Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2663(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0047/2009

Razprave :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Glasovanja :

PV 17/09/2009 - 4.7
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0020

Sprejeta besedila
PDF 204kWORD 54k
Četrtek, 17. september 2009 - Strasbourg
Kriza v sektorju mleka in mlečnih izdelkov
P7_TA(2009)0020RC-B7-0047/2009

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. septembra 2009 o krizi v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 33 Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2007 o rasti cen živil in krme(1),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2008 o sistematskem pregledu skupne kmetijske politike(2),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2008 o rasti cen živil v EU in državah v razvoju(3),

–   ob upoštevanju svoje pisne izjave z dne 19. februarja 2008 o preiskavi in odpravi zlorabe moči velikih supermarketov, ki delujejo v Evropski uniji(4),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. marca 2009 o cenah hrane v Evropi(5),

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 72/2009 z dne 19. januarja 2009 o spremembah skupne kmetijske politike s spremembo uredb (ES) št. 247/2006, (ES) št. 320/2006, (ES) št. 1405/2006, (ES) št. 1234/2007, (ES) št. 3/2008 in (ES) št. 479/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 1883/78, (EGS) št. 1254/89, (EGS) št. 2247/89, (EGS) št. 2055/93, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 2596/97, (ES) št. 1182/2005 in (ES) št. 315/2007(6),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu o razmerah na trgu mleka v letu 2009 z dne 22. julija 2009 (KOM(2009)0385),

–   ob upoštevanju predloga Uredbe Sveta o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1234/2007 (uredba o "enotni SUT"), kar zadeva intervencijski obdobji 2009 in 2010 za maslo in posneto mleko v prahu (KOM(2009)0354), in svoje resolucije z dne 17. septembra 2009(7) o tem predlogu,

–   ob upoštevanju člena 115(5) svojega Poslovnika,

A.   ker so se razmere na trgu mleka in mlečnih izdelkov v zadnjih dvanajstih mesecih bistveno poslabšale, saj je cena mleka kljub intervenciji in izvoznim subvencijam padla pod 0,21 EUR za liter mleka, in zato zdaj mnogi kmetje prodajajo mlečne izdelke po ceni, nižji od proizvodnih stroškov,

B.   ker je sposobnost preživetja mnogih kmetov v Evropski uniji resno ogrožena, saj se mnogi komaj preživljajo z osebnimi prihranki, kar je seveda nevzdržno in kmete spodbuja k večjim javnim demonstracijam v vsej EU,

C.   ker je povpraševanje po mlečnih izdelkih zaradi svetovne gospodarske krize močno upadlo ravno takrat, ko se je ponudba teh izdelkov povečala, ker jih države, kot so Nova Zelandija, Avstralija, Argentina, Brazilija in Združene države Amerike, proizvajajo v večjih količinah,

D.   ker je Parlament v proračunskem postopku za leto 2009 navedel kot prednostno nalogo vzpostavitev posebnega sklada Evropske unije za mleko, ki bo sektorju olajšal prilagajanje,

E.   ker je Parlament večkrat poudaril razliko med ceno, ki jo v trgovinah za kmetijske izdelke plača potrošnik, in ceno, po kateri jih prodajajo proizvajalci, ter spodbujal k preiskavi možnih zlorab trga,

F.   ker je Komisija izračunala, da so se v obdobju med majem 2006 in majem 2009 cene, ki jih za mleko in sir plačajo potrošniki, dvignile za več kot 14 odstotkov, medtem ko so cene za proizvajalce v nekaterih državah članicah v dvanajstih mesecih padle za 40 odstotkov,

1.   meni, da so zaradi trajajočih kritičnih razmer na trgu mleka in mlečnih izdelkov potrebni tako daljnosežni kot tudi kratkoročni ukrepi, ter poudarja, da ukrepi, ki jih je Komisija sprejela doslej, ne zadostujejo za rešitev krize v sektorju;

2.   obžaluje, da Komisiji ni uspelo predvideti, kako resna bo sedanja kriza, in da ni prej predlagala ustreznih ukrepov;

3.   poziva Komisijo, naj nujno ugotovi, kakšni ukrepi so potrebni za stabilizacijo trga, ter skupaj z interesnimi skupinami in državami članicami pripravi poglobljeno oceno prihodnosti sektorja mleka, da se preuči možnosti za okrepitev mehanizmov upravljanja, ki bi preprečevali nihanje cen;

4.   ugotavlja, da v državah članicah obstaja vrsta mnenj o tem, da se mlečne kvote leta 2010 ne bi zvišale; poziva Komisijo, naj predloži podrobno analizo vseh dejavnikov, ki vplivajo na ceno za proizvajalce mleka in mlečnih izdelkov, vključno z zvišanjem kvote;

5.   poziva Komisijo, naj sprejme potrebne ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da uvožena krmila izpolnjujejo enake standarde, kot jih morajo izpolnjevati proizvajalci mleka v EU, da bi preprečili, da bi uvoz izdelkov, ki teh standardov ne izpolnjujejo, oslabil prizadevanja EU za okrepitev trajnostne proizvodnje mleka;

6.   ponovno izraža zavezo, da si bo prizadeval za ustanovitev 600 milijonov EUR vrednega sklada Evropske unije za mleko in mlečne izdelke, ki bo v pomoč organizacijam in zadrugam proizvajalcev mleka ter v podporo naložbam v kmetije, modernizaciji, spodbujanju raznolikosti, ukrepom, prilagojenim posameznim območjem, tržnim dejavnostim, malim pridelovalcem in mladim kmetom, ter opominja, da je zanj zaprosil že v proračunskem postopku za leto 2009;

7.   poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe, ki bodo proizvajalcem pomagali povečati dodano vrednost njihovih izdelkov in jih bodo spodbujali k proizvodnji kakovostnih mlečnih izdelkov (sir itd.), zlasti na področjih, kjer je manj drugih proizvodnih možnosti;

8.   poziva Komisijo, naj nemudoma uvede ukrepe, ki bodo spodbujali povpraševanje po mleku in mlečnih izdelkih, ter meni, da so razširitev obsega, izbor izdelkov in financiranje programa mleka za šole dober primer izvedljive pobude; poziva k tesnejši uskladitvi na tem področju med generalnimi direktorati Komisije;

9.   poziva Komisijo, naj poleg drugih regulativnih orodij, ki so potrebna v tem sektorju, spodbuja pogodbene odnose v živilski verigi in okrepi organizacije proizvajalcev, da bi uravnotežila odnose med različnimi akterji na tem področju in preprečila tržna tveganja;

10.   meni, da je treba spodbuditi zlasti tiste proizvajalce mleka, ki delajo v razmerah s stalnimi naravnimi in geografskimi ovirami, kot so gorska območja, ali z jasno strategijo biološke pridelave, in sicer zaradi njihove netržno usmerjene okoljske in kulturne dodane vrednosti in kakovosti;

11.   poziva Komisijo, naj oblikuje predloge za uravnoteženje ponudbe in povpraševanja na trgu mleka in mlečnih izdelkov;

12.   poziva Komisijo, naj preuči možnosti za predčasno upokojitev proizvajalcev mleka in mlečnih izdelkov, na primer z vzpostavitvijo sistema odkupa kvot, podobnega programu krčenja nasadov pri reformi skupne ureditve trga za vino;

13.   ob upoštevanju evropske razsežnosti krize v sektorju mleka in mlečnih izdelkov poziva Komisijo, naj prevzame odgovornost pri iskanju skupnih rešitev in prepreči neenakosti med državami članicami ter izkrivljanje trga zaradi državne pomoči;

14.   podpira namero Komisije, da preuči ukrepe, kot so ugodna posojila in sistemi vzajemnega jamstva, in tako prispeva k manjšemu nihanju cen na trgih kmetijskih surovin;

15.   podpira takojšnjo uporabo mleka v prahu za hranjenje telet kot načina povečevanja povpraševanja po mlečnih izdelkih;

16.   opozarja, da je jasno označevanje nadomestkov mlečnih proizvodov, kot so nemlečni sir in drugi nemlečni izdelki, izjemno pomembno in bi moralo vključevati specifikacijo surovin in države porekla; vztraja, da morajo izdelki, označeni kot mlečni, res vsebovati mleko živalskega izvora ali izdelke iz takega mleka;

17.   da bi kmetom pomagali premostiti zdajšnjo krizo, zlasti v sektorju mleka in mlečnih izdelkov, poziva Komisijo, naj vsem produktivnim kmetijskim sektorjem nemudoma zviša najvišji znesek državne pomoči de minimis s 7 500 EUR na 15 000 EUR z odstopanjem od določene nacionalne omejitve za državne pomoči;

18.   priznava, da bi nižje cene krme pripomogle k zmanjšanju proizvodnih stroškov pridelovalcev mleka;

19.   pozdravlja predlog Komisije, da podaljša intervencijsko obdobje za maslo in posneto mleko do 28. februarja 2010, in meni, da bi bilo treba intervencijske cene vsaj kratkoročno dvigniti; priznava, da bi bil tak dvig zasilni ukrep, ki naj bi preprečil izjemno neravnovesje na trgu, ne pa dolgotrajna rešitev;

20.   poziva k širitvi zasebnega skladiščenja na sirne izdelke in k ustrezni ravni podpore, da bo ta ukrep učinkovit, ter k povečanju števila tretjih držav (kot so na primer ZDA), kamor se lahko sirni izdelki iz EU izvažajo z izvoznimi nadomestili;

21.   poziva Komisijo, naj preuči, kako dolgoročno ohraniti ustrezna proračunska sredstva v sektorju mleka in mlečnih izdelkov, tudi takrat, ko bodo izvozna nadomestila odpravljena;

22.   poziva Komisijo, naj dovoli zavarovanje izvoznih posojil v kmetijstvu, kot je praksa v ZDA;

23.   poziva Komisijo, naj izboljša preglednost cen v verigi preskrbe s hrano, ker so porabniške cene v mnogih državah članicah kljub znatnemu padcu cen pri proizvajalcih še vedno opazno visoke;

24.   poziva Komisijo, naj nemudoma predloži sporočilo o cenah hrane v Evropi; opozarja, da Parlament Komisijo že dolgo poziva, naj razišče morebitne zlorabe tržnega položaja v verigi preskrbe s hrano, zlasti v sektorju mleka in mlečnih izdelkov, in meni, da bi se morala preiskava že zdavnaj začeti;

25.   poziva Komisijo, naj uvede kodeks ravnanja, ki bo urejal razmerja med prodajalci na drobno in proizvajalci in ki bo veljal v celotni EU;

26.   meni, da je treba vzpostaviti pregleden sistem za spremljanje cen blaga, ki bo zagotavljal popolno preglednost, zlasti cen, ki jih plačajo potrošniki;

27.   z obžalovanjem ugotavlja, da Svet ministrov za kmetijstvo v svojih sklepih z dne 7. septembra 2009 ni predlagal konkretne rešitve za hitro premostitev sedanje krize v evropskem sektorju mleka in mlečnih izdelkov, ki je brez izjeme prizadela vse proizvajalce v Uniji;

28.   poziva Komisijo, naj se odločno upre pobudam nekaterih držav članic za ponovno "nacionalizacijo" skupne kmetijske politike;

29.   vztraja, da mora Komisija Parlament v prihodnjih mesecih redno obveščati o razmerah na trgu mleka in mlečnih izdelkov;

30.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL C 263E, 16.10.2008, str. 621.
(2) UL C 66E, 20.3.2009, str. 9.
(3) Sprejeta besedila: P6_TA(2008)0229.
(4) UL C 184 E, 6.8.2009, str. 23.
(5) Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0191.
(6) UL L 30, 31.1.2009, str. 1.
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0014.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov