Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2532(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0040/2009

Forhandlinger :

PV 17/09/2009 - 3
CRE 17/09/2009 - 3

Afstemninger :

PV 17/09/2009 - 4.8
CRE 17/09/2009 - 4.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0021

Vedtagne tekster
PDF 132kWORD 54k
Torsdag den 17. september 2009 - Strasbourg
Energisikkerhed (Nabucco og Desertec)
P7_TA(2009)0021RC-B7-0040/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 17. september 2009 om energisikkerhedens eksterne aspekter

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sin beslutning af 26. september 2007 om en fælles europæisk ekstern energipolitik(1),

–   der henviser til den mellemstatslige aftale mellem Østrig, Bulgarien, Ungarn, Rumænien og Tyrkiet om de retlige rammer gasledningsprojektet Nabucco, som blev undertegnet den 13. juli 2009 i Ankara,

–   der henviser til, at det russiske olie- og gasselskab Surgutneftegas har erhvervet en stor minoritetsandel (21,2 %) i det ungarske petrokemiske selskab MOL, som er medlem af Nabucco-konsortiet,

–   der henviser til protokollen om samarbejde i gassektoren mellem Rusland og Tyrkiet, der blev undertegnet den 6. august 2009 i Ankara, og i henhold til hvilken Tyrkiet giver sit foreløbige samtykke til bygningen af South Stream-gasrørledningen og giver Rusland tilladelse til at gennemføre forundersøgelser vedrørende rørledningen i Tyrkiets territorialfarvande,

–   der henviser til aftalememorandummet af 13. juli 2009 mellem tolv EU-virksomheder om gennemførelse af et Desertec Industrial Initiative om udvikling af det meget store potentiale for solenergi i Mellemøsten og Nordafrika,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse "Anden strategiske energiredegørelse - EU-handlingsplan for energiforsyningssikkerhed og –solidaritet" (KOM(2008)0781),

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og om ophævelse af direktiv 2004/67/EF (KOM(2009)0363),

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådets forordning om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Det Europæiske Fællesskab og om ophævelse af forordning (EF) nr. 736/96 (KOM(2009)0361),

–   der henviser til den kommende femtende partskonference (COP 15) under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og den femte partskonference i dens egenskab af møde mellem Kyoto-protokollens parter (COP/MOP 5), der afholdes i København i Danmark den 7.-18. december 2009,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.   der henviser til, at energisikkerhed udgør et afgørende element i Den Europæiske Unions overordnede sikkerhed, stabilitet og velstand og er en nøglefaktor for den fortsatte økonomiske og sociale udvikling i Europa, men at der endnu ikke findes noget grundlag herfor i traktaterne,

B.   der henviser til, at manglen på en reel og effektiv fælles ekstern EU-politik for energisikkerhed undergraver sammenhængen i og troværdigheden af EU's optræden udadtil,

C.   der henviser til, at EU's afhængighed af import af energi er betydelig i øjeblikket og ventes at stige under de nuværende forhold,

D.   der henviser til, at olie- og gaspriserne er faldet som følge af den globale finanskrise, men til trods herfor vil den langsomme overgang til mere bæredygtige brændstoffer, den faldende produktion i verdens olie- og gasfelter til trods for, at der er fundet nye ressourcer, og den fortsatte stigning i efterspørgslen utvivlsomt føre til en stramning af markederne for fossile brændstoffer og stigende importafhængighed hos olieforbrugende lande, når først krisen er overstået,

E.   der henviser til, at flere medlemsstater er meget afhængige af en enkelt leverandør af naturgas, og at uberettiget afbrydelse af denne leverandørs forsyninger kan forårsage alvorlige problemer, hvilket blev demonstreret under gaskrisen mellem Rusland og Ukraine i begyndelsen af 2009,

F.   der henviser til, at en række medlemsstater ikke har tilstrækkelige naturlige reserver til at klare krisesituationer,

G.   der henviser til, at den nuværende og stadigt voksende energiforsyningsafhængighed af politisk ustabile regioner har betydet, at bestræbelserne på at sikre energiforsyningen alene på nationalt plan har vist sig at være utilstrækkelige og ude af stand til at sikre samtlige medlemsstaters interesser på lang sigt,

H.   der henviser til, at de nuværende værktøjer for tidlig varsling viste sig utilstrækkelige til at forudsige gaskrisen i januar 2009,

I.   der henviser til, at energiforsyningssikkerheden må forventes at være truet, så længe energiproducent- og energitransitlandene ikke efterlever fælles og gennemskuelige regler som fastsat i energichartertraktaten og transitprotokollen,

J.   der henviser til, at et løfte om at skabe energieffektivitet internt og eksternt og et betydeligt skridt hen imod en langt større andel vedvarende energi i Den Europæiske Unions nuværende energimix vil have en væsentlig virkning med hensyn til at begrænse Unionens afhængighed af importeret energi og dermed dels forbedre EU's energisikkerhed og dels bidrage til at opfylde EU's tilsagn om at reducere drivhusgasemissionerne med 20 % i 2020 eller mere, hvis der træffes aftale herom i København,

K.   der henviser til, at en meget omkostningseffektiv løsning til at mindske EU's energiafhængighed er at fremme energibesparelser, vedvarende energi og energieffektivitsforanstaltninger, hvilket også bidrager til at bekæmpe klimaændringerne og gøre fremskridt hen imod en ressourceeffektiv økonomi,

L.   der henviser til, at et tæt samarbejde om energiforsyning er en af de mest effektive og uundværlige, tillidsskabende foranstaltninger i forbindelserne mellem EU og dets nabolande,

M.   der henviser til, at selv om der allerede er taget visse skridt, er der behov for at skabe en egentlig fælles energipolitik på lovgivningsområdet for det indre marked, omend ikke for et lands energimix som fortsat hører under medlemsstaternes beføjelser, og om eksterne aspekter, der tager højde for alle medlemsstaternes politiske og økonomiske interesser,

N.   der henviser til, at en fælles ekstern energipolitik baseret på solidaritet, diversificering, sammenhold i forsvaret af fælles interesser, styrket samarbejde med de vigtigste producent-, transit- og forbrugerlande på energiområdet samt på fremme af bæredygtighed vil skabe synergier, der kan hjælpe med at garantere EU's forsyningssikkerhed, og øge EU's styrke, udenrigspolitiske handlekraft og troværdighed som global aktør,

1.   forventer, at Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne udviser øget strategisk lederskab ved at udforme en reel fælles europæisk ekstern energipolitik, som krævet i ovennævnte beslutning af 26. september 2007;

2.   glæder sig over de foranstaltninger, der tilsigter at diversificere og forbedre EU's energisikkerhed som foreslået af Kommissionen i den anden strategiske energiredegørelse; mener dog, at der er behov for klart definerede prioriteringer og en hurtig indsats for at gennemføre disse foranstaltninger, samtidig med at Parlamentet holdes fuldt underrettet;

3.   gentager, at et velfungerende indre energimarked og en diversificering af energikilderne er af afgørende betydning for at forebygge fremtidige gasforsyningsafbrydelser og -kriser; understreger derfor behovet for flere investeringer i vedvarende og kulstoffattig energi samt energieffektivitet, hvilket bør udgøre en central del af energihandlingsplanen for 2010-2014;

4.   glæder sig over de nye ovennævnte forslag til forordninger om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Det Europæiske Fællesskab, som vil bidrage til en øget naturgasforsyningssikkerhed i EU ved at sikre, at medlemsstaterne træffer forebyggende foranstaltninger og forbedrer krisestyringsmekanismerne, og ved at øge gennemsigtigheden og mindske bureaukratiet;

5.   kræver en større indsats for at foregribe mulige problemer på energiforsyningsområdet med henblik på at undgå fremtidige forstyrrelser, bl.a. ved at gøre EU-netværket af energisikkerhedskorrespondenter (Nesco) mere effektivt, og opfordrer Kommissionen til snarest muligt at gennemgå de eksisterende ordninger for tidlig varsling, Nesco og andre redskaber, der viste sig utilstrækkelige i lyset af energikrisen i 2009 mellem Rusland og Ukraine;

6.   opfordrer EU og dens medlemsstater til at udvikle gaslagre med kapacitet til hurtig frigivelse;

7.   anser det for meget vigtigt at forbedre sammenkoblingerne i Europa, eftersom udfyldning af eksisterende huller er afgørende for at sikre et effektivt fungerende indre marked og solidaritet på energiområdet; glæder sig i denne forbindelse over aftalen om finansiering af infrastrukturprojekter som led i den europæiske økonomiske genopretningsplan (250 mio. EUR) og ideen om at give Europa et nyt europæisk supernet af el- og gasforbindelser, men insisterer på, at en generel stigning i den offentlige og private finansiering af energisikkerhed er påkrævet;

8.   understreger det presserende behov for at gennemføre strategiske projekter med henblik på at diversificere energiforsyningerne, navnlig i den sydlige korridor; lykønsker, jævnfør bestræbelserne på at mindske afhængigheden af russiske forsyninger, regeringerne i Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet, Ungarn og Østrig i anledning af undertegnelsen den 13. juli 2009 af den mellemstatslige aftale om de retlige rammer for gasledningsprojektet Nabucco, der udgør et vigtigt skridt i virkeliggørelsen af dette prioriterede EU-projekt, men understreger samtidig betydningen af en overordnet ordning for udviklingen af korridoren med henblik på at forbinde EU med nye gaskilder i Mellemøsten og området ved Det Kaspiske Hav, der er uafhængig af et specifikt selskab eller en specifik rørledning, og som først og fremmest er rettet mod en hurtig etablering af denne forbindelse; opfordrer indtrængende de berørte virksomheder og medlemsstater til i tæt samarbejde med Kommissionen at sikre indledende aftaler med potentielle leverandører om leveringer til rørledningerne;

9.   understreger, at EU bør indlede en tæt dialog med de vigtigste energileverandører med henblik på at styrke den indbyrdes energiafhængighed og forbedre energisikkerheden for hele EU med særlig fokus på større effektivitet, lige vilkår for markedsadgang, ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed;

10.   understreger, at energidrøftelser under ingen omstændigheder bør finde sted på bekostning af åbne og resultatorienterede dialoger om menneskerettigheder, og at beskyttelsen af menneskerettigheder og energisikkerhed bør prioriteres på dagsordenen for det næste topmøde mellem EU og Rusland og integreres i den nye EU-russiske aftale;

11.   foreslår, at der udvikles en fælles EU-tilgang til forhandlinger om transitregler og -afgifter med de eksterne partnere, og opfordrer medlemsstaterne til at underrette hinanden og Kommissionen om strategiske beslutninger og aftaler om energiinfrastrukturprojekter;

12.   opfordrer Kommissionen til straks at træffe forholdsregler mod forsøg på fjendtlig overtagelse fra uigennemskuelige udenlandske enheder på EU's energimarked og til konsekvent at anvende EU's konkurrenceregler; er for eksempel foruroliget over Surgutneftegas' nylige erhvervelse af en andel i det ungarske energiselskab MOL og Surgutneftegas' manglende evne til at oplyse om sin ejerstruktur og identiteten på sine endelige begunstigede ejere, på trods af at tilsynsmyndigheden for det ungarske energimarked har fremsat en helt legitim anmodning herom; opfordrer Kommissionen til at undersøge aktiviteter udført af uigennemskuelige udenlandske enheder, såsom Centrex, der for nylig overtog en andel på 20 % af det østrigske selskab Baumgartens handels- og lagringsfacilitet;

13.   opfordrer EU til at samarbejde med landene i Nordsøområdet i betragtning af deres betydelige potentiale som energikilder, navnlig inden for offshore-vindenergi;

14.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne i Middelhavsområdet og landene i Nordafrika i betragtning af disse landes betydelige potentiale med hensyn til energiressourcer samt de store muligheder for disse landes egen udvikling navnlig inden for Barcelona-processen; tilskynder navnlig til anvendelse af sol- og vindenergi i disse regioner; glæder sig over de nylige fremskridt, der er gjort med Desertec Industrial Initiative med henblik på at udnytte det meget store potentiale for solenergi i Mellemøsten og Nordafrika; understreger, at EU's aktioner i forbindelse med Desertec-projektet skal være sammenhængende og rettet mod aktiv deltagelse i udviklingen af landene i Nordafrika og i Mellemøsten; opfordrer derfor de virksomheder og medlemsstater, der er involveret i dette projekt, til i tæt samarbejde med Kommissionen at fremme udviklingen gennem en egentlig teknologioverførsel og kapacitetsopbygning rettet mod lokale virksomheder og civilsamfund for at sikre ejerskab og opbygge et vedvarende partnerskab med de lande i Middelhavsområdet, hvor Desertec skal udvikles;

15.   understreger den arktiske regions strategiske betydning for EU, både hvad angår energiressourcer, miljø, biodiversitet og transport såvel som åbningen af nordøstpassagen;

16.   understreger, at fremskridt med hensyn til udvikling af en fælles europæisk energipolitik i høj grad afhænger af Lissabontraktatens ikrafttræden; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at tage skridt til at sikre et bindende, progressivt og altomfattende traktatgrundlag for en fælles europæisk energiforsyning og energisikkerhed; opfordrer til en hurtig ratifikation af Lissabontraktaten, som indeholder en energisolidaritetsklausul og gør energipolitik til et delt ansvar mellem EU og medlemsstaterne, hvilket er et skridt i den rigtige retning;

17.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 219 E af 28.8.2008, s. 206.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik