Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2679(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0071/2009

Разисквания :

PV 17/09/2009 - 9.3
CRE 17/09/2009 - 9.3

Гласувания :

PV 17/09/2009 - 10.3

Приети текстове :

P7_TA(2009)0024

Приети текстове
PDF 348kWORD 44k
Четвъртък, 17 септември 2009 г. - Страсбург
Сирия: случаят Muhannad al-Hassani
P7_TA(2009)0024RC-B7-0071/2009

Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно Сирия: случаят Muhannad al-Hassani

Европейският парламент,

–   като взе предвид Всеобщата декларация на ООН за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Декларацията на ООН за правозащитниците от 1998 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., ратифициран от Сирия през 1969 г.,

–   като взе предвид, Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г., ратифицирана от Сирия през 2004 г.,

–   като взе предвид член 11, параграф 1 от Договора за Европейския съюз и член 177 от Договора за ЕО, които определят утвърждаването на правата на човека като цел на Общата външна политика и политика на сигурност,

–   като взе предвид Насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека от 2004 г.,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Сирия, и по-специално резолюцията от 8 септември 2005 г.(1), резолюцията от 15 юни 2006 г.(2) и резолюцията от 24 май 2007 г.(3),

–   като взе предвид член 122, параграф 5 от своя Правилник,

A.   като осъзнава значението на политическите, икономическите и културните връзки, които съществуват между Европейския съюз и Сирия; като има предвид значението на ролята на Сирия за постигането на дълготраен мир и стабилност в Близкия изток; като има предвид положителните събития в това отношение, които осигуряват основа за подновяване на усилията за сключване на Споразумението за асоцииране;

Б.   като има предвид, че Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Сирийската арабска република, от друга, все още предстои да бъде подписано и ратифицирано; като има предвид, че член 2 от това Споразумение гласи, че зачитането на демократичните принципи и основните права на човека, провъзгласени с Всеобщата декларация за правата на човека, вдъхновява вътрешната и външната политика на страните и представлява основен елемент на това споразумение;

В.   като има предвид, че Muhannad al-Hassani, водещ адвокат за правата на човека и председател на Сирийската правозащитна организация (Swasiah), беше арестуван от сирийските власти на 28 юли 2009 г.; като има предвид, че той беше изправен пред Съда в Дамаск, където беше разпитан и му бе повдигнато обвинение в "накърняване на националните чувства" и "разпространяване на неверни новини" в закрито заседание, в което на неговия адвокат беше отказан достъп;

Г.   като има предвид, че Muhannad al-Hassani участваше в наблюдението на условията за живот на задържаните, и по-специално на законовите практики на Върховния държавен съд по сигурността, в който, според доклада на Human Rights Watch от февруари 2009 г., при съдебните процеси не се спазват международните норми; като има предвид, че преди да бъде арестуван, той е бил няколкократно разпитван, като тези разпити са били насочени главно към неговите действия в областта на правата на човека и защитата на политическите затворници;

Д.   като има предвид, че Парламентът и неговият председател вече на няколко пъти направиха постъпки за освобождаването на защитници на правата на човека, парламентаристи и политици, задържани в сирийските затвори, включително Michel Kilo и Mahmoud Issa; като има предвид, че Парламентът приветства всички успешни инициативи, предприети от сирийски и международни органи и организации с цел освобождаване на защитници на правата на човека;

Е.   като има предвид, че действащият от 1963 г. насам Закон за извънредното положение успешно ограничава гражданите при упражняването на техните граждански и политически права; като има предвид, че сирийските органи и преди не са допускали Muhannad al-Hassani и други адвокати по правата на човека да пътуват в чужбина, за да вземат участие в свързани с правата на човека събития и учебни семинари; като има предвид, че това е отдавна установен модел, който сирийските власти използват, за да затормозяват дейността и да наказват защитниците на правата на човека;

1.  Изразява дълбока загриженост по повод задържането на г-н Muhannad al-Hassani, което изглежда има за цел да санкционира дейността му в областта на правата на човека, особено по отношение на наблюдението на Върховния държавен съд по сигурността и условията на задържане в Сирия;

2.  Призовава сирийските органи да освободят г-н Muhannad al-Hassani незабавно и при всички обстоятелства да гарантират неговата физическа и психологическа неприкосновеност;

3.  Изразява своята дълбока загриженост поради сериозните репресии, пред които все още са изправени защитниците на правата на човека в Сирия, и поради липсата на напредък по отношение на правата на човека от страна на сирийските органи;изразява увереност, че Сирия, която би могла да играе важна роля за мирния процес в региона, ще подкрепя и ще подобри състоянието на правата на човека и свободата на изразяване в страната;

4.  Призовава сирийските органи да прекратят политиката на преследване и тормоз срещу защитниците на правата на човека и техните семейства и незабавно да освободят всички политически затворници, защитници на правата на човека и радетели за мир, включително Anwar al-Bunni и Kamal Labwani;

5.  Призовава сирийските органи да гарантират прозрачното функциониране на съдебната система, по-конкретно по отношение на Върховния държавен съд по сигурността;

6.  Настоятелно призовава сирийските органи да се придържат стриктно към горепосочената Конвенция на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и към съответните други международни документи и стандарти, за да гарантират, че задържаните в сирийските затвори:

   а) се третират добре и не са подлагани на изтезания или друг вид малтретиране;
   б) имат навременен, редовен и неограничен контакт със своите семейства, адвокати и лекари;

7.  Отново изразява своето убеждение, че насърчаването на правата на човека е един от стълбовете на отношенията между ЕС и Сирия; приветства продължаващия диалог между Европейския съюз и Сирия и изразява надежда, че тези продължителни усилия ще доведат до подобрение не само в икономическото и социалното положение в Сирия, но също така и в политическо отношение и в областта на правата на човека; призовава шведското председателство, Съвета и Комисията, преди подписването на Споразумението за асоцииране, да приемат пътна карта, която да определи ясно конкретните подобрения в областта на правата на човека, които се очакват от сирийските органи;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, както и на правителството и парламента на Сирийската арабска република.

(1) ОВ С 193 Е, 17.8.2006 г., стр. 349.
(2) ОВ С 300 Е, 9.12.2006 г., стр. 519.
(3) ОВ С 102 Е, 24.04.2008 г., стр. 485.

Правна информация - Политика за поверителност