Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2679(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0071/2009

Debatter :

PV 17/09/2009 - 9.3
CRE 17/09/2009 - 9.3

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 10.3

Antagna texter :

P7_TA(2009)0024

Antagna texter
PDF 115kWORD 37k
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg
Syrien: fallet Muhannad al-Hassani
P7_TA(2009)0024RC-B7-0071/2009

Europaparlamentets resolution av den 17 september 2009 om Syrien: fallet Muhannad al-Hassani

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna från 1998,

–   med beaktande av 1966 års internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, som ratificerades av Syrien 1969,

–   med beaktande av 1984 års FN-konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som ratificerades av Syrien 2004,

–   med beaktande av artikel 11.1 i EU-fördraget och artikel 177 i EG-fördraget, enligt vilka främjandet av de mänskliga rättigheterna är ett av målen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,

–   med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare från 2004,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien, särskilt resolutionerna av den 8 september 2005(1), den 15 juni 2006(2) och den 24 maj 2007(3),

–   med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen och av följande skäl:

A.  Mellan EU och Syrien finns viktiga politiska, ekonomiska och kulturella band. Syrien har en viktig roll att spela i arbetet med att åstadkomma varaktig fred och stabilitet i Mellanöstern. Vissa positiva steg har tagits i denna riktning, vilket ligger till grund för förnyade ansträngningar att sluta ett associeringsavtal.

B.  Associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sedan och Arabrepubliken Syrien å den andra väntar fortfarande på att undertecknas och ratificeras. Artikel 2 i detta avtal stipulerar att respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer är vägledande för parternas interna och internationella politik och utgör ett väsentligt inslag i avtalet.

C.  Muhannad al-Hassani, en ledande människorättsadvokat och ordförande för den syriska människorättsorganisationen Swasiah, greps av de syriska myndigheterna den 28 juli 2009. Han fördes till justitiepalatset i Damaskus, där han förhördes och formellt åtalades för att ha "försvagat de nationella stämningarna" och "spridit falska nyheter". Förhöret skedde bakom stängda dörrar, utan att hans advokat fick närvara.

D.  Muhannad al-Hassani har varit delaktig i övervakningen av fängelseförhållandena i Syrien och framför allt av de rättsliga förfarandena i Statens högsta säkerhetsdomstol, vars rättegångar inte lever upp till internationella normer enligt en rapport från Human Rights Watch från februari 2009. Redan före gripandet hade han blivit förhörd vid ett flertal tillfällen, framför allt med anledning av sin verksamhet på människorättsområdet och sitt försvar av politiska fångar.

E.  Parlamentet och dess talman har redan ingripit flera gånger för att människorättsförsvarare, parlamentariker och andra politiker som sitter i syriska fängelser, inbegripet Michel Kilo och Mahmoud Issa, ska släppas fria. Parlamentet välkomnar alla lyckosamma initiativ från syriska och internationella aktörer som har till syfte att få människorättsförsvarare fria.

F.  Den undantagslag som är i kraft sedan 1963 begränsar på ett effektivt sätt medborgarna i utövandet av deras medborgerliga och politiska rättigheter. De syriska myndigheterna har tidigare hindrat Muhannad al-Hassani och andra människorättsadvokater från att resa utomlands för att delta i evenemang till stöd för de mänskliga rättigheterna och i utbildningsseminarier. Detta är en inarbetad metod som de syriska myndigheterna använder sig av för att trakassera och bestraffa människorättsförsvarare.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin allra djupaste oro över fängslandet av Muhannad al-Hassani, vars syfte tycks vara att bestraffa hans verksamhet på människorättsområdet, framför allt hans övervakning av Statens högsta säkerhetsdomstol och av fängelseförhållandena i Syrien.

2.  Europaparlamentet uppmanar de syriska myndigheterna att omedelbart frige Muhannad al-Hassani och att under alla omständigheter garantera hans fysiska och psykiska integritet.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin allra djupaste oro över det påtagliga förtryck som människorättsförsvarare i Syrien alltjämt utsätts för och över bristen på framsteg i de syriska myndigheternas respekt för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet är övertygat om att Syrien, som skulle kunna spela en viktig fredsskapande roll i regionen, kommer att förbättra och stödja de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten i landet.

4.  Europaparlamentet uppmanar de syriska myndigheterna att upphöra med förföljelsen och trakasserierna av människorättförsvarare och deras familjer och att omedelbart frige alla samvetsfångar, människorättsförsvarare – inbegripet Anwar al-Bunni and Kamal Labwani – och fredsaktivister.

5.  Europaparlamentet uppmanar de syriska myndigheterna att säkerställa insyn i rättsväsendet, med särskild hänsyn till Statens högsta säkerhetsdomstol.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de syriska myndigheterna att strikt efterleva FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, samt andra relevanta internationella dokument och normer, för att se till att fångarna i Syriens fängelser

   a) behandlas väl och inte utsätts för tortyr eller annan misshandel,
   b) får omedelbar, regelbunden och obegränsad tillgång till sina familjer, advokater och läkare.

7.  Europaparlamentet upprepar sin övertygelse att främjandet av de mänskliga rättigheterna är en av grundbultarna i förbindelserna mellan EU och Syrien. Parlamentet välkomnar den fortlöpande dialogen mellan EU och Syrien och hoppas att de kontinuerliga ansträngningarna kommer att leda till förbättringar inte bara vad gäller den ekonomiska och sociala situationen i Syrien utan även politiskt och på människorättsområdet. Parlamentet uppmanar det svenska ordförandeskapet, rådet och kommissionen att innan associeringsavtalet undertecknas anta en färdplan med tydliga uppgifter om vilka förbättringar i fråga om mänskliga rättigheter man förväntar sig av de syriska myndigheterna.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt Syriens regering och parlament.

(1) EUT C 193 E, 17.8.2006, s. 349.
(2) EUT C 300 E, 9.12.2006, s. 519.
(3) EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 485.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy