Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2663(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0047/2009

Debatter :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 4.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0020

Antagna texter
PDF 122kWORD 44k
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg
Krisen i mejerisektorn
P7_TA(2009)0020RC-B7-0047/2009

Europaparlamentets resolution av den 17 september 2009 om krisen inom mejerisektorn

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 33 i EG-fördraget,

–   med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2007 om stigande priser på foder och livsmedel(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2008 om hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2008 om stigande livsmedelspriser i EU och i utvecklingsländerna(3),

–   med beaktande av sin förklaring av den 19 februari 2008 om utredning av och åtgärder mot det maktmissbruk som stormarknader med verksamhet i Europeiska unionen utövar(4),

–   med beaktande av sin resolution av den 26 mars 2009 om livsmedelspriser i Europa(5),

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 72/2009 av den 19 januari 2009 om ändring av den gemensamma jordbrukspolitiken genom ändring av förordningarna (EG) nr 247/2006, (EG) nr 320/2006, (EG) nr 1405/2006, (EG) nr 1234/2007, (EG) nr 3/2008 och (EG) nr 479/2008 samt genom upphävande av förordningarna (EEG) nr 1883/78, (EEG) nr 1254/89, (EEG) nr 2247/89, (EEG) nr 2055/93, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 2596/97, (EG) nr 1182/2005 och (EG) nr 315/2007(6),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 juli 2009 till rådet om situationen på mejerimarknaden 2009 (KOM(2009)0385),

–   med beaktande av förslaget till rådets förordning om undantag från förordning (EG) nr 1234/2007 ("enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden") vad gäller interventionsperioderna 2009 och 2010 för smör och skummjölkspulver (KOM(2009)0354) samt sin ståndpunkt av den 17 september 2009 om detta(7),

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Under de senaste tolv månaderna har det skett en dramatisk försämring av situationen på mejerimarknaden. Priset på mjölk har sjunkit till under 0,21 EUR per liter, trots interventionsåtgärder och exportsubventioner, och många mjölkproducenter säljer nu mejeriprodukter till ett pris som inte täcker produktionskostnaderna.

B.  För många EU-mjölkproducenters del finns det nu en stor risk för att produktionen blir olönsam, eftersom många producenter endast lever på egna besparingar, vilket självfallet inte är en hållbar lösning och har lett till att producenter har hållit stora demonstrationer runt om i EU.

C.  Den världsomspännande ekonomiska krisen har lett till att efterfrågan på mejeriprodukter avsevärt har minskat. Samtidigt har utbudet ökat på grund av att sådana tredjeländer som Nya Zeeland, Australien, Brasilien och Förenta staterna har börjat producera större mängder mejeriprodukter.

D.  Inom ramen för EU:s budgetförfarande 2009 prioriterade parlamentet inrättandet av en särskild EU-mjölkfond för att hjälpa sektorn genom en svår anpassningsperiod.

E.  Parlamentet har upprepade gånger betonat skillnaden mellan det pris konsumenten betalar för jordbruksprodukter i affären och den summa producenten förtjänar. Parlamentet har krävt att en grundlig undersökning genomförs för att utreda eventuella fall av marknadsmissbruk.

F.  Kommissionen har räknat ut att under perioden maj 2006 till maj 2009 ökade konsumentpriset på mjölk och ost med mer än 14 procent. Samtidigt minskade producentpriserna i vissa medlemsstater med 40 procent under ett år.

1.  Europaparlamentet anser att både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder måste vidtas på grund av det fortsatta kritiska läget på mejerimarknaden. Parlamentet betonar att de åtgärder som hittills vidtagits av kommissionen inte är tillräckliga för att få ett slut på krisen inom sektorn.

2.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte förutsåg allvaret i den nuvarande krisen och föreslog lämpliga åtgärder tidigare.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i brådskande ordning fastställa vilka åtgärder som kunde resultera i en stabilisering av marknaden och att i samarbete med aktörer och medlemsstater genomföra en djupgående utvärdering av mjölksektorns framtid, i syfte att utreda möjligheten att stärka sådana förvaltningsmekanismer som förhindrar prisvolatilitet.

4.  Europaparlamentet konstaterar att det finns många olika åsikter i medlemsstaterna om möjligheten att inte öka mjölkkvoterna 2010. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en detaljerad analys av alla faktorer som påverkar det pris som mjölkproducenterna har erhållit, inbegripet kvotökningen.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att importerade livsmedel uppfyller samma standarder som produkterna från mjölkproducenterna i EU, i syfte att förhindra att importen av produkter som inte uppfyller dessa standarder underminerar EU:s insatser för att stärka en hållbar mjölkproduktion.

6.  Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande att inrätta en EU-mjölkfond på 600 miljoner EUR för att bistå producentorganisationer och kooperativ och för att stödja investeringar inom jordbruket, modernisering, diversifiering, områdesbaserade åtgärder, marknadsföringsåtgärder, små producenter och unga jordbrukare och påminner om att parlamentet redan framförde denna begäran inom ramen för budgetförfarandet 2009.

7.  Europaparlamentet begär att kommissionen lägger fram förslag till åtgärder som hjälper producenter att öka mervärdet för sina produkter och uppmanar dem att producera högkvalitativa mjölkbaserade produkter (t.ex. ost), i synnerhet inom sådana områden där det finns få produktionsalternativ.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart vidta åtgärder för att stimulera efterfrågan på mejeriprodukter och anser att utvidgningen av omfattningen och produktsortimentet för samt finansieringen av skolmjölksprogrammet är ett bra exempel på ett genomförbart initiativ. Parlamentet efterlyser i detta avseende bättre samordning mellan kommissionens generaldirektorat.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja avtalsförhållanden i livsmedelskedjan och stärka producentorganisationerna för att på så sätt balansera förbindelserna mellan olika aktörer inom sektorn och förebygga marknadsriskerna, utöver andra regleringsinstrument som är nödvändiga för denna sektor.

10.  Europaparlamentet anser att det finns ett behov av att särskilt främja produkter från mjölkproducenter som arbetar under förhållanden som medför ständiga naturbetingade och geografiska svårigheter, såsom i bergsområden, eller som har en uttalat ekologisk inriktning, eftersom deras produkter har ett miljömässigt och kulturellt mervärde som inte är marknadsorienterat.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram förslag på hur utbud och efterfrågan på EU:s mejerimarknad kan balanseras.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda möjligheterna att starta ett program för förtidspensionering för mejeriproducenter, exempelvis genom inrättandet av ett system för återköp av kvoter, liknande systemet för slutlig nedläggning av vinodlingar inom den gemensamma organisationen av marknaden för vin.

13.  Europaparlamentet kräver, eftersom krisen i mejerisektorn är en europeisk fråga, att kommissionen utför sitt uppdrag att söka efter gemensamma lösningar för att undvika skillnader mellan medlemsstaterna och snedvridningar av marknaden som följer av nationella stödinsatser.

14.  Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att undersöka vilka åtgärder, t.ex. fördelaktiga lån och ömsesidiga garantisystem, som skulle kunna bidra till att minska prisvolatiliteten på marknaderna för jordbruksråvaror.

15.  Europaparlamentet understöder den omedelbara användningen av mjölkpulver för att utfodra kalvar som ett sätt att öka efterfrågan på mejeriprodukter.

16.  Europaparlamentet påminner om att märkningen av substitut för mejeriprodukter såsom ostar och andra icke-djurfettsbaserade produkter är synnerligen viktig och bör omfatta en specificering av råvarorna och ursprungslandet, och insisterar på att produkter som saluförs som mejeriprodukter måste innehålla animaliska produkter (mjölk eller mjölkprodukter).

17.  I syfte att hjälpa jordbrukare att klara sig igenom den pågående krisen, särskilt i mejerisektorn, uppmanar Europaparlamentet kommissionen att omedelbart öka maximibeloppet för utbetalning av statligt stöd av mindre betydelse till alla produktiva jordbrukssektorer från 7 500 EUR till 15 000 EUR genom undantag från gällande nationella gränser för statligt stöd.

18.  Europaparlamentet konstaterar att lägre priser på foder skulle bidra till att minska produktionskostnaderna för mjölkproducenterna.

19.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att förlänga interventionsperioden för smör och skummjölkspulver till den 28 februari 2010 och anser att interventionspriset bör höjas, åtminstone på kort sikt. Parlamentet ser detta som en nödåtgärd för att motverka den extrema obalansen på marknaden och inte som en långsiktig lösning.

20.  Europaparlamentet begär att den privata lagringen utvidgas till att omfatta ostprodukter och att tillräckligt stöd beviljas för att denna åtgärd ska kunna bli effektiv. Vidare begär parlamentet att man ökar antalet tredjeländer, såsom Förenta staterna, till vilka EU:s ostprodukter får exporteras med hjälp av exportbidrag.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda hur man på längre sikt, och efter det att exportbidragen stegvis avvecklats, ska kunna bevara motsvarande anslag inom mejerisektorn.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i likhet med Förenta staterna tillåta exportkreditförsäkringar inom jordbruket.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra öppenheten i fråga om priser i livsmedelskedjan, eftersom konsumentpriserna i flera medlemsstater fortsättningsvis är iögonfallande höga trots att producentpriserna sjunkit dramatiskt.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast läggs fram sitt meddelande om livsmedelspriser i Europa. Parlamentet påminner om att det redan länge begärt att kommissionen ska utreda fall av potentiellt missbruk av marknadsposition i livsmedelskedjan, i synnerhet inom mejerisektorn, och anser att denna utredning borde ha genomförts för länge sedan.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en EU-omfattande uppförandekod som reglerar förhållandet mellan återförsäljare och producenter.

26.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att inrätta ett insynsvänligt system med hjälp av vilket produktpriserna kan övervakas, i synnerhet de priser som betalas av konsumenterna.

27.  Europaparlamentet beklagar att man i slutsatserna från rådet den 7 september 2009 inte lagt fram förslag på konkreta lösningar för att snabbt få ett slut på krisen inom den europeiska mjölksektorn, vilken berör samtliga producenter inom EU.

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kraftigt motsätta sig de initiativ från vissa medlemsstater som går ut på att åternationalisera den gemensamma jordbrukspolitiken.

29.  Europaparlamentet kräver att kommissionen regelbundet underrättar parlamentet om situationen på mejerimarknaderna under de kommande månaderna.

30.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 263 E, 16.10.2008, s. 621.
(2) EUT C 66 E, 20.3.2009, s. 9.
(3) Antagna texter, P6_TA(2008)0229.
(4) EUT C 184 E, 6.8.2009, s. 23.
(5) Antagna texter, P6_TA(2009)0191.
(6) EUT L 30, 31.1.2009, s. 1.
(7) Antagna texter, P7_TA(2009)0014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy