Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2532(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0040/2009

Разисквания :

PV 17/09/2009 - 3
CRE 17/09/2009 - 3

Гласувания :

PV 17/09/2009 - 4.8
CRE 17/09/2009 - 4.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0021

Приети текстове
PDF 308kWORD 68k
Четвъртък, 17 септември 2009 г. - Страсбург
Външни аспекти на енергийната сигурност ("Набуко" и "Дезертек")
P7_TA(2009)0021RC-B7-0040/2009

Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно външните аспекти на енергийната сигурност

Европейският парламент,

–   като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2007 г., озаглавена "Към обща европейска външна политика в областта на енергетиката"(1),

–   като взе предвид Междуправителственото споразумение между Австрия, България, Унгария, Румъния и Турция относно правната рамка за проекта за газопровод "Набуко", подписано на 13 юли 2009 г. в Анкара,

–   като взе предвид придобиването от страна на руското нефтодобивно и газодобивно дружество "Сургутнефтегаз" на голям миноритарен дял (21,2 %) в унгарското нефтохимическо дружество "MOL", член на консорциума "Набуко",

–   като взе предвид Протокола за сътрудничество в сферата на природния газ между Русия и Турция, подписан на 6 август 2009 г. в Анкара, съгласно който Турция дава предварително съгласие за изграждането на газопровода "Южен поток" и оправомощава Русия да проведе проучвателни работи във връзка с тръбопровода в териториалните води на Турция,

–   като взе предвид Меморандума за разбирателство, подписан на 13 юли 2009 г. от 12 дружества от ЕС за създаване на промишлена инициатива "Дезертек" с цел разработване на огромния потенциал за генериране на слънчева енергия в Близкия изток и Северна Африка,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията, озаглавено "Втори стратегически енергиен преглед - план за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност"(COM(2008)0781),

–   като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/EО (COM (2009)0363),

–   като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Съвета на Европейския съюз относно уведомяването на Комисията за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета (COM(2009)0361),

–   като взе предвид предстоящата петнадесета конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 15) и петата конференция–среща на страните по Протокола от Киото (COP/MOP 5), която ще се проведе в Копенхаген, Дания, от 7 до 18 декември 2009 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

А.   като има предвид, че енергийната сигурност представлява съществена част от цялостната сигурност, стабилност и благоденствие на Европейския съюз и ключов елемент по отношение на стремежа към икономическо и социално развитие в Европа, но за нея все още не съществува правно основание съгласно Договорите;

Б.   като има предвид. че липсата на истинска и ефективна обща външна европейска политика за енергийна сигурност подкопава последователността на външните действия на ЕС и доверието в тях;

В.   като има предвид, че зависимостта на ЕС от внос на енергия понастоящем е значителна и при настоящето положение се предвижда тя да се увеличава;

Г.   като има предвид, че въпреки спада в цените на нефта и газа в резултат на глобалната финансова криза, бавният напредък при преминаването към по-устойчиви горива, намаляващият добив от световните находища на нефт и газ въпреки новооткритите ресурси, както и постоянното нарастване на търсенето, неизбежно ще доведат до повторно напрежение на пазарите на изкопаеми горива и увеличена зависимост от вноса за държавите, потребителки на нефт, след края на кризата;

Д.   като има предвид, че няколко държави-членки са силно зависими от един-единствен доставчик на природен газ, и като има предвид, че неоправдани прекъсвания на доставките на газ могат да причинят сериозни проблеми, както стана ясно от последната газова криза между Русия и Украйна в началото на 2009 г.;

Е.   като има предвид, че определен брой държави-членки не притежават достатъчно природни ресурси, за да се справят с кризисни ситуации;

Ж.   като има предвид, че поради съществуващата в момента и увеличаваща се зависимост от енергийни доставки от политически нестабилни региони се оказа, че усилията за обезпечаване на сигурността на доставките, полагани изключително на национално равнище, са недостатъчни и не гарантират дългосрочните интереси на всички държави-членки;

З.   като има предвид, че съществуващите инструменти за ранно предупреждаване се оказаха недостатъчни за предсказване на газовата криза от януари 2009 г.;

И.   като има предвид, че предвидимите заплахи за сигурността на енергийните доставки ще продължават да съществуват, докато държавите доставчици на енергия и транзитните държави не се придържат към общи и прозрачни правила, определени от Договора за енергийна харта и Транзитния протокол;

Й.   като има предвид, че ангажиментът за енергийна ефикасност на национално равнище и в чужбина и важната крачка към постигане на по-голям дял възобновяеми източници на енергия в настоящия енергиен микс на Европейския съюз би имала значително въздействие по отношение на намаляване на зависимостта му от вноса на енергия и следователно подобряване на енергийната му сигурност, от една страна, и от друга – би му помогнала да изпълни ангажимента си за намаляване на емисиите от парникови газове с 20 % до 2020 г. или в по-голяма степен, ако за това се постигне съгласие в Копенхаген;

К.   като има предвид, че един рентабилен начин за намаляване на енергийната зависимост на ЕС е насърчаването на енергоспестяването, възобновяемата енергия и мерките за енергийна ефективност, които също така допринасят за борбата с изменение на климата и за напредъка към ефикасна по отношение на ресурсите икономика;

Л.   като има предвид, че тясното сътрудничество в областта на енергийните доставки представлява една от най-ефективните и абсолютно нееобходиими мерки за изграждане на доверие в отношенията между Европейския съюз и съседните му държави;

М.   като има предвид, че въпреки някои вече предприети стъпки е необходимо да се създаде наистина обща енергийна политика по отношение на регулирането на вътрешния пазар, макар и не на държавния енергиен микс, който остава прерогатив на държавите-членки, както и по отношение на външните аспекти, която взема предвид политическите и икономически интереси на всички държави-членки;

Н.   като има предвид, че една обща външна европейска енергийна политика, която се основава на солидарност, диверсификация, единство при защита на общите интереси и засилено сътрудничество с основните държави производителки и потребителки на енергия, и транзитни държави, както и на насърчаване на устойчивостта, би създала взаимодействие, което би спомогнало за гарантиране на сигурност на доставките за Европейския съюз и би увеличило силата на ЕС, способността му за действия в областта на външната политика и доверието в него като световен фактор;

1.  Очаква Съвета, Комисията и държавите-членки да покажат заедно по-силно стратегическо лидерство при създаването на истинска обща европейска външна политика в областта на енергийната сигурност, призив за което беше отправен в неговата горепосочена резолюция от 26 септември 2007 г.;

2.  Приветства мерките за диверсификация и подобряване на енергийната сигурност на ЕС, предложени от Комисията във Втория стратегически енергиен преглед; счита въпреки това, че за прилагането им са необходими ясно определени приоритети и бързи действия, като същевременно Парламентът бъде информиран в пълна степен;

3.  Посочва отново, че един правилно работещ вътрешен пазар на енергия е от ключово значение за предотвратяване на бъдещите прекъсвания на газовите доставки и кризите, свързани с тях, като същото значение има диверсифицирането на енергийните източници; следователно подчертава необходимостта от повече инвестиции във възобновяеми енергийни източници и такива с ниско съдържание на въглерод и в енергийна ефективност, което следва да бъде основна част от Плана за действие в областта на енергетиката за периода 2010–2014 г.;

4.  Приветства горепосочените предложения за регламенти относно мерките за гарантиране на сигурността на снабдяването с газ и относно инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в рамките на Европейската общност, които ще допринесат за по-голяма сигурност на снабдяването с газ в Европейския съюз чрез гарантиране на превантивни действия и подобряване на механизмите за управление на кризи от страна на държавите-членки и посредством повишаване на прозрачността и намаляване на бюрокрацията;

5.  Призовава за повече усилия за предвиждане на възможните проблеми при енергийните доставки, за да се избегнат бъдещи прекъсвания на доставките, чрез развиване, наред с другото, на ефективността на мрежата на ЕС от кореспонденти за енергийна сигурност (NESCO), и призовава Комисията спешно да преразгледа съществуващите механизми за ранно предупреждение, NESCO и други инструменти, които се оказаха неефективни в контекста на енергийната криза между Русия и Украйна през 2009 г.;

6.  Призовава Европейския съюз и неговите държави-членки да развият съхранението на газ с капацитет за бързо освобождаване;

7.  Счита, че подобряването на взаимното свързване в рамките на Европа е от съществено значение, тъй като отстраняването на съществуващите празнини е решаващо за ефикасното функциониране на вътрешния пазар, както и за солидарността в областта на енергетиката; приветства във връзка с това споразумението за финансиране на инфраструктурни проекти като част от Европейския план за икономическо възстановяване (250 млн. евро) и идеята за предоставяне на Европа на нова европейска "супермрежа" за електричество и газ, но настоява, че общото увеличение на публичното и частното финансиране в областта на енергийната сигурност е крайно необходимо;

8.  Подчертава неотложната необходимост да се приложат стратегически проекти, които са насочени към диверсификация на енергийното снабдяване, по-специално в Южния коридор; поздравява, във връзка с придобиването на по-голяма независимост от доставките от Русия, правителствата на Австрия, България, Унгария, Румъния и Турция за подписването на 13 юли 2009 г. на Междуправителственото споразумение относно правната рамка на проекта за тръбопровод "Набуко", което представлява важна стъпка в реализацията на този приоритетен за ЕС проект, но същевременно подчертава значението на един общ режим за регулиране на развитието на коридора с оглед свързване на ЕС с новите газови находища в Близкия изток и Каспийския район по начин, независим от което и да е дружество и тръбопровод, като този режим има за цел предимно бързото реализиране на тази връзка; настоятелно призовава съответните дружества и държави-членки, в тясно сътрудничество с Комисията, да осигурят първоначалните споразумения с потенциални доставчици, които да снабдяват тръбопроводите;

9.  Подчертава, че ЕС следва да води тесен диалог с ключови доставчици на енергия с оглед укрепване на енергийната взаимообвързаност и подобряване на енергийната сигурност за ЕС като цяло, като се набляга по-специално върху повишената ефикасност, равните условия на достъп до пазара, недискриминацията и прозрачността;

10.  Подчертава, че диалозите по въпросите на енергетиката в никакъв случай не следва да се провеждат за сметка на откровените и ориентирани към резултат диалози по въпросите на правата на човека и че защитата на правата на човека и енергийната сигурност следва да бъдат приоритетни за дневния ред на следващата среща на върха между ЕС и Русия и следва да станат неразделна част от новото споразумение между ЕС и Русия;

11.  Предлага разработването на общ подход на ЕС към преговорите с външни партньори относно транзитните правила и такси и призовава държавите-членки да се информират взаимно и да информират Комисията за стратегически решения и споразумения относно проекти за енергийна инфраструктура;

12.  Призовава Комисията да предприеме незабавни мерки срещу действия за враждебно придобиване на дружества на енергийния пазар на ЕС от страна на непрозрачни чужди субекти и да прилага строго правилата на ЕС в областта на конкуренцията; изразява тревога, например, от неотдавнашното придобиване на дял в унгарското енергийно дружество "MOL" от страна на "Сургутнефтегаз" и от неспособността на "Сургутнефтегаз" да разкрие структурата на собствеността си и самоличността на своите действителни крайни облагодетелствани собственици, както законно беше поискано от унгарския регулаторен орган за енергийния пазар; призовава Комисията да разследва дейностите на непрозрачни чужди субекти, като например CENTREX, който наскоро придоби дял от 20 % в съоръжението за търгуване и съхранение на газ "Baumgarten" в Австрия;

13.  Призовава ЕС да си сътрудничи със страните от региона на Северно море с оглед на техния значителен потенциал по отношение на енергоизточниците, по-конкретно чрез генериране на вятърна енергия от разположени в морето инсталации;

14.  Призовава Съвета и Комисията да си сътрудничат с държавите-членки от региона на Средиземно море и държавите от Северна Африка с оглед на техния значителен потенциал по отношение на енергийните ресурси и значителните възможности, които биха могли да се предоставят за собственото им развитие, по-специално в рамките на процеса от Барселона; по-конкретно насърчава използването на слънчева и вятърна енергия в тези региони; приветства постигнатия неотдавна напредък на промишлената инициатива "Дезертек" за развитие на мащабния потенциал за генериране на слънчева енергия в Близкия изток и Северна Африка; подчертава, че действията на ЕС по отношение на проекта "Дезертек" трябва да бъдат съгласувани и активно да допринесат за развитието на държавите от Северна Африка и Близкия Изток; следователно призовава дружествата и държавите-членки, участващи в този проект, да насърчават, в тясно сътрудничество с Комисията, развитието чрез истински трансфер на технологии и изграждане на капацитет в полза на местни дружества и гражданското общество, за да гарантират собственост и да изграждат дълготрайно партньорство със средиземноморските държави, където ще се разработва "Дезертек";

15.  Подчертава стратегическото значение на Арктическия регион за ЕС по отношение както на енергийните ресурси, околната среда, биологичното разнообразието и транспорта, така и на отварянето на Североизточния коридор;

16.  Подчертава, че напредъкът в изготвянето на обща европейска енергийна политика зависи до голяма степен от влизането в сила на Договора от Лисабон; настоятелно призовава ЕС и държавите-членки да предприемат стъпки за осигуряване на обвързващо, прогресивно и всеобхватно правно основание в Договорите относно една обща европейска политика в областта на енергийните доставки и енергийната сигурност; призовава за бърза ратификация на Договора от Лисабон, който съдържа клауза за енергийна солидарност и превръща енергийната политика в отговорност, споделена между ЕС и държавите-членки, като стъпка в правилната посока;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ C 219 E, 28.8.2008 г., стр. 206.

Правна информация - Политика за поверителност