikuttavista tekijöistä, kiintiöiden korottaminen mukaan luettuna;

5.   kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tuontirehu on niiden normien mukaista, joita maidontuottajat joutuvat noudattamaan EU:ssa, jottei sellaisten tuotteiden tuonti, jotka eivät ole kyseisten normien mukaisia, estä EU:n pyrkimyksiä kestävän maidontuotannon tehostamiseksi;

6.   vahvistaa sitoutumisensa pääomaltaan 600 miljoonan euron EU:n maitorahaston perustamiseen tarkoituksena auttaa tuottajajärjestöjä ja osuuskuntia ja tukea maatilojen investointeja, uudistamista, tuotannon monipuolistamista, aluekohtaisia toimenpiteitä, markkinointitoimia, pientuottajia ja nuoria maanviljelijöitä, ja muistuttaa, että parlamentti esitti mainitun pyynnön jo vuoden 2009 talousarviomenettelyn yhteydessä;

7.   pyytää komissiota ehdottamaan toimia, joilla tuottajat voivat lisätä tuotteidensa lisäarvoa ja joilla heitä rohkaistaan tuottamaan korkealaatuisia maitotuotteita (kuten juustoa) erityisesti alueilla, joilla on vain harvoja tuotantovaihtoehtoja;

8.   kehottaa komissiota ottamaan välittömästi käyttöön maitotuotteiden kysyntää lisääviä toimia ja katsoo, että koulumaito-ohjelman soveltamisalan, tuotevalikoiman ja rahoituksen laajentaminen on hyvä esimerkki käyttökelpoisesta aloitteesta; vaatii tässä yhteydessä komission pääosastojen keskinäisen koordinoinnin tehostamista;

9.   kehottaa komissiota edistämään elintarvikkeita koskevia sopimussuhteita ja vahvistamaan tuottajajärjestöjä alan eri toimijoiden välisten suhteiden tasapainottamiseksi ja markkinoita uhkaavien vaaratekijöiden torjumiseksi edellä esitettyjen, alalla tarvittavien sääntelykeinojen lisäksi;

10.   katsoo, että EU:ssa on erityisesti tuettava niiden maidontuottajien tuotantoa, jotka toimivat vuoristoalueiden kaltaisissa, ilmasto-olosuhteiltaan ja maantieteelliseltä sijainnaltaan pysyvästi epäedullisissa toimintaolosuhteissa tai jotka noudattavat selkeää luonnonmukaisen tuotannon strategiaa, koska markkinalähtöisyyden sijasta heidän tuotantonsa edustaa ympäristön ja kulttuurin laatua ja lisäarvoa;

11.   kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksia keinoiksi, joilla kysyntä ja tarjonta saadaan tasapainoon EU:n maitomarkkinoilla;

12.   kehottaa komissiota tutkimaan maidontuottajien varhaiseläkkeelle siirtymisjärjestelyn mahdollisuutta esimerkiksi kiintiön takaisinostojärjestelmän avulla viinin yhteisen markkinajärjestelyn raivausjärjestelmän esimerkin mukaisesti;

13.   vaatii maitoalan kriisin eurooppalainen luonne mielessä pitäen komissiota kantamaan vastuunsa yhteisten ratkaisujen löytämisestä siten, että vältetään jäsenvaltioiden välinen eriarvoisuus ja markkinavääristymät, joita kansalliset tuet aiheuttavat;

14.   tukee komission aikomusta tarkastella toimenpiteitä, kuten edullisia lainoja ja keskinäisiä takausjärjestelmiä, jotka auttaisivat vähentämään hintojen vaihtelua maataloushyödykkeiden markkinoilla;

15.   kannattaa sitä, että maitojauhetta käytetään välittömästi vasikoiden ruokkimiseen, koska sen avulla voidaan lisätä maitotuotteiden kysyntää;

16.   palauttaa mieliin, että maitotuotteiden korvikkeiden, kuten ei-maitopohjaisten juustojen ja muiden ei-maitopohjaisten tuotteiden, selkeä merkitseminen on erittäin tärkeää, ja että maitotuotteissa olisi oltava eritelty luettelo raaka-aineista ja tuotteen alkuperämaan merkintä; vaatii, että maitotuotteiksi merkittyjen tuotteiden on sisällettävä eläimen maitoa tai maitovalmistetta;

17.   kehottaa komissiota välittömästi korottamaan maataloustuen maksujen vähimmäismäärää 7 500 eurosta 15 000 euroon myöntämällä oikeuden poiketa valtiontuelle asetetuista kansallisista rajoituksista, jotta maataloustuottajia ja erityisesti maidontuottajia voidaan auttaa selviytymään nykyisestä kriisistä;

18.   myöntää, että edullisempi rehun hinta auttaisi alentamaan maidontuottajien tuotantokustannuksia;

19.   pitää myönteisenä komission ehdotusta jatkaa voita ja rasvatonta maitojauhetta koskevien interventiotoimien voimassaoloa 28. helmikuuta 2010 saakka ja katsoo, että interventiohintaa olisi korotettava ainakin lyhyellä aikavälillä; myöntää, että tällainen korotus olisi hätätoimenpide, jolla korjataan markkinoiden poikkeuksellisia vääristymiä, eikä pitkän aikavälin ratkaisu;

20.   vaatii yksityisen varastoinnin ulottamista koskemaan juustotuotteita ja vaatii riittävän tukijärjestelmän perustamista mainitun toimenpiteen tehokkuuden varmistamiseksi, sekä niiden kolmansien maiden lukumäärän lisäämistä, joihin EU:n juustotuotteiden voidaan viedä vientituen avulla, esimerkkinä Yhdysvallat;

21.   kehottaa komissiota tutkimaan pitkällä aikavälillä ja sen jälkeen kun vientituet on poistettu asteittain, kuinka vastaavien tukien maksamista voidaan jatkaa maitoalalla;

22.   kehottaa komissiota sallimaan maataloustuotteiden vientiluottovakuutuksen käyttöönoton Yhdysvaltojen mallin mukaisesti;

23.   kehottaa komissiota parantamaan elintarvikkeiden toimitusketjun hintojen avoimuutta, koska useissa jäsenvaltioissa kuluttajahinnat ovat edelleen huomattavan korkealla dramaattisesti laskeneista tuottajahinnoista huolimatta;

24.   kehottaa komissiota antamaan Euroopan elintarvikkeiden hintoja koskevan tiedonantonsa viipymättä; muistuttaa, että parlamentti on jo kauan pyytänyt komissiota tutkimaan markkinavoiman mahdollista väärinkäyttöä elintarvikeketjussa – erityisesti maitoalalla – ja katsoo, että mainittu tutkimus olisi pitänyt laatia jo kauan sitten;

25.   kehottaa komissiota panemaan täytäntöön vähittäiskauppiaiden ja tuottajien välisiä suhteita koskevat EU:n laajuiset toimintasäännöt;

26.   pitää välttämättömänä sellaisen avoimen järjestelmän käyttöönottoa, jolla seurataan tuotteiden hintoja ja erityisesti kuluttajilta perittyjä hintoja;

27.   panee pahoitellen merkille, että 7. syyskuuta 2009 hyväksyttyihin neuvoston päätelmiin ei sisältynyt konkreettista ehdotusta EU:n kaikkia tuottajia koskevan maitoalan kriisin nopeaksi ratkaisemiseksi;

28.   kehottaa komissiota vastustamaan voimakkaasti joidenkin jäsenvaltioiden aloitteita yhteisen maatalouspolitiikan uudelleenkansallistamiseksi;

29.   vaatii komissiota antamaan parlamentille tulevina kuukausina säännöllisesti tietoja maitoalan markkinatilanteesta;

30.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 263 E, 16.10.2008, s. 621.
(2) EUVL C 66 E, 20.3.2009, s. 9.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0229.
(4) EUVL C 184 E, 6.8.2009, s. 23.
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0191.
(6) EUVL L 30, 31.1.2009, s. 1.
(7) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0014.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö