Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2679(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0071/2009

Arutelud :

PV 17/09/2009 - 9.3
CRE 17/09/2009 - 9.3

Hääletused :

PV 17/09/2009 - 10.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0024

Vastuvõetud tekstid
PDF 113kWORD 37k
Neljapäev, 17. september 2009 - Strasbourg
Süüria: Muhannad al-Hassani juhtum
P7_TA(2009)0024RC-B7-0071/2009

Euroopa Parlamendi 17. septembri 2009. aasta resolutsioon Süüria kohta: Muhannad al-Hassani juhtum

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni;

–   võttes arvesse 1998. aasta ÜRO inimõiguste eest võitlejate kaitse deklaratsiooni;

–   võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Süüria ratifitseeris 1969. aastal;

–   võttes arvesse 1984. aasta ÜRO piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastast konventsiooni, mille Süüria ratifitseeris 2004. aastal;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõiget 1 ja EÜ asutamislepingu artiklit 177, mis sätestavad inimõiguste edendamise ühise välis- ja julgeolekupoliitika ühe eesmärgina;

–   võttes arvesse 2004. aasta Euroopa Liidu suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta;

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta, eriti 8. septembri 2005. aasta(1), 15. juuni 2006. aasta(2) ning 24. mai 2007. aasta resolutsioone(3);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5,

A.   arvestades Euroopa Liidu ja Süüria vaheliste poliitiliste, majanduslike ja kultuuriliste sidemete tähtsust; arvestades, et Süüria mängib olulist rolli püsiva rahu ja stabiilsuse saavutamises Lähis-Idas; arvestades, et sellega seoses on leidnud aset positiivsed sündmused, mis annavad põhjust alustada uuesti assotsiatsioonilepingu sõlmimisele suunatud jõupingutusi;

B.   arvestades, et assotsiatsioonileping ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Süüria Araabia Vabariigi vahel tuleb veel allkirjastada ja ratifitseerida; arvestades, et kõnealuse lepingu artiklis 2 on sätestatud, et inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete austamine on lepinguosaliste siseriikliku ja rahvusvahelise poliitika alus ning selle lepingu oluline osa;

C.   arvestades, et 28. juulil 2009. aastal vahistasid Süüria ametivõimud Muhannad al-Hassani, kes on juhtiv inimõiguste valdkonna jurist ja Süüria inimõiguste organisatsiooni (Swasiah) president; arvestades, et ta viidi Damaskuse kohtupaleesse, kus ta kuulati üle ja talle esitati kinnisel kohtuistungil, millele tema advokaati ei lubatud, ametlikult süüdistus "rahvustunde nõrgestamises" ja "valeteadete levitamises";

D.   arvestades, et Muhannad al-Hassani oli seotud kinnipidamistingimuste jälgimisega Süürias ning eriti riikliku julgeoleku ülemkohtu, mille kohtuprotsessid ei vasta organisatsiooni Human Rights Watch 2009. aasta veebruari aruande kohaselt rahvusvahelistele standarditele, õiguspraktika jälgimisega; arvestades, et teda oli enne vahistamist korduvalt üle kuulatud ja ülekuulamistel keskenduti peamiselt tema tegevusele inimõiguste ja poliitvangide kaitsmise valdkonnas;

E.   arvestades, et Euroopa Parlament ja selle president on juba mitmel korral sekkunud, et saavutada inimõiguste kaitsjate, parlamendiliikmete ja teiste Süüria vanglates kinnipeetavate poliitikute, sealhulgas Michel Kilo ja Mahmoud Issa vabastamist; arvestades, et Euroopa Parlament tervitab kõiki Süüria ja rahvusvaheliste osaliste tehtud algatusi, mille eesmärk on inimõiguste kaitsjate vabastamine;

F.   arvestades, et alates 1963. aastast kehtiv eriolukorra seadus piirab tugevalt kodanike võimalusi kasutada oma kodaniku- ja poliitilisi õigusi; arvestades, et Süüria ametivõimud on varem takistanud Muhannad al-Hassani ja teiste inimõiguste valdkonna juristide reisimist välismaale, et osaleda inimõiguste teemalistel üritustel ning koolitustel; arvestades, et Süüria ametivõimud kasutavad seda väljakujunenud vahendina inimõiguste kaitsjate tagakiusamiseks ja karistamiseks,

1.   väljendab sügavat muret seoses hr al-Hassani vahistamisega, mis tundub olevat karistus tema inimõigustealase tegevuse eest, eelkõige seoses riikliku julgeoleku ülemkohtu tegevuse ja Süüria kinnipidamisasutustes valitsevate tingimuste jälgimisega;

2.   kutsub Süüria ametivõime üles Muhannad al-Hassani viivitamatult vabastama ja tagama igati tema kehalist ja vaimset puutumatust;

3.   väljendab sügavat muret seoses ulatusliku tagakiusamisega, millega inimõiguste kaitsjad Süürias ikka veel silmitsi seisma peavad, ja seoses jätkuva inimõiguste eiramisega Süüria ametivõimude poolt; on veendunud, et Süüria, kes võiks mängida olulist rolli rahu edendamisel piirkonnas, parandab ja toetab inimõiguste ja sõnavabaduse järgimist riigis;

4.   kutsub Süüria ametivõime üles lõpetama inimõiguste kaitsjate ja nende perekondade jälitamise ja tagakiusamise poliitikat ning vabastama viivitamatult kõik meelsusvangid, inimõiguste kaitsjad, sealhulgas Anwar al-Bunni ja Kamal Labwani, ning rahuaktivistid;

5.   palub Süüria ametivõimudel tagada kohtusüsteemi läbipaistev toimimine, seda eelkõige riikliku julgeoleku ülemkohtu puhul;

6.   nõuab tungivalt, et Süüria ametivõimud järgiksid rangelt eespool nimetatud ÜRO piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastast konventsiooni ja muid asjakohaseid dokumente ning norme, tagamaks, et:

   a) Süüria vanglates kinnipeetavaid koheldakse hästi ja neid ei piinata ega kohelda muul moel vääralt;
   b) Süüria vanglates kinnipeetavatel võimaldatakse viivitamata, korrapäraselt ja piiranguteta kohtuda oma advokaatide, arstide ja pereliikmetega;

7.   kinnitab veel kord oma veendumust, et inimõiguste edendamine on ELi ja Süüria vaheliste suhete üks tugisammas; tunneb heameelt jätkuva dialoogi üle Euroopa Liidu ja Süüria vahel ning loodab, et jätkuvad jõupingutused toovad kaasa mitte ainult majandusliku ja sotsiaalse olukorra paranemise Süürias, vaid ka muutused poliitikas ja inimõiguste valdkonnas; kutsub eesistujariiki Rootsit, nõukogu ja komisjoni üles võtma enne assotsiatsioonilepingu allakirjutamist vastu tegevuskava, milles on selgelt sõnastatud Süüria ametivõimudele esitatavad konkreetsed nõuded edusammude tegemiseks inimõiguste valdkonnas;

8.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning Süüria Araabia Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT C 193 E, 17.8.2006, lk 349.
(2) ELT C 300 E, 9.12.2006, lk 519.
(3) ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 485.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika