Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2532(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0040/2009

Debatter :

PV 17/09/2009 - 3
CRE 17/09/2009 - 3

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 4.8
CRE 17/09/2009 - 4.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0021

Antagna texter
PDF 124kWORD 45k
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg
Trygg energiförsörjning (Nabucco och Desertec)
P7_TA(2009)0021RC-B7-0040/2009

Europaparlamentets resolution av den 17 september 2009 om de externa aspekterna av en tryggad energiförsörjning

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sin resolution av den 26 september 2007 om en gemensam europeisk utrikespolitik om energi(1),

–   med beaktande av det mellanstatliga avtalet mellan Bulgarien, Rumänien, Turkiet, Ungern och Österrike om den rättsliga ramen för gasledningsprojektet Nabucco som undertecknades den 13 juli 2009 i Ankara,

–   med beaktande av det ryska olje- och gasbolaget Surgutneftegas förvärv av en stor minoritetsandel (21,2 procent) av det ungerska petrokemiska företaget MOL, som ingår i Nabucco-konsortiet,

–   med beaktande av protokollet om gassamarbete mellan Ryssland och Turkiet, som undertecknades den 6 augusti 2009 i Ankara, enligt vilket Turkiet preliminärt ger sitt samtycke till byggandet av South Stream-gasledningen och tillåter Ryssland att på Turkiets territorialvatten genomföra undersökningar om ledningen,

–   med beaktande av det samförståndsavtal som undertecknades den 13 juli 2009 mellan 12 EU-företag om upprättandet av industriinitiativet Desertec som syftar till att utveckla Mellanösterns och Nordafrikas omfattande potential inom solenergi,

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln "Andra strategiska energiöversynen - En handlingsplan för energitrygghet och energisolidaritet" (KOM(2008)0781),

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av direktiv 2004/67/EG (KOM(2009)0363),

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 736/96 (KOM(2009)0361),

–   med beaktande av partskonferensens kommande 15:e möte (COP 15) inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och det femte mötet för parterna i Kyotoprotokollet (COP/MOP 5) som ska hållas den 7-18 december 2009 i Köpenhamn,

–   med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Energiförsörjning är en viktig del av EU:s säkerhet, stabilitet och välstånd i allmänhet och är viktigt för Europas fortsatta ekonomiska och sociala utveckling, men har hittills inte någon grund i fördragen.

B.  Avsaknaden av en genuin och effektiv gemensam europeisk energipolitik gentemot omvärlden undergräver konsekvensen och trovärdigheten i EU:s yttre åtgärder.

C.  EU är i våra dagar starkt beroende av importerad energi och som det nu ser ut förväntas detta beroende öka.

D.  Priserna på olja och gas har visserligen gått ned till följd av den globala finanskrisen, men när krisen väl är över kommer läget på marknaderna för fossila bränslen ofrånkomligen att skärpas igen och oljekonsumentländernas importberoende att öka, eftersom det går så trögt med omställningen till mer förnybara energikällor och produktionen från världens olje- och gasfält minskar, trots att nya reserver upptäckts, samtidigt som efterfrågan fortsätter att öka.

E.  Flera medlemsstater är starkt beroende av en enda leverantör av naturgas, och leveransavbrott utan skälig orsak kan vålla allvarliga problem, vilket framgick i samband med den senaste gaskrisen mellan Ryssland och Ukraina i början av 2009.

F.  Flera medlemsstater saknar tillräckliga naturresurser för att klara av kriser.

G.  Med hänsyn till det befintliga och allt större beroendet av energi från politiskt instabila regioner har det visat sig otillräckligt med enbart nationella insatser för att trygga försörjningen eftersom de inte ser till alla medlemsstaters långsiktiga intressen.

H.  De nuvarande instrumenten för tidig varning visade sig vara otillräckliga för att förutsäga gaskrisen i januari 2009.

I.  Hot mot en trygg energiförsörjning kommer att bestå så länge de länder som producerar energi och de länder genom vilka energin transiteras inte följer gemensamma och öppna regler, i den form de fastslagits i fördraget om energistadgan och transitprotokollet.

J.  Ett åtagande om energieffektivitet i och utanför EU och en inriktning mot en mycket större andel förnybar energi i EU:s nuvarande energimix skulle på ett avgörande sätt kunna leda till ett minskat beroende av importerad energi. Därmed skulle dels energiförsörjningen kunna förbättras, dels skulle EU få lättare att uppfylla åtagandet att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent senast 2020, eller mer om man enas om det i Köpenhamn.

K.  En mycket kostnadseffektiv lösning för ett minskat energiberoende för EU består i att man främjar energisparande, förnybar energi och energieffektivitetsåtgärder, som också bidrar till att motverka klimatförändringen och till framsteg i riktning mot en resurseffektiv ekonomi.

L.  Nära samarbete inom energiförsörjning är en av de mest effektiva och oumbärliga förtroendeskapande åtgärderna i EU:s förbindelser med grannländerna.

M.  Även om man redan har gjort en hel del behövs en sann gemensam energipolitik med anknytning till bestämmelserna om den inre marknaden – dock inte en energimix för enskilda länder, som fortfarande är något som bestäms av medlemsstaterna – samt externa aspekter som tar hänsyn till alla medlemsstaters politiska och ekonomiska intressen.

N.  Med hjälp av en gemensam europeisk energipolitik gentemot omvärlden, baserad på solidaritet, mångsidighet, enighet i försvaret av gemensamma intressen, ökat samarbete med de viktigaste producent-, transit- och konsumentländerna samt främjande av hållbarhet kan vi uppnå samverkansvinster på vägen mot en tryggad energiförsörjning för Europeiska unionen. Dessutom får EU ökad styrka, större handlingsförmåga på det utrikespolitiska planet samt mer trovärdighet som global aktör.

1.  Europaparlamentet förväntar sig att rådet, kommissionen och medlemsstaterna visar ett starkare strategiskt ledarskap för att skapa en sann gemensam europeisk energipolitik gentemot omvärlden, som parlamentet efterlyste i sin ovannämnda resolution av den 26 september 2007.

2.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder för en diversifiering och förbättring av EU:s energiförsörjning som kommissionen föreslår i sin andra strategiska energiöversyn. Parlamentet anser dock att det behövs klart definierade prioriteringar och snabba åtgärder för att genomföra dem samt att parlamentet underrättas fullt ut.

3.  Europaparlamentet upprepar att en välfungerande inre energimarknad är av avgörande betydelse för en diversifiering av energikällor och för att man ska kunna förebygga framtida gasavbrott och gaskriser. Parlamentet understryker därför behovet av ökade investeringar i förnybara och koldioxidsnåla energikällor och energieffektivitet, vilket bör vara en central del av energihandlingsplanen för 2010–2014.

4.  Europaparlamentet ser positivt på de ovannämnda nya förslagen till förordningar om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen som bidrar till en tryggare gasförsörjning i EU genom att få medlemsstaterna att vidta förebyggande åtgärder och förbättra sina krishanteringsmekanismer och genom ökad insyn och minskad byråkrati.

5.  Europaparlamentet vill att man ska göra mera för att på förhand bereda sig på eventuella problem med energileveranserna för att undvika framtida störningar genom att bland annat utveckla kontaktnätverket för trygg energiförsörjning (Nesco) och uppmanar kommissionen att snarast se över befintliga mekanismer för tidig varning, Nesco och övriga instrument som visat sig ineffektiva mot bakgrund av energikrisen mellan Ryssland och Ukraina 2009.

6.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att upprätta gaslager med snabb frigöringskapacitet.

7.  Europaparlamentet anser att det krävs bättre sammanlänkningar inom Europa, eftersom luckorna i näten i dag måste täppas till för att den inre marknaden ska fungera effektivt samt med hänsyn till solidariteten i energifrågor. Parlamentet välkomnar därför avtalet om finansiering av infrastrukturprojekt som en del av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa (250 miljoner EUR) och idén om ett nytt europeiskt supernät för el och gas, men insisterar på att en allmän ökning av den offentliga finansieringen på energiförsörjningsområdet är ett måste.

8.  Europaparlamentet understryker det akuta behovet av ett snabbt genomförande av de strategiska projekten med inriktning på en diversifiering av energiförsörjningen, särskilt i den södra korridoren. Parlamentet lyckönskar i detta sammanhang Bulgariens, Rumäniens, Turkiets, Ungerns och Österrikes regeringar till att de har blivit mer oberoende av ryska leverantörer i och med undertecknandet den 13 juli 2009 av det mellanstatliga avtalet om den rättsliga ramen för projektet med Nabucco-ledningen, vilket är ett viktigt steg i genomförandet av detta EU-prioriterade projekt men understryker samtidigt att det är viktigt med en allmän ordning för utvecklingen av den korridor som ska koppla samman EU med nya gaskällor från Mellanöstern och området kring Kaspiska havet, oberoende av ett visst företag eller en viss rörledning och med det primära syftet att sammankopplingen ska bli klar snabbt. Parlamentet uppmanar med kraft de berörda företagen och medlemsstaterna att i nära samarbete med kommissionen se till att de första avtalen med de potentiella leverantörerna av gas till rörledningarna upprättas.

9.  Europaparlamentet framhåller att EU bör föra en nära dialog med viktiga energileverantörer för att göra hela EU mer oberoende av energi och trygga energiförsörjningen, med särskilt fokus på större effektivitet, tillträde till marknaden på lika villkor, icke-diskriminering och insyn.

10.  Europaparlamentet betonar att energidialogerna under inga omständigheter får föras på bekostnad av rättframma och resultatinriktade dialoger om de mänskliga rättigheterna samt att skyddet av mänskliga rättigheter och en tryggad energiförsörjning bör vara en prioritering på dagordningen för nästa toppmöte mellan EU och Ryssland och utgöra en central del i det nya avtalet mellan EU och Ryssland.

11.  Europaparlamentet föreslår att EU utarbetar en gemensam strategi för förhandlingar med externa partner och uppmanar medlemsstaterna att underrätta varandra och kommissionen om strategiska beslut och avtal om energiinfrastrukturprojekt.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart vidta åtgärder om oidentifierbara utländska aktörer tänker göra fientliga uppköp på EU:s energimarknad och att strikt tillämpa EU:s konkurrenslagstiftning. Parlamentet ser med oro på att Surgutneftegas nyligen förvärvat andelar i det ungerska energiföretaget MOL samt att Surgutneftegas inte kan ge sådana upplysningar om sin ägarstruktur och om vilka intressen som i sista hand står bakom företaget som den ungerska tillsynsmyndigheten för energimarknaden vederbörligen begärt att få. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka icke-insynsvänliga utländska aktörers verksamhet, exempelvis Centrex, som nyligen förvärvade 20 procent av andelarna i österrikiska Baumgartens handels- och lagringsverksamhet.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU att samarbeta med Nordsjöländerna med tanke på deras betydande potential i fråga om energikällor, framför allt genom produktion av havsbaserad vindenergi.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna i Medelhavsområdet och länderna i Nordafrika med hänsyn till deras betydande potential när det gäller energiresurser och avsevärda möjligheter till egen utveckling, särskilt inom ramen för Barcelonaprocessen. Parlamentet uppmuntrar i synnerhet användning av sol- och vindenergi i dessa regioner och ser positivt på de framsteg som nyligen gjorts inom industriinitiativet Desertec när det gäller att utveckla Mellanösterns och Nordafrikas omfattande potential inom solenergi. Parlamentet betonar att EU:s åtgärder när det gäller Desertec-projektet måste vara sammanhållen och aktivt bidra till utvecklingen i länderna i Nordafrika och Mellanöstern. Parlamentet uppmanar därför företag och medlemsstater som är delaktiga i detta projekt att i nära samarbete med kommissionen främja utvecklingen genom verklig tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad riktad mot lokala företag och det civila samhället, i syfte att säkerställa ägandet och bygga upp ett långvarigt partnerskap med de Medelhavsländer där Desertec kommer att utvecklas.

15.  Europaparlamentet betonar den arktiska regionens strategiska betydelse för EU, när det gäller såväl energiresurser som miljö, biologisk mångfald och transportfrågor, i och med öppnandet av Nordostpassagen.

16.  Europaparlamentet betonar att framstegen med att skapa en gemensam europeisk energipolitik i hög grad beror på om Lissabonfördraget träder i kraft. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att åstadkomma en bindande, framstegsvänlig och heltäckande fördragsfäst grundval för en gemensam europeisk politik för energiförsörjning och energitrygghet. Parlamentet efterlyser en snabb ratificering av Lissabonfördraget och anser det vara ett steg i rätt riktning, eftersom det innehåller en energisolidaritetsklausul och gör energipolitiken till ett delat ansvarsområde för EU och medlemsstaterna.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 219 E, 28.8.2008, s. 206

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy